Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. LEKARSKI III Rok.
 • Ostatnia zmiana 08.12.2020 przez Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

  LEKARSKI III Rok

   

  •  

   UWAGA!

    

   Studenci odywający zajęcia w  Klinice Reumatologii i Chrorób Wewenętrznych zobowiązani są do przychodzenia na ćwiczenia w maseczkach, zakrywających nos i usta oraz do zmiany obuwia i noszenia odzieży medycznej z krótkim rękawem (wyjątkowo dopuszczalne jest noszenie T-shirtów). 

    

   • Komunikat Rektora dot. uczestniczenia studentów i doktorantów w zajęciach w roku akademickim 2020/2021

       

     

    1. W zajęciach dydaktycznych nie powinni uczestniczyć studenci/doktoranci, którzy stwierdzili u siebie niepokojące objawy (temperatura ciała powyżej 37,5°C, suchy kaszel,  duszność, zaburzenia węchu lub smaku).
    2. Przed zajęciami zaleca się studentom/doktorantom dokonanie pomiaru temperatury w punkcie wyznaczonym przez Uczelnię.
    3. Studenci zobowiązani są do okazania legitymacji bądź identyfikatora i odsłonięcia twarzy na prośbę pracownika Uczelni.
    4. W miejscach ogólnodostępnych na terenie Uczelni oraz w trakcie zajęć dydaktycznych wskazanych przez kierownika jednostki dydaktycznej, studenci/doktoranci zobowiązani są do zakrywania nosa i ust przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy.
    5. Studenci/doktoranci są zobowiązani dodatkowo do stosowania środków ochrony osobistej obowiązujących w poszczególnych jednostkach dydaktycznych na terenie Uczelni, szpitali klinicznych oraz innych podmiotów leczniczych, w których odbywają się zajęcia.
    6. Studenci/doktoranci przebywający na kwarantannie są zobowiązani do uczestniczenia w odbywających się zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, chyba że lekarz kierujący na kwarantannę stwierdzi niezdolność do uczestniczenia w zajęciach.
    7. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są stosować się do wytycznych sanitarnych zawartych w przepisach powszechnych oraz wydanych przez GIS i inne uprawnione podmioty, jak również do Zarządzenia nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia procedury dotyczącej zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz Zarządzenia nr86/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 09.09.2020 w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych wynikających z programu studiów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.