Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Profilaktyka nowotworów płuc.
 • Ostatnia zmiana 10.05.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  Profilaktyka nowotworów płuc

  Konkurs nr POWR.05.01.00-IP.00-010/19 „Profilaktyka nowotworów płuc” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

   

  DLA KOGO?

  W ramach konkursu o dofinansowanie Wnioskodawcą może być:

  1. uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub
  2. instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub
  3. podmiot leczniczy podsiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chemioterapii, radioterapii i chirurgii.

   

  INSTYTUCJA FINANSUJĄCA

  Ministerstwo Zdrowia

   

  PRZEDMIOT KONKURSU

  Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki pn. Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) – połączenie prewencji wtórnej z pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia.

   

  WAŻNE TERMINY

  Nabór wniosków w sposób ciągły trwa od 13 maja 2019 r. do dnia zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją IOK. Będzie on realizowany w ramach rund konkursowych w podziale na makroregiony (I RUNDA: od 13 maja 2019 r. do 14 czerwca 2019 r., II RUNDA: 2 września 2019 r. do 17 września 2019 r. - uruchomienie II rundy nastąpi tylko wyłącznie w sytuacji, gdy w ramach I rundy nie zostanie wybrany realizator projektu w danym makroregionie)

   

  WAŻNE INFORMACJE

  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu  wynosi 100%.

   

  Wysokość  alokacji dla makroregionu wschodniego (województwa: lubelskie, podlaskie) wynosi 1 732 000,00 PLN.

  Realizacja programu profilaktycznego będzie polegać na realizacji komponentu edukacyjnego skierowanego do kadry medycznej: personelu medycznego lekarskiego (pulmonolodzy, lekarze POZ, radiolodzy), personelu pielęgniarskiego i personelu pomocniczego (Koordynatorzy Opieki Medycznej) oraz komponentu medycznego polegającego na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom zakwalifikowanym do programu (wizyta kwalifikacyjna do badania NDTK klatki piersiowej, niskodawkowa tomografia komputerowa (NDTK) klatki piersiowej, wizyta wynikowa po NDTK (z omówieniem wyników NDTK i dalszych zaleceń).

   

  WAŻNE DOKUMENTY

  Dokumentacja konkursowa na stronie:  http://www.zdrowie.gov.pl/nabor-579-konkurs_profilaktyka_nowotworow_pluc.html

   

  KONTAKT

  mgr Joanna Witkowska, tel. 85 748 55 20, e-mail: joanna.witkowska[at]umb.edu.pl

   

  POWRÓT

  POWRÓT DO STRONY DPP