Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Podręczniki i regulamin.
 • Ostatnia zmiana 29.09.2022 przez Zakład Ortodoncji

  Podręczniki i regulamin

   

   

  Regulamin dydaktyczny Zakładu Ortodoncji UMB obowiązujący

  Studentów kierunku Higiena Stomatologiczna

   

  1. Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń.

  2. Zaliczenia ćwiczeń dokonuje asystent prowadzący zajęcia według Regulaminu studiów.

  3. Studenta obowiązuje teoretyczne przygotowanie do ćwiczeń zgodnie z programem szczegółowym w oparciu o obowiązujące podręczniki. Zakres materiału jest przedstawiony na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zakładu. Tematykę każdego ćwiczenia zaliczamy na ocenę.

  4. Ćwiczenia rozpoczynają się i kończą wg ustalonego harmonogramu. W trakcie zajęć nie wolno, bez zgody asystenta, opuszczać sali seminaryjnej. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych (obowiązuje ich wyłączenie), tabletów, laptopów, zakaz wnoszenia na sale seminaryjne jedzenia i picia, zakaz fotografowania.

  5. Podczas przebywania na sali seminaryjnej student powinien zachowywać się zgodnie z Regulaminem i przepisami BHP, z którymi został zapoznany, co potwierdza własnoręcznym podpisem. O wszystkich wypadkach podczas zajęć student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić asystenta.

  6. Obowiązkiem studenta jest szanowanie sprzętów i pomocy dydaktycznych. Odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane postępowaniem niezgodnym z przepisami BHP i P/POŻ pokrywa student.

  7. Nieobecność studenta na zajęciach może być usprawiedliwiona wyłącznie na podstawie zwolnienia lekarskiego lub urlopu dziekańskiego. Usprawiedliwiona nieobecność musi być zaliczona w ciągu 2 tygodni od zakończenia absencji. Brak usprawiedliwienia oznacza uzyskanie oceny niedostatecznej.

  8. Nieobecność nieusprawiedliwiona na 3 zajęciach skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia.

  9. Ocena niedostateczna z ćwiczeń uniemożliwia przystąpienie do zaliczenia obejmującego daną tematykę.

  10. Student ma prawo wglądu do swojej pracy pisemnej w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników, w obecności asystenta lub opiekuna roku.

  11. Nieobecność na zaliczeniu ćwiczeń w przypadku nieusprawiedliwienia w terminie 7 dni od daty egzaminu, skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.

  12. Zaliczenie z ortodoncji obejmuje materiał z ćwiczeń, seminariów, wykładów oraz zawarty w podręcznikach:

  a) Literatura podstawowa:

  • Irena Karłowska „Zarys współczesnej ortodoncji” PZWL, Warszawa, 2016
  • Koberska, J. Janiszewska-Olszowska, K. Ostrowska „Ortodoncja dla higienistek stomatologicznych” Elamed, Katowice, 2016

  b) Literatura uzupełniająca:

  • Mielczarek, R. Kowalik, M. Najman„Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych” PZWL,2018
  • Z. Jańczuk „Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych” PZWL,2019
  • Komorowska ”Materiały i techniki ortodontyczne”, wyd. Polskie Towarzystwo Ortodontyczne, 2009

  13. Regulamin Studiów Stacjonarnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku znajduje się na stronie internetowej - student ma obowiązek zapoznać się i postępować zgodnie z Regulaminem i innymi przepisami obowiązującymi w Uczelni .

  14. Regulamin zajęć dydaktycznych w Zakładzie Ortodoncji jest zgodny z Regulaminem Studiów Stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku – jest wywieszony na tablicy ogłoszeń i opublikowany na stronie internetowej jednostki.