Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin dydaktyczny z przedmiotu pediatria.
 • Ostatnia zmiana 28.09.2019 przez Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej

  Regulamin dydaktyczny z przedmiotu pediatria

  REGULAMIN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU PEDIATRIA DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKO-DETYSTYCZNEGO WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU

   

   1. Niniejszy regulamin jest zgodny ze Statutem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
   2. Zajęcia odbywają się według harmonogramu ustalonego przez Dziekanat i programu nauczania zatwierdzonego przez Radę Wydziału.
   3. Przed rozpoczęciem zajęć rzeczy osobiste należy pozostawić w szatni studenckiej.
   4. Student jest odpowiedzialny za własne rzeczy osobiste. W przypadku ich kradzieży lub zniszczenia pracownicy Klinik nie ponoszą odpowiedzialności.
   5. Ze względów epidemiologicznych w czasie wszystkich zajęć, odbywających się na terenie Klinik UDSK obowiązuje zmiana obuwia a studenci są zobowiązani do noszenia T-shirtów lub odzieży medycznej z krótkim rękawem. Niedopuszczalne jest noszenie biżuterii i zegarków na rękach. Paznokcie powinny być krótko przycięte i niepolakierowane. Ubiór studenta i jego zachowanie powinny odzwierciedlać szacunek dla chorego dziecka, jego rodziców/opiekunów i personelu medycznego.
   6. W czasie zajęć dydaktycznych każdy student powinien posiadać stetoskop oraz identyfikator z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą wydziału i kierunku. Stetoskop należy zdezynfekować przed użyciem i przed wykonaniem dezynfekcji rąk oraz bezpośrednio po jego użyciu. Bezpośrednio przed i po każdym kontakcie z pacjentem należy przeprowadzić dezynfekcję rąk zgodnie z obowiązującymi zasadami.
   7. W czasie zajęć na salach chorych nie wolno używać żadnych urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notebooków, sprzętu audio itp.).
   8. W trakcie wykładów, seminariów i ćwiczeń wykonywanie zdjęć, nagrywanie dźwięku i/lub filmowanie bez zgody prowadzącego jest zakazane pod rygorem konsekwencji prawnych.
   9. Podczas egzaminów, kolokwiów, sprawdzianów i innych form sprawdzania wiedzy, zwanych dalej egzaminami, zakazane jest korzystanie przez studentów z niedozwolonych form pomocy. Za niedozwolone formy pomocy uważa się między innymi:

  a) wnoszenie na egzaminy telefonów komórkowych, innych urządzeń elektronicznych, jakichkolwiek akcesoriów do takich urządzeń, podręczników, notatek itp.,

  b) korzystanie z pomocy innych osób, o ile korzystanie z takiej pomocy nie wynika z obowiązujących przepisów lub zasad egzaminu (w oparciu o Zarządzenie nr 25/2019 Rektora UMB).

   1. Wszelka symulowana dokumentacja pacjenta prowadzona w celach dydaktycznych w formie pisemnej lub elektronicznej musi być pozbawiona danych personalnych oraz innych informacji umożliwiających jego identyfikację.
   2. W trakcie zajęć studentom nie wolno opuszczać Kliniki bez wiedzy i zgody osoby prowadzącej zajęcia.
   3. W UDSK obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów (i e-papierosów).
   4. W czasie zajęć dydaktycznych obowiązuje zakaz spożywania napojów i posiłków w salach wykładowych oraz w innych pomieszczeniach Klinik.
   5. W czasie przerw w zajęciach studenci mają udostępnione pomieszczenie przeznaczone do odpoczynku zlokalizowane na I piętrze UDSK w pobliżu Sali Esperanto.
   6. Student jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych i sanitarno-epidemiologicznych. Przepisy BHP są umieszczone na stronie internetowej Klinik. Studenci są zobowiązani do zapoznania się z nimi przed rozpoczęciem zajęć w Klinice i potwierdzenia faktu zapoznania się własnoręcznym podpisem podczas pierwszych w roku akademickim zajęć dydaktycznych.
   7. Student jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia o każdym wypadku mającym miejsce podczas zajęć dydaktycznych.
   8. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa.
   9. Kierownicy jednostek dydaktycznych będą informować Dziekanat o studentach, którzy nie uczęszczają na zajęcia dydaktyczne przez okres łącznie dłuższy niż 14 dni.
   10. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej (zwolnienie lekarskie, urlop dziekański) zaświadczenie potwierdzające usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach musi być dostarczone do sekretariatu Kliniki w przeciągu 7 dni od zakończenia okresu zwolnienia. Dokumenty dostarczane po tym terminie nie będą honorowane a nieobecność zostanie potraktowana jako nieusprawiedliwiona.
   11. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student nie otrzymuje zaliczenia przedmiotu.
   12. Studenci zobowiązani są do przygotowania teoretycznego na każde zajęcia (również w pierwszym dniu ćwiczeń), co umożliwi czynny udział w zajęciach dydaktycznych. Zakres materiału jest dostępny na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń poszczególnych Klinik.
   13. Jeżeli istnieją przeciwwskazania zdrowotne do uczestniczenia w zajęciach muszą być zgłoszone kierownikowi jednostki dydaktycznej (lub osoby przez niego wyznaczonej) przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.
   14. Regulamin dydaktyczny może być zmieniony w ciągu roku akademickiego wyłącznie po uzyskaniu opinii starosty roku.
   15. Warunkiem zaliczenia zajęć jest:

  KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

  Warunkiem zaliczenia przedmiotu i dopuszczenia do egzaminu jest obecność na wszystkich ćwiczeniach i wykładach. Dopuszcza się jedną usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach z pediatrii (zwolnienie lekarskie, urlop dziekański) bez konieczności odrobienia zajęć. W przypadku większej liczby nieobecności usprawiedliwionych obowiązuje odrobienie zajęć po uzgodnieniu terminu z asystentem/adiunktem.

  Zasady przeprowadzenia egzaminu z pediatrii na Wydziale Lekarskim kierunku Lekarsko-Dentystycznym

  1. Ustalenia wstępne

  1. Egzamin z pediatrii na roku III jest egzaminem testowym.

  2. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu testowego.

  3. Egzamin przeprowadza i przedmiot zalicza Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

  B. Egzamin testowy

  1. Egzamin testowy jest przeprowadzany w sesji zimowej po zakończeniu przez wszystkie grupy zajęć z pediatrii.

  2. Egzamin poprawkowy jest egzaminem testowym (60 pytań).

  3. Pytania testowe obejmują wszystkie dyscypliny pediatrii zgodnie z sylabusem z zakresu pediatrii dla kierunku lekarsko-dentystycznego.

  4. Test powinien być rozwiązywany samodzielnie. Kontaktowanie się z innymi osobami podczas egzaminu testowego, a także wszelkie formy korzystania z niedozwolonych materiałów pomocniczych, multimediów, telefonów komórkowych i elektronicznych środków komunikacji mogą stanowić podstawę przerwania egzaminu testowego w momencie stwierdzenia naruszenia tego punktu regulaminu i mogą skutkować dyskwalifikacją osoby egzaminowanej. Dyskwalifikacja jest jednoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej z egzaminu testowego.

  5. Zestawy pytań są przygotowywane w sposób gwarantujący obiektywizm oraz komfortowy przebieg egzaminu i układane tak, aby osoby siedzące obok siebie miały odmienną kolejność pytań lub dystraktorów.

  6. Wynik egzaminu testowego uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca osiągnie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi (tj. 36 pkt).

  7. Wyniki egzaminu testowego są dostępne i przedstawione do wiadomości nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty przeprowadzenia egzaminu. W ogłoszeniu wyników testu oraz wszelkich informacjach związanych z ocenami zagwarantowane są wszystkie standardowe zasady ochrony danych osobowych.

  8. Punktacja i skala ocen egzaminu testowego opierają się na przedstawionych poniżej kryteriach:

  a. ≤35 ocena niedostateczna (2)

  b. 36-40 pkt ocena dostateczna (3)

  c. 41-45 pkt ocena dość dobra (3,5)

  d. 46-50 pkt ocena dobra (4)

  e. 51-55 pkt ocena ponad dobra (4,5)

  f. 56-60 pkt ocena bardzo dobra (5)

  Nie przewiduje się zwolnienia z egzaminu.