Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zaproszenie na szkolenie dla Kadry Dydaktycznej UMB - Tworzenie artykułów (prac) naukowych.
 • Zaproszenie na szkolenie dla Kadry Dydaktycznej UMB - Tworzenie artykułów (prac) naukowych.
 • Ostatnia zmiana 10.07.2020 przez Dział Projektów Pomocowych

  Zaproszenie na szkolenie dla Kadry Dydaktycznej UMB - Tworzenie artykułów (prac) naukowych

   

  Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników dydaktycznych oraz badawczo-dydaktycznych UMB  do udziału w szkoleniu: Tworzenie artykułów (prac) naukowych, które przeprowadzi doświadczona w tego typu szkoleniach firma zewnętrzna.

   

  Zakres szkolenia obejmować będzie następujące zagadnienia:

   

  1. Zaplanowanie artykułu (pracy) naukowej, w tym: układ/struktura tekstu, wprowadzenie oraz abstrakt, bibliografia i wybór właściwego piśmiennictwa, przekaz artykułu, wybór i sposób prezentacji wyników, wybór specjalistycznego edytora tekstu.

  2. Wybór czasopisma w odniesieniu do zawartości merytorycznej i kontekstu naukowego zgromadzonych materiałów oraz kontakt z redakcją, w tym przygotowanie listu przewodniego do redakcji czasopisma.

  3. Tworzenie artykułów (prac) naukowych w języku angielskim.

  4. Proces wydawniczy wraz z korespondencją i z redakcją.

  5. Narzędzia ułatwiające pisanie artykułów (prac) naukowych.

  6. Popularyzacja dorobku naukowego.

   

  Szkolenie oparte będzie na wykładzie, podczas którego Uczestnicy będą zachęcani do komentowania i zadawania pytań. Zagadnienia omawiane będą na konkretnych przykładach z wybranych publikacji, dzięki czemu łatwiej będzie je zrozumieć i zapamiętać.

   

  W szkoleniu przewidziana jest część warsztatowa polegająca na samodzielnej analizie i krytycznej ocenie artykułu oraz wspólnym omówieniu wniosków.

   

  Istnieje możliwość przygotowania pytań, konkretnych przykładów i zagadnień, o których uczestnicy szkolenia będą chcieli porozmawiać z osobą prowadzącą, po uprzednim przesłaniu osobie prowadzącej.

   

  Przewidziano omówienie zaproponowanej publikacji dotyczącej wybranego obszaru terapeutycznego.

   

  Przewidziane terminy szkoleń to: 21, 22 lub 23 października 2020 r.

   

  Szkolenie odbędzie się na terenie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i zostanie przeprowadzone w trzech grupach, każda w następujących terminach:

   

  I grupa: 21.10.2020

  II grupa: 22.10.2020

  III grupa: 23.10.2020

   

  Liczebność każdej z grup: 20 osób.

   

  Szczegółowy harmonogram i miejsce szkolenia każdej z grup zostanie przesłany uczestnikom, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji.

   

  Rekrutacja na szkolenie trwa od dnia 10.07.2020 r.  do dnia 24.07.2020 r.

   

  Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń.

   

  Informujemy, że w razie zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób, uniemożliwiającej utworzenie grupy w danym terminie, konieczna będzie zmiana terminu szkolenia na taki, który dogodny będzie większej liczbie chętnych kandydatów. Informujemy również, iż w toku rekrutacji może dojść do zwrócenia się z propozycją przesunięcia terminu szkolenia, w przypadku osób, u których dojdzie do wyczerpania limitu miejsc w grupie, do której pierwotnie zgłoszono chęć udziału w szkoleniu.

   

  Warunkiem udziału w szkoleniu jest:

  • zatrudnienie w UMB na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony lub na podstawie aktu mianowania przez okres nie krótszy niż planowany okres szkolenia powiększony o jeden pełen semestr zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem kompetencji nabytych przeze mnie w trakcie szkolenia (wymóg określony w §4, pkt I, ust. 3, 4 Regulaminu uczestnictwa w projekcie);
  • wskazanie możliwości wykorzystania nabytych kompetencji podczas realizowanych zajęć dydaktycznych i dostosowanie programów kształcenia (poprzez zmiany w sylabusach przedmiotów) uwzględniając kompetencje nabyte podczas szkolenia – wymóg określony w §5, pkt II, ust. 1, ppkt 1 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie.

   

  Skan wypełnionego formularza rekrutacyjnego oraz oświadczenia należy przesłać na adres zpu1@umb.edu.pl do 24.07.2020 r.

   

  Dokumenty do pobrania:

   

  Kontakt:

  Organizacja szkolenia:   Urszula Ullmann (urszula.ullmann@umb.edu.pl, tel.: 85 748 54 17)

                                                 Adam Trusewicz (adam.trusewicz@umb.edu.pl, tel.: 85 748 54 91)

   

  Rekrutacja: Karolina Cylwik (zpu1@umb.edu.pl, tel.: 85 686 51 77).

   

  Dokumenty projektowe: