Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin Dydaktyczny Jednostki.
 • Ostatnia zmiana 26.09.2023 przez Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Regulamin Dydaktyczny Jednostki

  REGULAMIN DYDAKTYCZNY

   Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMB  2023/2024

  1. Zajęcia obowiązkowe są prowadzone według przedstawionego planu zajęć na początku roku akademickiego (tablica ogłoszeń Kliniki)
  2. Ćwiczenia odbywają się w grupach dziekańskich, podzielonych dodatkowo na mniejsze podgrupy na Bloku Operacyjnym, w Oddziale Intensywnej Terapii, na Bloku Operacyjnym i Oddziale Pooperacyjnym Kliniki Kardiochirurgii oraz w Sali nr 3 Bloku M USK oraz w Centrum Symulacji.  
  3. Student na terenie Kliniki AiIT przebywa tylko w przewidywanym miejscu ćwiczeń.
  4. Student winien przychodzić na zajęcia w zmienionym obuwiu oraz w fartuchu, przed przystąpieniem do zajęć ma obowiązek przebrać się w ubranie do tego przeznaczone, przygotowane w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
  5. Podczas zajęć student bezwzględnie ma wyłączony telefon komórkowy, palmtop i inne urządzenia audiowizualne. Robienie zdjęć jest zabronione.
  6. Na Sali Operacyjnej, na Oddziale Pooperacyjnym oraz na Oddziale Intensywnej Terapii  student przebywa tylko w obecności asystenta.
  7. Podczas ćwiczeń zabronione jest wychodzenie z sali bez zgody asystenta, jedzenie, picie, palenie papierosów.
  8. Student zobowiązany jest do dbania o sprzęty w salach dydaktycznych.
  9. Studenci na początku ćwiczeń zapoznają się z regulaminem dydaktycznym oraz warunkami zaliczenia przedmiotu przedstawionymi na pierwszym wykładzie przez kierownika Kliniki (tablica ogłoszeń Kliniki)
  10. Asystent prowadzący zajęcia obowiązkowe w grupie studenckiej jest za nią odpowiedzialny, a studenci o wszelkich wypadkach podczas godzin ćwiczeniowych niezwłocznie powiadamiają asystenta.
  11. Kierownik przedmiotu na początku zajęć  informuje studentów o formie i terminach zajęć obowiązkowych, warunkach zaliczenia zajęć obowiązkowych, formie egzaminu końcowego, obowiązujących podręcznikach.
  12. Studenci są zobowiązani do przygotowania się do zajęć obowiązkowych oraz czynnego w nich uczestnictwa wg konspektu, obowiązujących podręczników i wiadomości wykładowych oraz materiałów dydaktycznych.
  13. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność usprawiedliwiona. Każda dodatkowa nieobecność musi być odrobiona z inną grupą lub po uzgodnieniu z kierownikiem przedmiotu.
  14. Zwolnienie lekarskie należy dostarczyć do sekretariatu Kliniki.
  15. Studenci, którzy nie zaliczyli ćwiczenia z powodu oceny niedostatecznej lub krótkotrwałej (do 7 dni) nieobecności usprawiedliwionej (zwolnienie lekarskie, urlop dziekański) mogą przystąpić do zaliczenia zaległości wg planu dla każdego kierunku.  
  16. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń przez studenta jest obecność na zajęciach, wykazanie się opanowaniem czynności manualnych oraz osiągnięcie pozytywnej oceny na pisemnym zaliczeniu, które odbywa się w ostatnim dniu ćwiczeń o godzinie 10.30 w Centrum Symulacji lub w Sali seminaryjnej Kliniki Chirurgii Naczyń.                                       

                                                         Kierownik Kliniki                                                                                                                        Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMB

   

   

  Regulamin zajęć z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii realizowanych w Centrum Symulacji

   

  1. Wszystkich studentów obowiązuje obuwie na zmianę, fartuch, stetoskop oraz przybory do pisania
  2. Zajęcia w CS UMB rozpoczynają się wejściówką z zakresu ALS
   (Wytyczne ERC/PRC z 2021)