Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Sylabus.
 • Ostatnia zmiana 26.02.2024 przez Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Sylabus

   

  SYLABUS

   

  rok akademicki 2023/2024

   

  Nazwa przedmiotu/modułu

  Anestezjologia i Intensywna Terapia

  Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest przedmiot realizowany

  Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  e-mail jednostki

  kaiit@umb.edu.pl    

  Wydział

  Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Nazwa kierunku studiów

  Lekarski

  Poziom kształcenia

  Studia jednolite magisterskie.

  Forma studiów

  stacjonarne ¢                                  niestacjonarne ¢

  Język przedmiotu

  polski ¢                                                    angielski £

  Rodzaj przedmiotu

  obowiązkowy ¢                                 fakultatywny £

  Rok studiów/semestr

   

  I £   II £   III £   IV £   V ¢  VI £

   

   

  1 £   2 £   3 £   4 £   5 £   6 £   7 £   8 £ 9¢   10 £   11 £   12 £

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

   

  1. Anatomia prawidłowa, fizjologia i patofizjologia człowieka: realizacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z poprzednich lat studiów
  2. Choroby wewnętrzne: realizacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z poprzednich lat studiów
  3. Diagnostyka laboratoryjna: realizacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z poprzednich lat studiów
  4. Farmakologia: realizacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z poprzednich lat studiów
  5. Pierwsza pomoc i podstawowe czynności resuscytacyjne: realizacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z poprzednich lat studiów
  6. Diagnostyka radiologiczna: realizacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z poprzednich lat studiów

  Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

  56 godzin łącznie, w tym: 36 ćwiczeń, 20 wykładów,

   

   

  Założenia i cele przedmiotu

  Student powinien nabyć wiedzę z zakresu: przygotowania chorego do operacji, wykonania znieczulenia/sedacji, opieki okołooperacyjnej, zasad stosowania intensywnej terapii, wysuwania podejrzenia oraz rozpoznawania śmierci mózgu, wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

  Student powinien umieć: wykonywać podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego oraz monitorować chorego w okresie okołooperacyjnym,  oceniać stan chorego nieprzytomnego i określać go zgodnie z obowiązującymi skalami punktowymi, wykonać procedury i zabiegi lekarskie, takie jak: monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię,  leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i zastępczą, wprowadzenie rurki ustno–gardłowej.

  Metody dydaktyczne

   

  Metody nauczania obejmują:

  • przekazywanie wiedzy w formie wykładu
  • konsultacje indywidualne
  • dyskusja
  • prezentacje
  • opisy przypadków
  • samodzielne dochodzenie do wiedzy
  • analiza literatury
  • zajęcia praktyczne na fantomach
  • zajęcia z użyciem symulatorów

  Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

  Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni zatrudnieni w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  Dr n. med. Monika Jedynak

   

  Symbol

  i numer efektu kształcenia

  zgodnie ze standardami kształcenia oraz inne przedmiotowe efekty kształcenia

  Opis kierunkowych efektów kształcenia

  Forma zajęć

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

  wiedza

  FW4

  zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej sedacji;

  Wykłady-e-learning

  Ćwiczenia-tradyc.

  Metody podsumowujące np.:

  - zaliczenie ćwiczeń pisemne

  - egzamin pisemny (test)

  Metody formujące, np.

  - obserwacja  studenta przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - ocena przygotowania do zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

  FW5

  zna leczenie pooperacyjne z terapią przeciwbólową i monitorowaniem pooperacyjnym;

  Wykłady-e-learning

  Ćwiczenia-tradyc.

  FW6

  zna wskazania i zasady stosowania intensywnej terapii;

  Wykłady-e-learning

  Ćwiczenia-tradyc.

  FW7

  zna aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodków, dzieci i dorosłych;

   

  Ćwiczenia-tradyc.

  FW15

  zna zasady wysuwania podejrzenia oraz rozpoznawania śmierci mózgu.

  Wykłady-e-learning

  Ćwiczenia-tradyc.

  umiejętności

  FU10

  wykonuje podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego i inne czynności ratunkowe oraz udziela pierwszej pomocy;

  Ćwiczenia forma tradycyjna i CSM

   

  FU11

  działa zgodnie z aktualnym algorytmem zaawansowanych czynności resuscytacyjnych;

  Ćwiczenia forma tradycyjna i CSM

  FU12

  potrafi monitorować okres pooperacyjny w oparciu o podstawowe parametry życiowe;

  Ćwiczenia forma tradycyjna i CSM

  FU21

  ocenia stan chorego nieprzytomnego i określa zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi skalami punktowymi;

  Ćwiczenia forma tradycyjna i CSM

  EU29

  potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

  a)   pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego,

  b)   monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetru,

  c)    badanie spirometryczne, leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i zastępczą,

  d)   wprowadzenie rurki ustno–gardłowej,

  e)    wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej, pobieranie posiewów krwi, pobieranie krwi tętniczej, pobieranie arterializowanej krwi włośniczkowej,

  Ćwiczenia forma tradycyjna i CSM

   

  kompetencje społeczne

  K2

  potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym,

   

  Ocenianie ciągłe przez nauczyciela

  Obserwacja pracy studenta

  Dyskusja w czasie zajęć

  Opinie kolegów

  K3

  kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym miejscu

   

  K1

  przestrzega tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta

   

  K4

  posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się.

   

   

  Punkty ECTS

  4

  Obciążenie pracą studenta

  Forma aktywności

  Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

  Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

  1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów) e-learning

  20

  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów) forma tradycyjna

  24

  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia w centrum symulacji

  12

  1. Udział w konsultacjach

   

   

  godziny razem:             56

  Samodzielna praca studenta:

  1 punkt ECTS oznacza 25-30 godzin pracy studenta w różnych formach, takich jak np.:

  1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.)

  8,5

  1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów

  7

  1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego

  10

   

  godziny razem: 25,5

     

                                                                                                

  Treści programowe przedmiotu:

  Efekty kształcenia

  (symbol i numer)

  tematyka

  FW4,

   

   

  Historia i zakres anestezjologii. Miejsce anestezjologii w medycynie. Przygotowanie pacjenta do znieczulenia.

  Znieczulenie ogólne. Leki stosowane w anestezjologii: anestetyki wziewne i dożylne, analgetyki, leki zwiotczające mięśnie szkieletowe. Analgosedacja.

  Znieczulenie w położnictwie – Znieczulenie porodu, cięcia cesarskiego i ciężarnej do zabiegu niepołożniczego

  FW4, FW5 

   

  Znieczulenie regionalne. Charakterystyka leków miejscowo znieczulających i klasyfikacja metod. Blokady centralne: znieczulenie podpajęczynówkowe i zewnątrzoponowe.  Blokady obwodowe. Powikłania anestezji regionalnej.

  Monitorowanie śródoperacyjne i pooperacyjne. Wybrane problemy na sali operacyjnej.

  Leczenie bólu ostrego i przewlekłego

  FW6

  Wyposażenie i zasady funkcjonowania oddziału intensywnej terapii. Wskazania i zasady stosowania intensywnej terapii.

  FW7

   

  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Algorytmy ALS. Choroba poresuscytacyjna – patofizjologia i leczenie.

  FW15

   

  Podstawy transplantologii. Śmierć mózgu.

  FU5

  Kaniulacja żył centralnych oraz tętnic, wskazania, metody wykonania, powikłania.

  FU10

   

  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych według obowiązujących wytycznych 2021 Polskiej Rady Resuscytacji. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS) z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego oraz udzielanie pierwszej pomocy – ćwiczenia praktyczne na fantomach i symulatorach.

  FU11

  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłych według obowiązujących wytycznych 2021 Polskiej Rady Resuscytacji, leczenie choroby poresuscytacyjnej, prawne i etyczne problemy resuscytacji. Zaawansowane czynności resuscytacyjne (ALS) – ćwiczenia praktyczne na fantomach i symulatorach.

  FU12, EU29, EU34

   

  Metody znieczulenia i ich specyfika w poszczególnych dziedzinach zabiegowych. Znieczulenie w położnictwie. Analgosedacja. Powikłania wczesne i późne znieczulenia.

  Opieka nad chorym po zabiegu operacyjnym. Zasady monitorowania pooperacyjnego.

  Udział praktyczny w różnych metodach znieczulenia na różnych salach operacyjnych Bloku Operacyjnego.

  FU21

   

  Ocena wydolności narządów u chorych w OIT zgodnie z międzynarodowymi skalami punktowymi – skala APACHE II, SOFA, MODS

  Ocena funkcji OUN – skala GCS

   

  Literatura podstawowa: (1-2 pozycje)

  1. Podręczniki niezbędne do uzyskania podstawowych wiadomości z przedmiotu:

  • Marino PL. Intensywna Terapia. Elsevier Urban & Partner, Wrocław wyd. 4, 2020 r.
  • Owczuk R. Anestezjologia I Intensywna Terapia PZWL, Warszawa 2021, wyd 1.
  • Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2021, dostępne na

                                https://cprguidelines.eu/          lub       http://www.prc.krakow.pl/

  Literatura uzupełniająca: (1-2 pozycje)

  Podręczniki uzupełniające

   • Rybicki Z. Intensywna terapia dorosłych. Makmed. Lublin 2022. Wyd. 4
   • Larsen R. Anestezjologia, Tom 1 i 2. Wyd .XI, 2020 r. Wydawnictwo: Edra Urban & Partner

   

  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu

  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pisemne zaliczenie ćwiczeń oraz egzaminu praktycznego, a także uczestnictwo we wszystkich zajęciach dydaktycznych przewidzianych w planie studiów. Dopuszczalna jest jedna nieobecność usprawiedliwiona – ta nie wymaga odrobienia. W przypadku większej liczby nieobecności usprawiedliwionych lub jakiejkolwiek nieobecności nieusprawiedliwionej student ma obowiązek odrobienia zajęć po uprzednim uzgodnieniu z adiunktem dydaktycznym.

   

   

   

   

   

  Monika Jedynak

  (data i podpis osoby sporządzającej sylabus)

   

   

   

   

  Dr n. med. Sławomir Czaban

  ……………………………………………………..                                    …………………………..

  (data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia                   oraz                      koordynatora przedmiotu)