Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin.
 • Ostatnia zmiana 11.10.2020 przez Zakład Ortodoncji

  Regulamin

  Regulamin

  1. Zajęcia odbywają się w formie seminariów, wykładów.

  2. Zaliczenia zajęć dokonuje asystent prowadzący zajęcia według Regulaminu studiów.

  3. Studenta obowiązuje teoretyczne przygotowanie do  seminariów zgodnie z programem szczegółowym w oparciu o obowiązujące podręczniki. Zakres materiału jest przedstawiony na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zakładu.

  4. Seminaria i wykłady  rozpoczynają się i kończą wg ustalonego harmonogramu. W trakcie zajęć nie wolno, bez zgody asystenta, opuszczać sali seminaryjnej. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych (obowiązuje ich wyłączenie), tabletów, laptopów, zakaz wnoszenia na sale seminaryjne jedzenia i picia, zakaz fotografowania.

  5. Podczas przebywania na sali seminaryjnej student powinien zachowywać się zgodnie z Regulaminem i przepisami BHP, z którymi został zapoznany, co potwierdza własnoręcznym podpisem. O wszystkich wypadkach podczas zajęć student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić asystenta.

  6. Obowiązkiem studenta jest szanowanie sprzętów i pomocy dydaktycznych. Odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane postępowaniem niezgodnym z przepisami BHP i P/POŻ pokrywa student.

  7. Nieobecność studenta na zajęciach może być usprawiedliwiona wyłącznie na podstawie zwolnienia lekarskiego lub urlopu dziekańskiego. Usprawiedliwiona nieobecność musi być zaliczona w ciągu 2 tygodni od zakończenia absencji. Brak usprawiedliwienia oznacza uzyskanie oceny niedostatecznej.

  8. Nieobecność nieusprawiedliwiona na 3 zajęciach skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia.

  9. Terminy zaliczeń podane są w szczegółowych programach zajęć

  10. Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie  minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

  11. Nieobecność na egzaminie w przypadku nieusprawiedliwienia w terminie 7 dni od daty egzaminu, skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.

  12. Zaliczenie z ortodoncji obejmuje materiał z seminariówi wykładów oraz zawarty w podręcznikach:

   

  1. Łabiszewska – Jaruzelska F. „ Ortopedia szczękowa”.

   

  Podręczniki uzupełniające:

  1. Masztalerz A. „Zarys ortopedii szczękowej - ortodoncji”.

  2. Orlik – Grzybowska A. „Ortodoncja”. 

  3. Komorowska A. „Diagnostyka ortodontyczna”.

   

  Dodatkowe informacje związane z COVID-19 dostępne są w ogólnym regulaminie Uczelni.