• Ostatnia zmiana 29.11.2017 przez Klinika Kardiologii

  Regulamin dydaktyczny

  REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU CHOROBY WEWNĘTRZNE - PROPEDEUTYKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  REALIZOWANEGO W KLINICE KARDIOLOGII UMB
  DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU LEKARSKIEGO III ROK

  1. Zajęcia odbywają się według harmonogramu ustalonego przez Dziekana Wydziału Lekarskiego UMB i programu nauczania zatwierdzonego przez Radę Wydziału.
  2. Student jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych i sanitarno-epidemiologicznych. Powyższe przepisy są umieszczone na stronie internetowej Kliniki.
  3. Zajęcia  w Klinice Kardiologii obejmują obowiązkowy udział w ćwiczeniach i wykładach.
  4. Ćwiczenia rozpoczynają się o godz. 8.00 i odbywają się  według podanego harmonogramu.
  5. Przed rozpoczęciem zajęć torby i inne rzeczy osobiste (okrycia wierzchnie) należy pozostawić w szatni studenckiej.
  6. W czasie wszystkich zajęć obowiązuje zmiana obuwia oraz posiadanie własnych, czystych fartuchów lekarskich.
  7. W czasie zajęć każdy Student powinien posiadać stetoskop oraz identyfikator zawierający imię i nazwisko oraz określenie ‘student’.
  8. W czasie trwania wszystkich zajęć (ćwiczenia, seminaria, wykłady) telefony komórkowe, notebooki, laptopy oraz inne urządzenia elektroniczne muszą bezwzględnie pozostawać wyłączone.
  9. Nie jest dopuszczalne wykonywanie zdjęć fotograficznych oraz utrwalania na innych nośnikach prezentacji i wykładów pod rygorem konsekwencji dyscyplinarnych. Zakaz fotografowania dotyczy w szczególności wykonywania zdjęć pacjentom.
  10. Studenta obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej. Wszelka dokumentacja dotycząca chorego (w formie pisemnej lub elektronicznej) prowadzona i wykonywana w trakcie zajęć musi być pozbawiona danych personalnych oraz innych informacji umożliwiających identyfikację pacjenta.
  11. W trakcie zajęć Studentom nie wolno opuszczać Kliniki bez wiedzy i zgody osoby prowadzącej zajęcia.
  12. Student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach z grupą studencką, do której został przypisany na początku roku akademickiego.
  13. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Student jest zobligowany do punktualnego przychodzenia na zajęcia dydaktyczne. Osoby spóźnione mogą być niedopuszczone do uczestniczenia w zajęciach, co będzie równoznaczne z nieobecnością nieusprawiedliwioną.
  14. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej (zwolnienie lekarskie, urlop dziekański) stosowne zaświadczenie musi być dostarczone dla osoby prowadzącej ćwiczenia  w przeciągu 7 dni od zakończenia okresu zwolnienia. Dokumenty dostarczane po tym terminie nie będą honorowane.
  15. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej – obowiązek odrobienia zajęć po uprzednim uzgodnieniu z asystentem lub adiunktem dydaktycznym. Możliwe jest odrobienie ćwiczeń w przypadku nieobecności do 3 dni. Nieobecność na zajęciach należy odrobić w terminie nieprzekraczającym 14 dni od zakończenia bloku ćwiczeniowego. Student zobowiązany jest nadrobić zaległości we własnym zakresie i uzyskać zaliczenie u asystenta prowadzącego blok ćwiczeniowy.
  16. Student ma prawo do wglądu do prac pisemnych w przeciągu 2 tygodni od zakończenia ćwiczeń.
  17. Student  jest informowany o wynikach swoich prac pisemnych oraz ocenie końcowej bezpośrednio od asystenta w postaci ustnej
  18. Zaliczenie ćwiczeń i wpisy zaliczeniowe student może uzyskać wyłącznie w trakcie trwania roku akademickiego
  19. Student ma prawo do konsultacji z osobą prowadzącą ćwiczenia poza godzinami zajęć po wcześniejszym umówieniu się z asystentem
  20. Forma i warunki zaliczenia-spełnienie łącznie poniższych warunków:
   1. Studenci zobowiązani są do przygotowania teoretycznego na każde zajęcia. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na wszystkich ćwiczeniach.
   2. Sposób zaliczania poszczególnych ćwiczeń - ustny (dyskusja w czasie zajęć, obserwacja pracy studenta, ocena aktywności w czasie zajęć) lub pisemny.
   3. Sposób i forma zaliczenia całości zajęć dydaktycznych w Klinice:
    1. zaliczenie pisemne
    2. zaliczenie historii choroby
    3. zaliczenie praktyczne z zakresu badania podmiotowego i przedmiotowego
   4. W przypadku niezaliczenia zajęć - powtórne zaliczenie w ciągu 14 dni od zakończenia bloku ćwiczeniowego. Student możne poprawić wyniki uzyskane na zajęciach, jeżeli zwróci się z tego rodzaju prośbą w ciągu 14 dni po uzyskaniu wyniku, który chce poprawić. Możliwa jest maksymalnie dwukrotna próba poprawy oceny.
   5. Zaliczenie bloku ćwiczeniowego musi być udokumentowane wpisem do książeczki ćwiczeń studenta. Brak  wpisu w terminie do 14 dni jest równoznaczne z brakiem zaliczenia bloku ćwiczeniowego.

   

  Wszelkie uwagi należy zgłaszać osobom odpowiedzialnym za dydaktykę: dr hab.n. med. Małgorzacie Knapp, dr n. med. Marcie Kamińskiej lub Kierownikowi Kliniki Prof. dr hab. Bożenie Sobkowicz.