Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka.
 • 30.01.2024 Zakład Chemii Organicznej

  Nauka

   

  Obecnie realizowane projekty naukowe finansowane ze źródeł zewnętrznych

  • NCN, OPUS, UMO-2019/35/B/ST5/00572: „Elektrokatalizatory węglowe z defektami strukturalnymi: otrzymywanie, charakterystyka i badanie zależności struktura-aktywność katalityczna”. 06/2020 – w trakcie realizacji. Kierownik projektu: prof. dr hab. Marta E. Płońska-Brzezińska

   

  Działalność naukowa

  • Badanie aktywności biologicznej pochodnych trimetoprimu o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych
  • Synteza pochodnych nukleozydów o potencjalnych właściwościach przeciwbakteryjnych
  • Synteza fluoroorganicznych inhibitorów bakteryjnej hydrolazy S-adenozylo-L-homocysteiny
  • Synteza związków zawierających pierścień triazynowy o potencjalnych właściwościach przeciwbakteryjnych oraz analiza ich wpływu wobec wybranych celów molekularnych i na patogenne bakterie
  • Synteza porowatych katalizatorów, ich charakterystyka i badanie zależności struktura-aktywność katalityczna
  • Synteza związków zawierających pierścień triazynowy/tetrazynowy oraz badanie ich aktywności katalitycznej w oparciu o wybrane cele molekularne
  • Projektowanie materiałów sterowane danymi: sztuczna inteligencja jako narzędzie wspomagające syntezę nanokompozytów o hierarchicznej porowatości do zastosowań katalitycznych i w układach magazynujących energię
  • Synteza wspomagana mikrofalami zorganizowanych porowatych materiałów zawierających nanostruktury węglowe oraz badanie ich właściwości elektrochemicznych i elektrokatalitycznych z wykorzystaniem metod eksperymentalnych oraz teoretycznych

   

  Stosowane metody i techniki badawcze

  • Synteza organiczna w roztworze i fazie stałej
  • Badania aktywności biologicznej niskocząsteczkowych inhibitorów enzymów oraz związków o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym
  • Spektroskopia UV-vis, IR, Ramana i NMR. Analiza spektralna: UV, IR, 1D i 2D NMR, MS
  • Analiza chromatograficzna: LC, TLC, HPLC, GC
  • Mikroskopia elektronowa (SEM i TEM)
  • Analiza termograwimetryczna
  • Metody dyfrakcyjne
  • Metody elektrochemiczne

   

  Wybrane publikacje

  • D. Drozdowska, D. Maliszewski, A. Wróbel, A. Ratkiewicz, M. Sienkiewicz. New benzamides as multi-targeted compounds: a study on synthesis, AChE and BACE1 inhibitory activity and molecular docking. International Journal of Molecular Sciences 2023, 24, 19. (IF = 5,6)

  • D. Maliszewski, R. Demirel, A. Wróbel, M. Baradyn, A. Ratkiewicz, D. Drozdowska. s-Triazine derivatives functionalized with alkylating 2-chloroethylamine fragments as promising antimicrobial agents: inhibition of bacterial DNA gyrases, molecular docking studies, and antibacterial and antifungal activity. Pharmaceuticals 2023, 16, 9. (IF = 4,6)

  • A. Hryniewicka, J. Breczko, G. Siemiaszko, A. Papathanassiou, K. Góra-Marek, K. Tarach, K. Brzezinski, A. Ilnicka, A. Terzyk, K. Markiewicz, L. Echegoyen, M. E. Plonska-Brzezinska. Three-dimensional organization of pyrrolo[3,2-b]pyrrole-based triazine framework using nanostructural spherical carbon: enhancing electrochemical performance of materials for supercapacitors. Scientific Reports 2023, 13, 10737. (IF = 4,9)
  • G. Siemiaszko, J. Breczko, A. Hryniewicka, A. Ilnicka, K. H. Markiewicz, A. Terzyk, M. E. Plonska-Brzezinska. Composites containing resins and carbon nano-onions as efficient porous carbon materials for supercapacitors. Scientific Reports 2023, 13, 6066. (IF = 4,9)
  • D. Pawelski, M. E. Plonska-Brzezinska. Microwave-assisted synthesis as a promising tool for the preparation of materials containing defective carbon nanostructures: implications on properties and applications. Materials 2023, 16, 6549-6587. (IF = 3,4)
  • D. Pawelski, O. Delgado Fernandez, A. Z. Wilczewska, J. W. Strawa, M. E. Plonska-Brzezinska. Nanostructured carbon catalyst for amide coupling reactions under microwave heating in the absence of a solvent. ACS Applied Nano Materials 2022, 5(11), 16376-16387. (IF = 5,9)
  • G. Siemiaszko, A. Hryniewicka, J. Breczko, O. Delgado Fernandez, K. Markiewicz, L. Echegoyen, M. E. Plonska-Brzezinska. Polymeric network hierarchically organized on carbon nano-onions: block polymerization as a tool for the controlled formation of specific pore diameters. ACS Applied Polymer Materials 2022, 4(4), 2442-2458. (IF = 5,0)
  • G. Siemiaszko, A. Hryniewicka, J. Breczko, K. Brzezinski, M. E. Plonska-Brzezinska. Carbon nano-onion induced organization of polyacrylonitrile-derived block star polymers to obtain mesoporous carbon materials. Chemical Communications 2022, 58(48), 6829-6832. (IF = 4,9)
  • D. Maliszewski, D. Drozdowska. Recent advances in the biological activity of s-triazine core compounds. Pharmaceuticals 2022, 15, 2, 19 pp. (IF = 5,863)
  • Sohouli E., Ghalkhani M., Zargar T., Joseph Y., Rahimi-Nasrabadi M., Ahmadi F., Plonska-Brzezinska M. E., Ehrlich H. A new electrochemical aptasensor based on gold/nitrogen-doped carbon nano-onions for the detection of Staphylococcus aureus. Electrochimica Acta 2022, 403, 139633. (IF = 6,901)
  • Szymanski G. S., Suzuki Y., Ohba T., Sulikowski B., Góra-Marek K., Tarach K. A., Koter S., Kowalczyk P., Ilnicka A., Echegoyen L., Terzyk A. P., Plonska-Brzezinska M. E. Linking the defective structure of boron-doped carbon nano-onions with their catalytic properties: experimental and theoretical studies. ACS Applied Materials & Interfaces 2021, 13, 51628-51642. (IF = 9,229)
  • Pawelski D., Walewska A., Ksiezak S., Sredzinski D., Radziwon P., Moniuszko M., Gandusekar R., Eljaszewicz A., Lazny R., Brzezinski K., Plonska-Brzezinska M. E. Monocarbonyl Analogues of Curcumin Based on Pseudopelletierine Scaffold: Synthesis and Anti-inflammatory Activity. International Journal of Molecular Sciences 2021, 22, 11384. (IF = 5,924)
  • Maliszewski D., Wróbel A., Kolesińska B., Frączyk J., Drozdowska D. 1,3,5-triazine nitrogen mustards with different peptide group as innovative candidates for AChE and BACE1 inhibitors. Molecules 2021, 26, 13, 14 pp. (IF = 4,412)
  • Sohouli E., Keihan A. H., Shahdost-Fard F., Naghiane E., Plonska-Brzezinska M. E., Rahimi-Nasrabadi M., Ahmadi F. A glassy carbon electrode modified with carbon nanoonions for electrochemical determination of fentanyl. Materials Science and Engineering: C, 2020, 110, 110684. (IF = 7,328)
  • Wróbel A., Baradyn M., Ratkiewicz A., Drozdowska D. Synthesis, Biological Activity, and Molecular Dynamics Study of Novel Series of a Trimethoprim Analogs as Multi-Targeted Compounds: Dihydrofolate Reductase (DHFR) Inhibitors and DNA-Binding Agents. International Journal of Molecular Sciences 2021, 22, 3685. (IF = 5,923)
  • Wróbel A., Drozdowska D. Recent design and structure-activity relationship studies on modifications of DHFR inhibitors as anticancer agents. Current Medicinal Chemistry 2021, 28, 910. (IF = 4,530)
  • Chyży A., Tomczykowa M., Płońska-Brzezińska M. E. Hydrogels as potential nano, micro- and macro-scale systems for controlled drug delivery. Materials 2020, 13, 188. (IF = 2,972)
  • Chyży A., Płońska-Brzezińska M. E. Hydrogel properties and their impact on regenerative medicine and tissue engineering. Molecules 2020, 25, 5795. (IF = 3,267)
  • Regulska E., Olejnik P., Zubyk H., Czyrko-Horczak J., Chaur M. N., Tomczykowa M., Butsyk O., Brzezinski K., Echegoyen L., Płońska-Brzezińska M. E. Nanostructural catalyst: metallophthalocyanine and carbon nano-onion with enhanced visible-light photocatalytic activity towards organic pollutants. RSC Advances 2020, 10, 10910-10920. (IF = 3,119)
  • Zięba W., Olejnik P., Koter S., Kowalczyk P., Płońska-Brzezińska M. E., Terzyk A. Opening the internal structure for transport of ions: improvement of the structural and chemical properties of single-walled carbon nanohorns for supercapacitor electrodes. RSC Advances 2020, 10, 38357-38368. (IF = 3,119)
  • Sohouli E., Keihan A. H., Shahdost-Fard F., Naghian E., Płońska-Brzezińska M. E., Rahimi-Nasrabadi M., Ahmadi F. A glassy carbon electrode modified with carbon nanoonions for electrochemical determination of fentanyl. Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications 2020, 110, 110684. (IF = 4,959)
  • Velásquez J. D., Tomczykowa M., Płońska-Brzezińska M. E., M. N. Chaur. Evaluation of the covalent functionalization of Carbon Nanoonions with pyrene moieties for application in supercapacitors. Materials 2020, 13, 1141. (IF = 2,972)
  • Wróbel A., Maliszewski D., Baradyn M., Drozdowska D. Trimethoprim: An Old Antibacterial Drug as a Template to Search for New Targets. Synthesis, Biological Activity and Molecular Modeling Study of Novel Trimethoprim Analogs. Molecules 2020, 25, 116. (IF = 3,267)
  • Wróbel A., Arciszewska K., Maliszewski D., Drozdowska D. Trimethoprim and other nonclassical antifolates an excellent template for searching modifications of dihydrofolate reductase enzyme inhibitors. The Journal of Antibiotics (Tokyo) 2020, 73, 5-27. (IF = 2,446)
  • Szymański G. S., Wiśniewski M., Olejnik P., Koter S., Castro E., Echegoyen L., Terzyk A. P., Płońska-Brzezińska M. E. Correlation between the catalytic and electrocatalytic properties of nitrogen-doped carbon nanoonions and the polarity of the carbon surface: experimental and theoretical investigations. Carbon 2019, 151, 120-129. (IF = 8,821)
  • Bobrowska D.M., Olejnik P., Echegoyen L., Płońska-Brzezińska M. E. Onion-like carbon nanostructures: an overview of bio-applications. Current Medicinal Chemistry 2019, 26, 38, 6896-6914. (IF = 3,894)
  • Wróbel A., Kolesińska B., Frączyk J., Kamiński Z. J., Tankiewicz-Kwedło A., Hermanowicz J., Czarnomysy R., Maliszewski D., Drozdowska D. Synthesis and cellular effects of novel 1,3,5-triazine derivatives in DLD and Ht-29 human colon cancer cell lines. Investigational New Drugs 2019, 1-13. (IF = 2,663)
  • Tomczykowa M., Płońska-Brzezińska M. E. Conducting polymers, hydrogels and their composites: preparation, properties and bioapplications. Polymers 2019, 11, 350-386. (IF = 3,164)
  • Butsyk O., Olejnik P., Romero E., Płońska-Brzezińska M. E. Postsynthetic treatment of carbon nano-onions: Surface modification by heteroatoms to enhance their capacitive and electrocatalytic properties. Carbon 2019, 147, 90-104. (IF = 8,821)
  • Płońska-Brzezińska M. E. Carbon nano-onions: a review of recent progress in synthesis and applications. ChemNanoMat 2019, 5, 5, 568-580. (IF = 3,431)
  • Krętowski R., Drozdowska D., Kolesińska B., Kamiński Z., Frączyk J., Cechowska-Pasko M. The cellular effects of novel triazine nitrogen mustards in glioblastoma LBC3, LN-18 and LN-229 cell lines. Investigational New Drugs 2019, 10 pp. (IF = 2,663)
  • Arciszewska K., Pućkowska A., Wróbel A., Drozdowska D. Carbocyclic analogues of distamycin and netropsin. Mini-Reviews in Medicinal Chemistry 2019, 19, 2, 98-113. (IF = 2,842)
  • Cholewski M., Tomczykowa M., Tomczyk M. A Comprehensive Review of Chemistry, Sources and Bioavailability of Omega-3 Fatty Acids. Nutrients 2018, 10, 1662, DOI: 10.3390/nu10111662. (IF = 4,196)
  • Tomczykowa M., Wróblewska M., Winnicka K., Wieczorek P., Majewski P., Celińska-Janowicz K., Sawczuk R., Miltyk W., Tryniszewska E., Tomczyk M. Novel gel formulations as topical carriers for the essential oil of bidens tripartite for the treatment of candidiasis. Molecules 2018, 23, 2517. (IF = 3,098)
  • Zubyk H., Mykhailiv O., Papathanassiou A., Sulikowski B., Zambrzycka-Szelewa E., Bratychak M., Płońska-Brzezińska M. E. A phenol-formaldehyde polymeric network to generate organic aerogels: Synthesis, physicochemical characteristics and potential applications. Journal of Materials Chemistry A 2018, 6, 845-852. (IF = 11,301)
  • Mykhailiv O., Brzezinski K., Sulikowski B., Olejniczak Z., Gras M., Lota G., Molina-Ontoria A., Jakubczyk M., Echegoyen L., Płońska-Brzezińska M. E. Boron-Doped Polygonal Carbon Nano-Onions: Synthesis and Applications in Electrochemical Energy Storage. Chemistry A European Journal 2017, 23, 7132-7141. (IF = 5,771)
  • Tomczykowa M., Tomczyk M., Leszczyńska K., Kalemba D. Flavonoids and essential oil of Bidens cernua of Polish origin and In vitro antimicrobial activity of the essential oil of species. Records of Natural Products 2017, 11, 468-473. (IF = 1,311)
  • Tomczyk M., Sosnowska K., Pleszczyńska M., Strawa J., Wiater A., Grochowski D. M., Tomczykowa M., Winnicka K. Hydrogel containing an extract of tormentillae rhizoma for the treatment of biofilm-related oral diseases. Natural Product Communications 2017, 12, 417-421. (IF = 0,809)
  • Frączyk J., Kolesińska B., Świontek M., Lipiński W., Drozdowska D., Kamiński Z. J. Synthesis of Arylamino-1,3,5-triazines Functionalized with Alkylatin 2-chloroethylamine Fragments and Studies of their Cytotoxicity on the Breast Cancer MCF-7 Cell Line. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry 2016, 16, 1435-1444. (IF = 2,598)
  • Grochowski D. M., Paduch R., Wiater A., Dudek A., Pleszczyńska M., Tomczykowa M., Granica S., Polak P., Tomczyk M. In Vitro Antiproliferative and Antioxidant Effects of Extracts from Rubus caesius Leaves and Their Quality Evaluation. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2016, DOI: 10.1155/2016/5698685. (IF = 1,740)
  • Zapico J. M., Pućkowska A., Filipiak K., Coderch C., de Pascual-Teresa B., Ramos A. Design and synthesis of potent hydroxamate inhibitors with increased selectivity within the gelatinase family. Organic & Biomolecular Chemistry 2015, 13 (1), 142-156, DOI: 10.1039/c4ob01516a. (IF = 3,559)
  • Płońska-Brzezińska M. E., Bobrowska D. M., Sharma A., Rodziewicz P., Tomczyk M., Czyrko J., Brzezinski K. Triple helical collagen-like peptide interactions with selected polyphenolic compounds. RSC Advances 2015, 5, 95443-95453. (IF = 3,907)
  • Mykhailiv O., Imierska M., Petelczyc M., Echegoyen L., Płońska-Brzezińska M. E. Chemical versus electrochemical synthesis of carbon nano-onion/polypyrrole composites for supercapacitor electrodes. Chemistry A European Journal 2015, 21, 5783-5793. (IF = 5,771)