• 05.02.2020 Zakład Chemii Organicznej

  Nauka

   

  Działalność naukowa

  • Synteza i badania biologiczne nowych związków o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym z grupy ligandów wiążących się z mniejszą bruzdą DNA (MGBs): leksitropsyn, aromatycznych bis-amidyn.
  • Synteza i badanie aktywności ε-aminokaproiloaminokwasów jako potencjalnych leków o działaniu antyfibrynolitycznym.
  • Analiza ilościowa i jakościowa oraz badania aktywności biologicznej związków naturalnych w roślinnych surowcach leczniczych.
  • Synteza i badania biologiczne iperytowych pochodnych 1,3,5-triazyny o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym.
  • Synteza i badanie zależności struktura-aktywność peptydowych inhibitorów plazminy i urokinazy.
  • Synteza i badanie aktywności peptydów kosmetycznych.
  • Synteza i badania biologiczne związków o działaniu przeciwbakteryjnym.
  • Synteza hydrożeli i aerożeli oraz badanie ich potencjalnego zastosowania w biosensorach i elektrokatalizie.
  • Enzymatyczna i nieenzymatyczna elektrokataliza i immunosensory.
  • Modyfikacja nanostruktur węglowych oraz badania ich aktywności elektro-, fotokatalitycznej oraz biologicznej.
  • Synteza układów supramolekularnych i kompozytowych oraz badania ich selektywnego oddziaływania z biomolekułami i związkami aktywnymi biologicznie.
  • Synteza chemiczna i elektrochemiczna przewodzących polimerów.
  • Czujniki optyczne i elektrochemiczne.

   

  Stosowane metody i techniki badawcze

  • Synteza organiczna w roztworze i fazie stałej.
  • Badania aktywności biologicznej niskocząsteczkowych inhibitorów enzymów oraz związków o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym.
  • Spektroskopia UV-vis, IR, Ramana i NMR. Analiza spektralna: UV, IR, 1D i 2D NMR, MS.
  • Analiza chromatograficzna: LC, TLC, HPLC, GC.
  • Mikroskopia elektronowa (SEM i TEM).
  • Analiza termograwimetryczna.
  • Metody dyfrakcyjne.
  • Metody elektrochemiczne.

   

  Wybrane publikacje

  • Chyży A., Tomczykowa M., Płońska-Brzezińska M. E.: Hydrogels as potential nano-, micro- and macro-scale systems for controlled drug delivery. Materials 2020, 13, 188, 32 pp. (IF = 2,972)
  • Sohouli E., Keihan A. H., Shahdost-Fard F., Naghian E., Płońska-Brzezińska M. E., Rahimi-Nasrabadi M., Ahmadi F.: A glassy carbon electrode modified with carbon nanoonions for electrochemical determination of fentanyl. Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications 2020, 110, Article ID: 110684, 10 pp. (IF = 4,959)
  • Wróbel A., Maliszewski D., Baradyn M., Drozdowska D.: Trimethoprim: An Old Antibacterial Drug as a Template to Search for New Targets. Synthesis, Biological Activity and Molecular Modeling Study of Novel Trimethoprim Analogs. Molecules 2020, 25, 116. (IF = 3,060)
  • Wróbel A., Arciszewska K., Maliszewski D., Drozdowska D.: Trimethoprim and other nonclassical antifolates an excellent template for searching modifications of dihydrofolate reductase enzyme inhibitors. The Journal of Antibiotics (Tokyo) 2020, 73, 5-27. (IF = 2,446)
  • Szymański G. S., Wiśniewski M., Olejnik P., Koter S., Castro E., Echegoyen L., Terzyk A. P., Płońska-Brzezińska M. E.: Correlation between the catalytic and electrocatalytic properties of nitrogen-doped carbon nanoonions and the polarity of the carbon surface: experimental and theoretical investigations. Carbon 2019, 151, 120-129. (IF = 7,466)
  • Bobrowska D.M., Olejnik P., Echegoyen L., Płońska-Brzezińska M. E.: Onion-like carbon nanostructures: an overview of bio-applications. Current Medicinal Chemistry 2019, 26, 38, 6896-6914. (IF = 3,894)
  • Tałałaj U., Uścinowicz P., Bruzgo I., Surażyński A., Zaręba I., Markowska A.: The effects of a novel series of KTTKS analogues on cytotoxicity and proteolytic activity. Molecules 2019, 24, 20 pp. (IF = 3,060)
  • Wróbel A., Drozdowska D.: Recent design and structure-activity relationship studies on modifications of DHFR inhibitors as anticancer agents. Current Medicinal Chemistry 2019, 26, 1-27. (IF = 3,894)
  • Wróbel A., Kolesińska B., Frączyk J., Kamiński Z. J., Tankiewicz-Kwedło A., Hermanowicz J., Czarnomysy R., Maliszewski D., Drozdowska D.: Synthesis and cellular effects of novel 1,3,5-triazine derivatives in DLD and Ht-29 human colon cancer cell lines. Investigational New Drugs 2019, 1-13. (IF = 2,663)
  • Tomczykowa M., Płońska-Brzezińska M. E.: Conducting polymers, hydrogels and their composites: preparation, properties and bioapplications. Polymers 2019, 11, 350-386. (IF = 3,164)
  • Butsyk O., Olejnik P., Romero E., Płońska-Brzezińska M. E.: Postsynthetic treatment of carbon nano-onions: Surface modi fi cation by heteroatoms to enhance their capacitive and electrocatalytic properties. Carbon 2019, 147, 90-104. (IF = 7,466)
  • Płońska-Brzezińska M. E.: Carbon nano-onions: a review of recent progress in synthesis and applications. ChemNanoMat 2019, 5, 5, 568-580. (IF = 3,431)
  • Krętowski R., Drozdowska D., Kolesińska B., Kamiński Z., Frączyk J., Cechowska-Pasko M.: The cellular effects of novel triazine nitrogen mustards in glioblastoma LBC3, LN-18 and LN-229 cell lines. Investigational New Drugs 2019, 10 pp. (IF = 2,663)
  • Arciszewska K., Pućkowska A., Wróbel A., Drozdowska D.: Carbocyclic analogues of distamycin and netropsin. Mini-Reviews in Medicinal Chemistry 2019, 19, 2, 98-113. (IF = 2,842)
  • Cholewski M., Tomczykowa M., Tomczyk M.: A Comprehensive Review of Chemistry, Sources and Bioavailability of Omega-3 Fatty Acids. Nutrients 2018, 10, 1662, DOI: 10.3390/nu10111662. (IF = 4,196)
  • Tomczykowa M., Wróblewska M., Winnicka K., Wieczorek P., Majewski P., Celińska-Janowicz K., Sawczuk R., Miltyk W., Tryniszewska E., Tomczyk M.: Novel gel formulations as topical carriers for the essential oil of bidens tripartite for the treatment of candidiasis. Molecules 2018, 23, 2517. (IF = 3,098)
  • Zubyk H., Mykhailiv O., Papathanassiou A., Sulikowski B., Zambrzycka-Szelewa E., Bratychak M., Płońska-Brzezińska M. E.: A phenol-formaldehyde polymeric network to generate organic aerogels: Synthesis, physicochemical characteristics and potential applications. Journal of Materials Chemistry A 2018, 6, 845-852. (IF = 9,931)
  • Mykhailiv O., Brzezinski K., Sulikowski B., Olejniczak Z., Gras M., Lota G., Molina-Ontoria A., Jakubczyk M., Echegoyen L., Płońska-Brzezińska M. E.: Boron-Doped Polygonal Carbon Nano-Onions: Synthesis and Applications in Electrochemical Energy Storage. Chemistry - A European Journal 2017, 23, 7132-7141. (IF = 5,771)
  • Tomczykowa M., Tomczyk M., Leszczyńska K., Kalemba D.: Flavonoids and essential oil of Bidens cernua of Polish origin and In vitro antimicrobial activity of the essential oil of species. Records of Natural Products 2017, 11, 468-473. (IF = 1,311)
  • Tomczyk M., Sosnowska K., Pleszczyńska M., Strawa J., Wiater A., Grochowski D. M., Tomczykowa M., Winnicka K.: Hydrogel containing an extract of tormentillae rhizoma for the treatment of biofilm-related oral diseases. Natural Product Communications 2017, 12, 417-421. (IF = 0,809)
  • Sankiewicz A., Markowska A., Łukaszewski Z., Puzan B., Gorodkiewicz E.: Methods for 20S immunoproteasome and 20S constitutive proteasome determination based on SPRI biosensors. Cellular and Molecular Bioengineering 2017, 10, 174-185. (IF = 2,435)
  • Purwin M., Markowska A., Bruzgo I., Rusak T., Surażyński A., Jaworowska U., Midura-Nowaczek K.: Peptides with 6-aminohexanoic acid: synthesis and evaluation as plasmin inhibitors. International Journal of Peptide Research and Therapeutics 2017, 23, 235-245. (IF = 1,132)
  • Frączyk J., Kolesińska B., Świontek M., Lipiński W., Drozdowska D., Kamiński Z. J.: Synthesis of Arylamino-1,3,5-triazines Functionalized with Alkylatin 2-chloroethylamine Fragments and Studies of their Cytotoxicity on the Breast Cancer MCF-7 Cell Line. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry 2016, 16, 1435-1444. (IF = 2,598)
  • Grochowski D. M., Paduch R., Wiater A., Dudek A., Pleszczyńska M., Tomczykowa M., Granica S., Polak P., Tomczyk M.: In Vitro Antiproliferative and Antioxidant Effects of Extracts from Rubus caesius Leaves and Their Quality Evaluation. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2016, DOI: 10.1155/2016/5698685. (IF = 1,740)
  • Drozdowska D., Rusak M., Miltyk W., Markowska A., Samczuk P.: Antiproliferative Effects on Breast Cancer Cells and Some Interactions of New Distamycin Analogues with DNA, Endonucleases and DNA Topoisomerases. Acta Poloniae Pharmaceutica 2016, 73, 47-53. (IF = 0,745)
  • Zapico J. M., Pućkowska A., Filipiak K., Coderch C., de Pascual-Teresa B., Ramos A.: Design and synthesis of potent hydroxamate inhibitors with increased selectivity within the gelatinase family. Organic & Biomolecular Chemistry 2015, 13 (1), 142-156, DOI: 10.1039/c4ob01516a. (IF = 3,559)
  • Płońska-Brzezińska M. E., Bobrowska D. M., Sharma A., Rodziewicz P., Tomczyk M., Czyrko J., Brzezinski K.: Triple helical collagen-like peptide interactions with selected polyphenolic compounds. RSC Advances 2015, 5, 95443-95453. (IF = 3,907)
  • Mykhailiv O., Imierska M., Petelczyc M., Echegoyen L., Płońska-Brzezińska M. E.: Chemical versus electrochemical synthesis of carbon nano-onion/polypyrrole composites for supercapacitor electrodes. Chemistry - A European Journal 2015, 21, 5783-5793. (IF = 5,771)