Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin Dydaktyczny Jednostki.
 • Ostatnia zmiana 15.10.2023 przez Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci

  Regulamin Dydaktyczny Jednostki

   

  REGULAMIN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU PEDIATRIA DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU

   

   1. Niniejszy regulamin jest zgodny z Regulaminem Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich UMB.
   2. Zajęcia odbywają się według harmonogramu zajęć na kierunku lekarskim i programu studiów zatwierdzonego przez Senat UMB.
   3. Przed rozpoczęciem zajęć rzeczy osobiste należy pozostawić w szatni studenckiej.
   4. Student jest odpowiedzialny za własne rzeczy osobiste. W przypadku ich kradzieży lub zniszczenia pracownicy Klinik nie ponoszą odpowiedzialności.
   5. Ze względów epidemiologicznych w czasie wszystkich zajęć, odbywających się na terenie klinik UDSK obowiązuje zmiana obuwia, a studenci są zobowiązani do noszenia t-shirtów lub odzieży medycznej z krótkim rękawem oznakowanych napisem UDSK-Pediatria (przeznaczonej tylko i wyłącznie do uczestnictwa w zajęciach odbywających się w UDSK). Niedopuszczalne jest noszenie biżuterii i zegarków na rękach. Paznokcie powinny być krótko przycięte i niepolakierowane. Ubiór studenta i jego zachowanie powinny odzwierciedlać szacunek dla chorego dziecka, jego rodziców/opiekunów i personelu medycznego.
   6. W zajęciach dydaktycznych nie powinni uczestniczyć studenci, którzy stwierdzili u siebie niepokojące objawy sugerujące chorobę infekcyjną. Jeżeli istnieją przeciwwskazania zdrowotne do uczestniczenia w zajęciach, muszą być zgłoszone kierownikowi jednostki dydaktycznej (lub osobie przez niego wyznaczonej) przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.
   7. Studenci uczestniczący w zajęciach zobowiązani są stosować się do wytycznych sanitarnych zawartych w przepisach powszechnych oraz wydanych przez GIS i inne uprawnione podmioty, jak również do zarządzeń Rektora UMB.
   8. W czasie zajęć dydaktycznych każdy student powinien posiadać stetoskop oraz identyfikator. Stetoskop należy zdezynfekować przed użyciem i przed wykonaniem dezynfekcji rąk oraz bezpośrednio po jego użyciu. Bezpośrednio przed i po każdym kontakcie z pacjentem należy przeprowadzić dezynfekcję rąk zgodnie z obowiązującymi zasadami.
   9. W czasie zajęć na salach chorych nie wolno używać żadnych urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notebooków, sprzętu audio itp.).
   10. W trakcie wykładów, seminariów i ćwiczeń wykonywanie zdjęć, nagrywanie dźwięku i/lub filmowanie bez zgody prowadzącego jest zakazane pod rygorem konsekwencji prawnych.
   11. Podczas egzaminów, kolokwiów, sprawdzianów i innych form sprawdzania wiedzy, zwanych dalej egzaminami, zakazane jest korzystanie przez studentów z niedozwolonych form pomocy. Za niedozwolone formy pomocy uważa się między innymi:
    1. wnoszenie na egzaminy telefonów komórkowych, innych urządzeń elektronicznych, jakichkolwiek akcesoriów do takich urządzeń, podręczników, notatek itp.,
    2. korzystanie podczas egzaminów z telefonów komórkowych, bądź innych urządzeń elektronicznych, jakichkolwiek akcesoriów  do takich urządzeń, podręczników, notatek itp.
    3. korzystanie z pomocy innych osób, o ile korzystanie z takiej pomocy nie wynika z obowiązujących przepisów lub zasad egzaminu
   12. W przypadku stwierdzenia posiadania lub korzystania przez studenta z niedozwolonej formy pomocy, egzamin tego studenta zostaje przerwany, a o powyższym zostaje zawiadomiony Rektor celem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego oraz w uzasadnionych przypadkach również zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
   13. Przerwanie egzaminu skutkuje oceną niedostateczną bez możliwości skorzystania z jakiejkolwiek późniejszej formy poprawy.
   14. Szczegółowe zapisy o niedozwolonej pomocy zawiera Regulamin Studiów i Zarządzenie Rektora.
   15. Wszelka symulowana dokumentacja pacjenta prowadzona w celach dydaktycznych w formie pisemnej lub elektronicznej musi być pozbawiona danych personalnych oraz innych informacji umożliwiających jego identyfikację.
   16. W UDSK i USK obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów (i e-papierosów).
   17. W czasie zajęć dydaktycznych obowiązuje zakaz spożywania napojów i posiłków w salach wykładowych oraz w innych pomieszczeniach klinik.
   18. Student jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych i sanitarno-epidemiologicznych. Przepisy BHP są umieszczone na stronie internetowej klinik. Studenci są zobowiązani do zapoznania się z nimi przed rozpoczęciem zajęć w klinice i potwierdzenia faktu zapoznania się własnoręcznym podpisem podczas pierwszych w roku akademickim zajęć dydaktycznych.
   19. Student jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia o każdym wypadku mającym miejsce podczas zajęć dydaktycznych.
   20. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa (z uwzględnieniem e-learningu).
   21. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej (zwolnienie lekarskie, urlop dziekański) zaświadczenie potwierdzające usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach musi być dostarczone do sekretariatu kliniki w przeciągu 7 dni od zakończenia okresu zwolnienia. Dokumenty dostarczane po tym terminie nie będą honorowane, a nieobecność zostanie potraktowana jako nieusprawiedliwiona.
   22. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student nie otrzymuje zaliczenia przedmiotu.
   23. Studenci zobowiązani są do przygotowania teoretycznego na każde zajęcia (również w pierwszym dniu ćwiczeń), co umożliwi czynny udział w zajęciach dydaktycznych. Zakres materiału jest dostępny na stronie internetowej. Regulamin dydaktyczny może być zmieniony w ciągu roku akademickiego wyłącznie po uzyskaniu opinii starosty roku.
   24. Warunkiem zaliczenia zajęć jest:

  LATA III-V

  1) obecność na wszystkich zajęciach dydaktycznych z uwzględnieniem e-learningu (ćwiczenia, seminaria, wykłady). Dopuszcza się jedną usprawiedliwioną nieobecność w semestrze (zwolnienie lekarskie lub urlop dziekański) na zajęciach dydaktycznych /ćwiczenia, seminaria/ w każdej jednostce prowadzącej ćwiczenia, bez konieczności odrabiania zajęć. Większa liczba usprawiedliwionych nieobecności na ćwiczeniach i seminariach wymaga odrobienia zajęć z inną grupą (lub w innym trybie ustalonym przez kierownika jednostki lub osobę przez niego wyznaczoną) nie później niż do końca semestru,

  2) uzyskanie zaliczenia zajęć w formie ustalonej przez kierownika jednostki dydaktycznej (np. zaliczenie ustne, pisemne, test). Jeżeli cykl zajęć z pediatrii na danym roku jest realizowany w kilku jednostkach dydaktycznych, warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia we wszystkich jednostkach.

   

  ROK VI

  obecność na wszystkich zajęciach dydaktycznych z uwzględnieniem e-learningu (ćwiczenia, praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych). Dopuszcza się jedną w semestrze (w czasie trwania całego bloku) usprawiedliwioną nieobecność na ćwiczeniach (zwolnienie lekarskie lub urlop dziekański) bez konieczności odrabiania zajęć. Większa liczba nieobecności na ćwiczeniach wymaga odrobienia zajęć z inną grupą (lub w innym trybie ustalonym przez kierownika danej jednostki lub osobę przez niego wyznaczoną). Nieobecność na zajęciach dotyczących praktycznego rozwiązywania problemów klinicznych wymaga zawsze odrobienia z inną grupą lub zaliczenia u osoby prowadzącej.

   

  Zasady przeprowadzenia egzaminu z pediatrii:

       A. Ustalenia wstępne

  1. Egzamin z pediatrii na roku VI będzie przeprowadzony w formie testu wielokrotnego wyboru i egzaminu ustnego uwzględniającego elementy nauczania praktycznego.
  2. Zalecane podręczniki znajdują się w sylabusie przedmiotu.
  3. Nie przewiduje się zwolnienia z egzaminu.

   

  B. Egzamin testowy

  1. Egzamin testowy składa się ze 100 pytań. Pytania testowe obejmują wszystkie dyscypliny pediatrii zgodnie z sylabusem z pediatrii z lat III-VI; nie mniej niż 25% będą stanowiły pytania o charakterze praktycznym (np.: analiza wyników badań laboratoryjnych, radiologicznych, EKG). Czas trwania egzaminu będzie uzależniony od długości tekstu pytań.
  2. Test musi być rozwiązywany samodzielnie. Konsekwencje kontaktowania się z innymi osobami podczas egzaminu testowego, a także wszelkie formy korzystania z niedozwolonej pomocy określają zapisy w pkt 11-14 niniejszego Regulaminu.
  3. Zestawy pytań są przygotowywane w sposób gwarantujący obiektywizm i układane tak, aby osoby siedzące obok siebie miały odmienną kolejność pytań.
  4. Wynik egzaminu testowego uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca udzieli co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. Uzyskanie mniejszej liczby punktów jest równoznaczne z niezdaniem całego egzaminu, tj. z oceną niedostateczną w pierwszym terminie.
  5. Wyniki egzaminu testowego zostaną podane na stronie internetowej kliniki organizującej egzamin nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty przeprowadzenia egzaminu, przy zachowaniu obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych.
  6. Punktacja i skala ocen egzaminu testowego opierają się na przedstawionych poniżej kryteriach:

  a)     <60% - ocena niedostateczna (2)

  b)     60.00 – 67.99% - ocena dostateczna (3)

  c)      68.00 -74.99% - ocena dość dobra (3,5)

  d)     75.00 – 81.99% - ocena dobra (4)

  e)     82.00 – 89.99% - ocena ponad dobra (4,5)

  f)      90.00-100% - ocena bardzo dobra (5).

  1. Uwagi do pytań testowych można składać tylko i wyłącznie w formie pisemnej bezpośrednio po zakończeniu testu na przeznaczonym do tego formularzu i przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej. W przypadku uznania zgłoszonego zastrzeżenia, pytanie testowe objęte zastrzeżeniem jest pomijane przy ustalaniu wyniku egzaminu w stosunku do wszystkich zdających, co odpowiednio obniża liczbę możliwych do uzyskania punktów.
  2. Student może zapoznać się z wynikami swojego testu (kartą odpowiedzi i książeczka z pytaniami) jednorazowo, po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii (tel. 85 7450732). Terminy wglądu w pracę będą podawane po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego.
  3. Uzyskanie oceny niedostatecznej powoduje niedopuszczenie studenta do egzaminu ustnego.

   

      C. Egzamin ustny

  1. Egzamin ustny będzie przeprowadzany we wszystkich jednostkach nauczających przedmiotu pediatria.
  2. Terminy egzaminu ustnego będą ustalane przez kierowników poszczególnych jednostek; egzamin odbędzie się nie później niż 3 tygodnie od dnia zdawania testu. Liczba studentów, którzy będą przystępować do egzaminu ustnego w wyznaczonych dniach będzie określana przez kierownika jednostki dydaktycznej.
  3. Przydzielenie studenta do jednostki dydaktycznej, w której będzie zdawał egzamin  odbędzie się w drodze losowania zorganizowanego przez Klinikę Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Pulmonologii UMB. Losowanie odbędzie się w ciągu dwóch dni roboczych od daty ogłoszenia wyników egzaminu testowego.
  4. Egzamin ustny będzie składał się z 3 pytań uwzgledniających praktyczne aspekty nauczania pediatrii.
  5. Końcowa ocena z egzaminu z pediatrii będzie średnią arytmetyczną ostatecznej oceny z testu i egzaminu ustnego.

       

       D. Egzamin poprawkowy

  1. W przypadku uzyskania na egzaminie testowym oceny niedostatecznej, studentowi przysługuje prawo do dwóch terminów egzaminów poprawkowych. Pierwszy termin egzaminu poprawkowego odbędzie się nie później niż 4 tygodnie od egzaminu testowego, a drugi termin egzaminu poprawkowego odbędzie się w ciągu 2 tygodni od daty pierwszego egzaminu poprawkowego.
  2. W przypadku uzyskania na egzaminie ustnym oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego tylko w przypadku, gdy nie wykorzystał jeszcze terminu poprawkowego podczas egzaminu testowego. Termin egzaminu poprawkowego będzie wyznaczony przez egzaminatora, jednak nie później niż do końca zimowej sesji egzaminacyjnej.
  3. Egzaminy poprawkowe zostaną przeprowadzone w sposób analogiczny do egzaminu w 1 terminie.

   

  W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie zapisu Regulaminu Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich UMB.

  web site traffic statistics