Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Sylabus.
 • Ostatnia zmiana 10.06.2022 przez Zakład Histologii i Embriologii

  Sylabus

   

   

  SYLABUS

  na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

   

  Nazwa przedmiotu/modułu

  Anatomia i histologia

  Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest przedmiot realizowany

  Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Zakład Histologii i Embriologii

  e-mail jednostki

  anatomia@umb.edu.pl

  Wydział

  Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Nazwa kierunku studiów

  Higiena Stomatologiczna

  Poziom kształcenia

  I stopnia

  Forma studiów

  stacjonarne                                 

  Język przedmiotu

  polski                                                  

  Rodzaj przedmiotu

  obowiązkowy                                 

  Rok studiów/semestr

  I  

  2

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

  Zaliczenie przedmiotów zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym .

  Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

  Wykłady – 10

  Seminarium - 10

  Ćwiczenia - 30

  Założenia i cele przedmiotu

  Zapoznanie studentów z budową narządów  i układów ciała ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem budowy twarzoczaszki, jamy ustnej i stawu skroniowo- żuchwowego. Budowa histologiczna i rozwój zębów i tkanek przyzębia. Wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce.

  Metody dydaktyczne

   

  - przekazywanie wiedzy w formie wykładu

  - dyskusja

  - prezentacje

  - samodzielne dochodzenie do wiedzy

  - zajęcia praktyczne w oparciu o preparaty narządowe oraz fantomy

  Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

  Prof. dr hab. Wiesława Niklińska, lek. stom. Katarzyna Kitlas,           

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  Prof. dr hab. Janusz Dzięcioł, Prof. dr hab. Wiesława Niklińska, lek. stom. Katarzyna Kitlas,      

   

  efekty uczenia się przedmiotowe (symbol

  i numer)

  efekty uczenia się przedmiotowe

  (opis)

  Odniesienie do efektów kierunkowych (symbol i numer)

  Forma zajęć

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się

  wiedza

  W1

  Opisuje stosunki topograficzne między narządami twarzoczaszki i szyi

  WK1

  Wykład, ćwiczenie

  Obecność na poszczególnych  wykładach i ćwiczeniach, zaliczenie (kolokwia) poszczególnych bloków tematycznych, egzamin końcowy pisemny (pytania testowe i otwarte).

  W2

  Zna mianownictwo anatomiczne w języku polskim. Podstawowe nazewnictwo w języku angielskim i łacińskim

           WK1

  Wykład, ćwiczenie

  W3

  Zna budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (kończyna górna i dolna, klatka piersiowa, brzuch, miednica, grzbiet, szyja, głowa) oraz czynnościowym (układ kostno-stawowy, układ mięśniowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy, układy płciowe, układ nerwowy i narządy zmysłów, powłoka wspólna)

  WK1

  Wykład, ćwiczenie

  W4

  Zna dokładną budowę histologiczną oraz rozwój zębów i tkanek przyzębia

  WK2

  Seminarium

   

  umiejętności

  U1

  Potrafi posługiwać się mikroskopem świetlnym. Rozpoznaje pod mikroskopem podstawowe typy tkanek oraz struktury jamy ustnej.  Potrafi prawidłowo ocenić preparaty mikroskopowe z krwi, ślinianek oraz tkanek zęba i przyzębia

  UK1

  Seminarium

   

  Obecność na poszczególnych  wykładach i ćwiczeniach, zaliczenie (kolokwia) poszczególnych bloków tematycznych, egzamin końcowy pisemny (pytania testowe i otwarte).

  U2

  Posługuje się w mowie i piśmie mianownictwem anatomicznym

  UK1

  Wykład, ćwiczenie

  U3

  Omawia budowę i funkcję tkanek, narządów i układów organizmu człowieka

  UK1

  Wykład, ćwiczenie

  kompetencje społeczne

  K1

  Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

  KK1

  ćwiczenia

  - ocenianie ciągłe przez nauczyciela

  K3

  Student okazuje szacunek wobec pacjenta, klienta, grup społecznych oraz troskę o ich dobro

  KK3

  ćwiczenia

  K4

  Student potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role

  KK4

  ćwiczenia

  K5

  Student potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu

  KK5

  Ćwiczenia

  seminarium

   

  Punkty ECTS

  4,5

  Obciążenie pracą studenta

  Forma aktywności

  Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

  Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

  1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)

  20

  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)

  20

  1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)

  10

  1. Realizacja przedmiotu: fakultety

   

  1. Udział w konsultacjach

   

   

  godziny razem: 50

  Samodzielna praca studenta:

  1 punkt ECTS oznacza 25-30 godzin pracy studenta w różnych formach, takich jak np.:

  1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.)

  33

  1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów

  15

  1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego

  15

   

  godziny razem: 63

     

                                                                                                                               

  Treści programowe przedmiotu:

  efekty uczenia się przedmiotowe

  (symbol i numer)

  tematyka

   

  W1 Opisuje stosunki topograficzne między narządami twarzoczaszki i szyi

   

  W2 Zna mianownictwo anatomiczne w języku polskim. Podstawowe nazewnictwo w języku angielskim i łacińskim

   

   

  W3 Zna budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (kończyna górna i dolna, klatka piersiowa, brzuch, miednica, grzbiet, szyja, głowa) oraz czynnościowym (układ kostno-stawowy, układ mięśniowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy, układy płciowe, układ nerwowy i narządy zmysłów, powłoka wspólna)

   

  W4  Zna dokładną budowę histologiczną oraz rozwój zębów i tkanek przyzębia

  Zna budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (kończyna górna i dolna, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica, grzbiet, szyja, głowa) oraz czynnościowym (układ kostno-stawowy, układ mięśniowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy, układy płciowe, układ nerwowy i narządy zmysłów, powłoka wspólna).

  Budowa czaszki. Anatomia głowy i szyi.

   

  Budowa tkanek i ich funkcje, rozwój poszczególnych tkanek.

  Budowa histologiczna narządów jamy ustnej.

   

  Posługuje się w mowie i piśmie mianownictwem anatomicznym. Podstawowe nazewnictwo w języku angielskim i łacińskim.

   

   

   

  Literatura podstawowa: (1-2 pozycje)

  Anatomia człowieka (podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych. E. Suder, S. Brużewicz,

  Anatomia kliniczna głowy i szyi. Aleksandrowicz R, Ciszek B.

  Histologia. Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii. M. Zabel

   

  Literatura uzupełniająca: (1-2 pozycje)

  Anatomia człowieka atlas dla studentów licencjatów medycznych. E. Suder, S. Brużewicz,

   

  Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

  • Ćwiczenie kończy się zaliczeniem, w trakcie którego można uzyskać 1 punkt. Bloki tematyczne z czaszki oraz głowy i szyi kończą się zaliczeniem teoretycznym w formie testowej (kolokwium), które jest oceniane w punktach. Łączna ilość punktów możliwych do uzyskania w trakcie kolokwiów i ćwiczeń wynosi 35. Punktacja uzyskana w trakcie ćwiczeń i zaliczeń bloków tematycznych jest punktacją ostateczną. Uzyskanie powyżej 31 punktów umożliwia przystąpienie do egzaminu w terminie zerowym. Uzyskanie poniżej 14 punktów uniemożliwia przystąpienie (nie dopuszcza) do sesji egzaminacyjnej. Nieobecność na ćwiczeniach i kolokwiach uniemożliwia zaliczenie bloku tematycznego. Student ma prawo wglądu do pracy zaliczeniowej przez okres siedmiu dni od daty podania jej wyniku. Zaliczenie przedmiotu odbywa się w sesji letniej w formie egzaminu testowego.

   Student jest zobowiązany uczestniczyć we wszystkich zajęciach (wykłady, seminaria oraz ćwiczenia). Nieobecność należy usprawiedliwić bezpośrednio po ustąpieniu przyczyny nieobecności, najpóźniej na pierwszym ćwiczeniu, w którym uczestniczy student po okresie nieobecności. W przypadku nieobecności z przyczyn zdrowotnych obowiązuje zaświadczenie lekarskie, a w przypadkach losowych zaświadczenie odpowiednich władz. Nieobecność usprawiedliwiona na ćwiczeniach jest traktowana jako ćwiczenie niezaliczone. Nieobecność nieusprawiedliwiona na wykładzie, seminarium lub ćwiczeniu uniemożliwia zaliczenie bloku tematycznego. Nieobecność usprawiedliwiona na egzaminie upoważnia do przystąpienia do kolejnego terminu egzaminu – usprawiedliwienie musi być dostarczone w terminie 7 dni od daty egzaminu. Nieobecność nieusprawiedliwiona uniemożliwia przystąpienie do egzaminu poprawkowego.

   

   

   

   

   

  …29.09.2021  Prof. dr hab. Wiesława Niklińska………………………………………………………………………...

  (podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia lub koordynatora przedmiotu)