Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Informacje ogólne .
 • Ostatnia zmiana 02.11.2022 przez Dział ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego

  Informacje ogólne

   

  Informacje ogólne dla farmaceutów ubiegających się o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie farmacji aptecznej:

  Podstawa Prawna

  Na podstawie art. 89a i art. 89e ustawy z dnia 6 września 2001 r. "Prawo farmaceutyczne" (Dz. U. Nr.126 poz. 1381) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie akredytacji oraz po dokonaniu oceny spełnienia określonych standardów kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów, udzielono Wydziałowi Farmaceutycznemu akredytacji na prowadzenie specjalizacji w dziedzinie farmacji aptecznej oraz na prowadzenie szkoleń w ramach kształcenia ciągłego farmaceutów (Certyfikat Akredytacyjny nr 2/2019).

  Jak uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji aptecznej?

  Tytuł specjalisty możesz uzyskać po:

  • szkoleniu specjalizacyjnym zgodnym z programem specjalizacji
  • uzyskaniu wyniku pozytywnego z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów.

  Kto prowadzi szkolenie specjalizacyjne dla farmaceutów?

  Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego może prowadzić uczelnia, która kształci studentów na kierunku farmacja – jeśli uzyskała akredytację dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

  W jakich dziedzinach możesz uzyskać tytuł specjalisty?

  W Studium Kształcenia Podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku można uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie: FARMACJI APTECZNEJ

  Co musisz zrobić, aby rozpocząć szkolenie?

  Aby rozpocząć szkolenie, musisz:

  • złożyć wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie, za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych
  • nabór na specjalizację w systemie SMK prowadzi Podlaski Urząd Wojewódzki (Jeżeli będziesz miał problem z wypełnieniem wniosku zadzwoń do Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – tel. 85-743-92-08 lub wyślij zapytanie mailem na adres: wps@bialystok.uw.gov.pl)
  • mieć prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
  • być zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

   

  Co zrobi urząd?
  Przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne, zawiadomi za pomocą SMK o wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Skieruje, za pomocą SMK, do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce szkolącej posiadającej wolne miejsca szkoleniowe. Utworzy w SMK elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego (EKS) i określi datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.
  Jak się odwołać?
  W terminie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyniku postępowania kwalifikacyjnego wnioskodawca może zwrócić się do wojewody o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego, za pomocą SMK.

  Podstawa prawna:
  - art. 107f-107g ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

  Co zawiera wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego?

  Wniosek musi zawierać:

  • imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy,
  • nazwisko rodowe,
  • miejsce i datę urodzenia,
  • płeć,
  • numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania,
  • numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”,
  • obywatelstwo (obywatelstwa),
  • adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej (jeżeli je posiadasz),
  • jeśli nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej – nazwę, numer oraz kraj wydania dokumentu, na podstawie którego przebywasz w Polsce,
  • posiadany prze Ciebie stopień naukowy,
  • okres zatrudnienia w zawodzie,
  • liczbę publikacji i ich wykaz.

  Do wniosku dołącz:

  • kopię dyplomu ukończenia uczelni wyższej,
  • kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych,
  • kopię dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia w zawodzie,
  • oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji.

  Kiedy złożyć wniosek?

  Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w dwóch terminach. Wniosek możesz złożyć:

  • od 15 listopada do 15 grudnia – na postępowanie kwalifikacyjne prowadzone od 16 grudnia do 15 stycznia,
  • od 30 kwietnia do 31 maja – na postępowanie kwalifikacyjne prowadzone od 1 do 30 czerwca.