Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin Dydaktyczny Jednostki.
 • Ostatnia zmiana 20.09.2017 przez Klinika Neurologii

  Regulamin Dydaktyczny Jednostki

  Przedmiot: Podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii Rok II Semestr IV

   

   

  REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W KLINICE NEUROLOGII

   

   

  1. Regulamin Kliniki Neurologii jest zgodny z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

   

  1. Student ma możliwość uzyskania możliwych pomocy naukowych oraz informacji dostępnych w Zakładzie i służących poszerzeniu wiedzy w zakresie danego przedmiotu nauczania.

   

  1. Zajęcia dydaktyczne przebiegają według przedstawionego harmonogramu, obejmującego poszczególne działy tematyczne według sylabusa przedmiotu.

   

  1. Ćwiczenia z w/w przedmiotu odbywają się na terenie Kliniki Neurologii UMB i Przyklinicznej Poradni Neurologicznej według harmonogramu.

   

  1. Zmiana terminów realizacji zajęć powinna być uzgodniona wcześniej z osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu (Koordynator przedmiotu), wyznaczoną na dany rok akademicki przez Kierownika Zakładu

   

  1. Zakres obowiązującego materiału podany jest na Tablicy ogłoszeń.

   

  1. Wykaz obowiązujących i zalecanych podręczników znajduje się na Tablicy ogłoszeń w Klinice Neurologii.

   

  1. Wykłady są obowiązkowe.

   

   

  1. Studenci zobowiązani są do przygotowywania się do zajęć z obowiązujących podręczników oraz czynnego uczestnictwa w ćwiczeniach.

   

  1. Student jest zobowiązany uczestniczyć we wszystkich ćwiczeniach. Studenci mogą mieć 1 usprawiedliwioną nieobecność w semestrze (zwolnienie lekarskie lub urlop dziekański) bez konieczności odrabiania ćwiczeń.

   

  1. Odpracowanie większej liczby opuszczonych ćwiczeń (maksymalnie 2 i wyłącznie z powodu choroby lub urlopu dziekańskiego) jest możliwe po uprzednim przedstawieniu asystentowi zwolnienia lekarskiego lub zaświadczenia o urlopie dziekańskim.

   

  1. Termin odpracowania opuszczonych ćwiczeń należy ustalić z adiunktem koordynującym zajęcia dydaktyczne.

   

  1. Nieobecność nieusprawiedliwiona na ćwiczeniach wyklucza możliwość zaliczenia semestru.

   

  1. Zaliczenie semestru odbywa się u asystenta prowadzącego ćwiczenia.

   

  1. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego jest zaliczenie ćwiczeń.

   

   

  1. Zaliczenie końcowe jest zaliczeniem pisemnym. Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu podano w sylabusie znajdującym się na Tablicy ogłoszeń.

   

  1. Student ma prawo wglądu do wyników swoich prac pisemnych - u asystenta prowadzącego ćwiczenia bezpośrednio po ćwiczeniach.

   

  1. Student ma prawo wglądu do wyników swojego zaliczenia końcowego - w terminie do 14 dni po przeprowadzeniu zaliczenia - w godzinach ustalonych przez Koordynatora zajęć.

   

  1. O wynikach zaliczenia końcowego studenci informowani są indywidualnie - w terminie podanym każdorazowo po przeprowadzonym zaliczeniu.

   

  1. Na ćwiczeniach student powinien posiadać biały fartuch oraz obuwie na zmianę.

   

  1. Studentów obowiązuje schludny wygląd i zmiana obuwia oraz przestrzeganie zasad regulaminów przedmiotowych.

   

  1. Przed wejściem na salę dydaktyczną - płaszcze, kurtki itp. należy pozostawić w szatni.

   

  1. Student zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zajęcia, kulturalnego zachowania się podczas zajęć, podporządkowania się planowi zajęć, wykonywania poleceń asystenta prowadzącego zajęcia oraz dbania o porządek i powierzony sprzęt.

   

  1. Wszelkie pomoce naukowe należy szanować i nie wolno ich wynosić z sali.

   

  1. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych (należy je wyłączyć), zakaz wnoszenia na sale dydaktyczne jedzenia i picia, zakaz fotografowania oraz wprowadzania osób postronnych.

   

  1. O wszystkich wypadkach podczas zajęć na terenie Kliniki student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia.

   

  1. W przypadku wystąpienia wątpliwości związanych z przebiegiem ćwiczeń, zaliczeń lub egzaminem student ma prawo i obowiązek skontaktowania się z Koordynatorem przedmiotu lub Kierownikiem Kliniki.