Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin jednostki.
 • Ostatnia zmiana 09.10.2019 przez Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej

  Regulamin jednostki

   

  1. Niniejszy regulamin jest zgodny ze Statusem studiów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
  2. Zajęcia dobywają się według harmonogramu ustalonego przez Dziekanat i według programu nauczania zatwierdzonego przez Radę Wydziału.
  3. W trakcie ćwiczeń obowiązują czyste fartuchy i obuwie ochronne. Student jest zobowiązany do posiadania stetoskopu. Odzież wierzchnią, torby i inne rzeczy osobiste należy pozostawić w szatni.
  4. W czasie zajęć nie wolno używać telefonów komórkowych, notebooków i sprzętu audio.
  5. Student jest odpowiedzialny za własne rzeczy osobiste. W przypadku kradzieży lub zniszczenia powyższych Klinika Onkologii i hematologii dziecięcej nie ponosi odpowiedzialności.
  6. Studenci z objawami infekcji zgłaszają ten fakt asystentowi.
  7. Do sal oznaczonych „izolacja ochronna” i „izolacja kontaktowa” studenci mogą wchodzić jedynie po uzyskaniu zgody asystenta.
  8. Wykłady, ćwiczenia i seminaria są OBOWIĄZKOWE.
  9. Nieobecność usprawiedliwiona krótkotrwała wymaga odrobienia za zgodą kierownika Kliniki
  10. Zaświadczenie potwierdzające usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach musi być dostarczone do Sekretariatu Kliniki w przeciągu 14 dni od zakończenia okresu zwolnienia. Dokumenty dostarczane po upływie powyższego okresu nie będą honorowane.
  11. Jeśli liczba nieobecności usprawiedliwionych przekracza 50% wszystkich zajęć z onkologii i hematologii dziecięcej, student zobowiązany jest do odrobienia całego bloku, po uzgodnieniu terminu z asystentem.
  12. Jeśli liczba nieobecności usprawiedliwionych nie przekracza 50% wszystkich zajęć z onkologii i hematologii dziecięcej, student zobowiązany jest do odrobienia tych nieobecności po indywidualnym uzgodnieniu z asystentem.
  13. NIEOBECNOŚĆ NIEUSPRAWIEDLIWIONA uniemożliwi jej odrobienie i uzyskanie zaliczenia końcowego.
  14. Przenoszenie się do innej grupy ćwiczeniowej możliwe jest tylko w wyjątkowych przypadkach, za zgodą Dziekana. Obowiązek wcześniejszego (na początku semestru) poinformowania o tym fakcie Kliniki spoczywa na studencie.
  15. Zajęcia w Klinice odbywają się codziennie w godzinach 8:00- 11:30 przez 7 dni na V roku studiów oraz w ustalanych godzinach zgodnie z harmonogramem na VI roku studiów.
  16. Każde zajęcia poprzedzone są sprawdzianem wiedzy z danego tematu ćwiczeń sprawdzającym przygotowanie do zajęć z onkologii i hematologii dziecięcej. Seminaria odbywają się w Sali seminaryjnej Kliniki (nisko parter).
  17. Tematy wykładów, ćwiczeń i seminariów umieszczone są na stornie Kliniki. Obowiązuje przygotowanie do zajęć w oparciu o podaną literaturę.
  18. Zaliczenie w formie testu- 30 pytań. Zaliczenie pozytywne na podstawie uzyskania 21 prawidłowych odpowiedzi.
  19. Studentowi, który nie zaliczy testu przysługuje jeden dodatkowy termin zaliczenia poprawkowego wyznaczony przez Klinikę. Uwaga: Nie ma możliwości zaliczenia przedmiotu w żadnych innych dodatkowych terminach.