• Ostatnia zmiana 28.02.2017 przez Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Publikacje  Publikacje z lat 2008-2014

   

  1. Dominika Ojdana, Paweł Sacha, Piotr Wieczorek, Sławomir Czaban, Anna Michalska, Jadwiga Jaworowska, Anna Jurczak, Bogusław Poniatowski, Elżbieta Tryniszewska: The occurrence of blaCTX-M, blaSHV, and blaTEM genes in extended- spectrum beta-Lactamase-Positive Strains of Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, and Proteus mirabilis in Poland. International Journal of Antibiotics 2014, Article ID 935842, 1-7
  2. Krzysztof Bauer, Sławomir L. Czaban, Robert Gałązkowski, Jerzy R. Ładny: Lotnicze misje ratunkowe poszkodowanych z ciężkimi obrażeniami ciała w latach 2011-2012 w rejonie działania filii Lotniczego Pogotowaia Ratunkowego w Białymstoku. Postępy Nauk Medycznych 2014: 27, 1, 55-60
  3. Paweł Socha, Piotr Wieczorek, Dominika Ojdana, Tomasz Hauschild, Robert Milewski, Sławomir Czaban, Bogusław Poniatowski, Elżbieta Tryniszewska:Expression of MexAB-OprM efflux pump system and susceptibility to antibiotics of different Pseudomonas aeruginosa clones isolated from patients hospitalized in two intensive care units at University Hospital in Bialystok (northeastern Poland) between January 2002 and December 2009. APMIS - Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica 2014; 122,10,931-940
  4. Parfieniuk-Kowerda A., Czaban S.L., Grzeszczuk A., Jaroszewicz J.,  Flisiak R.: Assessment of serum IGF-1 and adipokines related to metabolic dysfunction in HIV-infected adults. Cytokine 2013: 64, 1,97-102
  5. Wieczorek P., Sacha P., Czaban S., Hauschild T., Ojdana D., Kowalczuk O, Milewski R., Poniatowski B.,  Nikliński J., Tryniszewska E.: Distribution of AdeABC efflux system genes in genotypically diverse strains of clinical Acinetobacter baumannii. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease  2013: 77, 2, 106-109

  6. Jarocka I.T., Bachórzewska-Gajewska H., Kobus G., Czaban S., Małyszko J., Dobrzycki S.: Renal function after percutaneous coronary interventions depending on the type of hydration. Advances in Medical Sciences 2013 : 58, 2, s. 369-375

  7. Czaban S.L., Sacha P., Wieczorek P., Kłosowska W., Krawczyk M., Ojdana D., Poniatowski B, Tryniszewska E.: Rep-PCR genotyping of infectious Acinetobacter spp. strains from patients treated in Intensive Care Unit Emergency Department (ICU of ED) - preliminary report. Advances in Medical Sciences 2013 : 58, 1, 164-171

  8. Sacha P.T., Oidana D., Wieczorek P., Kłosowska W., Krawczyk M., Czaban S., Ołdak E., Tryniszewska E.: Genetic similarity and antimicrobial susceptibility of Klebsiella pneumoniae - producing carbapenemase (KPC-2) isolated in different clinical specimens received from University Hospitals in Northeastern Poland. African Journal of Microbiology Research 2012: 6,41, 6888 – 6892

  9. Sacha P., Jaworowska J., Ojdana D., Wieczorek P., Czaban S., Tryniszewka E.: Occurrence of the aacA4 gene among multidrug resistant strains of Pseudomonas aeruginosa isolated from bronchial secretions obtained from the Intensive Therapy Unit at University Hospital in Białystok, Poland. Folia Histochemica et Cytologica 2012: 50,2, 322-324

  10. Sacha P., Wieczorek P., Ojdana D., Czaban S., Kłosowska W., Jurczak A., Tryniszewska E.: Susceptibility, phenotypes of resistance, and extended-spectrum beta-lactamases in Acinetobacter baumannii strains. Folia Histochemica et Cytologica 2012: 50,1, 46-5

  11. Dobrzycki S., Czaban S.L., Matys U.: Ocena ryzyka kardiologicznego u pacjentów poddawanych operacjom niekardiologicznym. Gastroenterologia Praktyczna 2011: 5, 36-43

  12. Sacha P., Wieczorek P., Ojdana D., Czaban S., Olszańska D., Tryniszewska E.: Oporność szczepów Pseudomonas aeruginosa na karbapenemy po inkubacji z subinhibicyjnymi stężeniami imipenemu i meropenemu. Nowiny Lekarskie 2011: 80,4,258 – 265

  13. A. Kulikowska, S.L. Czaban, I. Jarocka, U. Jakubowska, M. Wojewódzka-Żelezniakowicz, J.R. Ładny, B. Poniatowski: Analiza zgonów pacjentów wymagających intensywnej terapii hospitalizowanych w Szpitalnym oddziale ratunkowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w latach 2006-2008. Post. Nauk Med. 2010; 23, 9, 696-703,
  14. A. Kulikowska, I. Jarocka, P. Jakubów, J.R. Ładny, M. Wojewódzka-Żelezniakowicz, S.L. Czaban: Post. Nauk Med. 2010; 23, 9, 751-756
  15. S.L. Czaban: Wybrane aspekty postępowania leczniczego u dzieci z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych wywołanym Streptococcus pneumoniae. Pediatria po Dyplomie 2010 wyd. specjalne, 8-10
  16. M. Malinowska-Zaprzałka, M. Wojewódzka-Żelezniakowicz, J.R. Ładny, E. Chabielska: The influence of chronic and short-term treatment with angiotensin- converting enzyme inhibitor on hemodynamic during induction of general anaesthesia  in patients undergoing maxillofacial surgery. Advances in Clinical and Experimental Medicine 2010: 19, 3, 329-336
  17. M. Wojewódzka-Żelezniakowicz, S.L. Czaban, B. Poniatowski, J.R. Ładny: Zatrucia - epidemiologia, diagnostyka i leczenie w oddziale ratunkowym. Post. Nauk Med. 2009: 22 (6), 480-484
  18. J.R. Ładny, M. Wojewódzka-Żelezniakowicz, S.L. Czaban, A. Nielepiec-Jałosińska: Masywne krwawienie z żylaków przyłyku jako problem diagnostyczno-leczniczy. Standardy postępowania w szpitalnym oddziale ratunkowym. Postępy Nauk Med. 2009: 22 (6), 469-473
  19. M. Wojewódzka-Żelezniakowicz, S.L. Czaban, Ewa Chabielska, J.R. Ładny: Ostre zespoły wieńcowe w aspekcie działań medycyny ratunkowej. Postępy Nauk Med.2009: 22 (6), 474-479
  20. M. Wojewódzka-Żelezniakowicz, S.L. Czaban, E. Chabielska, J.R. Ładny: Współczesne poglądy na zastosowanie w praktyce klinicznej hipotermii terapeutycznej. Post. Nauk Med.2009: 22 (1), 57-62
  21. S.L. Czaban, M. Wojewódzka-Żelezniakowicz, J. Jaworowska, W. Kuźniak, J.R.  Ładny, B. Poniatowski: Zapalenia płuc u chorych leczonych w szpitalnym oddziale ratunkowym po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia - praca oryginalna. Post. Nauk Med. 2009: 22 (1), 63-67
  22. S.L. Czaban, A. Kulikowska, I. Jarocka, H. Bachórzewska-Gajewska: Leczenie bakteryjnych zakażeń szpitalnych u pacjentów z cukrzycą i niewydolnością serca. Terapia 2009: 17 (4), s. 82-87.
  23. S.L. Czaban, A. Kulikowska, I. Jarocka, H. Bachórzewska-Gajewska: Leczenie zakażeń bakteryjnych w warunkach opieki lekarza rodzinnego u pacjenta z cukrzycą i niewydolnością krążenia. Terapia 2009: 17 (4), s. 88-93
  24. S.L. Czaban, M. Wojewódzka-Żelezniakowicz, M. Szczepański, J. Robert Ładny: Bakteryjne patogeny alertowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - doniesienie wstępne. Pediatr. Dypl.2008; wydanie specjalne, 54-56
  25. R. Ładny, M. Wojewódzka-Żelezniakowicz, SL. Czaban, H. Nammous, B. Kirpsza, K. Haas: Kapnometria z kapnografią w praktyce Szpitalnego Oddziału Ratunkowego [SOR]. Doświadczenia własne. Pol. J. Emerg. Med. 2008: 1 (4), s. 20-25
  26. A. Koronkiewicz, T. Hirnle, B. Sobkowicz, B. Poniatowski, R. Trzciński, G. Juszczyk, K. Fiedorczuk, SL. Czaban, M. Badoński: Ostra zakrzepica na sztucznej zastawce mitralnej u kobiety z chorobą nowotworową. Trudności leczenia przeciwzakrzepowego. Kardiol. Pol.  2008: 66 (9), 977-980
  27. M. Wojewódzka-Żelezniakowicz, S.L. Czaban, G. Myćko, A. Szymańska, B. Poniatowski, J. R. Ładny: Rola Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w zaopatrywaniu krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego - doświadczenia własne. Pol. J. Emerg. Med.2008: 1 (1), 6-11
  28. M. Wojewódzka-Żelezniakowicz, S.L. Czaban, K. Bauer, U. Jakubowska, B. Poniatowski, J. R. Ładny: Społeczny i ekomoniczny aspekt leczenia na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym chorych zatrutych alkoholem. Pol. J. Emerg. Med.2008:1,2, 13-17
  29. S.L. Czaban, M. Wojewódzka-Żelezniakowicz, M. Badoński, J. R. Ładny, B. Poniatowski: Thrombolysis during cardiopulmonary resuscitation - own clinical observations.  Doświadczenia własne z zastosowania leków trombolitycznych podczas resuscytacji oddechowo-krążeniowej. The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2008: 3(11), 69-76


  Rozdziały w podręcznikach

   

  1. Czaban S.L.,Jarocka I.,  Kulikowska A.: Podstawy anestezjologii: Znieczulenie przewodowe. [w:] Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej. Red.  Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B.Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014
  2. Jakubowska U., Czaban S.L.: Specyfika opieki nad chorymi zakwalifikowanymi do znieczulenia: Dokumentacja pielęgniarska. [w:] Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej. Red.  Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B.Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014
  3. Milewska-Buzun M., Ostrowska M. , Kulikowska A.:Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej w wybranych stanach klinicznych: Standard anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej nad chorym podczas zabiegu wymiany zastawki mitralnej z dojścia bocznego. [w:] Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej. Red.  Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014
  4. Kulikowska A., Jarocka I.: Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej w wybranych stanach klinicznych: Standard anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą wieńcową serca podczas zabiegu pomostowania naczyń wieńcowych CABG. [w:] Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej. Red.  Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014

  5. Sierakowska M., Jarocka I., Kobus G.: Pielęgnowanie pacjentów w wybranych stanach zagrożenia życia w internie. [w:] Repetytorium z pielęgniarstwa. Podręcznik dla studiów medycznych. Kędziora-Konatowska K., Muszalik M., Krajewska-Kulak E., Wrońska I. (red.) Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010
  6. Czaban S.L., Ładny J.R., Wojewódzka-Żelezniakowicz M., Jarocka I., Kulikowska A., Myćko G., Poniatowski B.: Powikłania infekcyjne obrażeń wielonarządowych. W: Medycyna Ratunkowa w Polsce. Zima 2010. Redakcja naukowa Juliusz Jakubaszko. Wrocław : Współwydawca Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, 2010: 95-111
  7. Wojewódzka-Żelezniakowicz M., Ładny J.R., Czaban S.L., Myćko G., Pazio L.,  Poniatowski B.: Mnogie obrażenia ciała w praktyce Oddziału Ratunkowego. W: Medycyna Ratunkowa w Polsce. Zima 2010. Redakcja naukowa Juliusz Jakubaszko. Wrocław : Współwydawca Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, 2010: 95-111
  8. Zemke-Górecka A., Czaban S.L.: O celowości prawidłowej konstrukcji regulaminu porządkowego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej … [w:] Współczesne wyzwania strukturalne i menadżerskie w ochronie zdrowia. Problemy zarządzania. Lewandowski R., Walkowiak R.(red.); Wydawnictwo Olsztyńska Szkoła Informatyki i Zarządzania. 2010, 275-282; ISBN: 978-83-88629-55-6
  9. Sierakowska M., Jarocka I. :Standard pielęgnowania chorego z rozpoznanym zespołem niewydolności wielonarządowej. [w:]  Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia. Podręcznik dla studiów medycznych. Red. Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
  10. Sierakowska M., Jarocka I.: Standard pielęgnowania chorego z sepsą. [w:] Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia. Podręcznik dla studiów medycznych. Red. Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
  11. Kulikowska A. Czaban S.L., Jarocka I., Łagoda K.: Alkohol i jego społeczne konsekwencje. w:  W drodze do brzegu życia. Red Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., T7. Białystok Uniwersytet Medyczny 2009:130-140.
  12. Kulikowska A., Czaban S.L., Jarocka I., Sawicka J., Jakubowska U., Jakubów P.: Postawy wobec umierania i śmierci personelu medycznego prowadzącego proces leczniczy chorych w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. w:  W drodze do brzegu życia. Red Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., T7. Białystok Uniwersytet Medyczny 2009:521-534
  13. Bauer K., Czaban S.L., Kulikowska A., Jarocka I., Wojewódzka-Żelezniakowicz M., Poniatowski B., Ładny J.R.: Samobójstwa, jako istotny problem medycyny ratunkowej – doświadczenia własne. w:  W drodze do brzegu życia. Red Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., T6. Białystok Uniwersytet Medyczny 2009:521-530
  14. M. Wojewódzka-Żelezniakowicz, S.L. Czaban, M.J. Badoński, B. Poniatowski, J.R. Ładny: Narządowe powikłania ostrego zatrucia związkami methemoglobinotwórczymi. Opis przypadku. [w:] Medycyna Ratunkowa w Polsce. Zima 2009, Juliusz Jakubaszko. Wrocław: Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, 2009: 49-56
  15. S.L. Czaban, J.R. Ładny, M. Wojewódzka-Żelezniakowicz: Procedura wykonania pomiaru ciśnienia w tętnicy płucnej i rzutu serca (pojemności minutowej serca); s. 336-348, W: Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia. Podręcznik dla studiów medycznych. Red. Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009, ISBN-978-83-200-3861-3.
  16. S.L. Czaban, M. Wojewódzka-Żelezniakowicz, J.R. Ładny: Procedura prowadzenia żywienia pozajelitowego drogą naczyń centralnych; s. 376-385, W: Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia. Podręcznik dla studiów medycznych. Red. Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009, ISBN-978-83-200-3861-3.
  17. J.R. Ładny, M. Wojewódzka-Żelezniakowicz, S.L. Czaban: Procedura analizy i oceny bilansu płynów u chorych w stanach zagrożenia życia; s. 404-412, W: Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia. Podręcznik dla studiów medycznych. Red. Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009, ISBN-978-83-200-3861-3.
  18. M. Wojewódzka-Żelezniakowicz, J.R. Ładny, S.L. Czaban: Procedura pielęgnacji dostępu centralnego; s. 366-375, W: Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia. Podręcznik dla studiów medycznych. Red. Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009, ISBN-978-83-200-3861-3.
  19. M. Wojewódzka-Żelezniakowicz, J.R. Ładny, S.L. Czaban: Procedura pomiaru i monitorowania ośrodkowego ciśnienia żylnego; s. 327-335, W: Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia. Podręcznik dla studiów medycznych. Red. Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009, ISBN-978-83-200-3861-3.
  20. M. Wojewódzka-Żelezniakowicz, S.L. Czaban, J.R. Ładny: Procedura wykonania bezpośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego; s. 349-356, W: Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia. Podręcznik dla studiów medycznych. Red. Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009, ISBN-978-83-200-3861-3.
  21. A. L. Szymańska, G. Myćko, M. Wojewódzka-Żelezniakowicz, S.L. Czaban, B. Poniatowski, J. R. Ładny: Analiza profilu chorych hospitalizowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPSK AM w Białymstoku. Medycyna ratunkowa w Polsce 2008 Juliusz Jakubaszko, Wrocław: Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, 2008; 27-33
  22. S. L. Czaban, M. Wojewódzka-Żelezniakowicz, B. Poniatowski, J. R. Ładny: Kaniulacja centralnych naczyń żylnych u chorych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Medycyna ratunkowa w Polsce 2008 Juliusz Jakubaszko, Wrocław: Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, 2008; 135-145
  23. J.R. Ładny, M. Wojewódzka-Żelezniakowicz, S.L. Czaban, H. Nammous, B. Poniatowski: Leczenie nie-żylakowego krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Standardy postępowania w szpitalnym oddziale ratunkowym. Medycyna ratunkowa w Polsce 2008 Juliusz Jakubaszko, Wrocław: Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, 2008; 147-153