• Ostatnia zmiana 26.11.2020 przez Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej

  Sylabus Choroby Błony Śluzowej Jamy Ustnej 2020/2021

   

  SYLABUS

   

  na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2020/2021

   

  Nazwa przedmiotu/modułu

  Choroby błony śluzowej jamy ustnej

  Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest przedmiot realizowany

  Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej UMB

  e-mail jednostki

  perio@umb.edu.pl

  Wydział

  Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Nazwa kierunku studiów

  Lekarsko-dentystyczny

  Poziom kształcenia

  Studia jednolite magisterskie.

  Forma studiów

  stacjonarne £ niestacjonarne £

  Język przedmiotu

  polski £ angielski £

  Rodzaj przedmiotu

  obowiązkowy £ fakultatywny £

  Rok studiów/semestr

  I £ II £ III £ IV £ V £ VI £

  1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6 £ 7 £ 8 £ 9 £ 10 £ 11 £ 12 £

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

  Realizacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z poprzednich lat studiów.

  Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

  25, w tym:

  IV rok: seminaria - 5, ćwiczenia - 10,

  V rok: ćwiczenia – 10

  Założenia i cele przedmiotu

  Promocja zdrowia. Profilaktyka chorób jamy ustnej z uwzględnieniem profilaktyki onkologicznej. Diagnostyka i leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej.

  Metody dydaktyczne

  - przekazywanie wiedzy w formie wykładu

  - ćwiczenia

  - dyskusja

  - Mapa myśli - sposób obrazowania zależności treściowych podczas wykładu

  - Metoda Cornella - system notowania do syntezy materiału dydaktycznego /

  - Storytelling - praca treściami narracyjnymi i metaforą w prowadzeniu wykładów

  -Pytania sokratejskie - narzędzia do ewaluacji pracy studenta podczas seminarium

  - samodzielne dochodzenie do wiedzy

  - analiza literatury

  - konsultacje – raz w miesiącu, pierwszy wtorek miesiąca w godz. 9.00 – 12.00

  Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

  Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni zatrudnieni w Zakładzie Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej UMB

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  Prof. dr hab. Małgorzata Pietruska

   

  Symbol

  i numer efektu uczenia się

  zgodnie ze standardami kształcenia oraz inne przedmiotowe efekty uczenia się

  Opis kierunkowych efektów uczenia się

  Forma zajęć

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się

  wiedza

  F. W2

  Zna zasady postępowania profilaktyczno-leczniczego w chorobach narządu żucia w różnym okresie rozwoju

  wykłady

  ćwiczenia

  Metody podsumowujące:

  - egzamin pisemny - test jednokrotnego wyboru

  Metody formujące:

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - zaliczenie poszczególnych czynności

  - ocena przygotowania do zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

  - zaliczenia cząstkowe

  F. W4

  Zna objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych jednostkach chorobowych jamy ustnej, głowy i szyi, z uwzględnieniem grup wiekowych

  wykłady

  ćwiczenia

  F. W9

  Posiada wiedzę na temat diagnostyki i leczenia chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej

  wykłady

  ćwiczenia

  F. W11

  Zna wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegów w zakresie stomatologii estetycznej

  wykłady

  ćwiczenia

  F. W12

  Zna przyczyny powikłań chorób układu stomatognatycznego i zasady postępowania w przypadku takich chorób

  wykłady

  ćwiczenia

  F. W19

  Zna i rozumie patomechanizm oddziaływania chorób jamy ustnej na ogólny stan zdrowia

  wykłady

  ćwiczenia

  Umiejętności

  F. U1

  Potrafi przeprowadzić wywiad lekarski z pacjentem lub jego rodziną

  wykłady

  ćwiczenia

  Metody podsumowujące:

  - egzamin praktyczny (z pacjentem)

  Metody formujące:

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - zaliczenie poszczególnych czynności

  - ocena przygotowania do zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

  - zaliczenia cząstkowe

   

   

  F. U2

  Potrafi przeprowadzić stomatologiczne badanie fizykalne pacjenta

  wykłady

  ćwiczenia

  F. U3

  Potrafi wyjaśnić pacjentowi istotę jego dolegliwości, ustalić sposób leczenia potwierdzony świadomą zgodą pacjenta oraz rokowanie

  wykłady

  ćwiczenia

  F. U4

  Potrafi przekazywać pacjentowi i jego rodzinie informacje o niekorzystnym rokowaniu

  wykłady

  ćwiczenia

  F. U6

  Potrafi interpretować wyniki badań dodatkowych i konsultacji

  wykłady

  ćwiczenia

  F. U7

  Potrafi ustalić wskazania i przeciwwskazania do wykonania ustalonego zabiegu stomatologicznego

  wykłady

  ćwiczenia

  F. U8

  Potrafi przeprowadzić leczenie ostrych i przewlekłych, zębopochodnych i niezębopochodnych procesów zapalnych tkanek miękkich jamy ustnej, przyzębia oraz kości szczęk

  wykłady

  ćwiczenia

  F. U9

  Potrafi postępować w przypadku wystąpienia powikłań ogólnych i miejscowych podczas i po zabiegach stomatologicznych

  wykłady

  ćwiczenia

  F. U11

  Potrafi prowadzić bieżącą dokumentację pacjenta, wypisywać skierowania na badania lub leczenie specjalistyczne stomatologiczne i ogólnomedyczne

  wykłady

  ćwiczenia

  F. U12

  Potrafi formułować problemy w zakresie stomatologii

  wykłady

  ćwiczenia

  F. U13

  Potrafi przedstawić wybrane problemy medyczne w formie ustnej lub pisemnej, w sposób adekwatny do poziomu odbiorców

  wykłady

  ćwiczenia

  F. U15

  Potrafi ustalić leczenie w chorobach tkanek układu stomatognatycznego

  wykłady

  ćwiczenia

  F. U16

  Potrafi zastosować odpowiednie leki w czasie i po zabiegu stomatologicznym w celu zniesienia bólu i lęku

  wykłady

  ćwiczenia

  kompetencje społeczne

  K1

  wdraża zasady koleżeństwa zawodowego i współpracy w zespole specjalistów, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, a także w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym

  wykłady

  ćwiczenia

  Metody podsumowujące:

  - ocenianie ciągłe przez nauczyciela (obserwacja)

  Metody formujące:

  - obserwacja pracy studenta

  - dyskusja w czasie zajęć

  - opinie pacjentów, kolegów

  K2

  przestrzega tajemnicy lekarskiej i prawa pacjenta

  K3

  nawiązuje i utrzymuje głęboki oraz pełen szacunku kontakt z pacjentem, a także okazuje zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych

  K4

  kieruje się dobrem pacjenta

  K5

  podejmuje działania wobec pacjenta w oparciu o zasady etyczne, ze świadomością społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby

  K6

  dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych

  K7

  propaguje zachowania prozdrowotne

  K8

  korzysta z obiektywnych źródeł informacji

  K9

  formułuje wnioski z własnych pomiarów lub obserwacji

  K10

  formułuje opinie dotyczące różnych aspektów działalności zawodowej

  K11

  przyjmuje odpowiedzialność związaną z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w tym w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób

       

   

  Punkty ECTS

  2+1

  Obciążenie pracą studenta

  Forma aktywności

  Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

  Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

  1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)

  0

  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)

  20

  1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)

  5

  1. Realizacja przedmiotu: fakultety

   

  1. Udział w konsultacjach

   

   

  godziny razem: 25

  Samodzielna praca studenta:

  1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.)

  10

  1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów

  10

  1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego

  30

   

  godziny razem: 50

     

   

  Treści programowe przedmiotu:

  Efekty uczenia się

  (symbol i numer)

  Tematyka

  F. W22 Zna i rozumie patomechanizm oddziaływania chorób jamy ustnej na ogólny stan zdrowia

   

  Zaburzenia w pigmentacji, rogowaceniu, złuszczaniu nabłonka. Zmiany błony śluzowej jamy ustnej o

  podłożu alergicznym, uboczne działania leków stosowanych w stomatologii. Bakteryjne, grzybicze i

  wirusowe zapalenia jamy ustnej. AIDS. Choroby jamy ustnej o podłożu immunologicznym.

  Złuszczające zapalenie dziąseł. Zaburzenia wydzielania śliny, choroby gruczołów ślinowych.

  Zespół Sjögrena. Zespół pieczenia jamy ustnej. Halitosis. Błona śluzowa jamy ustnej w chorobach

  układu krwiotwórczego. Zmiany potencjalnie złośliwe. Jama ustna w stanach immunosupresji

  (chemioterapia, radioterapia). Jama ustna w stanach zaburzeń metabolicznych i niedoborów witaminowych.

  F. W2 Zna zasady postępowania profilaktyczno-leczniczego w chorobach narządu żucia w różnym okresie rozwoju

  F. W4 Zna objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych jednostkach chorobowych jamy ustnej, głowy i szyi, z uwzględnieniem grup wiekowych

  F. W9 Posiada wiedzę na temat diagnostyki i leczenia chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej

  1. diagnostyczne w chorobach jamy ustnej.

  Metody terapeutyczne stosowane w leczeniu chorób błony śluzowej jamy ustnej. Farmakoterapia.

  F. W 11 Zna wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegów w zakresie stomatologii estetycznej

   

  Anatomia i fizjologia błony śluzowej jamy ustnej, badanie podmiotowe i przedmiotowe jamy ustnej.

  Wykwity pierwotne i wtórne, wady rozwojowe. Zaburzenia w pigmentacji, rogowaceniu,

  złuszczaniu nabłonka. Metody diagnostyczne w chorobach jamy ustnej.

  Metody terapeutyczne stosowane w leczeniu chorób błony śluzowej jamy ustnej. Farmakoterapia.

  F. W12 Zna przyczyny powikłań chorób układu stomatognatycznego i zasady postępowania w przypadku takich chorób

  Anatomia i fizjologia błony śluzowej jamy ustnej, badanie podmiotowe i przedmiotowe jamy ustnej.

  1. diagnostyczne w chorobach jamy ustnej.

  Metody terapeutyczne stosowane w leczeniu chorób błony śluzowej jamy ustnej. Farmakoterapia.

  F. U1 Potrafi przeprowadzić wywiad lekarski z pacjentem lub jego rodziną

  F. U2 Potrafi przeprowadzić stomatologiczne badanie fizykalne pacjenta

  F. U3 Potrafi wyjaśnić pacjentowi istotę jego dolegliwości, ustalić sposób leczenia potwierdzony świadomą zgodą pacjenta oraz rokowanie

  F. U4 Potrafi przekazywać pacjentowi i jego rodzinie informacje o niekorzystnym rokowaniu

  F. U6 Potrafi interpretować wyniki badań dodatkowych

  F. U7 Potrafi ustalić wskazania do wykonania ustalonego zabiegu stomatologicznego

  Anatomia i fizjologia błony śluzowej jamy ustnej, badanie podmiotowe i przedmiotowe jamy ustnej. Metody diagnostyczne w chorobach jamy ustnej.

  Metody terapeutyczne stosowane w leczeniu chorób błony śluzowej jamy ustnej. Farmakoterapia.

  F. U8 Potrafi przeprowadzić leczenie ostrych i przewlekłych, zębopochodnych i niezębopochodnych procesów zapalnych tkanek miękkich jamy ustnej, przyzębia oraz kości szczęk

  F. U9 Potrafi postępować w przypadku wystąpienia powikłań ogólnych i miejscowych podczas i po zabiegach stomatologicznych

  F.U11 Potrafi prowadzić bieżącą dokumentację pacjenta, wypisywać skierowania na badania lub leczenie specjalistyczne stomatologiczne i ogólnomedyczne

  F. U12 Potrafi formułować problemy badawcze związane z dziedzina jego pracy

  F. U13 Potrafi przedstawić wybrane problemy medyczne w formie ustnej lub pisemnej, w sposób adekwatny do poziomu odbiorców

  F. U15 Potrafi ustalić leczenie w chorobach tkanek układu stomatologicznego

  F. U16 Potrafi zastosować odpowiednie leki w czasie i po zabiegu stomatologicznym w celu zniesienia bólu i lęku

  Anatomia i fizjologia błony śluzowej jamy ustnej, badanie podmiotowe i przedmiotowe jamy ustnej.

  Wykwity pierwotne i wtórne, wady rozwojowe. Metody diagnostyczne w chorobach jamy ustnej.

  Zaburzenia w pigmentacji, rogowaceniu, złuszczaniu nabłonka. Zmiany błony śluzowej jamy ustnej o

  podłożu alergicznym, uboczne działania leków stosowanych w stomatologii. Bakteryjne, grzybicze i

  wirusowe zapalenia jamy ustnej. AIDS. Choroby jamy ustnej o podłożu immunologicznym.

  Złuszczające zapalenie dziąseł. Zaburzenia wydzielania śliny, choroby gruczołów ślinowych.

  Zespół Sjögrena. Zespół pieczenia jamy ustnej. Halitosis. Błona śluzowa jamy ustnej w chorobach

  układu krwiotwórczego. Zmiany potencjalnie złośliwe. Jama ustna w stanach immunosupresji

  (chemioterapia, radioterapia). Jama ustna w stanach zaburzeń metabolicznych i niedoborów witaminowych.

  Metody terapeutyczne stosowane w leczeniu chorób błony śluzowej jamy ustnej. Farmakoterapia.

   

  Literatura podstawowa:

  1. Diagnostyka i leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej. Pod redakcją Renaty Górskiej

  2. Choroby błony śluzowej jamy ustnej. Kolorowy atlas i podręcznik. Langlais Miller

  Literatura uzupełniająca:

  1. Choroby jamy ustnej. Diagnostyka i leczenie. Crispian Scully

   

  Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

  • dopuszczenie do egzaminu – praktyczne i teoretyczne zaliczenie wszystkich ćwiczeń
  • forma zwolnienia z egzaminu – nie istnieje możliwość zwolnienia z egzaminu
  • sposób i forma zaliczenia całości zajęć dydaktycznych w danej jednostce – egzamin praktyczny i teoretyczny (test)
  • nieobecność – obowiązek odrobienia zajęć z praktycznym i teoretycznym zaliczenia tematyki - w ciągu 2 tygodni
  • niezaliczenie praktyczne lub teoretyczne ćwiczeń – obowiązek praktycznego lub teoretycznego zaliczenia tematyki
  • sposób zaliczania poszczególnych ćwiczeń – zaliczenie ustne lub pisemne
  • sposób zaliczenia seminariów – zaliczenie ustne lub pisemne
  • sposób zaliczenia zajęć na IV roku – zaliczenie pisemne (test)

   

   

   

   

  01.10.2020 Prof. Małgorzata Pietruska

  ……………………………………………………………………………………………

  (data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia lub koordynatora przedmiotu)