Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O projekcie.
 • O projekcie. Mamy POWER inwestujemy w kompetencje regionu. podstrona o projekcie
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 05.04.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  O projekcie

  W czerwcu 2019r. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań o Rozwoju o dofinansowanie projektu pn. ,,Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu to kwota 4 560 871,37 zł. Łączna wartość dofinansowania Projektu wynosi 4 419 484,36 zł, w tym 3 843 902,39 zł pochodzi ze środków europejskich.    

   

  Głównym celem Projektu "Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu" w ramach jest poprawa jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   

  Termin realizacji projektu został przewidziany w okresie od 1.10.2019r. do 29.12.2023r.

   

  Projekt zakłada podniesienie kompetencji kadry UMB w zakresie umiejętności dydaktycznych, kadry administracyjnej oraz studentów UMB. W tym celu przewidziano dostosowanie wybranych kierunków studiów do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego. Dla studentów UMB zaplanowano realizację szkoleń certyfikowanych, zajęć warsztatowych, zadań praktycznych, wizyt studyjnych oraz wysokiej jakości programy stażowe rozwijające kompetencje spójne z efektami kształcenia na realizowanych kierunkach studiów. Dla nauczycieli akademickich Wydziału Farmaceutycznego UMB przewidziane zostały w projekcie szkolenia prowadzące do nabycia umiejętności dydaktycznych wykorzystujących metody nowoczesnej kosmetologii, diagnostyki medycznej i analizy farmaceutycznej. W przypadku kadry administracyjnej zostały zaplanowane liczne szkolenia mające na celu rozwój poszczególnych działów objętych projektem. 

   

  W sumie projektem zostanie objętych 605 uczestników, w tym 534 studentów z Wydziałów: Lekarskiego, Farmaceutycznego, Nauk o Zdrowiu, 16 nauczycieli akademickich z Wydziału Farmaceutycznego oraz 55 pracowników administracyjnych. 

   

  Projekt obejmuje realizację 6 zadań:                               

  1. Dostosowanie programów studiów
  2. Rozwój kompetencji studentów
  3. Rozwój praktycznych umiejętności studentów – staże dla studentów Wydziału Lekarskiego
  4. Rozwój praktycznych umiejętności studentów – staże dla studentów Wydziału Farmaceutycznego
  5. Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej
  6. Rozwój kadry administracyjnej

   

  Efekty projektu

  W wyniku realizacji projektu 80% uczestników projektu podniesie swoje kompetencje. Nie mniej niż 30% absolwentów uczelni objętych wsparciem w projekcie będzie kontynuowało kształcenie na studiach I, II, III stopnia, jednolitych studiach magisterskich lub podejmie zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia. Co najmniej 20% studentów kształcących się na danym roku na kierunku objętym działaniami w ramach projektu zostanie skierowanych na staż. Na kierunkach Wydziału Farmaceutycznego zostaną wprowadzone nowe treści programowe w przedmiotach obligatoryjnych oraz dodatkowe przedmioty fakultatywne dostosowane do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego.

   

  POWRÓT