Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. (ZPU3) Mamy POWER - inwestujemy w kompetencje regionu.
 • Ostatnia zmiana 13.05.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  (ZPU3) Mamy POWER - inwestujemy w kompetencje regionu

  Projekt pn. ,,Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, nr umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.03.05.00-00-ZR37/18-00 z dnia 04.06.2019 r.

  Okres realizacji: 01.10.2019 - 29.12.2023

  Wartość projektu ogółem: 4 560 871,37 zł

  Głównym celem projektu była poprawa jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Projekt zakładał podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej i administracyjnej oraz studentów UMB. W tym celu przewidziano dostosowanie wybranych kierunków studiów do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego. Dla studentów UMB zaplanowano realizację szkoleń certyfikowanych, zajęć warsztatowych, zadań praktycznych, wizyt studyjnych oraz wysokiej jakości programy stażowe rozwijające kompetencje spójne z efektami kształcenia na realizowanych kierunkach studiów. Dla nauczycieli akademickich Wydziału Farmaceutycznego UMB przewidziane zostały w projekcie szkolenia prowadzące do nabycia umiejętności dydaktycznych wykorzystujących metody nowoczesnej kosmetologii, diagnostyki medycznej i analizy farmaceutycznej. W przypadku kadry administracyjnej zostały zaplanowane liczne szkolenia mające na celu rozwój poszczególnych działów objętych projektem. 

  Zrealizowano 6 zadań:

  1. Dostosowanie programów studiów
  2. Rozwój kompetencji studentów
  3. Rozwój praktycznych umiejętności studentów – staże dla studentów Wydziału Lekarskiego
  4. Rozwój praktycznych umiejętności studentów – staże dla studentów Wydziału Farmaceutycznego
  5. Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej
  6. Rozwój kadry administracyjnej.

   

  EFEKTY realizacji projektu

  1. Wsparcie otrzymało ogółem 1021 osób, w tym:
  • 816 studentów i studentek (z 3 wydziałów, 7 kierunków UMB) wzięło udział w 22 różnych formach wsparcia, w tym m.in. w wizycie studyjnej zagranicznej w Pampelunie (Hiszpania), wizytach studyjnych krajowych, zadaniach praktycznych z udziałem pacjenta symulowanego, kursie języka angielskiego z elementami języka medycznego, kursie ALS, warsztatach z zakresu diagnostyki USG narządów jamy brzusznej i echokardiografii przezklatkowej oraz w zajęciach fakultatywnych i przedmiotach obligatoryjnych zmodyfikowanych w projekcie, z czego:
  • 282 studentów i studentek uczestniczyło w wysokiej jakości stażach, w tym 193 stażach krajowych i 89 zagranicznych,
  • 210 studentów i studentek uczestniczyło w więcej niż 1 formie wsparcia, a najbardziej aktywni studenci wzięli udział nawet w 10 różnych formach wsparcia;
  • 189 pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej, którzy podnieśli kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz językowe, uczestnicząc w 133 szkoleniach,
  • 16 nauczycieli akademickich z Wydziału Farmaceutycznego, którzy podnieśli kompetencje dydaktyczne w związku z udziałem w 10 szkoleniach podnosząc kwalifikacje i umiejętności zawodowe,
  1. Przeprowadzono 1026 bilansów kompetencji studentów (na wejściu i wyjściu z projektu) w zakresie: kompetencji komunikacyjnych i analitycznych, zawodowych i językowych.
  2. Na staż w ramach projektu skierowano co najmniej 20% studentów kształcących się na danym roku na kierunku objętym wsparciem:
  • lekarski (1 edycja: 20,4%, 2 edycja: 26,2%)
  • farmacja (1 edycja: 32,1%, 2 edycja: 30%)
  • analityka medyczna (1 edycja: 50%, 2 edycja: 62%)
  • kosmetologia I st. (1 edycja: 26,6%, 2 edycja: 25,5%)
  • kosmetologia II st. (1 edycja: 21,1%).
  1. 64,6 % absolwentów uczelni objętych wsparciem w projekcie kontynuowało kształcenie na studiach I, II, III stopnia, jednolitych studiach magisterskich lub podjęło zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia.