Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Akredytacje zagraniczne.
 • Ostatnia zmiana 23.10.2018 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Akredytacje zagraniczne

  Informujemy, że istnieje możliwość składania do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosków o dofinansowanie uczelni / podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni o finansowanie kosztów procedur uzyskiwania kwalifikowalnych zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości. Konkurs jest realizowany w ramach projektu "Akredytacje zagraniczne" w ramach działania 3.3 "Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego", w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Nabór jest realizowany w trybie ciągłym. Katalog kosztów kwalifikowalnych danej procedury akredytacyjnej lub certyfikacyjnej jest określony i potwierdzony przez instytucję akredytującą lub certyfikującą, w tym np. opłata certyfikacyjna, koszty związane z uzyskaniem certyfikacji, koszty wynagrodzenia, podróży i zakwaterowania zagranicznych ekspertów itp. Nie mogą to być koszty, które nie są bezpośrednio okreslone przez procedury akredytacyjne, a więc np. koszty konferencji, chyba że instytucje akredytujące organizują obowiązkowe seminaria dla aplikantów. Generalnie koszty członkostwa w instytucji akredytującej nie są kosztami kwalifikowalnymi.  Jednak jeśli warunkiem rozpoczęcia procedury kwalifikacyjnej jest wniesienie opłaty członkowskiej, to w takim przypadku koszty członkostwa są kosztami kwalifikowalnymi. 

   

  ! W przypadku obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu, można ubiegać się o uzyskanie następujących akredytacji zagranicznych:

   

  1. APHEA - Agency for Public Health Education Accreditation
   

  2. Medical Board of California Accreditation

   

  3. Sri Lanka Medical Council Accreditation

   

  4. ASPIRE Certificate. 

   

  Spośród polskich uniwersytetów medycznych, dotychczas w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki na finansowanie kosztów związanych z uzyskiwaniem akredytacji zagranicznych otrzymały:

   

  Warszawski Uniwersytet Medyczny - APHEA - Agency for Public Health Education Accreditation 

  Gdański Uniwersytet Medyczny - Sri Lanka Medical Council Accreditation; Medical Board of California Accreditation;

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - APHEA - Agency for Public Health Education Accreditation.

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku powinien wystąpić z wnioskiem o finansowanie jednej lub kilku ww. akredytacji zagranicznych, co byłoby mocnym potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia UMB na arenie międzynarodowej. W związku z planami zwiększenia umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, kwestia otrzymania rozpoznawalnej akredytacji zagranicznej stanowiłaby jeden z kluczowych czynników sukcesu budowania przewagi konkurencyjnej UMB na międzynarodowym rynku edukacyjnym.

   

  W przypadku potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z dr Tomaszem Maliszewskim.

  tel. 85 686 52 21
  e-mail: tomasz.maliszewski[at]umb.edu.pl

   

  POWRÓT

  POWRÓT NA STRONĘ DPP