Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Polsko-niemiecka współpraca badawcza - BEETHOVEN LIFE 1.
 • Ostatnia zmiana 23.10.2018 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Polsko-niemiecka współpraca badawcza - BEETHOVEN LIFE 1

  Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w ramach inicjatywy BEETHOVEN LIFE 1. Konkurs dedykowany jest uniwersytetom i innym instytucjom badawczym. Celem konkursu jest zapewnienie finansowania wspólnym polsko-niemieckim projektom badawczym wyróżniającym się wybitnym poziomem naukowym. Wnioski składane w konkursie muszą opierać się na współpracy i muszą być realizowane wspólnie przez polski i niemiecki zespół naukowy. Projekty muszą zatem zawierać jasno określone programy badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej. Od każdego z partnerów oczekuje się znaczącego wkładu we wspólny projekt, w tym wzięcia na siebie obowiązków organizacyjnych.

   

  Konkurs "Beethoven LIFE 1" zostanie przeprowadzony zgodnie z procedurą agencji wiodącej. W pierwszej edycji konkursu agencja DFG (niemiecka) będzie pełnić rolę agencji wiodącej, odpowiedzialnej za proces oceny merytorycznej i wyboru. W oparciu o wynik oceny NCN i DFG podejmą ostateczne decyzje o przyznaniu finansowania.

   

  Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego musi wynosić co najmniej 250 000 zł; na zadania realizowane przez polski zespół naukowy nie obowiązuje górny limit wnioskowanej kwoty. Finansowanie wspólnych polsko-niemieckich projektów może być przyznane na okres 24 lub 36 miesięcy. Termin składania wniosków upływa 17 grudnia 2018 roku.

   

  Możliwości finansowania:

   

  Koszty bezpośrednie (koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu):

  - koszty wynagrodzeń i stypendiów naukowych,

  - koszty aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania,

  - inne koszty bezpośrednie.

   

  Koszty pośrednie to koszty pośrednio związane z projektem badawczym, niezbędne do prawidłowej realizacji umowy o jego finansowanie. Maksymalna wysokość kosztów pośrednich to 40% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem "Kosztów aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania". Koszty pośrednie rozliczane są ryczałtem i traktowane są jako poniesione.

   

  Kierownik projektu zobowiązany jest prowadzić działalność naukowo-badawczą w miejscu wskazanym jako miejsce realizacji projektu przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne dla realizacji projektu wyjazdy służbowe, udział w konferencjach naukowych, przeprowadzanie kwerend czy staży.

   

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki.

   

  W przypadku potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z dr Tomaszem Maliszewskim.

  tel. 85 686 52 21
  e-mail: tomasz.maliszewski[at]umb.edu.pl

   

  POWRÓT

  POWRÓT NA STRONĘ DPP