Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wsparcie dla czasopism naukowych.
 • Ostatnia zmiana 23.10.2018 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Wsparcie dla czasopism naukowych

  W dniu 01 października br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych", którego przedmiotem jest finansowanie działań mających na celu umiędzynarodowienie czasopism naukowych. Konkurs obejmuje m.in. dziedzinę: nauki medyczne oraz nauki i zdrowiu. Szczegółowe warunki udziału w Programie określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa. W ramach Programu, w dziedzinie: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje dofinansować rozwój co najmniej 30 czasopism naukowych.  Zgodnie z informacją, którą uzyskałem dziś w MNiSzW, do udziału w Programie kwalifikują się również czasopisma, które są wydawane wyłącznie w wersji elektronicznej. 

   

  CEL PROGRAMU:

  Celem programu jest wsparcie wydawców polskich czasopism naukowych nieujętych w międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu, lecz publikujących artykuły naukowe o wysokim poziomie naukowym. Wsparcie to ma być przeznaczone na podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających wejście tych czasopism do międzynarodowego obiegu naukowego. Artykuły naukowe publikowane w tych czasopismach będą uwzględniane przy ewaluacji działalności naukowej. Czasopisma objęte pomocą w ramach programu zostaną również umieszczone w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. 

   

  TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

  Wnioski o przyznanie pomocy de minimis w ramach Programu należy składać w terminie od dnia 2 października do dnia 16 października 2018 r. w systemie teleinformatycznym ZSUN / OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki / Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl

   

  DO UDZIAŁU W PROGRAMIE MOŻE ZOSTAĆ ZGŁOSZONY PROJEKT DOTYCZĄCY CZASOPISMA, KTÓRE SPEŁNIA ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

   

  A - posiada aktualny adres redakcji lub wydawcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

  B - nie jest ujęte w żadnej z nastepujących międzynarodowych baz czasopism naukowych: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index;

  C - było wydawane przez okres co najmniej 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok ogłoszenia konkursu w ramach programu;

  D - w okresie 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok ogłoszenia konkursu w ramach programu:

  - było wydawane z częstotliwością nie mniejszą niż określona w rejestrze dzienników i czasopism, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe;

  - udział wskazań danego podmiotu systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jako miejsca prowadzenia przez autorów artykułów naukowych działalności naukowej, której wyniki stanowiły podstawę do opracowania tych artykułów, w ogólnej liczbie wskazań podmiotów, nie przekroczył 50 %;

  E - przyjęło i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics). 

   

  Okres realizacji projektu nie może przekraczać 24 miesięcy.

   

  KOSZTY MOŻLIWE DO SFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU:

   

  A - związane z zakupem cyfrowych identyfikatorów dokumentów elektronicznych (DOI - Digital Object Identifier);

  B - zakup oprogramowania do zarządzania pracami edytorskimi i wydawniczymi albo licencji na to oprogramowanie;

  C - zakup albo wytworzenie programów antyplagiatgowych albo zakup licencji na te programy;

  D - szkolenie redaktorów;

  E - tworzenie strony internetowej albo zmiany wprowadzane w funcjonującej stronie internetowej czasopisma;

  F - weryfikacja i korekta artykułów naukowych w czasopiśmie, w tym korekty tłumaczenia na języki obce tych artykułów i ich streszczeń;

  G - wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi ksztami pracy, w tym składnikami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób uczestniczących w realizacji projektu, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją projektu;

  H - zakup sprzętu wykorzystywanego na potrzeby realizacji projektu, w części, w jakiej sprzęt ten słuzy bezpośrednio do celów związanych z realizacją projektu;

  I - koszty związane z podniesieniem poziomu merytorycznego recenzji;

  J - koszty związane z upowszechnianiem informacji o czasopiśmie;

  K - koszty pośrednie dotyczące funkcjonowania przedsiębiorcy ponoszone w związku z realizacją projektu.

   

  Maksymalna wielkość pomocy na pokrycie kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 120 000 PLN, z czego nie więcej niż 15 % mogą stanowić koszty pośrednie. Intensywność pomocy nie może przekroczyć 100 % kosztów kwalifikowalnych. We wniosku nalezy przedstawić m.in. koncepcję rozwoju praktyk wydawniczych i edytorskich oraz ich wpływ na umiędzynarodowienie czasopisma oraz informację na temat sposobu upowszechniania publikacji naukowych zamieszczanych w czasopiśmie. 

   

  W przypadku potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z dr Tomaszem Maliszewskim.

  tel. 85 686 52 21
  e-mail: tomasz.maliszewski[at]umb.edu.pl

   

  POWRÓT

  POWRÓT NA STRONĘ DPP