Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wymiana bilateralna polsko-włoska CANALETTO.
 • Ostatnia zmiana 23.10.2018 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Wymiana bilateralna polsko-włoska CANALETTO

  informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Directorate General Cultural and Economic Promotion and Innovation - Office IX, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, Italy zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców CANALETTO pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską. 

   

  Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez partnerów z Polski i Włoch. 

   

  Nabór trwa od dziś do 31 października br., do godz. 15.00. W przypadku naboru, Wnioskodawcą jest Uczelnia, a nie Naukowiec. 

   

  Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytu naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. 

   

  Rozpatrywane są wyłącznie projekty złożone łącznie w Polsce i we Włoszech. Projekty złożone w Polsce i we Włoszech powinny mieć taki sam okres realizacji. 

   

  Strony uzgodniły przyjęcie następujących priorytetów dla naboru (nie są to kryteria dostępu, ich spełnienie jest dodatkowo punktowane):

   

  - udział naukowców na wczesnym etapie kariery;

  - uwzględnienie wyzwań społecznych;

  - efektywne upowszechnianie wyników;

  - możliwości współpracy z partnerami gospodarczymi. 

   

  Koszty kwalifikowalne pokrywane przez stronę polską:

  Maksymalna wysokość finansowania z budżetu NAWA wynosi 20 000 PLN. Powyższa kwota może być dowolnie zwiększona ze środków własnych Wnioskodawcy. W ramach jednego projektu możliwe jest finansowanie rocznie dwóch pobytów trwających maksymalnie 12 dni każdy lub 1 pobytu trwającego maksymalnie 12 dni i jednego projektu trwającego maksymalnie 30 dni. 

   

  W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:

  - koszty podróży naukowców polskich do Włoch - maksymalna kwota na jedną podróż dla jednego naukowca wynosi 2 000 PLN;

  - koszty pobytu naukowców włoskich w Polsce - maksymalny koszt pobytu w Polsce wynosi: w przypadku pobytu trwającego do 12 dni - 350 PLN dziennie, w przypadku pobytów dłuższych - 4 200 PLN miesięcznie, pod warunkiem, że pobyt trwa powyżej 12 dni i maksymalnie 30 dni. 

  Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach projektu są niekwalifikowalne. 

   

  Okres realizacji projektów:

  Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2019 r. Data zakończenia realizacji projektów nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2020 r. Koszty mogą być ponoszone od momentu podpisania umowy z NAWA oraz po dochowaniu wymaganej przez stronę włoską procedury zgłoszenia na stronie internetowej MAECI. Zgłoszenie powinno być dokonane pomiędzy 15 stycznia a 31 października, co najmniej 2 miesiące przed zaplanowaną wizytą. 

   

  We wniosku o dofinansowanie należy przedstawić informacje w ramach poniższych kategorii:

  - informacje o Wnioskodawcy;

  - opis planowanych działań (informacje ogólne, polski zespół badawczy, zespół badawczy z kraju Partnera, koszty wymiany osobowej, opis projektu badawczego);

  - oświadczenia. 

   

  Służymy pomocą w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz kontaktowaniem się i uzyskiwaniem niezbędnych informacji z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. 

   

  W przypadku potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z dr Tomaszem Maliszewskim.

  tel. 85 686 52 21
  e-mail: tomasz.maliszewski[at]umb.edu.pl

   

  POWRÓT

  POWRÓT NA STRONĘ DPP