Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Program nauczania.
 • Ostatnia zmiana 17.11.2023 przez Zakład Biochemii Lekarskiej

  Program nauczania

   

   

  Kurs biochemii obejmuje 50 godz. wykładów, 75 godz. ćwiczeń laboratoryjnych i 20 godz. semiariów.

   

   

  SYLABUShttps://www.umb.edu.pl/s,27902/Sylabusy_na_cykl_ksztalcenia_rozpoczynajacy_sie_w_roku_akademickim_2023-2024_

   

  WYKŁADY

  1. Właściwości materii ożywionej.
  2. Aminokwasy i białka: aminokwasy powszechnie występujące w białkach, symbolika aminokwasów, biologiczne znaczenie aminokwasów. Wiązanie peptydowe. Nazewnictwo peptydów. Peptydy biologicznie aktywne. Struktury białek. Wrodzone defekty struktury białek. Właściwości białek w roztworach. Izolacja i oczyszczanie białek z materiału biologicznego. Funkcje biologiczne białek.
  3. Enzymy i metabolizm: miejsce aktywne enzymu. Mechanizm biokatalizy. Prędkość reakcji enzymatycznej. Aktywność enzymu. Inhibicja enzymów. Regulacja aktywności enzymatycznej. Enzymy wielofunkcyjne. Koenzymy. Izoenzymy. Systematyka enzymów. Międzynarodowy kod enzymatyczny. Zastosowanie enzymów w praktyce medycznej.
  4. Bioenergetyka: ATP jako przenośnik energii. Organizacja łańcucha oddechowego. Wyzwalanie energii podczas transportu elektronów. Fosforylacja oksydacyjna i substratowa. Utlenianie substratów niezależne od łańcucha oddechowego. Reaktywne formy tlenu - stres oksydacyjny. Specyfika metabolizmu energetycznego różnych narządów.
  5. Metabolizm cukrów: glikoliza tlenowa i beztlenowa. Metaboliczne losy pirogronianu. Cykl kwasów trikarboksylowych. Glukoneogeneza. Szlak pentozofosforanowy. Metabolizm fruktozy i galaktozy. Pochodne cukrów prostych. Disacharydy i polisacharydy. Metabolizm glikogenu w wątrobie i w mięśniach. Wrodzone zaburzenia przemiany cukrów.
  6. Metabolizm tłuszczów: kwasy tłuszczowe i acyloglicerole. Trawienie tłuszczów pokarmowych. Utlenianie kwasów tłuszczowych. Synteza kwasów tłuszczowych. Synteza triacylogliceroli. Metabolizm lipidów w otyłości. Ketogeneza. Metabolizm fosfo i sfingolipidów. Metabolizm steroidów – cholesterol, kwasy żółciowe. Lipoproteiny osocza – systematyka, zaburzenia przemian lipoprotein.
  7. Metabolizm białek i aminokwasów: źródła metaboliczne wolnych aminokwasów. Metabolizm grup aminowych. Detoksykacja amoniaku. Metabolizm szkieletów węglowodorowych aminokwasów. Wrodzone defekty metabolizmu aminokwasów. Aminokwasy źródłem związków biologicznie aktywnych.
  8. Metabolizm etanolu: utlenianie etanolu, aldehyd octowy. Toksyczne efekty spożycia etanolu.
  9. Barwniki porfirynowe: budowa i synteza porfiryn. Rozkład hemu. Żółtaczki.
  10. Nukleotydy: elementy składowe nukleotydów. Rozpad i synteza nukleotydów. Cykl nukleotydów purynowych. Zaburzenia metabolizmu nukleotydów.
  11. Kwasy nukleinowe: DNA i RNA. Hybrydyzacja. Replikacja DNA. Uszkodzenia DNA i ich naprawa. Amplifikacja DNA. Synteza i posttranskrypcyjna modyfikacja RNA. Synteza i posttranslacyjna modyfikacja białka. Sortowanie białek.
  12. Ekspresja genów: w komórkach pro- i eukariota. Mutacje. Genom ludzki. Podstawowe elementy inżynierii genetycznej i biotechnologii.
  13. Witaminy i składniki mineralne: witaminy rozpuszczalne w wodzie i w tłuszczach. Makro- i mikroelementy.
  14. Hormony: hormony peptydowe i białkowe, hormony pochodne aminokwasów. Hormony steroidowe. Mechanizm interakcji hormonów z komórką.
  15. Cytokiny: peptydowe czynniki wzrostowe, interleukiny, interferony, czynniki martwicy nowotworów.
  16. Eikozanoidy: prostaglandyny, tromboksany i leukotrieny.
  17. Transport przez błony biologiczne: budowa błon biologicznych. Transport bierny. Transport aktywny. Transport bierny wspomagany. Jonofory. Szczególne mechanizmy transportu. Transport makromolekuł.
  18. Metabolizm ksenobiotyków: efekty działania ksenobiotyków. Biotransformacja ksenobiotyków.
  19. Integracja i regulacja metabolizmu: katabolizm i anabolizm. Regulacja metabolizmu. Dezintegracja i deregulacja metabolizmu w przebiegu cukrzycy.
  20. Macierz pozakomórkowa: kolagen, elastyna, glikozoaminoglikany/proteoglikany, glikoproteiny. Błony podstawne. Integryny. Funkcje macierzy pozakomórkowej.
  21. Biochemia krwi: rola krwi w transporcie tlenu i CO2. Białka osocza. Hemostaza. Drobnocząsteczkowe składniki osocza.

  ĆWICZENIA

  1. Aminokwasy i białka
  2. Właściwości białek w roztworach
  3. Białka krwi
  4. Kwasy nukleinowe
  5. Fosfolipidy, steroidy i witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
  6. Enzymy
  7. Enzymy przewodu pokarmowego
  8. Prędkość maksymalna reakcji enzymatycznej i stała Michaelisa
  9. Aktywność enzymatyczna
  10. Obliczenia biochemiczne
  11. Inhibicja kompetycyjna i niekompetycyjna
  12. Aktywność aldolazy fruktozo-1,6-bisfosforanowej
  13. Oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu
  14. Azot białkowy, transaminacja aminokwasów
  15. Katalaza
  16. Filtracja żelowa
  17. Glutaminaza
  18. Zużycie glukozy w mózgu
  19. Synteza i rozpad glikogenu
  20. Kolokwia

   

   

  SEMINARIA

   

  Materiały wskazane do samodzielnego opracowania;