Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin dydaktyczny zakładu .
 • Ostatnia zmiana 09.03.2021 przez Administrator UMB

  Regulamin dydaktyczny zakładu

   

   

  Regulamin dydaktyczny Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych

   

  1. Regulamin Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych jest zgodny z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
  2. Zajęcia przebiegają zgodnie z sylabusem przedmiotu.
  3. Student zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zajęcia, przestrzegania regulaminu i przepisów bhp i ppoż oraz wykonywania poleceń osoby prowadzącej.
  4. Wszelkie wypadki i sytuacje niebezpieczne powinny być niezwłocznie zgłoszone do osoby prowadzącej zajęcia dydaktyczne.
  5. Warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów są uwzględnione w regulaminie przedmiotu dostępnym na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zakładu.
  6. Literatura obowiązkowa i zalecana jest uwzględniona w regulaminie przedmiotu dostępnym na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zakładu.
  7. Obecność na wykładach, seminariach i ćwiczeniach jest obowiązkowa.
  8. Nieobecność na zajęciach musi być niezwłocznie pisemnie usprawiedliwiona, najpóźniej na pierwszych zajęciach w których uczestniczy student od momentu ustalenia przyczyny absencji. We wszystkich przypadkach wymagane jest zwolnienie lekarskie (nieobecności spowodowane chorobą) lub oficjalna nota Dziekana Wydziału Lekarskiego UMB (inne okoliczności). Niedopuszczalne są kserokopie, faksy i formy elektroniczne wyżej wymienionych dokumentów.
  9. Nie dopuszcza się nieobecności nieusprawiedliwionych.
  10. Wyróżniająca się aktywność merytoryczna podczas seminariów jest premiowana dodatkowymi punktami wliczającymi się do oceny końcowej.
  11. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego jest zaliczenie wszystkich seminariów, ćwiczeń i obecność na zajęciach.
  12. Brak zaliczenia seminarium i/lub ćwiczenia powoduje niedopuszczenie do zaliczenia.
  13. Niezgłoszenie się na egzamin lub zaliczenie w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia powoduje uzyskaniem oceny niedostatecznej i utratę prawa do egzaminów lub zaliczeń poprawkowych. Usprawiedliwienie powinno być złożone u osoby prowadzącej najpóźniej w dniu egzaminu, a w wyjątkowych przypadkach w ciągu 7 dni po terminie egzaminu.
  14. Wyniki zaliczeń, kolokwiów i egzaminu będą umieszczane na tablicy ogłoszeń Zakładu.
  15. Student ma prawo wglądu do kolokwiów, zaliczeń i egzaminu w dniu ogłoszenia wyników.
  16. Studenci uczestniczą w zajęciach zgodnie z przydziałem do odpowiednich grup dydaktycznych.
  17. Podczas seminarium, ćwiczeń i wykładów zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych, jedzenie, a także wykonywanie zdjęć i nagrań.
  18. Osobą odpowiedzialną za kontakt z Zakładem Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych jest starosta roku lub też starosta grupy.
  19. Niekulturalne lub niezgodne z regulaminem zachowanie studenta podczas seminarium spowoduje wyproszenie go z sali, co jest równoznaczne z niezaliczeniem zajęć.
  20. Osoby będące pod wpływem alkoholu bądź substancji psychoaktywnych nie zostaną wpuszczone na zajęcia, co równoznaczne jest z uzyskaniem oceny niedostatecznej z ćwiczenia.
  21. Za sprawy organizacyjne odpowiada osoba prowadząca zajęcia z daną grupą.
  22. W przypadku wystąpienia wątpliwości związanych z przebiegiem ćwiczeń, zaliczeń lub egzaminem student ma prawo i obowiązek skontaktowania się z Kierownikiem Zakładu.
  23. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Kierownik Zakładu.