• Ostatnia zmiana 10.12.2019 przez Zakład Biochemii Farmaceutycznej

  Program nauczania

  Strona: 1 z 3

  BIOCHEMIA – ROK II

  1. Jednostka uczelniana odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: Zakład Biochemii Farmaceutycznej UMB
  2. Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Marzanna Cechowska- Pasko
  3. Osoba odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: Prof. dr hab. Marzanna Cechowska- Pasko
  4. Wymiar godzinowy przedmiotu:

  • Semestr - IV
  • Wykłady - 30
  • Ćwiczenia - 75
  • Ogółem - 105 ECTS – 12

  5. Forma zakończenia przedmiotu: Przedmiot kończy się sprawdzianem wiadomości w formie pisemnego egzaminu końcowego obejmującego wszystkie treści programu nauczania i wpisaniem oceny z egzaminu do indeksu.
  6. Cel nauczania: Zajęcia z biochemii mają na celu przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie posługiwania się wiedzą z zakresu przemian biochemicznych zachodzących w żywym organizmie w warunkach fizjologicznych i patologicznych; posługiwania się diagnostycznymi technikami laboratoryjnymi w pracowni biochemicznej oraz poznanie i zrozumienie biochemicznych podstaw procesów fizjologicznych i patologicznych w stopniu pozwalającym na ocenę stanu zdrowia pacjenta oraz skuteczności terapii na podstawie wyników badań laboratoryjnych.
  7. Formy nauczania: Wykłady i ćwiczenia.
  8. Program nauczania:

  '