• Ostatnia zmiana 18.02.2019 przez Zakład Biochemii Farmaceutycznej

  Aktualności

   

  OGŁOSZENIE:

  /photo/pliki/WF_jednostki/zaklad-biochemii-farmaceutycznej/ogloszenie_dietetyka_2019.doc

   

  MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ:

  1. Witaminy

  /photo/pliki/WF_jednostki/zaklad-biochemii-farmaceutycznej/witaminy_%281%29.docx

  2. Izolacja DNA z owoców

  /photo/pliki/WF_jednostki/zaklad-biochemii-farmaceutycznej/izolacja_dna_%281%29.docx

  3. Lipidy

  /photo/pliki/WF_jednostki/zaklad-biochemii-farmaceutycznej/lipidy_%281%29.doc

  4. Oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu

  /photo/pliki/WF_jednostki/zaklad-biochemii-farmaceutycznej/oksydacyjna_dekarboksylacja_pirogronianu.docx

  5. Budowa i funkcje błon komórkowych. Samokształcenie- przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat elektroforezy białek

  6. Inhibicja i inhibitory 

  /photo/pliki/WF_jednostki/zaklad-biochemii-farmaceutycznej/inhibicja_i_inhibitory.docx

   

   

   

   

   

  Zagadnienia do egzaminu z biochemii dla kierunku: dietetyka

  I. Aminokwasy, peptydy, białka

  1. Struktura i podział i aminokwasów. Aminokwasy endogenne i egzogenne.
  2. Struktura peptydów i wiązanie peptydowe.
  3. Struktura I-, II-, III- i IV-rzędowa białek.
  4. Struktura kolagenowa.
  5. Wiązania stabilizujące poszczególne struktury białek.
  6. Przykłady białek o strukturze III- i IV-rzędowej.
  7. Denaturacja białek.
  8. Właściwości białek w roztworach.
  9. Funkcje biologiczne białek.

  II. Utlenianie biologiczne i bioenergetyka

  1. Metabolizm – katabolizm i anabolizm.
  2. Organizacja łańcucha oddechowego i jego inhibitory.
  3. Fosforylacja substratowa, fosforylacja oksydacyjna, rozprzężenie fosforylacji oksydacyjnej.
  4. Reaktywne formy tlenu, biologiczne efekty ich działania.
  5. Powstawanie i unieczynnianie reaktywnych form tlenu w komórce.
  6. Składniki pożywienia zawierające substancje o działaniu antyoksydacyjnym.

  III. Metabolizm węglowodanów

  1. Metabolizm monosacharydów.
  2. Glikoliza tlenowa i beztlenowa.
  3. Bilans energetyczny glikolizy tlenowej i beztlenowej.
  4. Regulacja glikolizy.
  5. Oksydacyjna dekarboksylacja kwasu pirogronowego.
  6. Cykl Krebsa.
  7. Bilans energetyczny cyklu Krebsa.
  8. Regulacja cyklu Krebsa.
  9. Bilans energetyczny przemiany glukozy do CO2 i H2O.
  10. Glukoneogeneza.
  11. Metabolizm fruktozy i galaktozy.
  12. Pochodne cukrów prostych.
  13. Metabolizm disacharydów.
  14. Metabolizm skrobi.
  15. Glikogenogeneza i glikogenoliza.

  IV. Metabolizm lipidów

  1. Nasycone i nienasycone kwasy tłuszczowe.
  2. Acyloglicerole.
  3. Trawienie tłuszczów w przewodzie pokarmowym.
  4. Transport kw. tłuszczowych przez wewnętrzną błonę mitochondrialną.
  5. β-oksydacja kwasów tłuszczowych.
  6. Bilans energetyczny utleniania palmitynianu i glicerolu.
  7. Synteza kwasów tłuszczowych.
  8. Bilans energetyczny syntezy kwasów tłuszczowych.
  9. Metabolizm triacylogliceroli.
  10. Różne kierunki przemiany acetylo-CoA.
  11. Synteza i rozpad ciał ketonowych.
  12. Metabolizm fosfolipidów i sfingomielin.
  13. Budowa antygenów grupowych krwi układu AB0.
  14. Metabolizm steroidów.
  15. Biosynteza cholesterolu.
  16. Kwasy żółciowe.
  17. Wchłanianie tłuszczów i powstawanie kompleksów lipoprotein osoczowych.

  V. Regulacja i integracja metabolizmu

  1. Hormony.
  2. Podział hormonów ze względu na budowę.
  3. Zbieżny charakter katabolizmu.
  4. Rozbieżny charakter anabolizmu.
  5. Powiązanie katabolizmu i anabolizmu.
  6. Sygnały z wnętrza komórki.
  7. Sygnały przenoszone poprzez neuromediatory.
  8. Receptory błonowe, cytosolowe i jądrowe.
  9. Mechanizm działania insuliny i glukagonu.
  10. Wtórne przekaźniki.
  11. Mechanizm funkcjonowania receptora za pośrednictwem cAMP.
  12. Cukrzyca – dezintegracja i deregulacja metabolizmu.

  VI. Synteza białka

  1. Przepływ informacji genetycznej.
  2. Budowa i funkcje kwasów nukleinowych.
  3. Kod aminokwasowy.
  4. Replikacja DNA w komórkach prokariotycznych.
  5. Synteza RNA – transkrypcja w komórkach prokariotycznych.
  6. Potranskrypcyjna modyfikacja RNA.
  7. Translacja.
  8. Potranslacyjna modyfikacja białka.
  9. Kierowanie białek.