Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Sylabus.
 • Ostatnia zmiana 27.10.2022 przez Zakład Histologii i Embriologii

  Sylabus

  SYLABUS

  na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023

   

  Nazwa przedmiotu/modułu

  Histologia, embriologia i cytofizjologia

  Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest przedmiot realizowany

  Zakład Histologii i Embriologii

  e-mail jednostki

  histolog@umb.edu.pl

  Wydział

  Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Nazwa kierunku studiów

  Kierunek Lekarski

  Poziom kształcenia

  Studia jednolite magisterskie.

  Forma studiów

  stacjonarne £                                  niestacjonarne X

  Język przedmiotu

  polski £                                                   angielski £

  Rodzaj przedmiotu

  obowiązkowy £                                 fakultatywny £

  Rok studiów/semestr

   

  I £   II £   III £   IV £   V £  VI £

   

   

  1 £   2 £   3 £   4 £   5 £   6 £   7 £   8 £   10 £

  11 £   12 £

   

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

  Zaliczenie przedmiotów zgodnie z postepowaniem rekrutacyjnym

  Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

  Wykłady – 24h

  Ćwiczenia – 74h

  Seminaria- 12h

  Założenia i cele przedmiotu

  Celem nauczania przedmiotu jest opanowanie przez studenta wiedzy niezbędnej w pracy lekarza, z zakresu budowy i funkcji komórki, budowy histologicznej tkanek i narządów oraz embriologii ogólnej i szczegółowej (poznanie etapów  rozwoju człowieka oraz rozwojów narządów wewnętrznych). Dodatkowo opanowanie przez studenta umiejętności rozpoznawania tkanek i narządów w mikroskopie świetlnym. Ćwiczenia praktyczne prowadzone są w Sali Dydaktycznej wyposażonej w  komputery, na których pracują studenci. Dodatkowo istnieje możliwość równoczesnej analizy obrazu  w mikroskopie świetlnym. Wykład poprzedzający ćwiczenie związany jest z nim tematycznie i stanowi teoretyczne wprowadzenie do zagadnień omawianych na ćwiczeniach.

  Metody dydaktyczne

   

  - przekazywanie wiedzy teoretycznej w formie wykładu

  - ćwiczenia praktyczne obejmujące prezentację multimedialną asystenta dotyczącą danego tematu, dyskusja i analiza preparatów  mikroskopowych – indywidualna praca ze studentem

  - konsultacje – dotychczas indywidualne u asystenta prowadzącego lub osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  - konsultacje –  indywidualne u asystenta prowadzącego lub osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  - prof. dr hab. W. Niklińska – wtorek 10.00-11.00

  - dr hab. B. Szynaka - Wtorek 11.45-12.45

  - dr hab. E. Czykier - Poniedziałek 14.15-15.15

  - dr A. Miąsko-Kłubowicz – Czwartek  12.30-13.30

  - dr hab. J. Pancewicz - Czwartek 12.30-13.30

  - dr M. Łukasik Poniedziałek 11.00-12.00

  Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

  Pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w Zakładzie Histologii i Embriologii

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  Dr Agnieszka Miąsko-Kłubowicz

   

  Symbol

  i numer efektu uczenia się

  zgodnie ze standardem kształcenia oraz inne przedmiotowe efekty uczenia się

  Opis kierunkowych efektów uczenia się

  Forma zajęć

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się

  wiedza

  A.W1.

  Zna mianownictwo histologiczne i embriologiczne w języku polskim i angielskim;

  wykład, ćwiczenia

  Metody podsumowujące np.:

  - egzamin pisemny - pytania otwarte i testowe

  - egzamin praktyczny – praktyczne zaliczenie znajomości preparatów mikroskopowych

  Metody formujące, np.

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - zaliczenie poszczególnych czynności (zaliczenie prawidłowo narysowanych preparatów)

  - ocena przygotowania do zajęć

  ( kartkówki  lub odpowiedź ustna)

  - dyskusja w czasie zajęć

  - zaliczenia cząstkowe (kolokwia po określonym cyklu ćwiczeń)

  A.W4.

  Zna podstawowe struktury komórkowe i ich specjalizacje funkcjonalne;

  A.W5.

  Zna mikroarchitekturę tkanek, macierzy pozakomórkowej oraz narządów;

  A.W6.

  Zna stadia rozwoju zarodka ludzkiego, budowę i czynność błon płodowych i łożyska, etapy rozwoju poszczególnych narządów oraz wpływ czynników środowiska na rozwój zarodka i płodu (teratogennych)

  Umiejętności

  A.U1.

  Obsługuje mikroskop optyczny – także w zakresie korzystania z immersji;

  ćwiczenia

  Metody podsumowujące np.:

  - egzamin praktyczny – praktyczne zaliczenie znajomości preparatów mikroskopowych

  Metody formujące, np.

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - zaliczenie poszczególnych czynności (zaliczenie prawidłowo narysowanych preparatów)

  - ocena przygotowania do zajęć (kartkówka lub odpowiedź ustna)

  - dyskusja w czasie zajęć

  - zaliczenia cząstkowe (kolokwia po określonym cyklu ćwiczeń)

  A.U2.

  Rozpoznaje w obrazach z mikroskopu optycznego lub elektronowego struktury histologiczne odpowiadające narządom, tkankom, komórkom i strukturom komórkowym, dokonuje opisu i interpretuje ich budowę oraz relacje między budową a funkcją

  ćwiczenia

  A.U5.

  Posługuje się w mowie i piśmie mianownictwem anatomicznym, histologicznym oraz embriologicznym

  ćwiczenia

  kompetencje społeczne  

  K1

  Przestrzega tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta

  wykład, ćwiczenia

  Metody podsumowujące np.:

  - ocenianie ciągłe przez nauczyciela (obserwacja)

  Metody formujące, np.

  - obserwacja pracy studenta

  - dyskusja w czasie zajęć

  K3

  Kieruje się dobrem pacjenta

  K4

  dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia oraz dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych

  K7

  korzysta z obiektywnych źródeł informacji

  K8

  formułuje wnioski z własnych pomiarów lub obserwacji

  K10

  formułuje opinie dotyczące różnych aspektów działalności zawodowej

   

  Punkty ECTS

  9

  Obciążenie pracą studenta

  Forma aktywności

  Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

  Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

  1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)

  24

  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)

  74

  1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)

  12

  1. Realizacja przedmiotu: fakultety

   

  1. Udział w konsultacjach

  30

   

  godziny razem: 140

  Samodzielna praca studenta:

  1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.)

  35

  1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów

  40

  1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego

  30

   

  godziny razem: 105

     

                                                                                                

  Treści programowe przedmiotu:

  Efekty uczenia się

  (symbol i numer)

  tematyka

  1. A.W1., A.W4., A.U1., A.U2., A.U5.

  2. A.W1.,  A.W4., A.W5., A.U1., A.U2., A.U5.

  3. A.W1.,  A.W4., A.W5., A.U1., A.U2., A.U5.

  4. A.W1.,  A.W4., A.W5., A.U1., A.U2., A.U5.

  5. A.W1.,  A.W4., A.W5., A.U1., A.U2., A.U5.

  6. A.W1.,  A.W4., A.W5., A.U1., A.U2., A.U5.

  7. A.W1.,  A.W4., A.W5., A.W6., A.U1., A.U2., A.U5.

  8. A.W1.,  A.W4., A.W5., A.W6., A.U1., A.U2., A.U5.

  9. A.W1.,  A.W4., A.W5., A.W6., A.U1., A.U2., A.U5.

  10. A.W1.,  A.W4., A.W5., A.W6., A.U1., A.U2., A.U5.

  11. A.W1.,  A.W4., A.W5., A.W6., A.U1., A.U2., A.U5.

  12. A.W1.,  A.W4., A.W5., A.W6., A.U1., A.U2., A.U5.

  13. A.W1.,  A.W4., A.W5., A.W6., A.U1., A.U2., A.U5.

  14. A.W1.,  A.W4., A.W5., A.W6., A.U1., A.U2., A.U5.

  15. A.W1.,  A.W4., A.W5., A.W6., A.U1., A.U2., A.U5.

  16. A.W1.,  A.W4., A.W5., A.U1., A.U2., A.U5.

  17. A.W1., A.W6., A.U5.

  1.Cytologia.

  2. Tkanka nabłonkowa.

  3. Tkanki łączne.

  4. Krew i hemopoeza.

  5. Tkanka mięśniowa.

  6. Tkanka nerwowa.

  7. Układ naczyniowy i jego rozwój.

  8. Układ limfatyczny i jego rozwój.

  9. Układ pokarmowy i jego rozwój.

  10. Układ moczowy i jego rozwój.

  11. Układ rozrodczy męski i jego rozwój.

  12. Układ rozrodczy żeński i jego rozwój.

  13. Układ oddechowy i jego rozwój.

  14. Układ nerwowy i jego rozwój.

  15. Narządy zmysłów i ich rozwój.

  16. Skóra i jej wytwory.

  17. Embriologia ogólna.

   

  Literatura podstawowa: (1-2 pozycje)

  Histologia:

   - „Histologia, podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii, pod red. M. Zabel.” 2013 (Elsevier)

   - „Kompendium histologii” T. Ciochocki

  - Atlas histologiczny z powiązaniami czynnościowymi . Marek Kujawa, Victor Eroschenko, Wydawnictwo MediPage 2019

   

  Embriologia:

   - „Embriologia’. H. Bartel, 2012

   - "Embriologia" Langman T.W.Sadler, Wyd.XIII. Redakcja wydania polskiego J.Malejczyk, M.Kujawa

  Literatura uzupełniająca: (1-2 pozycje)

  Histologia:

  - „Atlas cytologii i histologii”. Sobota/Hammersen

  - „Histologia” W. Sawicki, J. Malejczyk, 2012

  Embriologia:

  - „Embriologia medyczna”. H. Bartel

   - „Embriologia i wady wrodzone. Od zapłodnienia do urodzenia”. K.L. Moore, 2013 (Elsevier)

   

  Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

  1. Student zalicza ćwiczenie jeśli poprawnie narysuje i opisze preparaty mikroskopowe oraz zaliczy część teoretyczną.

  2.Forma i warunki zaliczenia kolokwium:

  Kolokwium składa się z pisemnej części teoretycznej ( pytania otwarte ), za którą student może uzyskać maksymalnie 40 punktów i z części praktycznej, na której student może uzyskać maksymalnie 4 punkty, po 2 punkty za każdy prawidłowo rozpoznany preparat mikroskopowy. Maksymalnie student może uzyskać 44 punkty z każdego kolokwium, co daje w ciągu roku 220 punktów  (5 kolokwiów). W przypadku nieobecności usprawiedliwionej na kolokwium student zalicza daną partię materiału w ostatnim tygodniu semestru dydaktycznego. Usprawiedliwienie powinno być złożone u asystenta najpóźniej pierwszego dnia po zakończonym zwolnieniu. Jednodniowe zwolnienia lekarskie nie będą honorowane. Nieobecność nieusprawiedliwiona na kolokwium skutkuje uzyskaniem 0 punktów z danego kolokwium, bez możliwości jego zaliczenia na koniec semestru. Student ma wgląd w prace kolokwialne w czasie zajęć, na których uzyska informację o ilości zdobytych punktów. Student ma prawo do przystąpienia do zaliczenia zaległego jednego kolokwium w danym semestrze.

  3.Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

  Przedmiot rozliczany jest po dwóch semestrach, egzaminem końcowym, który składa się z części praktycznej i teoretycznej. Do zaliczenia egzaminu wymagane jest otrzymanie co najmniej dostatecznej oceny z każdej części.

  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie minimum 121 pkt. z kolokwiów (55% ze 220 punktów). Student, który uzyska mniej niż 55% punktów ale minimum 30% jest kierowany na dodatkowe zaliczenie (wejściówka) z całości materiału ( wykłady, seminaria, ćwiczenia). Student nie jest dopuszczony do sesji egzaminacyjnej jeśli:

  - uzyskał w ciągu roku mniej niż 30% punktów z kolokwiów

  - nie zaliczył wejściówki

  Egzamin praktyczny obejmuje cały materiał ćwiczeń. Polega na rozpoznaniu narządów / tkanek i zawartych w nich struktur w preparatach mikroskopowych. Za każdy prawidłowo rozpoznany preparat student może uzyskać 1 pkt - 0,5 pkt za prawidłowo rozpoznany narząd/tkankę oraz 0,5 pkt za wskazaną strukturę (wskazana struktura będzie oceniana tylko przy prawidłowym rozpoznaniu narządu/tkanki. Student zalicza egzamin praktyczny jeśli  prawidłowo rozpozna 70% preparatów.

  Egzamin teoretyczny (otwarte, próg zdania 60%) obejmuje materiał z histologii, embriologii i cytofizjologii.

  Niezgłoszenie się na egzamin w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej i powoduje utratę prawa do egzaminów poprawkowych. Usprawiedliwienie nieobecności powinno być złożone w sekretariacie Zakładu najpóźniej w dniu egzaminu, a w wyjątkowych przypadkach w ciągu 7 dni po terminie egzaminu. Jednodniowe zwolnienia lekarskie nie będą honorowane.

  Ocena końcowa z egzaminu

  Ocena niedostateczna z części praktycznej jest jednoznaczna z oceną niedostateczną z całości egzaminu końcowego. Studentowi, który uzyska minimum 60% pkt. z części teoretycznej  dodatkowo dolicza się od 2 do 6 punktów według poniższych kryteriów:

  - 2 pkt. za uzyskanie 80% na części praktycznej

  - 4 pkt. za uzyskanie 90%   na części praktycznej

  - 6 pkt. za uzyskanie 100%  na części praktycznej.

  Egzamin oceniany jest według skali:

  - 60% ocena dostateczna

  - 80% ocena dobra

  - 95% i więcej ocena bardzo dobra.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  30.09.2022  Wiesława Niklińska

  ……………………………………………………..…………………………..

  (data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia lub koordynatora przedmiotu)