Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Sylabus - Fakultety.
 • Ostatnia zmiana 01.03.2021 przez Zakład Histologii i Embriologii

  Sylabus - Fakultety

  SYLABUS

   

  rok akademicki 2020/2021

   

   

  Nazwa przedmiotu/modułu

  Mikroskopia elektronowa, histochemia i biologia molekularna jako narzędzie poznawcze wybranych procesów cytofizjologicznych

  Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest przedmiot realizowany

  Zakład Histologii i Embriologii

  e-mail jednostki

  histolog@umb.edu.pl

  Wydział

  Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Nazwa kierunku studiów

  lekarski

  Poziom kształcenia

  jednolite magisterskie

  Forma studiów

    stacjonarne £   niestacjonarne £

  Język przedmiotu

  polski £    angielski

  Rodzaj przedmiotu

  obowiązkowy     fakultatywny £

  Rok studiów/semestr

   

  I £ II  III  IV  VI

   

   

  2 £ 6 10

  11  12

   

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

   

  Brak wymagań wstępnych

  Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

  30h ćwiczeń

  Założenia i cele przedmiotu

  Student powinien znać:

  -różnice między metodami histochemicznymi

  -genetyczne i molekularne podstawy rozwoju

  - problematykę komórek macierzystych

  -apoptozę jako jeden z ważniejszych procesów fizjologicznych komórki

  - podstawy diagnostyki molekularnej chorób nienowotworowych i nowotworowych oraz infekcji wirusami onkogennymi

  -podstawy immunologii

  - podstawy mikroskopii elektronowej

  Metody dydaktyczne

  Przekazywanie wiedzy w formie wykładu, prezentacji i dyskusji

  Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

  Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni zatrudnieni w Zakładzie Histologii i Embriologii

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  Dr hab. Wiesława Niklińska

   

  Symbol

  i numer efektu kształcenia

  zgodnie ze standardami kształcenia oraz inne przedmiotowe efekty kształcenia

  Opis kierunkowych efektów kształcenia

  Forma zajęć

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

  wiedza

  A.W5.

  Zna mikroarchitekturę tkanek, macierzy pozakomórkowej oraz narządów

  ćwiczenia

  Metody podsumowujące np.:

  -zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach

  Metody formujące, np.

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

  B.W21.

  Zna sposoby komunikacji między komórkami, a także miedzy komórką a macierzą zewnątrzkomórkową oraz szlaki przekazywania sygnałów w komórce i przykładu zaburzeń w tych procesach prowadzące do rozwoju nowotworu i innych chorób

  B.W22.

  Zna procesy takie jak :cykl komórkowy, proliferacja, różnicowanie i starzenie się komórek, apoptoza i nekroza oraz ich znaczenie dla funkcjonowania organizmu

  B.W23.

  Zna w podstawowym zakresie problematykę komórek macierzystych i ich zastosowanie w medycynie

  C. W20.

  Zna podstawy rozwoju oraz mechanizmy działania układu odpornościowego, w tym swoiste i nieswoiste mechanizmy odporności humoralnej i komórkowej

  E. W23.

  Zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych nowotworów człowieka

  E. W24.

  zna podstawy wczesnej wykrywalno nowotworów i zasady badań przesiewowych w onkologii

  KC.W17

  Zna problematykę linii komórkowych

  umiejętności

  A. U2.

  Rozpoznaje w obrazach z mikroskopu optycznego lub elektronowego struktury histologiczne odpowiadające narządom, tkankom i strukturom komórkowym, dokonuje opisu i interpretuje ich budowę oraz relacje miedzy budową i funkcją

  ćwiczenia

  Metody podsumowujące np.:

  -zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach

  Metody formujące, np.

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

  D. U15.

  Wykazuje odpowiedzialność za podnoszenie swoich kwalifikacji i przekazywanie wiedzy innym

  D. U16.

  Rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych, planuje własną aktywność edukacyjną

  D. U17.

  Krytycznie analizuje piśmiennictwo medyczne, w tym w języku angielskim, oraz wyciąga wnioski w oparciu o dostępną literaturę

  kompetencje społeczne

  K4

  Posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność ciągłego dokształcania się

  ćwiczenia

  Metody podsumowujące np.:

  - ocenianie ciągłe przez nauczyciela (obserwacja)

  Metody formujące, np.

  - obserwacja pracy studenta

  - dyskusja w czasie zajęć

   

  Punkty ECTS

  1

  Obciążenie pracą studenta

  Forma aktywności

  Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

  Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

  1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)

   

  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)

   

  1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)

   

  1. Realizacja przedmiotu: fakultety

  30h

  1. Udział w konsultacjach

   

   

  godziny razem: 30h

  Samodzielna praca studenta:

  1 punkt ECTS oznacza 25-30 godzin pracy studenta w różnych formach, takich jak np.:

  1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.)

   

  1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów

   

  1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego

   

   

  godziny razem:

     

   

  Treści programowe przedmiotu:

  Efekty kształcenia

  (symbol i numer)

  tematyka

  1. B.W23.,KC.W17 D.U15., D.U17., K4

  2. B. W21., B. W22., E.W24., D.U15., D.U17., K4

  3. KC.W17 ., D.U15., D.U16., D.U17., K4

  4. A.W5., A .U2., D.U15., D.U17., K4

  5. B.W22. D.U15., D.U17., K4

  6. C.W20., D.U15., D.U17., K4

  7. B.W21., D.U15., D.U17., K4

  8. A.W5., A.U2., D.U15., D.U17., K4

  1. Komórki macierzyste

  2. Diagnostyka molekularna chorób nienowotworowych i nowotworowych oraz infekcji wirusami onkogennymi

  3. Hodowle komórek nowotworowych

  4. Metody histochemiczne czyli podróż w głąb tkanek i narządów

  5. Apoptoza jako jeden z ważniejszych procesów fizjologicznych komórki

  6. Podstawy immunologii

  7.Genetyczne i molekularne podstawy rozwoju

  8.Podstawy mikroskopii elektronowej

   

  Literatura podstawowa: (1-2 pozycje)

  1. S.Stokowska. Hodowla komórek i tkanek.PWN Warszawa 

  2. J. Bal . Biologia Molekularna w Medycynie.Elementy genetyki klinicznej

  3. J.Kawiak i wsp. Podstawy Cytofizjologii

  Literatura uzupełniająca: (1-2 pozycje)

  1. J Niewiarowska:Nowotworowe komórki macierzyste.Postepy Hig i Medy Dośw. 

  2.A.Stembalska:Cancerstem cells:theory and perspectives In cancerotherapy.J.AppGenet,

  3. K. Labedzka i WSP. Mitochondrium a śmierć komórki. Postępy Hig. Med.Dośw.

   

  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

  Zaliczenie fakultetu odbywa się na podstawie  czynnego udziału w zajęciach oraz zaliczenia w formie testowej.

   

   

   

   

   

   

  28.09.2020 Dr Agnieszka Miąsko

  ……………………………………………………………………………...

  (data i podpis osoby sporządzającej sylabus)

   

   

  28.09.2020 Dr hab. Wiesława Niklińska

  ………………………………………………… …………………………..

  (data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia oraz koordynatora przedmiotu)