Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Sylabus.
 • Ostatnia zmiana 25.02.2021 przez Zakład Histologii i Embriologii

  Sylabus

   

  SYLABUS

   

  na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2020/2021

   

  Nazwa przedmiotu/modułu

  Anatomia i histologia

  Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest przedmiot realizowany

  Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Zakład Histologii i Embriologii

  e-mail jednostki

  anatomia@umb.edu.pl

  Wydział

  Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Nazwa kierunku studiów

  Techniki dentystyczne

  Poziom kształcenia

  Studia pierwszego stopnia

  Forma studiów

  stacjonarne x niestacjonarne £

  Język przedmiotu

  polski x angielski £

  Rodzaj przedmiotu

  obowiązkowy x fakultatywny £

  Rok studiów/semestr

   

  I x II £ III £ IV £ V £ VI £

   

   

  1 £ 2 x 3 £ 4 £ 5 £ 6 £ 7 £ 8 £ 10 £

  11 £ 12 £

   

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

  Zaliczenie przedmiotów zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym .

  Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

  Wykłady - 20

  Ćwiczenia - 30

  Założenia i cele przedmiotu

  Zapoznanie studentów z budową narządów i układów ciała ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem budowy twarzoczaszki, jamy ustnej i stawu skroniowo- żuchwowego. Budowa histologiczna i rozwój zębów i tkanek przyzębia. Wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce.

  Metody dydaktyczne

   

  - przekazywanie wiedzy w formie wykładu

  - dyskusja

  - prezentacje

  - samodzielne dochodzenie do wiedzy

  - zajęcia praktyczne w oparciu o preparaty narządowe oraz fantomy

  Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

  lek. stom. Katarzyna Kitlas , dr n. med. Andrzej Namiot, prof. Wiesława Niklińska

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  Prof. dr hab. Janusz Dzięcioł , lek. stom. Katarzyna Kitlas, prof. Wiesława Niklińska

   

  Symbol

  i numer efektu uczenia się

  zgodnie ze

  Opis efektów uczenia się

  Forma zajęć

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się

  wiedza

  W1

  Zna w zakresie podstawowym rodzaj oraz funkcję klasyfikacji komórek i tkanek.

  wykład

   

   

  Metody podsumowujące :

  - egzamin pisemny (W formie pytań zamkniętych i otwartych.)

   

  Metody formujące:

  - ocena przygotowania do zajęć

  - zaliczenia poszczególnych działów

   

   

   

  W2

  Zna szczegółową budowę tkanek poszczególnych narządów jamy ustnej.

  wykład

  W3

  Zna dokładną budowę histologiczną oraz rozwój zębów i tkanek przyzębia.

  wykład

  W4

  Zna mianownictwo anatomiczne w języku polskim. Podstawowe nazewnictwo w języku angielskim i łacińskim.

  Wykład, ćwiczenie

  W5

  Zna budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (kończyna górna i dolna, klatka piersiowa, brzuch, miednica, grzbiet, szyja, głowa) oraz czynnościowym (układ kostno-stawowy, układ mięśniowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy, układy płciowe, układ nerwowy i narządy zmysłów, powłoka wspólna).

  Wykład, ćwiczenie.

  W6

  Opisuje stosunki topograficzne między narządami;

  twarzoczaszki i szyi.

  Wykład , ćwiczenie

  umiejętności

  U1

   

  Zna zasady posługiwania się mikroskopem świetlnym. Rozpoznaje w oparciu o obraz mikroskopowy podstawowe typy tkanek oraz struktury jamy ustnej.

  Potrafi prawidłowo zróżnicować obraz histologiczny utkania ślinianek oraz tkanek zęba i przyzębia.

  wykład

   

  Metody podsumowujące:

  - egzamin praktyczny

  - realizacja określonego zadania

  - projekt, prezentacja

  Metody formujące:

  - ocena przygotowania do zajęć

  - zaliczenia cząstkowe

  U85

  Potrafi pracować w zespole.

   

  U2

  Wyjaśnia anatomiczne podstawy budowy protez zębowych.

  Wykład , ćwiczenie

  U3

  Wnioskuje o relacjach między strukturami anatomicznymi na podstawie przyżyciowych badań diagnostycznych, w szczególności z zakresu radiologii zdjęcia zębów, pantomogramy, zdjęcia twarzoczaszki.

  Wykład , ćwiczenie

  U4

  Posługuje się w mowie i piśmie mianownictwem anatomicznym.

  Wykład , ćwiczenie

  kompetencje społeczne

  K1

  Jest przygotowany do skutecznego komunikowania się z pacjentem i innym pracownikiem ochrony zdrowia w celu współdziałania dla dobra i zdrowia pacjenta.

  ćwiczenia

  Metody podsumowujące :

  - ocenianie ciągłe przez nauczyciela

  K2

  Jest świadom potrzeby ustawicznego doskonalenia zawodowego.

  ćwiczenia

       

   

  Punkty ECTS

  2

  Obciążenie pracą studenta

  Forma aktywności

  Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

  Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

  1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)

  20

  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)

  30

  1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)

  -

  1. Realizacja przedmiotu: fakultety

   

  1. Udział w konsultacjach

   

   

  godziny razem:50

  Samodzielna praca studenta:

  1 punkt ECTS oznacza 25-30 godzin pracy studenta w różnych formach, takich jak np.:

  1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.)

   

  1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów

   

  1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego

   

   

  godziny razem:

     

   

  Treści programowe przedmiotu: proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na zamierzone efekty kształcenia

  Efekty uczenia się

  (symbol i numer)

  tematyka

  OM1_W02 Zna w zakresie podstawowym budowę, czynność oraz klasyfikację komórek i tkanek.

  Budowa tkanek i ich funkcje, rozwój poszczególnych tkanek.

  W3 Zna dokładną budowę histologiczną oraz rozwój zębów i tkanek przyzębia.

  Pochodzenie zarodkowe tkanek tworzących struktury anatomiczne.

  W2 Zna szczegółową budowę tkanek i narządów jamy ustnej.

  Budowa histologiczna narządów jamy ustnej.

  W4. Zna mianownictwo anatomiczne w języku polskim. Podstawowe nazewnictwo w języku angielskim i łacińskim.

  Budowa czaszki. Układ nerwowy, narządy zmysłów. Anatomia głowy i szyi. Serce, układ krążenia i układ oddechowy. Układ pokarmowy, układ moczowo- płciowy.

  W5. Zna budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym(kończyna górna i dolna, klatka piersiowa, brzuch, miednica, grzbiet, szyja, głowa) oraz czynnościowym (układ kostno-stawowy, układ mięśniowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy, układy płciowe, układ nerwowy i narządy zmysłów, powłoka wspólna).

  Budowa czaszki. Układ nerwowy, narządy zmysłów. Anatomia głowy i szyi. Serce, układ krążenia i układ oddechowy. Układ pokarmowy, układ moczowo- płciowy.

  W6. Opisuje stosunki topograficzne między narządami; twarzoczaszki i szyi.

  Budowa czaszki. Układ nerwowy, narządy zmysłów. Anatomia głowy i szyi. Serce, układ krążenia i układ oddechowy. Układ pokarmowy, układ moczowo- płciowy.

  U1 Potrafi posługiwać się mikroskopem świetlnym Rozpoznaje w obrazie mikroskopowym podstawowe typy tkanek oraz struktury jamy ustnej.

  Rodzaje nabłonków i ich funkcja. Budowa migdałków.

  U1 Potrafi prawidłowo ocenić preparaty histologiczne ślinianek oraz tkanek zęba i przyzębia.

  Histologia zębów, nabłonka jamy ustnej i ślinianki.

  U85 Potrafi pracować w zespole

  Wyjaśnia anatomiczne podstawy budowy protez zębowych.

  Budowa czaszki. Anatomia głowy i szyi.

  U3. Wnioskuje o relacjach między strukturami anatomicznymi na podstawie przyżyciowych badań diagnostycznych, w szczególności z zakresu radiologii zdjęcia zębów, pantomogramy, zdjęcia twarzoczaszki.

  Budowa czaszki. Anatomia głowy i szyi.

  U4. Posługuje się w mowie i piśmie mianownictwem anatomicznym.

  Narząd ruch. Budowa czaszki. Układ nerwowy, narządy zmysłów. Anatomia głowy i szyi. Serce, układ krążenia i układ oddechowy. Układ pokarmowy, układ moczowo- płciowy.

   

  Literatura podstawowa: (1-2 pozycje)

  Anatomia głowy i szyi – R. Aleksandrowicz, B. Ciszek

  Anatomia – Z. Ignasiak

  Z. Kmieć „Histologia i cytofizjologia zęba i jamy ustnej” – wyd. Urban & Partner, Wrocław

  M. Zabel „Histologia dla studentów medycyny i stomatologii”

  Literatura uzupełniająca: (1-2 pozycje)

  Atlas anatomii człowieka – J. Sobotta

  T. Cichocki, J. Litwin, J. Mirecka „Kompendium histologii”. Wyd. UJ, Kraków 

   

  Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: Ćwiczenie kończy się zaliczeniem, w trakcie którego można uzyskać 1 punkt. Bloki tematyczne z czaszki oraz głowy i szyi kończą się zaliczeniem teoretycznym w formie testowej (kolokwium), które jest oceniane w punktach. Łączna ilość punktów możliwych do uzyskania w trakcie kolokwiów i ćwiczeń wynosi 35. Punktacja uzyskana w trakcie ćwiczeń i zaliczeń bloków tematycznych jest punktacją ostateczną. Uzyskanie powyżej 31 punktów umożliwia przystąpienie do egzaminu w terminie zerowym. Uzyskanie poniżej 14 punktów uniemożliwia przystąpienie (nie dopuszcza) do sesji egzaminacyjnej. Nieobecność na ćwiczeniach i kolokwiach uniemożliwia zaliczenie bloku tematycznego. Student ma prawo wglądu do pracy zaliczeniowej przez okres siedmiu dni od daty podania jej wyniku. Zaliczenie przedmiotu odbywa się w sesji letniej w formie egzaminu testowego.

  Student jest zobowiązany uczestniczyć we wszystkich zajęciach (wykłady oraz ćwiczenia). Nieobecność należy usprawiedliwić bezpośrednio po ustąpieniu przyczyny nieobecności, najpóźniej na pierwszym ćwiczeniu, w którym uczestniczy student po okresie nieobecności. W przypadku nieobecności z przyczyn zdrowotnych obowiązuje zaświadczenie lekarskie, a w przypadkach losowych zaświadczenie odpowiednich władz. Nieobecność usprawiedliwiona na ćwiczeniach jest traktowana jako ćwiczenie niezaliczone. Nieobecność nieusprawiedliwiona na wykładzie lub ćwiczeniu uniemożliwia zaliczenie bloku tematycznego. Nieobecność usprawiedliwiona na egzaminie upoważnia do przystąpienia do kolejnego terminu egzaminu – usprawiedliwienie musi być dostarczone w terminie 7 dni od daty egzaminu. Nieobecność nieusprawiedliwiona uniemożliwia przystąpienie do egzaminu poprawkowego

   

   

   

   

   

  prof. dr hab. Janusz Bogdan Dzięcioł

  (data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia lub koordynatora przedmiotu)