• Ostatnia zmiana 30.10.2017 przez Klinika Rehabilitacji Dziecięcej

  Regulamin Kliniki

  REGULAMIN OGÓLNY

  KLINIKI REHABILITACJI DZIECIĘCEJ Z OŚRODKIEM WCZESNEJ POMOCY DZIECIOM UPOŚLEDZONYM „DAĆ SZANSĘ’

   

   

  1. Regulamin Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę” jest zgodny z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
  2. Student ma możliwość uzyskania pomocy naukowych oraz informacji dostępnych w Klinice i służących poszerzeniu wiedzy w zakresie danego przedmiotu nauczania.
  3. Zajęcia dydaktyczne przebiegają według przedstawionego harmonogramu, obejmującego poszczególne działy tematyczne według sylabusa przedmiotu.
  4. Zmiana terminów realizacji zajęć powinna być uzgodniona wcześniej z osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu.
  5. Student powinien być przygotowany teoretycznie na każde ćwiczenie/zajęcie praktyczne/seminarium w oparciu o obowiązujące pozycje literatury oraz aktywnie uczestniczyć we wszystkich formach zajęć.
  6. Wykaz obowiązkowej i zalecanej literatury znajduje się w sylabusie przedmiotu.
  7. Zakres materiału jest przedstawiany na tablicy ogłoszeń Kliniki, co najmniej na siedem dni przed terminem zajęć.
  8. Wykłady, seminaria, ćwiczenia i zajęcia praktyczne odbywają się w salach Kliniki  Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego i Wydziału Nauk o Zdrowiu a także w innych miejscach wskazanych przez prowadzących zajęcia dydaktyczne i Kierownika Kliniki.
  9. Przystąpienie studenta do egzaminu uwarunkowane jest uzyskaniem przez niego zaliczenia przedmiotu, zarówno końcowego jak i cząstkowych, jeśli takie są przewidziane.
  10. Zaliczenia przedmiotów przeprowadzane są w formach: pisemnych, ustnych i praktycznych, egzaminy natomiast w formie pisemnej. O konkretnych formach zaliczenia wymaganych na danym przedmiocie informuje prowadzący. Nie przewiduje się zwolnienia z egzaminu. Nie dopuszcza się również poprawiania pozytywnych ocen egzaminów.
  11. Kryteria oceniania z danego przedmiotu znajdują się w sylabusie.
  12. Informacje o wynikach uzyskanych z zaliczeń końcowych i cząstkowych student uzyskuje bezpośrednio u osoby prowadzącej, natomiast wyniki egzaminów są udostępniane na tablicy ogłoszeń z podaniem numerów indeksów studentów.
  13. Student ma prawo wglądu do swoich prac pisemnych (sprawdzianów, kolokwiów, prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych) w terminie uzgodnionym z osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu, w obecności tej osoby lub innych nauczycieli akademickich.
  14. Studentów na zajęciach obowiązuje odpowiedni strój tj. fartuch lub na polecenie prowadzącego inne wygodne ubranie, ale z zachowaniem schludności. Bezwzględnie wymagana jest zmiana obuwia.
  15. Przed wejściem na salę dydaktyczną - płaszcze, kurtki itp. należy pozostawić w szatni studenckiej.
  16. W sali ćwiczeniowej student ma prawo przebywać wyłącznie w obecności prowadzącego zajęcia.
  17. Student zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zajęcia, kulturalnego zachowania się podczas zajęć, podporządkowania się planowi zajęć, wykonywania poleceń prowadzącego zajęcia oraz dbania o porządek i powierzony sprzęt.
  18. W trakcie zajęć, bez zgody prowadzącego, nie wolno opuszczać sali ćwiczeniowej.
  19. Wszelkie pomoce naukowe należy szanować i nie wolno ich wynosić z sali.
  20. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych (należy je wyłączyć), zakaz wnoszenia na sale dydaktyczne jedzenia i picia, zakaz fotografowania oraz wprowadzania osób postronnych.
  21. Student jest zobowiązany uczestniczyć we wszystkich formach zajęć dydaktycznych (wykłady, seminaria, ćwiczenia i zajęcia praktyczne).
  22. Nieobecność należy usprawiedliwić bezpośrednio po ustąpieniu przyczyny nieobecności, najpóźniej na pierwszych zajęciach, w którym uczestniczy student po okresie nieobecności.
  23. W przypadku nieobecności z przyczyn zdrowotnych obowiązuje zaświadczenie lekarskie, a w przypadkach losowych zaświadczenie odpowiednich władz.
  24. Nieobecność na zajęciach jest traktowana jako zajęcia niezaliczone. Student ma obowiązek odrobienia zajęć w formie wskazanej przez prowadzącego.
  25. Student ma obowiązek przestrzegania zasad BHP i P/POŻ.
  26. O wszystkich wypadkach podczas zajęć student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia.
  27. Odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane postępowaniem niezgodnym z przepisami BHP i P/POŻ pokrywa student.
  28. W przypadku wystąpienia wątpliwości związanych z przebiegiem ćwiczeń, zaliczeń lub egzaminu student ma prawo i obowiązek skontaktowania się z koordynatorem przedmiotu lub kierownikiem kliniki.
  29. Szczegółowe wytyczne dotyczące egzaminów i zaliczeń reguluje Regulamin Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.