Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Sylabus.
 • Ostatnia zmiana 22.02.2024 przez Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Chorób Wewnętrznych z OIOK i Pracownią Hemodynamiki

  Sylabus

                                                                                                                                          Załącznik do Uchwały RWNZ nr 10/2022 z dnia 22.02.2022 r.

   

  KARTA MODUŁU ZAJĘĆ/SYLABUS

  Wydział Nauk o Zdrowiu UMB

  dotyczy cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akad.  2022/2023

  Kierunek studiów

  Ratownictwo medyczne

  Profil studiów

  □  ogólnoakademicki      praktyczny  

  Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej moduł zajęć

  Klinika Kardiologii Inwazyjnej

  Osoba(y) prowadząca(e)

  prof. dr hab. n. med. Sławomir Dobrzycki, dr hab. n. med. Marcin Kożuch, dr n. med. Paweł Kralisz, dr n. med. Magdalena Róg-Makal, dr n. med. Małgorzata Zalewska-Adamiec

  Poziom studiów

  I stopnia  (licencjackie)     II stopnia (magisterskie) □  jednolite magisterskie □

  Forma studiów

  stacjonarne     niestacjonarne □

  Rok studiów

  I  □    II      III  □   I V  □   V  □         

  Semestr studiów:

  1   □   2  □    3   □   4    5  □   6  □ 7   □   8  □    9   □  10  □ 

  Nazwa modułu zajęć

  Kardiologia

  Język wykładowy

  polski        angielski   □

  Miejsce realizacji:

  zajęć praktycznych

  Klinika Kardiologii Inwazyjnej USK

  praktyk zawodowych

  nie dotyczy

  Opis zajęć:

  Założenia i cel zajęć:

  Wprowadzenie oraz nabycie umiejętności wykonywania oraz interpretacji elektromedycznych badań diagnostycznych.

  Metody kształcenia:

  Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny

  Zajęcia praktyczne – metoda przypadków, samodzielne wykonywanie i interpretacja badań EKG, obserwacja zabiegów angiografii.

  Symbol i numer przedmiotowego efektu uczenia się

  Efekt uczenia się

  Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się:

  Formujące*

  Podsumowujące**

  WIEDZA

  W1

  Zna i rozumie przyczyny i rodzaje bólu w klatce piersiowej oraz jego diagnostykę.

  C.W26.

  Obserwacja pracy studenta, ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru)

  W2

  Zna i rozumie problematykę ostrego zespołu wieńcowego, zawału serca, nadciśnienia tętniczego, rozwarstwienia aorty, niewydolności krążenia, ostrego niedokrwienia kończyny, obrzęku płuc i zatorowości płucnej.

  C.W27.

  Obserwacja pracy studenta, ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru)

  W3

  Zna i rozumie procedury specjalistyczne w stanach nagłych pochodzenia wewnętrznego, w szczególności takie jak: elektrostymulacja, kardiowersja, pierwotna przezskórna interwencja wieńcowa (Percutaneous coronary intervention, PCI), kontrapulsacja wewnątrzaortalna (Intra-aortic balloon pump, IABP) i formy krążenia pozaustrojowego.

  C.W83.

  Obserwacja pracy studenta, ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru)

  W4

  Zna i rozumie procedurę kardiowersji elektrycznej i elektrostymulacji zewnętrznej.

  C.W96.

  Obserwacja pracy studenta, ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru)

  UMIEJĘTNOŚCI

  U1

  Potrafi przeprowadzać badanie przedmiotowe pacjenta.

  C.U4.

  Obserwacja pracy studenta, ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Realizacja zleconego zadania

  U2

  Potrafi przeprowadzać badanie fizykalne pacjenta dorosłego w zakresie niezbędnym do ustalenia jego stanu.

  C.U10.

  Obserwacja pracy studenta, ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Realizacja zleconego zadania

  U3

  Potrafi wykonywać elektrokardiogram i interpretować go w podstawowym zakresie.

  C.U13.

  Obserwacja pracy studenta, ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Realizacja zleconego zadania

  U4

  Potrafi wykonywać kardiowersję i elektrostymulację zewnętrzną serca.

  C.U47.

  Obserwacja pracy studenta, ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Realizacja zleconego zadania

  U5

  Potrafi wykonywać procedury medyczne pod nadzorem lub na zlecenie lekarza

  C.U65.

  Obserwacja pracy studenta, ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Realizacja zleconego zadania

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE

  K1

  Jest gotów do kierowania się dobrem pacjenta.

  K.6.

  Obserwacja pracy studenta, ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Przedłużona obserwacja przez opiekuna/nauczyciela akademickiego

  METODY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

  * przykłady metod FORMUJĄCYCH

  Obserwacja pracy studenta

  Test wstępny

  Bieżąca informacja zwrotna

  Ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Obserwacja pracy na ćwiczeniach

  Zaliczenie poszczególnych czynności

  Zaliczenie każdego ćwiczenia

  Kolokwium praktyczne ocena w systemie punktowym

  Ocena przygotowania do zajęć

  Dyskusja w czasie ćwiczeń

  Wejściówki na ćwiczeniach

  Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń

  Zaliczenia cząstkowe

  Ocena wyciąganych wniosków z eksperymentów

  Zaliczenie wstępne

  Opis przypadku

  Próba pracy

  ** przykłady metod PODSUMOWUJĄCYCH

  metody weryfikacji efektów uczenia się w zakresie wiedzy:

  Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy)

  Egzamin pisemny (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi)

  Metody weryfikacji efektów uczenia się w zakresie umiejętności:

  Egzamin praktyczny

  Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/

  Mini-CEX (mini – clinical examination)

  Realizacja zleconego zadania

  Projekt, prezentacja

  Metody weryfikacji efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych:

  Esej refleksyjny

  Przedłużona obserwacja przez opiekuna/nauczyciela akademickiego

  Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników)

  Samoocena

  NAKŁAD PRACY STUDENTA (BILANS PUNKTÓW ECTS)

  Forma aktywności studenta

  Obciążenie studenta (godz.)

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)

  40

  Udział w wykładach (wg planu studiów)

  15

  Udział w seminariach (wg planu studiów)

   

  Udział w ćwiczeniach (wg planu studiów)

   

  Udział w zajęciach praktycznych (wg planu studiów)

  25

  Udział w konsultacjach związanych z zajęciami

   

  Samodzielna praca studenta (przykładowa forma pracy studenta)

  10

  Samodzielne przygotowanie do seminariów

   

  Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń

   

  Samodzielne przygotowanie do zajęć praktycznych

  5

  Wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku, prezentacji, itd. …………………………….

   

  Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)

   

  Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń etapowych

   

  Samodzielne przygotowanie do egzaminu/zaliczenia końcowego i udział w egzaminie/zaliczeniu końcowym

  5

  Sumaryczne obciążenie pracy studenta                                                                                                     Godziny ogółem:

  50

  Liczba punktów ECTS

  2

  Forma zajęć

  Treści programowe poszczególnych zajęć

  Symbol przedmiotowego efektu uczenia się

  Liczba godzin

  WYKŁADY

  1. Wprowadzenie do kardiologii.

  W1-W4

  2

  1. Nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna.

  W1-W4

  2

  1. Inwazyjna diagnostyka kardiologiczna.

  W1-W4

  2

  1. Choroba wieńcowa. Zawał mięśnia sercowego.

  W1-W4

  2

  1. Zaburzenia rytmu i przewodnictwa.

  W1-W4

  2

  1. Niewydolność serca. Nadciśnienie tętnicze. Zatorowość płucna. Tętniak aorty.

  W1-W4

  2

  1. Stany ostre w kardiologii – NZK, obrzęk płuc, wstrząs kardiogenny, tamponada serca.

  W1-W4

  3

  ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

  1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe w kardiologii. Badania nieinwazyjne w kardiologii.

  U1-U5, K1

  4

  1. Choroba wieńcowa. Diagnostyka i leczenie inwazyjne.

  U1-U5, K1

  4

  1. Zawał mięśnia sercowego. Intensywna opieka kardiologiczna.

  U1-U5, K1

  4

  1. Zaburzenia rytmu i przewodnictwa. Interpretacja elektrokardiogramów.

  U1-U5, K1

  4

  1. Stany ostre w kardiologii. Zaliczenie zajęć.

  U1-U5, K1

  4

  LITERATURA PODSTAWOWA

  (3-5 pozycji)

  1. Szczeklik A.: Choroby wewnętrzne – kompendium. Medycyna Praktyczna, Kraków 2022.
  2. Garcia T.: EKG – sztuka interpretacji. Medipage, Warszawa 2015.
  3. Hampton J.R.: EKG to proste. Edra Urban & Partner, Wrocław 2020.

  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

  (3-5 pozycji)

  1. Dąbrowska B.: Podręcznik elektrokardiografii. PZWL, Warszawa 2005.
  2. Adlam D., Hampton J.R., Hampton J.: EKG – 150 przypadków. Edra Urban & Partner, Warszawa 2020.
  3. Topol E.: Kardiologia interwencyjna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009.
  4. Straburzyńska-Migaj E., Bednarz B., Piotrowicz R.: Testy wysiłkowe. Via Medica, Gdańsk 2016.
  5. Lipiec P., Hoffman P. : Echokardiografia kliniczna. i-Medica, Warszawa 2017.

  WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA ZAJĘĆ (ZGODNIE Z REGULAMINEM PRZEDMIOTU/JEDNOSTKI)

  Sposób zaliczenia zajęć

  Czynny udział w zajęciach. Egzamin końcowy testowy.

  Zasady zaliczania nieobecności

  Każda nieobecność powinna zostać usprawiedliwiona, zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalistę, organ państwowy lub Dziekana Wydziału.

  W przypadkach losowych zajęcia można zaliczyć z inną grupą ćwiczeniową.

  Zaliczenie nieobecności odbyć się powinno w terminie 2 tygodni od ustania przyczyny nieobecności, jednak w wyjątkowych sytuacjach nie później niż do dnia zaliczenia semestralnego (w przypadku nieobecności następujących podczas trwania semestru zimowego)/egzaminu końcowego.

  Zaliczenie nieobecności na zajęciach teoretycznych polega na samodzielnym opracowaniu wyznaczonego przez prowadzącego zagadnienia/zagadnień w formie prezentacji, krótkiego referatu lub opracowania o charakterze naukowym.  

  W przypadku nieobecności występującej podczas zajęć praktycznych - podstawą zaliczenia nieobecności jest wykonanie zadania w formie próby pracy.

  Możliwości i formy wyrównywania zaległości

  Ponowne odbycie zajęć z inną grupą ćwiczeniową.

  Ponowne przystąpienie do zaliczeń cząstkowych/zaliczenia semestralnego/egzaminu końcowego.

  Zasady dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia

  Obecność na wszystkich zajęciach.

  Czynny udział w zajęciach praktycznych.

  Pozytywny wynik przedłużonej obserwacji dokonywanej przez nauczyciela/ opiekuna prowadzącego.

  KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z ZAJĘĆ ZAKOŃCZONYCH EGZAMINEM

  (opisowe, procentowe, punktowe, inne….)

  na ocenę 3

  na ocenę 3,5

  na ocenę 4

  na ocenę 4,5

  na ocenę 5

  60%-70%

  71%-75%

  76%-87%

  88%-94%

  95%-100%

  Egzamin końcowy testowy:

  • test jednokrotnego wyboru, 20-30 pytań
  • czas trwania egzaminu 20-30 minut
  • kryterium uzyskania oceny pozytywnej jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na  ≥60% pytań egzaminacyjnych
  • punktacja – za każde pytanie 1 punkt

  W przypadku terminów poprawkowych egzaminu końcowego, nauczyciel prowadzący po konsultacji z Kierownikiem Zakładu może zadecydować o zmianie formy przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się z formy testowej pisemnej na formę pisemną opisową lub ustną. Szczególnym wskazaniem do zmiany sposobu weryfikacji efektów uczenia się jest sytuacja gdy do egzaminu poprawkowego przystępuje niewielki odsetek studentów dopuszczonych do pierwszego terminu egzaminu.

  Data opracowania sylabusa: 14.07.2022

  Sylabus opracował(a): dr n. med. Małgorzata Zalewska-Adamiec