Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin dydaktyczny.
 • Regulamin dydaktyczny.
 • Ostatnia zmiana 24.09.2017 przez Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej

  Regulamin dydaktyczny

   

   

  REGULAMIN DYDAKTYCZNY

  ZAKŁADU PRAWA MEDYCZNEGO I DEONTOLOGII LEKARSKIEJ UMB

   

   

   

  § 1

   

  postanowienia ogólne

   

  art.1

              ust. 1 Regulamin Zakładu Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej UMB (dalej jako: ZPMiDL UMB) jest zgodny z Ogólnym Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz prawem powszechnie obowiązującym;

              ust. 2 Studenci oraz inni uczestnicy zajęć obowiązani są do przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego, źródeł prawa wewnętrznego oraz innych zakładowych źródeł prawa w szczególności regulaminów, instrukcji oraz, niezależnie od ich formy, poleceń doraźnych pochodzących od upoważnionych osób i organów a nadto obowiązani są do postępowania zgodnego z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego oraz utrwalonymi zwyczajami);

  § 2

   

  postanowienia szczegółowe

   

  art. 2

              Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie harmonogramem przewidzianej       w szczególności są to: wykład, ćwiczenia albo seminaria;

  art. 3

              Studenci oraz inni uczestnicy obowiązani są do rzeczowego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach związanych z ich tokiem studiów prowadzonych przez ZPMiDL UMB. W szczególności Student powinien być przygotowany na każde, zaplanowane harmonogramem, zajęcia w oparciu o obowiązujące pozycje literatury oraz zalecenia prowadzącego przedmiot;

  art. 4

              Ewentualne odrobienie zaległości powstałych na skutek nieobecności Studenta podczas zajęć określa prowadzący dany przedmiot po zasięgnięciu opinii Kierownika lub osoby pełniącej funkcję Kierownika ZPMiDL UMB (dalej jako: Kierownik ZPMiDL);

  art. 5

              Nieobecność na zajęciach dydaktycznych należy usprawiedliwić bezpośrednio po ustąpieniu przyczyny nieobecności, najpóźniej na pierwszych zajęciach, w których uczestniczy Student po okresie nieobecności. W przypadku nieobecności z przyczyn zdrowotnych obowiązuje zaświadczenie lekarskie, a w przypadkach losowych – zaświadczenie odpowiednich władz;

  art. 6

              Student ma możliwość uzyskania wszelkich możliwych pomocy naukowych oraz informacji dostępnych w ZPMiDL UMB a służących poszerzeniu wiedzy w zakresie danego przedmiotu nauczania albo załatwieniu spraw organizacyjnych;

  art. 7

              Zajęcia dydaktyczne przebiegają według przedstawionego harmonogramu, obejmującego poszczególne działy tematyczne według sylabusa przedmiotu. Ewentualna zmiana terminów realizacji zajęć powinna być uzgodniona wcześniej z osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu (Koordynator przedmiotu), wyznaczoną na dany rok akademicki przez Kierownika ZPMiDL UMB.

  art. 8

              Zajęcia dydaktyczne odbywają się w miejscach określonych planem zajęć (obiekty dydaktyczne UMB). Polegają na metodach podających z użyciem słów (wykłady informacyjne) oraz metodach aktywizacyjnych.

  art. 9

              Zaliczenia, egzaminy oraz inne formy sprawdzania wiedzy przybierają formę pisemną. W wyjątkowych wypadkach uzasadnionych okolicznościami – stwierdzanymi przez Kierownika ZPMiDL UMB – przeprowadza się egzamin ustny. Z egzaminu ustnego sporządza się protokół uproszczony. 

  art. 10

              Przy egzaminach stosuje się następujące oceny: bardzo dobrze (5,0); ponad dobrze (4,5); dobrze (4,0); dość dobrze (3,5); dostatecznie (3,0); niedostatecznie (2,0);

  art. 11

              ust. 1 Informowanie zdających o uzyskanych wynikach egzaminów i zaliczeń odbywa się z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych w brzemieniu obowiązującym w dacie ogłaszania wyników.

              ust. 2 Student ma prawo wglądu do ocenionego zaliczenia, egzaminu pisemnego oraz innych pisemnych form sprawdzania wiedzy. Wgląd odbywa się w terminie i miejscu określonym przez Kierownika ZPMiDL w obecności upoważnionego pracownika lub pracownika sekretariatu ZPMiDL UMB.

  art. 12

              Ponadto Studenci obowiązani są do:

  • utrzymywania schludnego wyglądu;
  • zmiany obuwia oraz przestrzegania regulaminów infrastruktury UMB;
  • pozostawania w salach dydaktycznych wyłącznie w obecności uprawnionych osób;
  • punktualnego stawiennictwa na zajęciach dydaktycznych;
  • wykonywania poleceń pracowników prowadzących zajęcia;
  • dbania o porządek i powierzony sprzęt;
  • nieopuszczania sali dydaktycznej w trakcie zajęć – bez zgody prowadzącego;
  • wyłączania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych na czas zajęć dydaktycznych;
  • przestrzegania zasad BHP i P/POŻ;
  • niezwłocznego zawiadamiania nauczyciela akademickiego lub pracownika obsługi infrastruktury o wszelkich niepokojących, w tym przestępnych, wypadkach podczas zajęć i w związku z nimi;
  • pokrycia kosztów wynikających ze szkód materialnych spowodowanych zawinionym postępowaniem niezgodnym z przepisami;
  • niezwłocznego powiadomienia Kierownika ZPMiDL UMB o wystąpieniu wątpliwości związanych z rzetelnością zaliczeń lub egzaminów;

   

   

  § 3

   

  postanowienia końcowe

   

  art. 13

   

              Wątpliwości związane z wykładnią niniejszego regulaminu rozstrzyga niezwłocznie, również w formie korespondencyjnej, Kierownik ZPMiDL UMB;

  art. 14

   

                     Zmiany w niniejszym regulaminie wymagają – pod rygorem nieważności – formy pisemnej;