• Ostatnia zmiana 04.10.2017 przez Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

  Regulamin zajęć dydaktycznych

   

  1. Regulamin zajęć dydaktycznych realizowanych w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka jest zgodny z Regulaminem Studiów obowiązującym na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

  2. Zajęcia dydaktyczne w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń i zajęć praktycznych, realizowane są zgodnie z planem szczegółowym opracowanym dla każdego przedmiotu, zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w Klinice, dostępnym w sekretariacie Kliniki oraz na stronie internetowej Kliniki.

  3. Udział we wszystkich zajęciach dydaktycznych jest obowiązkowy. Nieobecność należy usprawiedliwić (zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie odpowiednich władz) bezpośrednio po ustąpieniu przyczyny nieobecności, najpóźniej na pierwszych zajęciach, w których uczestniczy student po okresie nieobecności.

  Nieobecność nieusprawiedliwiona na zajęciach skutkuje, niezaliczeniem zajęć. Nieobecność nieusprawiedliwiona na wykładzie z przedmiotu realizowanego jedynie w formie wykładów, skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

  4. Student ma obowiązek zapoznania się z sylabusem przedmiotu, który określa m.in. formy zajęć, liczbę godzin dydaktycznych, zakres wiedzy do opanowania, formę zaliczenia przedmiotu.

  5. Student powinien być przygotowany teoretycznie do zajęć prowadzone w formie seminariów, ćwiczeń i zajęć praktycznych.

  6. Samokształcenie realizowane jest w formie uzgodnionej z asystentem prowadzącym zajęcia, w zakresie materiału objętego przedmiotem nauczania. Termin dostarczenia prac będących efektem samokształcenia określa asystent prowadzący zajęcia.

  7. Student ma prawo do uzyskania informacji dostępnych w Klinice służących, poszerzeniu wiedzy w zakresie przedmiotów realizowanych przez pracowników Kliniki.

  8. W trakcie zajęć w Klinice z udziałem pacjenta, studenta obowiązuje zachowanie tajemnicy lekarskiej, poszanowanie godności osobistej i prawa do prywatności, pacjentów i ich rodzin.

  9. W trakcie zajęć dydaktycznych obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, zakaz fotografowania, nagrywania oraz wprowadzania osób postronnych.

  10. W trakcie pobytu w Klinice obowiązuje zmiana obuwia, wierzchnia odzież ochronna z krótkim rękawem.

  11. Student ma obowiązek przestrzegania zasad BHP i P/POŻ, obowiązujących

  w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. O wszystkich wypadkach podczas zajęć na terenie Kliniki student ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić asystenta.

  Obowiązkiem studenta jest szanowanie sprzętu, aparatury i pomocy dydaktycznych. Odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane postępowaniem niezgodnym z przepisami BHP i P/POŻ pokrywa student.

  12. Egzaminy końcowe odbywają się w czasie sesji egzaminacyjnej, w terminie wyznaczonym przez Kierownika Kliniki.

  13. Nieobecność usprawiedliwiona na egzaminie upoważnia do przystąpienia do kolejnego terminu egzaminu - usprawiedliwienie musi być dostarczone w terminie 7 dni od daty egzaminu. Nieobecność nieusprawiedliwiona uniemożliwia przystąpienie do egzaminu poprawkowego.

  14. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu, studentowi przysługuje prawo do 2 egzaminów poprawkowych w terminach ustalonych z Kierownikiem Kliniki.

  15. Indeksy i dzienniczki praktyk zawodowych powinny być złożone w Klinice po zakończeniu zajęć.

  16. W przypadku wystąpienia wątpliwości związanych z przebiegiem ćwiczeń, zaliczeń lub egzaminu, student ma prawo i obowiązek skontaktowania się z koordynatorem przedmiotu lub kierownikiem Kliniki.