Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin.
 • Ostatnia zmiana 22.04.2018 przez Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji

  Regulamin

  KIERUNEK LEKARSKI, II ROK

   

  REGULAMIN DYDAKTYCZNY

  ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z PRZEDMIOTU MEDYCYNA REGENERACYJNA

   

  1. Szkolenie BHP.

  Warunkiem uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych jest udział w szkoleniu BHP prowadzonym na pierwszych zajęciach w semestrze (lub pierwszym wykładzie), odbywających się według planu zajęć. Obowiązują plany zajęć dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Student jest zobowiązany potwierdzić uczestnictwo w szkoleniu BHP osobistym podpisem stosownego oświadczenia.

   

  2. Ustalenie składu osobowego grup.

  a. Na pierwszych zajęciach grupa zostanie podzielona na mniejsze tzw. 3-5 osobowe podgrupy. Podział będzie obowiązywał do końca zajęć.

   

  3. Warunki dopuszczenia studenta do odbycia ćwiczeń z Medycyny regeneracyjnej.

  a. Student zobowiązany jest do posiadania fartucha ochronnego (czystego) podczas zajęć – brak fartucha jest podstawą do niezaliczenia ćwiczeń i odnotowywana jest jako nieusprawiedliwiona nieobecność studenta.
  b. Zaliczenie przeprowadzanego na każdych zajęciach krótkiego sprawdzianu wiedzy z zakresu omawianego w trakcie realizowanych ćwiczeń (tzw. „wejściówka”).

   

  4. Warunki zaliczenia ćwiczeń.

  Student zalicza ćwiczenia poprzez:
  a. uczestnictwo we wszystkich zajęciach,
  b. pozytywne wyniki wejściówek,
  c. przygotowanie prezentacji założeń i uzyskanych wyników doświadczenia realizowanego podczas zajęć.

  Ad. 4a Uczestnictwo w zajęciach.

  a. Frekwencja wymagana do zaliczenia przedmiotu wynosi 100%.
  b. Jedynymi formami usprawiedliwienia nieobecności studenta są:
  - zwolnienie lekarskie,
  - zwolnienie związane z reprezentowaniem Uczelni w zawodach sportowych lub konferencjach naukowych potwierdzone pisemnie przez odpowiednie jednostki Uczelni.

  c. Student zobowiązany jest do odrobienia usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach w terminie uzgodnionym z prowadzącym ćwiczenia. Dopuszczalne jest odrobienie zajęć w innej grupie jedynie po uzyskaniu wcześniejszej zgody prowadzącego zajęcia.
  d. Ostatecznym terminem dostarczenia wymaganych zwolnień w celu usprawiedliwienia nieobecności są ostatnie zajęcia laboratoryjne grupy ćwiczeniowej, do której student należy.
  e. Niedostarczenie odpowiednich zwolnień do terminu z pkt. d) (włącznie) oznacza niezaliczenie ćwiczeń i w konsekwencji niezaliczenie przedmiotu.

  Ad. 4b Pozytywne wyniki wejściówek.

  a. Wejściówki mogą odbywać się przed każdymi zajęciami laboratoryjnymi.
  b. O formie wejściówki (ustna, pisemna) decyduje prowadzący zajęcia.
  c. Z każdej wejściówki można uzyskać 3 punkty.
  d. Warunkiem zaliczenia wejściówki jest uzyskanie przez studenta co najmniej 2 punktów.
  e. W przypadku nieuzyskania przez studenta odpowiedniej liczby punktów, student jest zobowiązany na pisemne zaliczenie wszystkich ćwiczeń w terminie i formie określonej przez prowadzącego. 
  f. Warunkiem zaliczenia końcowego jest uzyskanie powyżej 60% możliwych do uzyskania punktów.
  g. Studenci, którzy podczas zaliczenia końcowego uzyskają mniej niż 60% punktów nie zaliczają ćwiczeń i nie zostają dopuszczeni do zaliczenia przedmiotu.
  h. Student ma prawo wglądu do swoich prac pisemnych (wejściówek, zaliczenia końcowego) w terminie podanym przez Kierownika Zakładu lub osoby przez niego wyznaczonej i w obecności Kierownika Zakładu lub osoby przez niego wyznaczonej.
  i. Wyniki wejściówek/zaliczenia końcowego będą publikowane na stronie internetowej Zakładu z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych, w terminie do 7 dni od przeprowadzenia wejściówki/zaliczenia końcowego.

  Ad. 4c Przygotowanie prezentacji.

  a. Każda 3.-5. osobowa grupa studentów prezentuje w trakcie ostatnich zajęć ćwiczeniowych założenia i uzyskane wyniki doświadczenia prowadzonego podczas trwania ćwiczeń. Każdy ze studentów jest zobowiązany do przedstawienia wybranej części prezentacji (każda grupa ustala podział we własnym zakresie).
  b. W prezentacji  należy uwzględnić krótki wstęp, materiały i metody, wyniki oraz wnioski.
  c. Całość prezentacji to maksymalnie 6 slajdów i maksymalnie 7 minut.
  d. Za prezentację każdy ze studentów może uzyskać 5 punktów - 1 pkt. za każdy z elementów wymienionych w pkt. b) oraz 1 pkt. za wkład pracy studenta w prezentację. Warunkiem zaliczenia prezentacji jest uzyskanie 3 punktów.
  e. O wyniku student zostanie poinformowany podczas zajęć, na których będzie przedstawiana prezentacja.
  f. Student, który uzyska mniej niż 3 punkty za prezentację nie zalicza ćwiczeń i przedmiotu.

   

  5. Ustalenia ogólne.

  a. Osobą nadzorującą ćwiczenia laboratoryjne i odpowiedzialną za dydaktykę jest prof. Marcin Moniuszko.