• Ostatnia zmiana 24.09.2019 przez Zakład Diagnostyki Hematologicznej

  Szczegółowy rozkład zajęć

  Tematyka ćwiczeń w Pracowni Hematologicznej, 5013 ZDH

  Ćwiczenie 1

  • Wyposażenie i funkcje pracowni hematologicznej.
  • Zasady pobierania krwi do badań morfologicznych.
  • Oznaczanie morfologii krwi metodą automatyczną.

  Ćwiczenie 2

  • Liczba erytrocytów, hemoglobina, hematokryt (RBC, HGB, HCT) – wartości prawidłowe, przyczyny odchyleń od normy.
  • Wskaźniki czerwonokrwinkowe (MCV, MCH, MCHC, RDW, HDW) - norma, wartość diagnostyczna.
  • Zasady metod manualnych oznaczania hematokrytu, hemoglobiny, liczby krwinek czerwonych.
  • Oznaczanie hematokrytu, hemoglobiny, erytrocytów metodami manualnymi.
  • Obliczanie wskaźników czerwonokrwinkowych (MCV, MCH, MCHC).
  • Interpretacja wyników badań morfologii krwi.

  Ćwiczenie 3

  • Liczba krwinek białych (WBC) – wartości prawidłowe i odchylenia od normy.
  • Eozynofile - wartości prawidłowe i odchylenia od normy.
  • Oznaczanie liczby WBC oraz granulocytów kwasochłonnych metodą komorową i automatyczną.
  • Interpretacja uzyskanych wyników.

  Ćwiczenie 4

  • Płytki krwi:

  - parametry morfologiczne: PLT, MPV, PDW, PCT
  - wartości prawidłowe
  - odchylenia od normy
  - zasady oznaczanie liczby płytek krwi metodą komorową i automatyczną

  • Oznaczanie liczby płytek krwi metodą automatyczną.
  • Interpretacja uzyskanych wyników.

  Ćwiczenie 5

  Retikulocyty w badaniach automatycznych:

  • Przydatność diagnostyczna oznaczania retikulocytów.
  • Zasada oznaczania odsetka i liczby bezwzględnej retikulocytów.
  • Dodatkowe parametry uzyskiwane za pomocą analizatorów hematologicznych.
  • Oznaczanie retikulocytów na analizatorze hematologicznym.

  Ćwiczenie 6

  Samodzielne wykonanie morfologii krwi oraz interpretacja wyników w różnych stanach klinicznych

  Ćwiczenie 7

  Zaliczenie bloku ćwiczeniowego z morfologii: praktyczne- samodzielne wykonanie morfologii krwi obwodowej; teoretyczne - test.

   

  Tematyka ćwiczeń w Pracowni Koagulologii, 5015 ZDH
   

  Ćwiczenie 1
  Organizacja pracy w pracowni hemostazy.

  • Wyposażenie pracowni.
  • Zasady pobierania i przechowywania materiału do badań koagulologicznych-błędy przedanalityczne i analityczne
  • Pojęcia hemostazy pierwotnej i wtórnej
  • Funkcja ścian naczyń krwionośnych
  • Budowa i hemostatyczna funkcja płytek krwi
  • Podstawowe badania czynności płytek: -czas krwawienia, retrakcja skrzepu, adhezja i agregacja płytek krwi

  Ćwiczenie 2

  • Fizjologia krzepnięcia
  • Rola i podział osoczowych czynników krzepnięcia
  • Aktywatory i inhibitory krzepnięcia
  • Badania układu krzepnięcia: czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (czas APTT), test korekcji APTT, czas protrombinowy i parametry opisujące (wskaźnik protrombinowy, współczynnik protrombinowy, aktywność protrombiny, ISI, INR),
  • Metody i znaczenie oznaczania fibrynogenu

  Ćwiczenie 3

  • Fizjologia układu fibrynolitycznego
  • Składniki układu fibrynolizy (inhibitory i aktywatory)
  • Produkty degradacji fibryny i fibrynogenu
  • Układ białka C
  • Badania laboratoryjne układu fiibrynolizy: czas fibrynolizy frakcji euglobulin, czas trombinowy, plazminogen, a-2-antyplazmina, stężenie D-D

  Ćwiczenie 4

  • Zaburzenia funkcji układu hemostazy: skazy krwotoczne naczyniowe, płytkowe, osoczowe (hemofilia A, B, choroba von Willebranda)
  • Trombofilia, czynniki ryzyka zakrzepicy żylnej
  • Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego
  • Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń układu hemostazy
  • Przydatność diagnostyczna i metody oznaczania wybranych czynników krzepnięcia oraz inhibitorów krzepnięcia PC, PS, ATIII, APC-R, mutacja czynnika Leiden, mutacja genu protrombiny

  Ćwiczenie 5

  Leki wpływające na czynność układu hemostazy

  • Monitorowanie leczenia: doustne antykoagulanty starej i nowej generacji, heparyna standardowa i drobnocząsteczkowa, leki trombolityczne
  • Zaburzenia układu hemostazy towarzyszące różnym stanom klinicznym
  • Interpretacja wyników

  Ćwiczenie 6

  • Samodzielne wykonanie wybranych testów laboratoryjnych oraz interpretacja wyników w różnych stanach klinicznych

  Ćwiczenie 7

  Teoretyczne i praktyczne zaliczenie bloku ćwiczeniowego z hemostazy.

  Tematyka ćwiczeń w Pracowni Cytologii - Układ czerwonokrwinkowy, VI piętro sala nr 4

  Ćwiczenie 1

  • Zasady liczenia prawidłowych preparatów krwi.
  • Krwinki białe w rozmazie krwi osoby dorosłej.
  • Morfologia prawidłowych granulocytów obojętnochłonnych, eozynofilów, bazofilów, limfocytów
   i monocytów w rozmazie barwionym metodą Maya-Grünwalda-Giemzy.
  • Liczenie rozmazów krwi zdrowej osoby dorosłej.

  Ćwiczenie 2

  • Zaburzenia morfologiczne krwinek czerwonych (zmiany wielkości, barwliwości, kształtu, wtręty w cytoplazmie erytrocytów).
  • Parametry morfologii krwi (WBC, RBC, HCT, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT) – powtórzenie wiadomości.
  • Liczenie rozmazów krwi zdrowej osoby dorosłej.
  • Mikroskopowa ocena zaburzeń morfologicznych krwinek czerwonych.

  Ćwiczenie 3

  • Niedokrwistości hemolityczne:
  • niedokrwistości z przyczyn wewnątrzkrwinkowych i pozakrwinkowych
  • różnicowanie hemolizy wewnątrznaczyniowej i pozanaczyniowej
  • cechy hemolizy i kompensacji
  • biochemiczne wskaźniki hemolizy
  • zmiany w morfologii krwi
  • szereg rozwojowy erytroblastów
  • zmiany w szpiku kostnym jako kompensacja hemolizy
  • Liczenie rozmazów krwi w niedokrwistościach hemolitycznych.
  • Ocena retikulocytów metodą mikroskopową.
  • Erytropoeza normoblastyczna. Hiperplazja układu czerwonokrwinkowego w szpiku w niedokrwistościach hemolitycznych – preparaty mikroskopowe
  • Interpretacja wyników badań laboratoryjnych.

  Ćwiczenie 4

  • Niedokrwistości megaloblastyczne:
  • przyczyny niedokrwistości megaloblastycznych
  • zmiany w morfologii krwi
  • zmiany w szpiku kostnym (cechy erytropoezy megaloblastycznej)
  • badania wykorzystywane do różnicowania niedoboru kwasu foliowego i witaminy B12
  • Liczenie rozmazów krwi w niedokrwistościach megaloblastycznych.
  • Odnowa megaloblastyczna w szpiku. Zmiany w układzie białokrwinkowym w niedokrwistościach megaloblastycznych – preparaty mikroskopowe
  • Interpretacja wyników badań laboratoryjnych.

  Ćwiczenie 5

  • Niedokrwistości z niedoboru żelaza:
  • przyczyny niedokrwistości z niedoboru żelaza
  • zmiany w morfologii krwi
  • zmiany w szpiku kostnym (mikroerytroblasty)
  • biochemiczne wskaźniki niedoboru żelaza
  • Liczenie rozmazów krwi w niedokrwistościach z niedoboru żelaza.
  • Obraz szpiku kostnego w niedokrwistości z niedoboru żelaza – preparaty mikroskopowe.
  • Interpretacja wyników badań laboratoryjnych.

  Ćwiczenie 6

  • Samodzielna ocena preparatów mikroskopowych oraz interpretacja wyników rozmazów krwi i szpiku w różnych stanach klinicznych

  Ćwiczenie 7

  • Zaliczenie bloku ćwiczeniowego: praktyczne- samodzielna ocena leukogramu; teoretyczne- test.

   

  Tematyka ćwiczeń w Pracowni Cytologii - Układ białokrwinkowy, VI piętro sala nr 4

  Ćwiczenie 1

  • Pobieranie materiału do badań cytomorfologicznych.
  • Zasady wykonywania i barwienia rozmazów krwi.
  • Wykonywanie rozmazów krwi i barwienie wykonanych rozmazów metodą Maya-Grünwalda-Giemzy.

  Ćwiczenie 2

  • Zasady oceny prawidłowych preparatów krwi człowieka dorosłego, dziecka, noworodka i wcześniaka.
  • Zmiany ilościowe i jakościowe układu białokrwinkowego występujące we krwi.
  • Zmiany w morfologii krwi w chorobach wirusowych (HIV, mononukleoza zakaźna) i bakteryjnych
  • Liczenie rozmazów krwi osoby dorosłej i noworodka.
  • Ocena rozmazów krwi w patologiach dotyczących układu granulocytów, chorobach bakteryjnych
   i wirusowych.

  Ćwiczenie 3

  Zespoły mieloproliferacyjne:

  • Nadkrwistość: przyczyny i podział nadkrwistości.

  Czerwienica prawdziwa: zmiany w morfologii krwi, zmiany w szpiku kostnym, zmiany biochemiczne.

  • Przewlekła białaczka szpikowa: zmiany w morfologii krwi i w mielogramie w zależności od fazy choroby; fosfataza alkaliczna neutrofili /FAN/, zmiany biochemiczne.
  • Preparaty w czerwienicy prawdziwej i przewlekłej białaczce szpikowej, z podziałem na fazy choroby.
  • Ocena mielogramów w zespołach mieloproliferacyjnych
  • Fosfataza alkaliczna FAN w zespołach mieloproliferacyjnych.
  • Interpretacja wyników laboratoryjnych.

  Ćwiczenie 4

  • Przewlekła białaczka limfocytowa: zmiany w morfologii krwi, zmiany w mielogramie, zmiany biochemiczne; immunofenotypizacja.
  • Białaczka włochatokomórkowa: zmiany w morfologii krwi- pojęcie pancytopenii, zmiany
   w mielogramie; fosfataza kwaśna A i B limfocytów- demonstracja, immunofenotyp, zmiany biochemiczne.
  • Plazmocytoma: zmiany w morfologii krwi, zmiany w szpiku kostnym, zmiany biochemiczne
  • Preparaty w CLL, HCL i plazmocytomie.
  • Ocena mielogramów w CLL, HCL, dyskrazjach plazmocytowych.
  • Interpretacja wyników laboratoryjnych

  Ćwiczenie 5

  • Białaczki ostre: przyczyny i podział białaczek, zmiany w morfologii krwi, zmiany w mielogramie.
  • Barwienia cytochemiczne: peroksydaza, glikogen, esterazy, lipidy w białaczkach ostrych- demonstracja.
  • Immunodiagnostyka białaczek ostrych.
  • Preparaty w ALL i AML.
  • Ocena mielogramów w białaczkach ostrych
  • Ocena leukogramów i mielogramów w białaczkach ostrych.
  • Interpretacja wyników laboratoryjnych.
  • Oznaczanie antygenów powierzchniowych w białaczkach ostrych.
  • Interpretacja wyników laboratoryjnych.

   

  Ćwiczenie 6

  • Samodzielna ocena preparatów mikroskopowych oraz interpretacja wyników rozmazów krwi i szpiku w różnych stanach klinicznych

  Ćwiczenie 7

  • Zaliczenie bloku ćwiczeniowego: praktyczne- samodzielna ocena leukogramu; teoretyczne- test.