• 17.02.2022 Zakład Farmacji Klinicznej

  Regulamin

     

  REGULAMIN ZALICZENIA PRZEDMIOTU FARMACJA KLINICZNA

  1. Realizacja zajęć dydaktycznych z przedmiotu Farmacja Kliniczna ma miejsce
   w formie wykładów (w formie zdalnej w czasie rzeczywistym poprzez platformę Blackboard) i seminariów (stacjonarnie).
  2. Program nauczania przedmiotu (sylabus) zamieszczony jest na stronie internetowej
   i w gablocie informacyjnej Zakładu Farmacji Klinicznej.
  3. Obecność na wykładach i seminariach jest obowiązkowa. Nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwione i odpracowane w innych grupach lub zaliczone u prowadzącego. Usprawiedliwienie lekarskie/dziekańskie (oryginał) musi być dostarczone w terminie 7 dni od ostatniego dnia zwolnienia. Kwarantanna nie zwalnia Studentów z konieczności zaliczenia zdalnego danego seminarium. Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu ilość nieobecności usprawiedliwionych nie może przekroczyć 30% ćwiczeń (3 seminaria).
  4. Dokument usprawiedliwiający nieobecność należy przedstawić w postaci oryginału.
   W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przesłanie skanu zwolnienia/decyzji na adres e-mailowy osoby prowadzącej zajęcia. Usprawiedliwieniem może być zwolnienie lekarskie, decyzja sanepidu o konieczności obycia kwarantanny, bądź poświadczone przez dziekana oświadczenie
   o zaistnieniu wypadku losowego. W przypadku uznania, że nieobecność studenta jest usprawiedliwiona, osoba odpowiedzialna za prowadzenie przedmiotu wyznacza nowy termin kolokwium.
  5. Studenci są zobowiązani do przygotowywania się na seminaria według konspektu zamieszczonego w gablocie informacyjnej i na stronie internetowej Zakładu na podstawie podanej literatury i treści prezentowanych na wykładach. Studentów obowiązuje również znajomość podstawowych wiadomości z patofizjologii i farmakologii oraz zagadnień omawianych na poprzednich ćwiczeniach bezpośrednio związanych z danym tematem.
  6. Zaliczenie seminarium odbywa się w formie ustnej i/lub pisemnej (odpowiedź, wejściówka, pisemne opracowanie zadań, omówienie/opisanie przypadku klinicznego, prezentacja, aktywny udział w dyskusji). Student ma prawo do jednorazowej poprawy niezaliczonego seminarium
   w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników, w trakcie ustalonych na początku semestru godzin konsultacyjnych lub ewentualnie innym terminie wyznaczonym przez prowadzącego.
  7. Seminaria odbywają się w czasie przewidzianym planem studiów. Spóźnienie trwające powyżej 15 minut będzie traktowane jako nieobecność.
  8. Do kolokwium mogą przystąpić tylko te osoby, które mają zaliczone wszystkie seminaria wchodzące w zakres kolokwium. Studenci z niezaliczonymi seminariami otrzymują
   z pierwszego terminu kolokwium 0 punktów i mogą przystąpić do kolokwium dopiero po zaliczeniu zaległych seminariów w jednym wyznaczonym przez Zakład terminie (koniec semestru). Obecność na kolokwium jest obowiązkowa, a w przypadku nieobecności studenta zwolnienie lekarskie/dziekańskie należy dostarczyć w terminie 7 dni od ostatniego dnia zwolnienia. Usprawiedliwiona nieobecność na kolokwium daje możliwość jego napisania
   w jednym terminie ustalonym dla całego roku na koniec semestru.
  9. Kolokwium ma formę pisemną (test + przypadek kliniczny). Zaliczenie kolokwium następuje od uzyskania 60% punktów możliwych do zdobycia. W przypadku nie uzyskania ilości punktów wymaganych do zaliczenia, student może poprawić przed sesją egzaminacyjną w jednym wyznaczonym przez Zakład terminie niezaliczone kolokwium.
  10. Nie przewiduje się dodatkowego terminu zaliczenia zaległości dla studentów
   z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej.
  11. Zaliczenie przedmiotu następuje na podstawie:
   • pozytywnych ocen uzyskanych na seminariach;
   • zaliczenia kolokwium.
  12. Studenci mają prawo do wglądu do swoich prac (wejściówki, kolokwium) do
   7 dni od ogłoszenia wyników w ustalonym przez osobę odpowiedzialną za przedmiot terminie.
  13. Niedopuszczalne jest korzystanie z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych
   i innych urządzeń elektronicznych w czasie wykładów, ćwiczeń, kolokwiów i egzaminów (nagrywanie, wykonywanie zdjęć, itp.). Osoby, które nie zastosują się do tej zasady będą wykluczanie z uczestnictwa w wyżej wymienionych zajęciach (nieobecność nieusprawiedliwiona). W przypadku stwierdzenia korzystania przez studenta lub doktoranta
   z niedozwolonej formy pomocy, egzamin zostanie niezwłocznie przerwany, i Rektora zostanie zawiadomiony o powyższym celem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Przerwanie egzaminu skutkuje oceną niedostateczną. (§ 2 Zarządzenia nr 25/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
   z dnia 28.03.2019r. w sprawie zakazu korzystania z niedozwolonej pomocy podczas egzaminów).
  14. We wszystkich kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie rozstrzyga osoba odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu.

   

  REGULAMIN BHP

  1. Studenci są zobowiązani do zmiany obuwia i pozostawienia odzieży wierzchniej w szatni.*

  2. Studenci mogą przebywać w salach dydaktycznych tylko w obecności osoby prowadzącej seminaria.*

  3. Zabrania się wprowadzania na sale dydaktyczne osób postronnych.*

  4. W salach dydaktycznych nie wolno spożywać pokarmów i napojów oraz palić papierosów.*

  5. W trakcie zajęć zabrania się korzystania z jakichkolwiek urządzeń będących na wyposażeniu sali dydaktycznej, bez wyraźnej zgody osoby prowadzącej zajęcia.*

  6. Niedopuszczalne jest korzystanie z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych
  i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć (nagrywanie, wykonywanie zdjęć, itp.).

  7. Wszelkie wypadki i niebezpieczne zdarzenia należy natychmiast zgłaszać osobie prowadzącej.

  8. Student ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody materialne wynikające
  z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu lub instrukcji osoby prowadzącej zajęcia.*

  10. Studenci postępujący niezgodnie z regulaminem BHP będą wykluczeni z uczestnictwa
  w zajęciach (nieobecność nieusprawiedliwiona).

  11. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do stosowania się do wytycznych sanitarnych zawartych w przepisach powszechnych oraz wydanych przez GIS i inne uprawnione podmioty, jak również do Zarządzenia nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku procedury dotyczącej zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. (https://bip.umb.edu.pl/zarzadzenie/1706/zarzadzenie-nr-51-2020).*

  12. Studenci uczestniczący w zajęciach zobowiązani są dodatkowo do stosowania własnych środków ochrony osobistej obowiązujących w Zakładzie Farmacji Klinicznej UMB.*

   

  *Dotyczy zajęć w formie stacjonarnej