• 17.02.2022 Zakład Farmacji Klinicznej

  Program nauczania

   

   

  1. Jednostka uczelniana odpowiedzialna za nauczanie przedmiotów:

  • Zakład Farmacji Klinicznej UMB

  2. p.o. Kierownika Zakładu:

  • dr n. farm. Marta Baranowska-Kuczko

  3. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie przedmiotu:

  • dr n. farm. Marta Baranowska-Kuczko

  4. Wymiar godzinowy zajęć:

  • Semestr – X
  • Wykłady – 15
  • Seminaria – 45
  • Ogółem 60 ECTS - 3

  5. Forma zakończenia (forma zaliczenia):

  Zaliczenie przedmiotu na podstawie pozytywnych ocen uzyskanych na seminariach oraz wyników z jednego kolokwium obejmującego treści programowe przedmiotu . Kolokwium w formie testu wielokrotnego wyboru, uzupełnień bądź analizy przypadku medycznego.

  6. Cel nauczania

  Opanowanie przez studentów wiedzy teoretycznej w zakresie najnowszych osiągnięć nauk farmaceutycznych i klinicznych oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych w wykonywaniu zadań farmaceuty klinicznego, według najwyższych standardów. Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii, konsultowanie, nadzorowanie i modyfikowanie terapii zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauk farmaceutycznych i klinicznych.

  7. Formy nauczania:

  • wykłady
  • seminaria

  8. Programy nauczania

  WYKŁADY:

  Wprowadzenie do farmacji klinicznej. Indywidualizacja farmakoterapii w ciąży i karmieniu piersią oraz w skrajnych grupach wiekowych populacji pediatrycznej i geriatrycznej. Powikłania i choroby polekowe. Farmakoterapia onkologiczna. Opieka paliatywna. Monitorowanie i raportowanie niepożądanych działań leków. Wywiad lekowy z pacjentem i/lub jego rodziną. Badania kliniczne.


  SEMINARIA:

  Rola farmaceuty klinicznego w farmakoterapii personalizowanej. Indywidualizacja farmakoterapii w ciąży i karmieniu piersią oraz w skrajnych grupach wiekowych: pediatrycznej i geriatrycznej. Powikłania i choroby polekowe. Farmakoterapia onkologiczna. Rola farmaceuty w opiece paliatywnej. Farmakoterapia u otyłych pacjentów. Chronofarmakologia kliniczna. Rola farmaceuty w monitorowaniu i raportowaniu niepożądanych działań leków. Współpraca farmaceuty z lekarzem i personelem pielęgniarskim w zakresie działania leku i działań niepożądanych jako podstawa wyboru optymalnego sposobu leczenia. Wywiad lekowy z pacjentem i/lub jego rodziną. Rola farmaceuty klinicznego w badaniach klinicznych, pharmacovigilance.

   

  Sylabus z Farmacji klinicznej znajduje się na stronie https://www.umb.edu.pl/wf/farmacja/informacje_dla_studentow/sylabusy