Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Sylabus.
 • Ostatnia zmiana 17.11.2023 przez Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

  Sylabus

  SYLABUS

   

  LINK DO SYLABUSA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024 ( STRONA UCZELNI)

   

  Lekarski: https://www.umb.edu.pl/s,27902/Sylabusy_na_cykl_ksztalcenia_rozpoczynajacy_sie_w_roku_akademickim_2023-2024_

   

  SYLABUS

  na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2023/2024

   

  Nazwa przedmiotu/modułu

  CHOROBY WEWNĘTRZNE

  Nazwa jednostek w których jest przedmiot realizowany

  1. Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych
  2. I Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy
  3. II Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy
  4. Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
  5. Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
  6. Klinika Hematologii
  7. Klinika Kardiologii oraz Klinika Kardiologii Inwazyjnej
  8. I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ
  9. II Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem  Dializoterapii
  10. Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
  11. Klinika Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych
  12. Kliniki Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii
  13. Klinika Kardiologii, Lipidologii i Chorób Wewnętrznych z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
  14. Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych
  15. Zakład Symulacji Medycznych
  16. Przykliniczne poradnie specjalizacyjne
  17. WSZ im. J. Śniadeckiego - Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej i Pracownią Hemodynamiki/Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
  18. WSZ im. J. Śniadeckiego - Oddział Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii
  19. WSZ im. J. Śniadeckiego - Oddział Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego

  e-mail jednostek

  1. alergol@umb.edu.pl
  2. klpluc@umb.edu.pl (I Klinika Chorób Płuc)
  3. lukasz.minarowski@umb.edu.pl (II Klinika Chorób Płuc)
  4. endodiab@umb.edu.pl
  5. gastro@umb.edu.pl; jaroslaw.daniluk@umb.edu.pl
  6. hem@umb.edu.pl
  7. bozena.sobkowicz@umb.edu.pl, kki@umb.edu.pl
  8. nefro@umb.edu.pl
  9. nefrologia2@umb.edu.pl
  10. reum@umb.edu.pl
  11. klinmet@umb.edu.pl
  12. hipertensjologia@umb.edu.pl
  13. medycyna.populacyjna@umb.edu.pl
  14. symulacje@umb.edu.pl
  15. sekretariat@smiadecja.pl

  Wydział

  Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Nazwa kierunku studiów

  Lekarski

  Poziom kształcenia

  Jednolite magisterskie

  Forma studiów

  stacjonarne £                                 niestacjonarne £

  Język przedmiotu

     polski     £                                            angielski £

  Rodzaj przedmiotu

  obowiązkowy  £                            fakultatywny£

  Rok studiów/semestr

   

  I £   II £   III £   IV£    V£   VI£

   

   

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

  Realizacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z poprzednich lat.

  Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

  Rok III:

  Razem: 142h, w tym: wykłady-37h, seminaria-15h, ćwiczenia 90h;

  Rok IV:

  Razem: 130h, w tym: wykłady-30h, seminaria-30h, ćwiczenia-70h;    

  Rok V:

  Razem:150h, w tym: wykłady-34h, seminaria-42h, ćwiczenia-74h;  

  ROK VI:

  Razem: 240h, w tym: seminaria-60h, ćwiczenia-180h.

  (+ 180 godzin ćwiczeń na VI roku  jako wybrany przedmiot kliniczny)

  Założenia i cele przedmiotu

  Student powinien nabyć wiedzę z zakresu badania podmiotowego i przedmiotowego, działań profilaktycznych w wybranych stanach chorobowych, prowadzenia dokumentacji medycznej, samodzielnego opracowania historii choroby, zasad diagnozowania i postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wewnętrznych występujących u osób dorosłych oraz ich powikłań, podstaw elektrokardiologii.

  Student powinien nabyć wiedzę z zakresu:

  • poznać patogenezę oraz uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne wybranych chorób alergicznych oraz chorób płuc, zasady leczenia i postępowania profilaktycznego w wybranych chorobach alergicznych i chorobach płuc.
  • poznać patogenezę oraz uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne wybranych chorób przewodu pokarmowego, zasady leczenia w chorobach przewodu pokarmowego i postępowania profilaktycznego w wybranych chorobach przewodu pokarmowego
  • poznać patogenezę oraz uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne wybranych chorób układu krążenia, w tym: choroby niedokrwiennej serca, wad serca, chorób wsierdzia, mięśnia serca, osierdzia, niewydolności serca (ostrej i przewlekłej), chorób naczyń tętniczych i żylnych, nadciśnienia tętni­czego: pierwotnego i wtórnego, nadciśnienia płucnego,
  • kryteriów rozpoznania, patogenezy, diagnostyki i leczenia cukrzycy, obrazu klinicznego i postępowania w chorobach układu podwzgórzowo-przysadkowego, tarczycy, przytarczyc i nadnerczy oraz z zakresu ostrych stanów w endokrynologii i diabetologii,
  • opisać anatomię i fizjologię oraz patofizjologię nerek w różnych sytuacjach, opisać epidemiologię, etiologię i działania zapobiegawcze dotyczące zarówno przewlekłych jak i ostrych chorób nerek, opisać symptomatologię, diagnostykę, powikłania i rokowanie poszczególnych nefropatii, z uwzględnieniem gwałtownie postępującego kłębuszkowego zapalenia nerek, opisać podstawy i mechanizm działania oraz ostre i przewlekłe oraz wczesne i późne powikłania hemodializy, dializy otrzewnowej i innych terapii pozaustrojowych, opisać podstawy dotyczące transplantacji nerek
  • poznać patogenezę oraz uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne wybranych chorób reumatycznych, zasady leczenia w chorobach narządu ruchu i postępowania profilaktycznego w wybranych chorobach narządu ruchu.
  • poznać patogenezę oraz uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne chorób mielo- i limfoproliferacyjnych,  krwiolecznictwa, transplantologii (przeszczepy szpiku), zaburzeń hemostazy (trombofilii, skaz krwotocznych wrodzonych i nabytych), nienowotworowych zaburzeń układu biało- i czerwonokrwinkowego.

  Student powinien umieć: samodzielnie przeprowadzić badanie przedmiotowe i podmiotowe, napisać historię choroby.

  Student powinien umieć: zaplanować i zinterpretować badania dodatkowe, ustalić diagnozę i leczenie schorzeń z zakresu chorób wewnętrznych oraz przeprowadzić diagnostykę różnicową.

  Metody dydaktyczne

   

  • przekazywanie wiedzy w formie wykładu
  • przekazywanie wiedzy w formie seminariów
  • przekazywanie wiedzy dotyczącej badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta, z  aktywnym udziałem studentów
  • prezentacja specjalistycznych badań endoskopowych, ultrasonograficznych, radiologicznych
  • analiza przypadków klinicznych w formie historii choroby pisemnie i ustnie
  • dyskusja
  • prezentacja przypadków klinicznych
  • samodzielne dochodzenie do wiedzy
  • analiza literatury
  • zajęcia praktyczne
  • zajęcia praktyczne z udziałem symulacji medycznych
  • konsultacje – zgodnie z informacjami na stronach internetowych poszczególnych jednostek

  W trakcie zajęć, oprócz tradycyjnych metod nauczania, wykorzystywane jest nauczanie problemowe

  Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

  Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni zatrudnieni w w/w jednostkach

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  Koordynator przedmiotu „Choroby wewnętrzne” – Prof. dr hab. Agnieszka Tycińska

  Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych: Prof. dr hab. Marcin Moniuszko, Dr n. med. Roman Skiepko  

  I Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy: Dr n. med. Beata Panek-Penpicka

  II Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy: Dr n. med. Łukasz Minarowski

  Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych: Dr n. med. Maria Kościuszko

  Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych: Dr hab. n. med. Jarosław Daniluk

  Klinika Hematologii: Dr hab. n. med. Jarosław Piszcz

  Klinika Kardiologii i Kardiologii Inwazyjnej: Dr hab. n. med. Anna Szpakowicz

  I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ: Dr n. med. Katarzyna Klejna

  II Klinika Nefrologii: Dr n. med. Katarzyna Kakareko

  Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych: Dr n. med. Ewa Gińdzieńska-Sieśkiewicz

  Klinika Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych: Prof. dr hab. Irina Kowalska

  Klinika Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii: Dr hab. n. med. Edyta Zbroch

  Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych: dr n. med. Małgorzata Chlabicz

  Zakład Symulacji Medycznych: prof. dr hab. Włodzimierz Łuczyński

   

  Symbol

  i numer efektu uczenia się

  zgodnie ze standardami kształcenia oraz inne przedmiotowe efekty uczenia się

  Opis kierunkowych efektów uczenia się

  Forma zajęć

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się

  wiedza

  CW.51

  Zna i rozumie mechanizm działania hormonów

  Wykłady

  Seminaria

  Ćwiczenia

  Praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych

   

  EW 1.

  Znajomość uwarunkowań środowiskowych i epidemiologicznych poszczególnych chorób z zakresu chorób wewnętrznych

  Wykłady

  Seminaria

  Ćwiczenia

  Praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych

  Metody podsumowujące:

  - egzamin pisemny (test - MCQ): po zaliczeniu każdego bloku ćwiczeniowego należy obligatoryjnie zweryfikować wiedzę studentów testem zawierającym co najmniej 20 pytań (możliwość 2 poprawek testowych, ostatnia w czasie max. 4 tygodni od zakończenia bloku ćwiczeniowego)

  Metody formujące:

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

  - opis przypadku

  - zaliczenie pisemne

  EW 7.

   

  zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w odniesieniu do naj­częstszych chorób wewnętrznych występujących u osób dorosłych oraz ich powikłań:

   1. chorób układu krążenia, w tym: choroby niedokrwiennej serca, wad serca, chorób wsierdzia, mięśnia serca, osierdzia, niewydolności serca (ostrej i przewlekłej), chorób naczyń tętniczych i żylnych, nadciśnienia tętni­czego: pierwotnego i wtórnego, nadciśnienia płucnego,
   2. chorób układu oddechowego, w tym: chorób dróg oddechowych, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, ast­my oskrzelowej, rozstrzeni oskrzeli, mukowiscydozy, zakażeń układu oddechowego, chorób śródmiąższowych płuc, opłucnej, śródpiersia, obturacyjnego i centralnego bezdechu sennego, niewydolności oddechowej (ostrej i przewlekłej), nowotworów układu oddechowego,
   3. chorób układu pokarmowego, w tym chorób: jamy ustnej, przełyku, żołądka i dwunastnicy, jelit, trzustki, wą­troby, dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego,
   4. chorób układu wydzielania wewnętrznego, w tym chorób: podwzgórza i przysadki, tarczycy, przytarczyc, kory i rdzenia nadnerczy, jajników i jąder, a także guzów neuroendokrynnych, zespołów wielogruczołowych, różnych typów cukrzycy i zespołu metabolicznego: hipoglikemii, otyłości, dyslipidemii
   5. chorób nerek i dróg moczowych, w tym choroby nerek: przewlekła choroba nerek i ostre uszkodzenie nerek, kłębuszkowe zapalenia nerek, cewkowo-śródmiąższowe zapalenia nerek, torbiele nerek, kamica nerkowa, zakażenia układu moczowego, nowotwory układu moczowego (szczególnie nerek i pęcherza moczowego),
   6. chorób układu krwiotwórczego, w tym: aplazji szpiku, niedokrwistości, granulocytopenii i agranulocytozy, małopłytkowości, białaczek ostrych, nowotworów mieloproliferacyjnych i mielodysplastyczno-mieloproliferacyjnych, zespołów mielodysplastycznych, nowotworów z dojrzałych limfocytów B i T, skaz krwotocznych, trombofilii, stanów bezpośredniego zagrożenia życia w hematologii, zaburzeń krwi w chorobach innych narządów
   7. chorób reumatycznych, w tym: chorób układowych tkanki łącznej, układowych zapaleń naczyń, zapaleń sta­wów z zajęciem kręgosłupa, chorób metabolicznych kości, w szczególności osteoporozy i choroby zwyrodnie­niowej stawów, dny moczanowej,
   8. chorób alergicznych, w tym: anafilaksji i wstrząsu anafilaktycznego oraz obrzęku naczynioruchowego,
   9. zaburzeń wodno-elektrolitowych i kwasowo-zasadowych: stanów odwodnienia, stanów przewodnienia, zabu­rzeń gospodarki elektrolitowej, kwasicy i zasadowicy;

  Wykłady

  Seminaria

  Ćwiczenia

  Praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych

   

  Umiejętności

  EU1.

  przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem dorosłym;

  Ćwiczenia, Praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych

  Metody podsumowujące.:

  - egzamin praktyczny

  - realizacja określonego zadania

  - prezentacja

  Metody formujące, np.

  - obserwacja pracy studenta

  - test wstępny

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

  - opis przypadku

  - zaliczenie pisemne

  EU3.

  przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego;

  jw.

  EU7.

  umiejętność ocenienia stanu ogólnego, stanu przytomności i świadomości pacjenta.

  jw.

  EU10.

  umiejętność ocenienia stopnia zaawansowania dojrzewania płciowego.

  jw.

  EU12.

  umiejętność przeprowadzenia diagnostyki różnicowej najczęstszych chorób.

  jw.

  EU13.

  ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta

  jw.

  EU14

  rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia życia

  jw.

  EU16.

  umiejętność planowania postępowania diagnostycznego, terapeutycznego i profilaktycznego.

  jw.

  EU17

  przeprowadzenie analizy działań niepożądanych leków i interakcji między nimi

  jw.

  EU18

  proponuje indywidualizację obowiązujących wytycznych terapeutycznych oraz inne metody leczenia wobec nieskuteczności albo przeciwwskazań do terapii standardowej;

  jw.

  EU21

  potrafi rozpoznawać stany, w których czas dalszego trwania życia, stan funkcjonalny lub preferencje pacjenta ograniczają postępowanie zgodne z wytycznymi określonymi dla danej choroby

  jw.

  EU24.

  Interpretuje wyniki badań laboratoryjnych i identyfikuje przyczyny odchyleń od normy

  jw.

  EU25

  stosuje leczenie żywieniowe (z uwzględnieniem żywienia dojelitowego i pozajelitowego);

  jw.

  EU29.

  wykonuje podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

  1. pomiar temperatury ciała (powierzchownej oraz głębokiej), pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego,
  2. monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię,
  3. badanie spirometryczne, leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i zastępczą,
  4. wprowadzenie rurki ustno-gardłowej,
  5. wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej, pobieranie krwi na posiew, pobieranie krwi tętniczej, pobieranie arterializowanej krwi włośniczkowej,
  6. pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry,
  7. cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn, zgłębnikowanie żołądka, płukanie żołądka, enemę,
  8. standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją, kardiowersję elektryczną i defibrylację serca,
  9. proste testy paskowe,  pomiar stężenia glukozy we krwi;

  jw.

  EU30.

  asystuje przy przeprowadzaniu następujących procedur i zabiegów medycznych:

  1. przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych,
  2. drenażu jamy opłucnowej,
  3. nakłuciu worka osierdziowego,
  4. nakłuciu jamy otrzewnowej,
  5. nakłuciu lędźwiowym,
  6. biopsji cienkoigłowej,
  7. testach naskórkowych,
  8. próbach śródskórnych i skaryfikacyjnych
  9. oraz  interpretuje ich wyniki

   

  EU32.

  Umiejętność planowania konsultacji specjalistycznych.

   

  EU38.

  Prowadzi dokumentację medyczną pacjenta.

   

   

  Kompetencje społeczne

  K1

  przestrzega tajemnicy lekarskiej i prawa pacjenta

  Ćwiczenia

  Metody podsumowujące np.:

  - ocenianie ciągłe przez nauczyciela (obserwacja)

  Metody formujące, np.

  - obserwacja pracy studenta

  - dyskusja w czasie zajęć

  - opinie pacjentów, kolegów

   

  K2

  potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z pacjentem, a także okazywać zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych

  K3

  kieruje się dobrem pacjenta

  K4

  dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia oraz dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych

  K5

  podejmuje działania wobec pacjenta w oparciu o zasady etyczne, ze świadomością społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby

  K6

  propaguje zachowania prozdrowotne

  K7

  korzysta z obiektywnych źródeł informacji

  K8

  formułuje wnioski z własnych pomiarów lub obserwacji

  K9

  wdraża zasady koleżeństwa zawodowego i współpracy w zespole specjalistów, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym

  K10

  formułuje opinie dotyczące różnych aspektów działalności zawodowej

  K11

  przyjmuje odpowiedzialność związaną z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w tym w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób

   

  Punkty ECTS

  9+6+6+16

  Obciążenie pracą studenta

  Forma aktywności

  Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

  Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

  1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)

  101

  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)

  414

  1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)

  147

  1. Realizacja przedmiotu: fakultety

   

  1. Udział w konsultacjach

  10

   

  godziny razem: 672

  Samodzielna praca studenta:

  1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.)

  165

  1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów

  90

  1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego

  30

   

  godziny razem: 285

     

   

  Treści programowe przedmiotu:

  PROPEDEUTYKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH – III ROK

  Efekty uczenia się

  (symbol i numer)

  Tematyka

  E.W1

  E.W7

   

  E.U1

  E.U3

  E.U7

  E.U12

  E.U14

  E.U16

  E.U17

  E.U18

  E.U21

  E.U29

  E.U30

  E.U32

  E.U38

  K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11

  WYKŁADY

   Schemat wywiadu i skargi z zakresu układu oddechowego.

  Skargi z zakresu układu krążenia.

  Skargi z zakresu układu pokarmowego.

  Skargi z zakresu układu moczowego, płciowego i kostno-stawowego.

  Badanie stanu ogólnego.

  Badanie głowy i szyi.

  Badanie układu oddechowego.

  Badanie układu krążenie.

  Badanie układu pokarmowego.

  Badanie układu moczowego, płciowego i kostno-stawowego.

  Choroby układu oddechowego.

  Choroby układu krwionośnego.

  Choroby układu pokarmowego.

  Choroby układu endokrynnego.

  Choroby obwodowych naczyń krwionośnych.

  Niedokrwistości i skazy krwotoczne.

  Choroby rozrostowe układu krwiotwórczego.

  Choroby nerek i układu kostno-stawowego.

   

  ĆWICZENIA

  1. Schemat wywiadu.
  2. Dolegliwości ogólne.
  3. Dolegliwości ze strony układu krążeniowo-oddechowego.
  4. Dolegliwości ze strony układu pokarmowego.
  5. Dolegliwości ze strony układu moczowo-płciowego i kostno-stawowego.
  6. Badanie ogólne pacjenta. Badanie głowy i szyi.
  7. Badanie ogólne klatki piersiowej, badanie układu oddechowego.
  8. Badanie serca i naczyń obwodowych.
  9. Badanie ogólne brzucha, badanie wątroby. Badanie śledziony, jelit, badanie per rectum.
  10. Badanie układu moczowo-płciowego.
  11. Badanie układu kostno-stawowego.
  12. Samodzielne opracowanie historii choroby – wywiad, badanie przedmiotowe, ustalenie wstępnej diagnozy, zaproponowanie badań dodatkowych, obserwacja chorych., różnicowane i leczenie.
  13. Podstawy elektrokardiografii, demonstracja typowych krzywych ekg w zawale mięśnia sercowego,  zaburzeniach rytmu i przewodnictwa.
  14. Demonstracja przypadków ze szczególnym uwzględnieniem zmian w badaniu przedmiotowym.

  Zaliczenie: pisemny sprawdzian z zakresu propedeutyki interny (test) obejmuje tematykę wykładów i ćwiczeń.

  CHOROBY WEWNĘTRZNE- ALERGOLOGIA – III ROK

  Efekty uczenia się

  (symbol i numer)

  Tematyka

  E.W1

  E.W7

   

  E.U1

  E.U3

  E.U7

  E.U12

  E.U14

  E.U16

  E.U17

  E.U18

  E.U21

  E.U32

  E.U38

  K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11

  1. Badania czynnościowe układu oddechowego (badanie spirometryczne, testy prowokacyjne). (W, S, Ć)
  2. Diagnostyka alergologiczna (testy alergologiczne, diagnostyka immunologiczna). (W, S, Ć)
  3. Kaszel i duszność – wiodące objawy chorób układu oddechowego (S, Ć)
  4. Markery alergii w chorobach układu krwiotwórczego. (S, Ć)
  5. Astma alergiczna, niealergiczna, inne fenotypy astmy. (W, S, Ć) 
  6. Stany zagrożenia życia spowodowane reakcjami alergicznymi: wstrząs anafilaktyczny, reakcje alergiczne po użądleniu owadów, obrzęk naczynioruchowy. (W, S, Ć)
  7. Nieinwazyjna diagnostyka zapalenia w chorobach układu oddechowego. (Ć)
  8. Praktyczne wykonywanie badań diagnostycznych stosowanych w chorobach obturacyjnych płuc oraz chorobach o podłożu alergicznym. (Ć)
  9. Współwystępowanie astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. (Ć)
  10. Pokrzywka ostra i przewlekła, współwystępowanie pokrzywki i obrzęku naczynioruchowego. (Ć)
  11. Alergiczny nieżyt nosa i alergiczne zapalenie spojówek (Ć)
  12. Atopowe zapalenie skóry (Ć)
  13. Kontaktowe zapalenie skóry. (Ć)
  14. Niepożądane reakcje polekowe. (Ć)
  15. Alergie zawodowe. (Ć)
  16. Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych (Ć)
  17. Eozynofilowe zapalenie oskrzeli. (Ć)
  18. Pisemny sprawdzian z zakresu alergologii (test) obejmuje tematykę wykładów, seminariów i ćwiczeń

   

  CHOROBY WEWNĘTRZNE - PULMONOLOGIA – III ROK  

  Efekty uczenia się

  (symbol i numer)

  Tematyka

  E.W1

  E.W7

  E.U1

  E.U3

  E.U7

  E.U12

  E.U14

  E.U16

  E.U17

  E.U18

  E.U21

  E.U24.

  E.U29

  E.U30

  E.U32

  E.U38

   

  K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11

  WYKŁADY

  1. Przewlekła obturacyjna choroba płuc- etiopatogeneza, symptomatologia, diagnostyka i leczenie (2x45min)
  2. Zapalenie płuc- etiopatogeneza, symptomatologia, diagnostyka i leczenie (2x45min)
  3. Nowotwory płuc - etiopatogeneza, symptomatologia, diagnostyka i leczenie (2x45min)
  4. Choroby śródmiąższowe płuc- etiopatogeneza, symptomatologia, diagnostyka i leczenie (2x45min)
  5. Gruźlica płuc (3x45min)

   

  SEMINARIA i ĆWICZENIA

  1. Badanie fizykalne układu oddechowego z uwzględnieniem patologii układu oddechowego (odma, niedodma, płyn, naciek, rozedma)
  2.  Badania diagnostyczne układu oddechowego. Zajęcia w pracowni spirometrii i pletyzmografii (spirometria, pletyzmografia, DLCO)
  3. Przewlekła obturacyjna choroba płuc 
  4. Zapalenia płuc, metody pobierania materiału do badań, omawianie przypadków
  5. Płyn w jamie opłucnej, odma, udział w torakocentezie 
  6. Rak płuca, zespoły paranowotworowe, uczestnictwo w badaniu bronchofiberoskopowym, omówienie radiogramów klatki piersiowej 
  7. Wybrane Choroby Śródmiąższowe (sarkoidoza, AZPP, śródmiąższowe włóknienie płuc), diagnostyka radiologiczna, omówienie badania BAL i plwociny indukowanej
  8. Przewlekła niewydolność oddechowa, omówienie RKZ 
  9. Gruźlica płuc, omówienie radiogramów klatki piersiowej
  10. Pisemny sprawdzian z zakresu pulmonologii (test) obejmuje tematykę wykładów, seminariów i ćwiczeń

   

  CHOROBY WEWNĘTRZNE - KARDIOLOGIA – IV ROK

  Efekty uczenia się

  (symbol i numer)

  Tematyka

  E.W1

  E.W7

  E.U1

  E.U3

  E.U7

  E.U12

  E.U14

  E.U16

  E.U17

  E.U18

  E.U21

  E.U29

  E.U30

  E.U32

  E.U38

   

  K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11

  WYKŁADY

  1. Wykład wprowadzający. Choroby układu krążenia. Epidemie XXI wieku (45 min)

  Znaczenie badań nieinwazyjnych w diagnostyce chorób serca (45min)

  1. Inwazyjne metody diagnostyki i terapii schorzeń układu sercowo-naczyniowego (2x45 min)
  2. Ostre stany w kardiologii (2x45 min)
  3. Nabyte wady serca. Podział, leczenie farmakologiczne. Wskazania do leczenia zabiegowego (2x45 min)
  4. Wrodzone wady serca u dorosłych. Diagnostyka i leczenie. Wskazania do leczenia interwencyjnego (45 min). Migotanie przedsionków od teorii do praktyki (45 min).
  5. Klasyfikacja i diagnostyka nadciśnienia tętniczego (45 min). Leczenie nadciśnienia tętniczego (45 min).
  6. Infekcyjne zapalenie wsierdzia (45 min). Zapalenie mięśnia sercowego, kardiomiopatie (45 min).

   

  SEMINARIA i ĆWICZENIA

  1. Elektrokardiogram prawidłowy; przykłady zapisów ekg.
  2. Zaburzenia rytmu serca.
  3. Zaburzenia przewodnictwa.
  4. Dusznica bolesna stabilna i niestabilna.
  5. Zawał mięśnia sercowego.
  6. Elektroterapia zaburzeń rytmu i przewodnictwa.
  7. Niewydolność serca.
  8. Profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego.
  9. Zaliczenie.

  Pisemny sprawdzian z zakresu kardiologii (test) obejmuje tematykę wykładów, seminariów i ćwiczeń.

  CHOROBY WEWNĘTRZNE - GASTROLOGIA – IV ROK

  Efekty uczenia się

  (symbol i numer)

  Tematyka

  E.W1

  E.W7

  E.U1

  E.U3

  E.U7

  E.U12

  E.U14

  E.U16

  E.U17

  E.U18

  E.U21

  E.U24

  E.U25

  E.U29

  E.U30

  E.U32

  E.U38

   

  K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11

  WYKŁADY 

  1. Choroba refluksowa przełyku
  2. Choroba wrzodowa
  3. Ostre zapalenie trzustki
  4. Przewlekłe zapalenie trzustki

  SEMINARIA

  1.     Marskość wątroby

  2.     Rak żołądka i stany przedrakowe

  3.     Krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego

  4.     Rak jelita grubego

  5.     Rak trzustki

  6.     Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

  7.     Choroba Leśniowskiego-Crohna

  ĆWICZENIA

  I. Sprawdzian wiedzy z badania podmiotowego i przedmiotowego w zakresie chorób
        wewnętrznych.

  II. Tematyka ćwiczeń:            

  1. Objawy podmiotowe i przedmiotowe w chorobach układu pokarmowego.
  2. Diagnostyka i leczenie choroby wrzodowej.
  3. Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby i choroby wątroby wywołane alkoholem.
  4. Kamica żółciowa – diagnostyka i leczenie.
  5. Ostre zapalenia trzustki – patogeneza, obraz kliniczny i leczenie.
  6. Przewlekłe zapalenie trzustki.
  7. Uchyłkowatość jelita grubego.

  III. Pisemny sprawdzian z zakresu gastroenterologii (test) obejmuje tematykę wykładów, seminariów i ćwiczeń.

  IV. Zaliczenie ćwiczeń.

  CHOROBY WEWNĘTRZNE - ENDOKRYNOLOGIA, DIABETOLOGIA – V ROK

  Efekty uczenia się

  (symbol i numer)

  Tematyka

  E.W7.

  E.U12

  E.U16.

  E.W1.

  E.U24.

  E.W1.

  E.U32.

  E. U30

   

  K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11

  CW.51

  WYKŁADY

  1. Regulacja i mechanizmy wydzielania hormonów.
  2. Choroby przysadki mózgowej.
  3. Patogeneza, diagnostyka i leczenie chorób tarczycy.
  4. Patogeneza, diagnostyka i leczenie chorób nadnerczy.
  5. Regulacja gospodarki wapniowo-fosforanowej.
  6. Otyłość i jej następstwa.
  7. Patogeneza, diagnostyka i leczenie cukrzycy typu 2.
  8. Patogeneza, diagnostyka i leczenie cukrzycy typu 1.

   

  SEMINARIA I ĆWICZENIA

  1. Obraz kliniczny, postępowanie i diagnostyka różnicowa w chorobach nadnerczy-część I/II. (S/Ć)
  2. Obraz kliniczny, diagnostyka i postępowanie w chorobach układu podwzgórzowo-przysadkowego. (S/Ć)
  3. Obraz kliniczny, diagnostyka i postępowanie w chorobach tarczycy – część I/II. (S)
  4. Prezentacja USG tarczycy i biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej celowanej (BACC) tarczycy. (Ć)
  5. Kryteria rozpoznania i wyrównania cukrzycy. (S/Ć)
  6. Niefarmakologiczne i farmakologiczne leczenie cukrzycy typu 2. (S/Ć)
  7. Praktyczna insulinoterapia – algorytmy insulinoterapii, prezentacja wstrzykiwaczy insulinowych, pomp insulinowych i glukometrów - część I/II. (S/Ć)
  8. Omówienie chorób wydzielania wewnętrznego w oparciu o wybrane przypadki kliniczne. (Ć)
  9. Omówienie mechanizmu działania hormonów. (S/Ć)

  Pisemny sprawdzian z zakresu endokrynologii i diabetologii (test) obejmuje tematykę wykładów, seminariów i ćwiczeń.

  CHOROBY WEWNĘTRZNE - NEFROLOGIA – V ROK

  Efekty uczenia się

  (symbol i numer)

  Tematyka

  E.W1

  E.W7

  E.U1

  E.U3

  E.U12

  E.U16

  E.U17

  E.U18

  E.U24

  E.U29

  E.U32

  E.U38

   

  K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11

  WYKŁADY

  1. Diagnostyka chorób nerek
  2. Kłębuszkowe zapalenia nerek
  3. Ostra niewydolność nerek
  4. Śródmiąższowe zapalenia nerek
  5. Nerki a nadciśnienie tętnicze

   

  SEMINARIA i ĆWICZENIA

  1. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej w nefrologii
  2. Przewlekła choroba nerek (PCHN)
  • przyczyny, objawy, badanie podmiotowe/przedmiotowe, badania dodatkowe
  • powikłania PCHN
  • leczenie PCHN, nefroprotekcja
  1. Ostre uszkodzenie nerek (ONN)
  • przednerkowa, nerkowa, ponerkowa prerenal
  • ostra martwica kory nerek
  • nefropatia kontrastowa
  • zespół wątrobowo-nerkowy
  1. Glomerulopatie
  • zespół nerczycowy
  • zespół nefrytyczny
  • gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek (RPGN)
  1. Leczenie nerkozastępcze
  • hemodializoterapia
  • dializa otrzewnowa
  • techniki ciągłe
  1. Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
  • zakażenie układu moczowego
  • nerka a nadciśnienie tętnicze
  1. Przeszczepianie nerek

  Pisemny sprawdzian z zakresu nefrologii (test) obejmuje tematykę wykładów, seminariów i ćwiczeń.

  CHOROBY WEWNĘTRZNE – HEMATOLOGIA – V ROK

  Efekty uczenia się

  (symbol i numer)

  Tematyka

  E.W1

  E.W7

  E.U1

  E.U3

  E.U7

  E.U12

  E.U14

  E.U16

  E.U17

  E.U18

  E.U21

  E.U24

  E.U29

  E.U30

  E.U32

  E.U38

  K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11

  WYKŁADY

  1. Niedokrwistość – diagnostyka, leczenie.
  2. Chłoniaki nieziarnicze – diagnostyka, leczenie.
  3. Ostre białaczki – diagnostyka, leczenie.
  4. Zaburzenia krzepnięcia wrodzone i nabyte.
  5. Choroby mieloproliferacyjne – diagnostyka, leczenie.

   

  SEMINARIA i ĆWICZENIA

  1. Szpiczak plazmocytowy.
  2. Chłoniaki nieziarnicze.
  3. Ostre białaczki: szpikowe i limfoblastyczne.
  4. Choroby mieloproliferacyjne: przewlekła białaczka szpikowa, czerwienica prawdziwa, nadpłytkowość samoistna, samoistne zwłóknienie szpiku.
  5. Niedokrwistości.
  6. Skazy krwotoczne naczyniowe, osoczowe, płytkowe.
  7. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa.
  8. Leczenie antykoagulacyjne, trombolityczne, p/płytkowe

  Pisemny sprawdzian z zakresu hematologii (test) obejmuje tematykę wykładów, seminariów i ćwiczeń.

  CHOROBY WEWNĘTRZNE - REUMATOLOGIA – V ROK

  Efekty uczenia się

  (symbol i numer)

  Tematyka

  E.W1

  E.W7

  E.U1

  E.U3

  E.U7

  E.U12

  E.U14

  E.U16

  E.U17

  E.U18

  E.U24

  E.U29

  E.U30

  E.U32

  E.U38

   

  K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11

   

   

  WYKŁADY

  1. Wprowadzenie do reumatologii

  - epidemiologia chorób reumatycznych

  - etiopatogeneza chorób reumatycznych

  - podział i symptomatologia chorób reumatycznych

  - ogólne zasady leczenia chorób reumatycznych

  2. Przewlekłe zapalenia stawów

  - obwodowych

  - kręgosłupa

  - inne postacie RZS

  - borelioza

  3. Reaktywne i nieinfekcyjne zapalenia stawów

  4. Metaboliczne zapalenia stawów

   

  SEMINARIA i ĆWICZENIA

  1. Badanie narządu ruchu.
  2. Ogólna charakterystyka schorzeń reumatycznych. Obraz podmiotowo-przedmiotowy. Implikacje zmian patogenetycznych w obrazie klinicznym.
  3. Choroba zwyrodnieniowa stawów. Obraz podmiotowy, badanie przedmiotowe, rozpoznanie, różnicowanie, rokowanie, leczenie.
  4. Dna moczanowa, przewlekłe zapalenia stawów. Obraz podmiotowy, badanie przedmiotowe, rozpoznanie, różnicowanie, rokowanie, leczenie.
  5. Osteoporoza. Obraz podmiotowy, badanie przedmiotowe, rozpoznanie, różnicowanie, rokowanie, leczenie.
  6. Przewlekłe zapalenia stawów: reumatoidalne zapalenie stawów, seronegatywne zapalenia stawów kręgosłupa. Diagnostyka, różnicowanie i postępowanie terapeutyczne.

  Pisemny sprawdzian z zakresu reumatologii (test) obejmuje tematykę wykładów, seminariów i ćwiczeń.

  CHOROBY WEWNĘTRZNE – VI ROK

  Efekty uczenia się

  (symbol i numer)

  Tematyka

   

   

  E.W1

  E.W7

  E.U1

  E.U3

  E.U7

  E.U12

  E.U14

  E.U16

  E.U17

  E.U18

  E.U21

  E.U29

  E.U30

  E.U32

  E.U38

   

   

  K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  E.W7,

  E.U1, E.U3, E.U7, E.U12, E.U13, E.U14, E.U16, E.U24,E.U29, E.U32, E.U38

  Diagnostyka i leczenie w chorobach wewnętrznych - ćwiczenia w klinikach internistycznych

  1. Pacjent z dusznością – diagnostyka i leczenie
  2. Diagnostyka różnicowa obrzęków
  3. Bóle brzucha – diagnostyka i leczenie
  4. Bóle w klatce piersiowej – diagnostyka i leczenie
  5. Pacjent z gorączką niewiadomego pochodzenia – diagnostyka różnicowa
  6. Pacjent z biegunką – diagnostyka różnicowa i leczenie
  7. Pacjent z niedokrwistością – diagnostyka różnicowa i leczenie

   

  Seminaria (Praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych):

  ALERGOLOGIA

   1. Problemy diagnostyczne w pokrzywce przewlekłej
   2. Stany zagrożenia życia w alergologii (wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy)
   3. Postepowanie diagnostyczne i terapeutyczne z pacjentem z astmą trudną i ciężką
   4. Alergia na jady błonkoskrzydłych i niebłonkoskrzydłych

  PULMONOLOGIA

  1. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne chorób śródmiąższowych, w szczególności śródmiąższowego zapalenia płuc oraz różnicowania sarkoidozy i AZPP.
  2. Nawracające infekcje dolnych dróg oddechowych jako problem kliniczny.
  3. Dekompensacja krążenia i przewodzenia z punktu widzenia pulmonologa.
  4. Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna w leczeniu przewlekłej niewydolności oddechowej i jej zaostrzenia.
  5. Cienie okrągłe w płucach w badaniach radiologicznych klatki piersiowej jako problem diagnostyczny.
  6. Zmiana obrazu klinicznego gruźlicy w ciągu ostatnich dziesięcioleci i gruźlica utajona.
  7. Zaburzenia oddychania w czasie snu.

  KARDIOLOGIA

   1. Ostra i przewlekła niewydolność serca.
   2. Nadciśnienie tętnicze.
   3. Infekcyjne zapalenie wsierdzia.
   4. Nabyte wady serca.
   5. Elektroterapia chorób serca.
   6. Leczenie inwazyjne chorób serca.

  GASTROLOGIA

  1. Przyczyny i metody leczenia dysfagii w aspekcie wybranych jednostek chorobowych
  2. Analiza obrazów endoskopowych przewodu pokarmowego w odniesieniu do określonych przypadków klinicznych
  3. Niedokrwistość wywołana chorobami układu pokarmowego – analiza przypadków klinicznych
  4. Najczęstsze przyczyny, diagnostyka i leczenie cholestazy wewnątrz- i zewnątrzwątrobowej 
  5. Manifestacja kliniczna nadciśnienia wrotnego w oparciu o określone przypadki kliniczne (wodobrzusze, SBZO, zespół wątrobowo-nerkowy)
  6. Zaburzenia rytmu wypróżnień w aspekcie wybranych jednostek chorobowych (uchyłkowatość jelita grubego, IBD, IBS)

  ENDOKRYNOLOGIA i DIABETOLOGIA

  1. Zapalenia tarczycy.
  2. Rak tarczycy.
  3. Ostre stany w endokrynologii
  4. Ostre stany w diabetologii.
  5. Orbitopatia tarczycowa.

  NEFROLOGIA

  1. Zespół sercowo-nerkowy.
  2. Cukrzycowa choroba nerek.
  3. Gammapatie monoklonalne z zajęciem nerek (MGRS monoclonal gammapathy of renal significance) T
  4. Nefropatia w zapaleniach naczyń.
  5. Wielotorbielowatość nerek.
  6. Zespół hemolityczno-mocznicowy.

  HEMATOLOGIA

   1. Diagnostyka różnicowa niedokrwistości.
   2. Trombofilia jako problem interdyscyplinarny.
   3. Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby rozrostowej.

  HIPERTENSJOLOGIA

  1. Nadciśnienie tętnicze naczyniowo-nerkowe.
  2. Pacjent z dusznością i bólami w klatce piersiowej – jak ukierunkować diagnostykę.
  3. Powikłania COVID-19 z zakresu układu krążenia.
  4. Nadciśnienie tętnicze oporne – diagnostyka i leczenie.

  REUMATOLOGIA

  1. Twardzina układowa i zespoły twardzinopodobne.
  2. Toczeń rumieniowaty układowy-objawy, powikłania, diagnostyka, leczenie
  3. Układowe zapalenia naczyń –obraz chorób wielonarządowych.
  4. Polymialgia rheumatyczna i diagnostyka róźnicowa gorączek o nieznanym pochodzeniu.
  5. Leczenie pacjentów z przewlekłymi zapaleniami stawów opornych na standardowe terapie.
  6. Nietypowe postacie zapaleń stawów-Choroba Stilla u dorosłych
  7. Zespół Sjögrena.
  8. Zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe.

  CHOROBY METABOLICZNE

  1. Zaburzenia odżywiania-anorexia nervosa, bulimia.
  2. Otyłość – aspekty kliniczne.
  3. Diagnostyka i leczenie dyslipidemii.

  ZAKŁAD SYMULACJI MEDYCZNYCH - VI ROK

  1. Ostre zapalenie trzustki. Kamica żółciowa.
  2. Kwasica i śpiączka ketonowa.
  3. Anafilaksja i wstrząs anafilaktyczny.
  4. Utrata przytomności.
  5. Mielosupresja i gorączka neutropeniczna.
  6. Posocznica i wstrząs septyczny.
  7. Zatrucia.

   

  Ćwiczenia odbywają się na zasadzie udziału w scenariuszu symulacji wysokiej wierności z użyciem symulatorów, studenci pełnią rolę członków zespołu wielodyscyplinarnego opiekującego się pacjentem. Po przeprowadzeniu scenariusza studenci wraz z nauczycielem omawiają postępowanie oraz wyciągają wnioski edukacyjne. Każde ćwiczenie składa się ze sprawdzenia wiedzy studenta, następnie realizacji scenariusza oraz omówienia.

   

  Literatura podstawowa:

  Podręczniki niezbędne do uzyskania podstawowych widomości z przedmiotu:

  Interna Szczeklika” Podręcznik chorób wewnętrznych - wydanie 2022/2023; wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2022

  Propedeutyka interny:

  - Macleod, red. G. Douglas, F. Nicol, C. Robertson. Badanie kliniczne.

  - wytyczne ESC 2021 dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej, dostępne pod linkiem:

  https://ptkardio.pl/wytyczne/42-wytyczne_esc_2021_dotyczace_prewencji_chorob_ukladu_secowo_naczyniowego_w_praktyce_klinicznej

  Literatura uzupełniająca:

  Przewodnik Batesa po badaniu przedmiotowym

   

  Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

  III-V rok

  1. Blok ćwiczeniowy rozpoczyna się sprawdzeniem wiedzy dotyczącym  badania podmiotowego i przedmiotowego.
   w zakresie chorób wewnętrznych – forma sprawdzenia do decyzji jednostki prowadzącej zajęcia dydaktyczne.
  2. Sposób zaliczania seminariów – ustny.
  3. Sposób zaliczania poszczególnych ćwiczeń - ustny (dyskusja w czasie zajęć, obserwacja pracy studenta, ocena aktywności w czasie zajęć).
  4. Sposób i forma zaliczenia całości zajęć dydaktycznych w poszczególnej jednostce- test pisemny (test wielokrotnego wyboru) oraz zaliczenie historii choroby (realizacja określonego zadania, prezentacja multimedialna)
  5. Jedyną dopuszczalną obiektywną formą sprawdzania wiedzy po każdym zakończonym bloku ćwiczeniowym jest zaliczenie testowe. Blok ćwiczeniowy z chorób wewnętrznych na każdym roku od III do VI kończy się obligatoryjnym zaliczeniem testowym (nie więcej, niż 20 pytań), jednolitym dla aktualnie ćwiczących grup, obejmującym tematykę ćwiczeń, seminariów oraz wykładów (pytania wielokrotnego wyboru oraz case-based, z puli pytań egzaminacyjnych lub podobnych do tych, które obowiązują na egzaminie LEK). Zaliczenie testowe musi zostać zaliczone pozytywnie (przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi) w ciągu maksymalnie 4 tygodni od zakończenia bloku ćwiczeniowego (przewiduje się dwie poprawki). W przypadku niezaliczenia testu, student zobowiązany jest do powtarzania całego bloku ćwiczeniowego.
  6. Przygotowanie do ćwiczeń oceniane jest poprzez czynny udział w zajęciach (analiza przypadków klinicznych
   w ramach omawianych zagadnień).
  7. W trakcie bloku ćwiczeniowego obowiązuje przygotowanie historii choroby
  8. Zaliczanie seminariów

  Warunkiem zaliczenia bloku ćwiczeniowego jest obecność na wszystkich ćwiczeniach i seminariach. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej istnieje obowiązek odrobienia zajęć po uprzednim uzgodnieniu z adiunktem dydaktycznym danej Jednostki. Dopuszczalna ilość usprawiedliwionych dni nieobecności zależy od wewnętrznego Regulaminu Dydaktycznego Jednostki.

  VI rok

  Warunkiem zaliczenia wszystkich zajęć z chorób wewnętrznych jest:

   1. obecność na wszystkich zajęciach dydaktycznych (ćwiczenia, seminaria (praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych). Dopuszcza się 1 w semestrze usprawiedliwioną nieobecność na ćwiczeniach (zwolnienie lekarskie lub zgoda dziekana). Większa liczba nieobecności na ćwiczeniach wymaga odrobienia zajęć z inną grupą. Nieobecność na zajęciach dotyczących praktycznego rozwiązywania problemów klinicznych wymaga zawsze odrobienia z inną grupą lub zaliczenia u osoby prowadzącej. Zapis powyższy obowiązuje o ile Regulamin Dydaktyczny Jednostki nie stanowi inaczej.
   2. zaliczenie pisemne.

   

  Zalecenie dotyczące przeprowadzania egzaminu z chorób wewnętrznych na kierunku lekarskim:

   

  1. Egzamin z chorób wewnętrznych składa się z części testowej oraz części praktycznej i ustnej (część praktyczna i ustna przeprowadzane są przez tę samą jednostkę).
  2. Na cały egzamin (nie na poszczególne części) przysługują (zgodnie z Regulaminem Studiów) dwa egzaminy poprawkowe. Poprawienie jakiegokolwiek etapu egzaminu z chorób wewnętrznych jest traktowane jako egzamin poprawkowy.
  3. Egzamin testowy składa się ze 100 pytań.
  4. Pytania testowe obejmują wszystkie dyscypliny chorób wewnętrznych  zgodnie z sylabusem z zakresu chorób wewnętrznych z lat III-VI.
  5. Test powinien być rozwiązywany samodzielnie. Kontaktowanie się z innymi osobami podczas egzaminu testowego, a także wszelkie formy korzystania z niedozwolonych materiałów pomocniczych, multimediów, telefonów komórkowych i innych elektronicznych środków komunikacji (np. smartfony, smart-watch’e) mogą stanowić podstawę do przerwania egzaminu testowego w momencie stwierdzenia naruszenia tego punktu regulaminu i mogą skutkować dyskwalifikacją osoby egzaminowanej. Dyskwalifikacja jest jednoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej z egzaminu testowego.
  6. Zestawy pytań są przygotowywane w sposób gwarantujący obiektywizm oraz komfortowy przebieg egzaminu i układane tak, aby osoby siedzące obok siebie miały odmienną kolejność pytań lub dystraktorów.
  7. Wynik egzaminu testowego uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca osiągnie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi (tj. 60 pkt). Uzyskanie mniejszej niż 60 liczby punktów (tj. 59 i mniej) jest równoznaczne z niezdaniem całego egzaminu, tj. z oceną niedostateczną w pierwszym terminie.
  8. Wyniki egzaminu testowego są dostępne i przedstawione do wiadomości nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od daty przeprowadzenia egzaminu. W ogłoszeniu wyników testu oraz wszelkich informacjach związanych z ocenami zagwarantowane są wszystkie standardowe zasady ochrony danych osobowych.
  9. Punktacja i skala ocen egzaminu testowego opierają się na przedstawionych poniżej kryteriach:

   

  <60 ocena niedostateczna (2,0)

  60-67 ocena dostateczna (3,0)

  68-75 ocena dość dobra (3,5)

  76-83 ocena dobra (4,0)

  84-92 ocena ponad dobra (4,5)

  93-100 ocena bardzo dobra (5,0)

   

  1. Miejsce zdawania części ustnej egzaminu z chorób wewnętrznych oraz osoba egzaminatora są ustalane w drodze losowania. Studenci są informowani o powyższych ustaleniach w terminie wyprzedzającym datę egzaminu testowego.
  2. Część praktyczna i ustna, stanowiące integralną część egzaminu z chorób wewnętrznych, odbywa się po uzyskaniu pozytywnego wyniku z części testowej. Student otrzymuje jedną wspólną ocenę z części praktycznej i ustnej.
  3. Część praktyczna i ustna może odbywać się po części testowej już od następnego dnia roboczego.
  4. Część praktyczna przeprowadzana jest przez pracowników dydaktycznych wyznaczonych przez Kierowników Klinik.
  5. Na zaliczenie części praktycznej składają się jej dwie części:
  1. część egzaminu przeprowadzana z udziałem pacjenta, z uwzględnieniem przede wszystkim badania podmiotowego i przedmiotowego
  2. Poprawna interpretacja wszystkich trzech elektrokardiogramów, tzw. „rozpoznań zaliczających” (opisy standaryzowane dla wszystkich Klinik)
  1. Część ustna przeprowadzana jest przez Kierowników Klinik lub osoby upoważnionej (w obecności dodatkowej osoby wyznaczonej przez Kierownika) przy udziale jednego studenta.
  2. Część ustna polega na prawidłowej odpowiedzi na wszystkie trzy zadane pytania: jedno w oparciu o diagnostykę różnicową będącą kontynuacją części praktycznej, a dwa wylosowane z tzw. „koszyka pytań internistycznych”.
  3. Wpisu do protokołu elektronicznego dokonują osoby przeprowadzające część ustną.
  4. Ocena końcowa egzaminu z chorób wewnętrznych stanowi średnią arytmetyczną dwóch ocen: z części testowej oraz części praktyczno-ustnej i warunkiem zdania egzaminu z chorób wewnętrznych jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdej części egzaminu (testowego, praktycznego i ustnego).
  5. Nie przewiduje się zwolnienia z egzaminu.  

   

   

   

                       

   

  ……………………………………………………..………………………………………….

  (data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia lub koordynatora przedmiotu)