• Ostatnia zmiana 24.09.2019 przez Zakład Biochemii Lekarskiej

  Regulaminy

   

   

   

   

   

  REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ZAKŁADZIE BIOCHEMII LEKARSKIEJ

    

  1. Regulamin zajęć dydaktycznych w Zakładzie Biochemii Lekarskiej jest zgodny z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
  2. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych oraz czterech okresowych, pisemnych sprawdzianów (pytania otwarte, na ocenę: dostateczny - 60% punktów, dość dobry - 70% punktów, dobry – 80% punktów, ponad dobry - 90% punktów, bardzo dobry – 95% punktów możliwych do uzyskania). Studenci, którzy nie zaliczą okresowego sprawdzianu w pierwszym terminie, mają możliwość „poprawki” w ustalonym czasie. Bezposrednio po sprawdzianie studenci mają wgląd do swoich prac pisemnych.
  3. Wszystkie zajęcia są obowiązkowe.
  4. Na ćwiczeniach obowiązuje „Regulamin pracowni”.
  5. Ze względu na specyfikę zajęć (cykl tygodniowy, zajęcia laboratoryjne) nie ma możliwości odrabiania nieobecności. Dopuszcza się jedną udokumentowaną, usprawiedliwioną nieobecność (zwolnienie lekarskie, urlop dziekański) na zajęciach (wykłady, ćwiczenia) w semestrze.
  6. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność i kolejna nieobecność usprawiedliwiona oraz niezaliczenie sprawdzianów skutkują otrzymaniem przez Studenta punktów:

     - Za nieobecność na wykładzie Student otrzymuje 0,5 punktu, a za nieobecność na ćwiczeniu 1 punkt.

     - Niezaliczenie sprawdzianu w drugim terminie skutkuje otrzymaniem 2 punktów.

       7. Uzyskanie przez Studenta w ciągu roku akademickiego 5 punktów i więcej skutkuje niedopuszczeniem do sesji egzaminacyjnej. Również niezaliczenie dwóch sprawdzianów skutkuje niedopuszczeniem do sesji.

       8. Końcowy, pisemny egzamin obejmuje materiał wykładowy, ćwiczeniowy i wskazany do samodzielnego przygotowania. Egzamin obejmuje: 6 pytań opisowych, 3 wzory i reakcje, 1 pytanie typu wymień. Każdą pracę sprawdza zespół – jedna osoba sprawdza 2 pytania w wszystkich pracach. Egzamin jest oceniany według skali: dostateczny - 60% punktów, dość dobry - 70%, dobry – 80%, ponad dobry - 90%, bardzo dobry – 95% punktów możliwych do uzyskania. Studenci mają wgląd do swoich prac egzaminacyjnych w terminie wyznaczonym przez kierownika Zakładu.

       9. Obowiązującym podręcznikiem jest „Biochemia - podręcznik dla studentów uczelni medycznych” profesora Edwarda Bańkowskiego.  Na ćwiczenia obowiązuje skrypt „Ćwiczenia z biochemii” pod redakcją profesora Edwarda Bańkowskiego, dostępny w bibliotece.

     10. Studenci, którzy otrzymają oceny bardzo dobre z czterech kolokwiów, będą zwolnieni z egzaminu końcowego.

   

  REGULAMIN PRACOWNI BIOCHEMICZNEJ  

   


  1. Student może przebywać w pracowni tylko pod opieką asystenta.
  2. Przed wejściem do pracowni należy nałożyć fartuch ochronny i miękkie obuwie.
  3. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych (obowiązuje ich wyłączenie).
  4. W sali ćwiczeń należy pracować dokładnie, unikać zbędnych rozmów i zachowywać czystość miejsca pracy.
  5. Preparatów i odczynników nie wolno badać smakiem.
  6. W pracowni nie wolno spożywać pokarmów i napoi.
  7. Obowiązuje oszczędne użytkowanie wody destylowanej, prądu elektrycznego i gazu.
  8. Zaleca się szczególną ostrożność przy posługiwaniu się stężonymi kwasami, zasadami, truciznami oraz płynami łatwopalnymi. Stężone kwasy, zasady oraz trucizny należy pobierać wyłącznie przez zanurzenie pipety. Zużyte kwasy, zasady należy wylewać do zlewu w ten sposób, aby uniknąć poparzenia przez odbite od ścianek zlewu kropelki płynu (trzymać ujście naczynia podczas wylewania możliwie jak najbliżej odpływu w zlewie, delikatnie spłukać wodą).
  9. Płynami łatwopalnymi należy posługiwać się z należytą ostrożnością, w jak największej odległości od źródeł otwartego ognia. Przechowywać je w naczyniach szczelnie zamkniętych.
  10. Należy umiejętnie korzystać z instalacji gazowej. Przy zapalaniu palnika gazowego należy najpierw zamknąć dopływ powietrza, a następnie zbliżyć zapaloną zapałkę do wylotu kominka i powoli otworzyć kurek gazowy. Uregulować dopływ powietrza (płomień nie powinien huczeć ani kopcić). Niepotrzebne palniki należy natychmiast zgasić.
  11. W przypadku poparzenia skóry, jamy ustnej lub oczu należy natychmiast zmyć żrący płyn obficie wodą wodociągową oraz zawiadomić asystenta. Następnie zobojętnić kwasy 5% kwaśnym węglanem sodu, a zasady - 1% kwasem octowym. Związki służące do zobojętniania są na każdej sali ćwiczeń.
  12. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić, czy wyżej wymienione odczynniki znajdują się na sali.
  13. W razie zapalenia się mieszaniny reakcyjnej, stołu lub fartucha ochronnego studenta, należy natychmiast gasić pożar przy użyciu koca szklanego (wisi na ścianie w sali) lub gaśnicy (znajduje się w oznaczonym miejscu) oraz zawiadomić asystenta.
  14. Przed wyjściem z pracowni należy uporządkować miejsce pracy, odczynniki i sprzęt. Umyć szkło laboratoryjne. Zamknąć kurki gazowe, zakręcić krany.