Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Sylabus.
 • Ostatnia zmiana 02.10.2018 przez Klinika Neurologii

  Sylabus

  do Uchwały nr 21/2013 Senatu

   

  KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

   

   

  Wydział Nauk o Zdrowiu

   

  Kierunek

  pielęgniarstwo

  Profil kształcenia

  ogólnoakademicki x praktyczny □ inny jaki……………………………………….

  Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot:

  Zakład Medycyny Klinicznej

  Kontakt (tel./email):

  Tel. (85) 6865063 e-mail:khajduczek@wp.pl

  Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

  Prof. dr hab. n med. Hanna Bachórzewska – Gajewska, dr hab. med Jan Kochanowicz

  Osoba(y) prowadząca(e)

  Dr n. med. Katarzyna Krystyna Snarska, mgr Barbara Kulikowska, prof. dr hab. Alina Kułakowska, dr n. med. Monika Chorąży, dr n. med. Katarzyna Kapica-Topczewska, dr n. med Joanna Tarasiuk, dr n. med Helena Borowik, dr n. med Robert Pogorzelski, dr Dominika Jakubowicz-Lachowska, Dr Karolina Giedrojć-Krutul, dr Agnieszka Iwaniuk

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

  Anatomia, Fizjologia, Podstawy Pielęgniarstwa, Badania Fizykalne

  - znajomość podstaw anatomii i fizjologii układu nerwowego

  - znajomość i umiejętność wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, zabiegów aseptycznych

  - znajomość podstaw badań fizykalnych wykonywanych wobec pacjenta ze schorzeniami neurologicznymi

  - znajomość objawów patofizjologicznych schorzeń neurologicznych

  Poziom studiów:

  I stopnia (licencjackie) X II stopnia (magisterskie) □

   

  Rodzaj studiów:

  stacjonarne X niestacjonarne

  Rok studiów

  I □ II □ III X

  Semestr studiów:

  1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 X 6 X

  Nazwa modułu/przedmiotu:

  Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

  ECTS-9

  Kod modułu

  Typ modułu/ przedmiotu:

  Obowiązkowy X fakultatywny □

  Rodzaj modułu/ przedmiotu:

  Kształcenia ogólnego X podstawowy □ kierunkowy/profilowy □ inny…………………………………□

  Język wykładowy:

  polski X obcy □

  Miejsce realizacji :

   

  ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

  Klinika Neurologii UMB

  PRAKTYK ZAWODOWYCH

  • Klinika Neurologii UMB,

  • Oddział neurologiczny z pracownią elektroencefalograficzną z pododdziałem udarowym SPP ZOZ im St. Deresza w Choroszczy

  FORMA KSZTAŁCENIA

   

  Liczba godzin

  Wykład

  50 20/30

  Seminarium

  -

  Ćwiczenia

  -

  Samokształcenie

  -

  Laboratorium

  -

  E-learning

  -

  Zajęcia praktyczne

  80

  Praktyki zawodowe

  80

  Inne ……………………

   

  RAZEM

  210

   

   

   

   

  Opis przedmiotu:

   

   

   

  Założenia i cel przedmiotu:

   

   

  • Przedstawienie głównych problemów neurologicznych.

  • teoretyczne i praktyczne pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu postępowania profilaktycznego oraz pielęgnacyjnego w odniesieniu do pacjenta z chorobą centralnego i obwodowego układu nerwowego

  • kształtowanie pozytywnej postawy w stosunku do chorego z chorobą centralnego i obwodowego układu nerwowego

  • przygotowanie praktyczne studentów do świadczenia profesjonalnej opieki chorym z chorobą centralnego i obwodowego układu nerwowego

  • kształtowanie właściwej postawy zawodowej

  • zadaniem procesu nauczania jest opanowanie przez studentów umiejętności praktycznego myślenia, interpretowania zmian zachodzących stanie pacjenta, samodzielnego rozwiązywania problemów opiekuńczych, prowadzenie dokumentacji procesu pielęgnowania oraz prowadzenie działań wspierająco- edukacyjnych.

  Metody dydaktyczne

  Wykład, dyskusja, pogadanka, dyskusja, opis przypadku, praca z pacjentem, burza mózgów

  Narzędzia dydaktyczne

  rzutnik multimedialny, plansze, narzędzia, materiał opatrunkowy, sprzęt medyczny, aparatura medyczna (m. in. drenaż, respirator, kardiomonitor, pompa infuzyjna)

   

  MACIERZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA MODUŁU /PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA,

  METOD WERYFIKACJI ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ORAZ FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ.

   

   

  Symbol i numer przedmiotowego efektu kształcenia

  Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi:

  Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:

  Forma zajęć dydaktycznych* wpisz symbol

   

   

   

  Formujące

  ***

  Podsumowujące**

  WIEDZA

   

   

  DW02

  charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia

  M1D_W02

  Bieżąca informacja zwrotna

  Test uzupełniania odpowiedzi

  DW06

  zna zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od wieku i stanu zdrowia

  M1D_W06

  Zaliczenie poszczególnych czynności

  Test uzupełniania odpowiedzi

  DW09

  charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad chorym w zależności od jego wieku i stanu zdrowia

  M1D_W09

  Bieżąca informacja zwrotna

  Test uzupełniania odpowiedzi

  DW12

  zna rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego do przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w zależności od wieku i stanu zdrowia pacjenta

  M1D_W12

  Obserwacja pracy na ćwiczeniach

  Test uzupełniania odpowiedzi

  DW14

  zna swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej (geriatrycznej, intensywnej opieki medycznej, neurologicznej, psychiatrycznej, pediatrycznej, internistycznej, chirurgicznej, paliatywnej oraz systemu ratownictwa medycznego w Polsce);

  M1D_W14

  Bieżąca informacja zwrotna

  Test uzupełniania odpowiedzi

  DW15

  różnicuje etiopatogenezę schorzeń wieku podeszłego: cukrzycy, chorób serca, nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, zespołów otępiennych, zespołu Parkinsona i depresji;

  M1D_W15

  Ocena przygotowania do zajęć

  Test uzupełniania odpowiedzi

  DW26

  zna metody, techniki i narzędzia oceny stanu świadomości i przytomności

  M1D_W26

  Obserwacja pracy na ćwiczeniach

  Test uzupełniania odpowiedzi

  DW29

  zna możliwości stosowania psychoterapii u chorych z zaburzeniami układu nerwowego

  M1D_W29

  Bieżąca informacja zwrotna

  Test uzupełniania odpowiedzi

  DW36

  wyjaśnia patofizjologię zaburzeń występujących w przebiegu chorób, urazów układu nerwowego i grożących powikłań

  M1D_W36

  Zaliczenie cząstkowe

  Test uzupełniania odpowiedzi

  UMIEJĘTNOŚCI

   

   

  DU01

  gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki;

  M1D _U01

  Obserwacja pracy na ćwiczeniach

  Realizacja zleconego zadania

  DU04

  motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do grup wsparcia społecznego

  M1D _U04

  Ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Realizacja zleconego zadania

  DU05

  prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób;

  M1D _U05

  Ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Prezentacja, projekt

  DU08

  diagnozuje stopień ryzyka rozwoju odleżyn i dokonuje ich klasyfikacji;

  M1D _U08

  Zaliczenie poszczególnych czynności

  Realizacja zleconego zadania

  DU11

  doraźnie podaje tlen, modyfikuje dawkę stałą insuliny szybko i krótko działającej;

  M1D _U11

  Zaliczenie poszczególnych czynności

  Realizacja zleconego zadania

  DU12

  przygotowuje chorego do badań diagnostycznych pod względem fizycznym i psychicznym;

  M1D _U12

  Zaliczenie poszczególnych czynności

  Realizacja zleconego zadania

  DU20

  rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego

  M1D _U20

  Sprawdzenie wiedzy w trakcie ćwiczeń

  Realizacja zleconego zadania

  DU22

  prowadzi rozmowę terapeutyczną

  M1A_U22

  Obserwacja pracy na ćwiczeniach

  Realizacja zleconego zadania

  DU30

  tworzy pacjentowi warunki do godnego umierania;

  M1D _U30

  Bieżąca informacja zwrotna

  Realizacja zleconego zadania

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY

   

   

  DK05

  przestrzega praw pacjenta;

  M1D _K05

  Bieżąca informacja zwrotna

  przedłużona obserwacja przez opiekuna /nauczyciela prowadzącego

  DK06

  rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe

  M1D _K06

  Obserwacja pracy na ćwiczeniach

  Obserwacja 3600

  DK10

  przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami

  M1D _K10

  Obserwacja pracy na ćwiczeniach

  Obserwacja 3600

  * FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

  W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning; ZP- zajęcia praktyczne; PZ- praktyka zawodowa;

   

   


   

  NAKŁAD PRACY STUDENTA (BILANS PUNKTÓW ECTS)

   

   

  Forma nakładu pracy studenta

  (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawdzenie, itp.)

  Obciążenie studenta (h)

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)

   

  Udział w wykładach (wg planu studiów)

  50

  Udział w ćwiczeniach(wg planu studiów)

  -

  Udział w seminariach (wg planu studiów)

  -

  Udział w konsultacjach związanych z zajęciami

  5

  Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich (zajęcia praktyczne) (wg planu studiów)

  80

  Samodzielna praca studenta (przykładowa forma pracy studenta)

  -

  Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń

  -

  Samodzielne przygotowanie do seminariów

  -

  Wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku, samokształcenia itd……………………………….

  -

  Przygotowanie do zajęć praktycznych

  10

  Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)

  80

  Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia i udział w egzaminie

  15

  Sumaryczne obciążenie pracy studenta

  Godziny ogółem

   

  260

  Punkty ECTS za moduł/przedmiotu

  9

   

  TREŚĆ PROGRAMOWE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ:

   

   

   

  Liczba godzin

   

  WYKŁADY- Neurologia

  20 godz.

   1. Anatomia układu nerwowego.

   1. Choroby naczyniowe

   1. Padaczka.

   1. Choroby demielinizacyjne.

   1. Bóle głowy.

   

  WYKŁADY- Pielęgniarstwo neurologiczne

  30 godz.

  1. Podstawy teoretyczne opieki pielęgniarskiej w neurologii.

  1. Postępowanie z chorym z zaburzeniami wyższych czynności nerwowych.

  1. Przygotowanie pacjenta do badan diagnostycznych stosowanych w rozpoznawaniu schorzeń neurologicznych. Opieka pielęgniarska po badaniu.

  1. Opieka pielęgniarska w chorobach naczyniowych układu nerwowego. Pielęgniarska ocena stanu pacjenta po udarze mózgu – zasady opieki nad chorym w ostrej fazie udaru niedokrwiennego.

  1. Zasady obserwacji i pielęgnowania pacjenta z krwawieniem podpajęczynówkowym w różnych okresach leczenia. Opieka pielęgniarska nad chorym nieprzytomnym

  1. Promocja i prewencja wtórna wobec chorych po udarach mózgowych.

  1. Problemy pielęgnacyjne pacjentów ze Stwardnianiem Rozsianym.

  1. Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą Parkinsona.

  9.Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z miastenią

  1. Postępowanie pielęgnacyjne – lecznicze wobec chorych z zespołami obwodowymi i schorzeniami kręgosłupa.

   

  ĆWICZENIA

   

  SEMINARIA

   

  ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

  80 godz

  1. Metody zbierania i dokumentowania danych o pacjencie neurologicznym. Proces pielęgnowania chorego w oddziale neurologii. Badania diagnostyczne w chorobach neurologicznych – udział pielęgniarki.

  1. Ocena pacjenta po udarze mózgu - zadania pielęgniarki. Zasady opieki nad chorym w ostrej fazie udaru niedokrwiennego.

  1. Problemy pielęgnacyjne pacjentów z krwotokiem podpajęczynówkowym, śródmózgowym i inne okolice mózgu.

  1. Problemy psychologiczno - pielęgnacyjne pacjentów ze Stwardnianiem Rozsianym.

  1. Opieka nad pacjentem z chorobą Parkinsona.

  1. Edukacyjno – pielęgnacyjna rola pielęgniarki wobec chorego z padaczką.

  1. Zasady pielęgnowania chorych z procesem zapalnym CUN i guzem mózgu.

  1. Postępowanie pielęgnacyjno – lecznicze wobec chorych z zespołami obwodowymi. Problemy pielęgnacyjne chorych z polineuropatią.

  1. Zasady kompleksowej opieki nad chorym z dyskopatią i innymi schorzeniami kręgosłupa. Rola pielęgniarki w profilaktyce zespołów bólowych kręgosłupa. Problemy pacjentów z chorobami rdzenia kręgowego.

  1. Problemy chorego z bólem głowy. I urazem czaszkowo- mózgowym. Podsumowanie wyników ćwiczeń, samoocena i ocena pracy studentów.

   

  PRAKTYKI ZAWODOWE

  80 godz

  1. Zasady przyjęcia chorego ze schorzeniami neurologicznymi do oddziału neurologii

  1. Metody opieki nad pacjentem ze schorzeniami naczyniowymi mózgu

  1. Zasady opieki pielęgniarskiej wobec pacjentów ze schorzeniami nerwów obwodowych

  1. Zasady przygotowania pacjenta do badań diagnostycznych i pielęgnowania po ich wykonaniu

  1. Opieka nad pacjentem wymagającym intensywnego nadzoru neurologicznego

  1. Zasady opieki nad pacjentem ze schorzeniami otępiennymi

  1. Zasady opieki nad pacjentem ze schorzeniami demielinizacyjnymi

  1. Zasady opieki nad pacjentem z urazami czaszkowo- mózgowymi

  SAMOKSZTAŁCENIE

   

  LITERATURA

   

  PODSTAWOWA

  1. Prusiński A.: Neurologia praktyczna. PZWL, Warszawa 2011

  2. Jaracz K., Kozubski W.: Pielęgniarstwo neurologiczne. PZWL, Warszawa 2008

  3. Jabłońska R., Ślusarz R. (red.): Wybrane problemy pielęgnacyjne pacjentów w schorzeniach układu nerwowego. Wyd. Continuo, Wrocław 2012

  4. Kozubski W., Liberski P.P., Moryś J.: Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa 2013

  5. Adamczyk K.: Pielęgnowanie chorych po udarze mózgu. Wyd. Czelej, Lublin 2003

   

   

   

  UZUPEŁNIAJĄCA

   

  1. Kozubski W. (red.): Stany zagrożenia życia w neurologii klinicznej. PZWL, Warszawa 2011

  2. Kotowicz J. (red.): Stwardnienie rozsiane. PZWL, Warszawa 2011

   

  KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

  (opisowe, procentowe, punktowe, inne ……………………..formy oceny do wyboru przez wykładowcę)

   

  EFEKTY KSZTAŁCENIA

  NA OCENĘ 3

  NA OCENĘ 3.5

  NA OCENĘ 4

  NA OCENĘ 4.5

   

  NA OCENĘ 5

  wyżej wymienione formujące metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia oceniono systemem procentowym lub

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  punktowym

  30

  35

  40

  45

  50

  WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

  Obecność na wykładach i zajęciach, przygotowanie teoretyczne do zajęć praktycznych, czynne uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny z efektów formułujących i podsumowujących- pozytywne zdanie egzaminu.

  Podsumowujące metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia W -2,6,9,12,14,15, 26,29,33- (wiedza) oceniono metodą :

  • Egzamin teoretyczny pisemny

  Efekty nr U 1,4,5,11,12,20,22,30 (umiejętności) oceniane są metodą

  • Realizacji zleconego zadania tak wykonał prawidłowo (2 pkt), wykonał częściowo (1 pkt), nie wykonał (0 pkt.)

  • Czas prezentacji wykonanego zadania 5 – 10 minut

  • Kryterium uzyskania oceny pozytywnej prawidłowe wykonanie zadania

  Efekty K 5,6,10 (kompetencje) oceniane są metodą:

  • Samooceny

  • Student ocenia samodzielnie czy jest w stanie zrealizować dany efekt kształcenia :potrafi (2pkt.), potrafi z pomocą nauczyciela (1pkt.), nie potrafi (0pkt.)

  Kryterium uzyskania oceny pozytywnej jest zdobycie 13 pkt. w skali 34 punktowej

   

  OSIĄGNIĘCIE ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I

  X pozytywny wynik końcowego egzaminu

  X egzamin teoretyczny pisemny

  egzamin teoretyczny ustny

  egzamin praktyczny

  zaliczenie

  • Czas trwania egzaminu 30 minut

  • Liczba pytań egzaminacyjnych zamkniętych, jednokrotnego wyboru– 30

  • Kryterium uzyskania oceny pozytywnej jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na 60% pytań egzaminacyjnych

  • Punktacja – za każde pytanie 1 punkt max: 30 pkt min: 18 pkt

   • < 18 pkt niedostateczny (2,0)

   • 18-20 dostateczny (3,0)

   • 21- 22 dość dobry (3,5)

   • 23 – 25 dobry (4,0)

   • 26– 28 ponad dobry (4,5)

   • 29 – 30 bardzo dobry (5,0)

   

  Oświadczenie i podpis prowadzącego zajęcia

  Oświadczam, że treści programowe zawarte w niniejszym sylabusie są rezultatem mojej indywidualnej pracy twórczej wykonywanej w ramach stosunku pracy /współpracy wynikającej z umowy cywilnoprawnej oraz że osobom trzecim nie przysługują z tego tytułu autorskie prawa majątkowe

  Data20.08.2017 ………………………………………………….

   

  PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA

   

  ………………………………………………………………………………………………………….

   

  Data sporządzenia sylabusa 20.08.2017 r

  Dr n. med. Katarzyna Krystyna Snarska

  Dr n.med. Monika Chorąży

   

   

  AKCEPTACJA DZIEKANA WYDZIAŁU

   

   

  Data…………………………………………… ……………………………………………………………….