Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Sylabus.
 • Ostatnia zmiana 20.09.2022 przez Klinika Neurologii

  Sylabus

  KARTA MODUŁU ZAJĘĆ/SYLABUS

  Wydział Nauk o Zdrowiu UMB

  dotyczy cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akad.  2022/2023

  Kierunek studiów

  Ratownictwo Medyczne

  Profil studiów

  □  ogólnoakademicki     X praktyczny  

  Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej moduł zajęć

  Klinika Neurologii

  Osoba(y) prowadząca(e)

  prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska, dr hab. n. med. Monika Chorąży, dr hab. n. med. Katarzyna Kapica-Topczewska, dr n. med. Joanna Tarasiuk, dr n. med. Helena Borowik, dr n. med. Robert Pogorzelski, dr n. med. Agata Czarnowska, lek. Michał Szczepański, lek. Dominika Jakubowicz-Lachowska, lek. Anna Mirończuk, lek. Izabela Wadowiec, lek. Joanna Kulikowska

  Poziom studiów

  I stopnia (licencjackie)   X   stopnia (magisterskie) □

  Forma studiów

  X stacjonarne X niestacjonarne

  Rok studiów

  I  □    II  X    III  □   I V  □   V  □         

  Semestr studiów:

  1   □   2  □    3   □   4  X  5  □   6  □ 7   □   8  □    9   □  10  □ 

  Nazwa modułu zajęć

  Neurologia

  Język wykładowy

  polski   X    angielski   □

  Miejsce realizacji:

  zajęć praktycznych

  Klinika Neurologii USK

  praktyk zawodowych

  nie dotyczy

  Opis zajęć:

  Założenia i cel zajęć:

  Poznanie epidemiologii, etiologii, patofizjologii, obrazu klinicznego i postępowania medycznego oraz powikłań w głównych schorzeniach neurologicznych oraz oczekiwań w stosunku do ratowników medycznych  w przypadku wyżej wymienionych schorzeń.

  Metody kształcenia:

  Wykład informacyjny, dyskusja dydaktyczna, pogadanka, opis przypadku, praca z pacjentem, burza mózgów.

  Symbol i numer przedmiotowego efektu uczenia się

  Efekt uczenia się

  Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się:

  Formujące*

  Podsumowujące**

  WIEDZA

  W1

  Zna i rozumie leki stosowane w nagłych chorobach neurologicznych i psychiatrycznych.

  C.W35.

  Bieżąca informacja zwrotna

  Test dopasowania

  W2

  Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w najczęstszych chorobach układu nerwowego.

  C.W36.

  Bieżąca informacja zwrotna

  Test dopasowania

  W3

  Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w bólach głowy i chorobach naczyniowych mózgu, w szczególności w udarze mózgu oraz padaczce.

  C.W37.

  Bieżąca informacja zwrotna

  Test dopasowania

  W4

  Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w zakażeniach układu nerwowego, w szczególności w zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych.

  C.W38.

  Bieżąca informacja zwrotna

  Test dopasowania

  W5

  Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w chorobach otępiennych.

  C.W39.

  Bieżąca informacja zwrotna

  Test dopasowania

  UMIEJĘTNOŚCI

  U1

  Potrafi oceniać stan świadomości pacjenta.

  C.U8.

  Bieżąca informacja zwrotna

  Test dopasowania

  U2

  Potrafi przeprowadzać badanie fizykalne pacjenta dorosłego w zakresie niezbędnym do ustalenia jego stanu.

  C.U10.

  Bieżąca informacja zwrotna

  Test dopasowania

  U3

  Potrafi oceniać stan neurologiczny pacjenta.

  C.U17.

  Bieżąca informacja zwrotna

  Test dopasowania

  U4

  Potrafi oceniać nagłe zagrożenia neurologiczne u pacjenta

  C.U48.

  Bieżąca informacja zwrotna

  Test dopasowania

  U5

  Potrafi wykonywać procedury medyczne pod nadzorem lub na zlecenie lekarza.

  C.U65.

  Bieżąca informacja zwrotna

  Test dopasowania

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE

  K1

  Jest gotów do aktywnego słuchania, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, skutecznego i empatycznego porozumiewania się z pacjentem.

  K.1.

  Bieżąca informacja zwrotna

  Przedłużona obserwacja przez opiekuna/nauczyciela prowadzącego

  METODY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

  * przykłady metod FORMUJĄCYCH

  Obserwacja pracy studenta

  Test wstępny

  Bieżąca informacja zwrotna

  Ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Obserwacja pracy na ćwiczeniach

  Zaliczenie poszczególnych czynności

  Zaliczenie każdego ćwiczenia

  Kolokwium praktyczne ocena w systemie punktowym

  Ocena przygotowania do zajęć

  Dyskusja w czasie ćwiczeń

  Wejściówki na ćwiczeniach

  Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń

  Zaliczenia cząstkowe

  Ocena wyciąganych wniosków z eksperymentów

  Zaliczenie wstępne

  Opis przypadku

  Próba pracy

  ** przykłady metod PODSUMOWUJĄCYCH

  metody weryfikacji efektów uczenia się w zakresie wiedzy:

  Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy)

  Egzamin pisemny (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi)

  Metody weryfikacji efektów uczenia się w zakresie umiejętności:

  Egzamin praktyczny

  Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/

  Mini-CEX (mini – clinical examination)

  Realizacja zleconego zadania

  Projekt, prezentacja

  Metody weryfikacji efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych:

  Esej refleksyjny

  Przedłużona obserwacja przez opiekuna/nauczyciela akademickiego

  Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników)

  Samoocena

  NAKŁAD PRACY STUDENTA (BILANS PUNKTÓW ECTS)

  Forma aktywności studenta

  Obciążenie studenta (godz.)

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)

  30

  Udział w wykładach (wg planu studiów)

  10

  Udział w seminariach (wg planu studiów)

   

  Udział w ćwiczeniach (wg planu studiów)

   

  Udział w zajęciach praktycznych (wg planu studiów)

  20

  Udział w konsultacjach związanych z zajęciami

   

  Samodzielna praca studenta (przykładowa forma pracy studenta)

  20

  Samodzielne przygotowanie do seminariów

   

  Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń

   

  Samodzielne przygotowanie do zajęć praktycznych

  10

  Wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku, prezentacji, itd. …………………………….

   

  Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)

   

  Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń etapowych

   

  Samodzielne przygotowanie do egzaminu/zaliczenia końcowego i udział w egzaminie/zaliczeniu końcowym

  10

  Sumaryczne obciążenie pracy studenta                                                                                                     Godziny ogółem:

  50

  Liczba punktów ECTS

  2

  Forma zajęć

  Treści programowe poszczególnych zajęć

  Symbol przedmiotowego efektu uczenia się

  Liczba godzin

  WYKŁADY

  1. Choroby obwodowego układu nerwowego.

   

  1

  1. Rwy.

   

  1

  1. Padaczka.

   

  1

  1. Stwardnienie rozsiane.

   

  1

  1. Udary mózgu.

   

  1

  1. Choroba Parkinsona i inne choroby zwyrodnieniowe OUN.

   

  1

  1. Guzy OUN.

   

  1

  1. Bóle głowy.

   

  1

  1. Choroby mięśni.

   

  1

  1.  Choroby rdzenia.

   

  1

  ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

  1. Badanie neurologiczne.

   

  3

  1. Udary mózgu niedokrwienne i krwotoczne. Zaburzenia wyższych czynności korowych (afazja, apraksja, aleksja, agrafia).

   

  3

  1. Choroby demielinizacyjne OUN.

   

  3

  1. Rwy.

   

  3

  1. Guzy mózgu i rdzenia kręgowego

   

  2

  1. Choroby mięśni (miastenia, miotonia, dystrofie mięśniowe). EMG – wykorzystanie kliniczne.

   

  3

  1. Padaczka i inne przyczyny utraty przytomności. EEG – wykorzystanie kliniczne.

   

  3

  LITERATURA PODSTAWOWA

  (3-5 pozycji)

  1. Kozubski W., Liberski P.P.:  Neurologia - podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa 2006.
  2. Mazur R., Kozubski W, Prusiński A.: Podstawy kliniczne neurologii dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa 1999.

  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

  (3-5 pozycji)

  1. Prusiński A. (red.): Neurologia praktyczna. PZWL, Warszawa 2002.
  2. Stępień A.: Bóle głowy. Diagnostyka i leczenie. Czelej, Lublin 2005.
  3. Friedman A.: Choroba Parkinsona. Mechanizmy, rozpoznawanie, leczenie. Czelej, Lublin 2005.
  4. Jędrzejczak J.: Padaczka. Czelej, Lublin 2005.
  5. Jaracz K., Kozubski W.: Pielęgniarstwo neurologiczne. Podręcznik dla studentów. PZWL, Warszawa   2008
  6. Kiperski J. (red.): Schorzenia i urazy kręgosłupa. PZWL, Warszawa 2001.

  WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA ZAJĘĆ (ZGODNIE Z REGULAMINEM PRZEDMIOTU/JEDNOSTKI)

  Sposób zaliczenia zajęć

  Obecność na  wykładach i zajęciach praktycznych, przygotowanie teoretyczne do zajęć praktycznych, czynne uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny z efektów formułujących i podsumowujących – pozytywny wynik zaliczenia pisemnego.

  Zasady zaliczania nieobecności

  Każda nieobecność powinna zostać usprawiedliwiona, zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalistę, organ państwowy lub Dziekana Wydziału.

  W przypadkach losowych zajęcia można zaliczyć z inną grupą ćwiczeniową.

  Zaliczenie nieobecności odbyć się powinno w terminie 2 tygodni od ustania przyczyny nieobecności, jednak w wyjątkowych sytuacjach nie później niż do dnia zaliczenia semestralnego (w przypadku nieobecności następujących podczas trwania semestru zimowego)/egzaminu końcowego.

  Zaliczenie nieobecności na zajęciach teoretycznych polega na samodzielnym opracowaniu wyznaczonego przez prowadzącego zagadnienia/zagadnień w formie prezentacji, krótkiego referatu lub opracowania o charakterze naukowym.  

  W przypadku nieobecności występującej podczas zajęć praktycznych - podstawą zaliczenia nieobecności jest wykonanie zadania w formie próby pracy.

  Możliwości i formy wyrównywania zaległości

  Ponowne odbycie zajęć z inną grupą ćwiczeniową.

  Ponowne przystąpienie do zaliczeń cząstkowych/zaliczenia końcowego.

  Zasady dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia

  Obecność na wszystkich zajęciach teoretycznych - wykładach

  • Zaliczenie zajęć praktycznych (obecność na wszystkich zajęciach, zaliczenie poszczególnych czynności)

  KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z ZAJĘĆ ZAKOŃCZONYCH ZALICZENIEM

  (opisowe, procentowe, punktowe, inne….)

  Podsumowujące  metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się (wiedza) oceniono metodą:

  • Egzamin teoretyczny pisemny
  • Czas trwania egzaminu 30 minut
  • Liczba pytań egzaminacyjnych otwartych, półotwartych – 20
  • Kryterium uzyskania oceny pozytywnej jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na 60% pytań egzaminacyjnych
  • Punktacja – za każde pytanie 1 punkt; max: 20 pkt, min: 12 pkt

   

  Efekty  uczenia się (umiejętności) oceniane są metodą

  • Realizacji zleconego zadania: tak, wykonał prawidłowo (2 pkt), wykonał częściowo (1 pkt), nie wykonał (0 pkt)
  • Czas prezentacji wykonanego zadania: 5 – 10 minut
  • Kryterium uzyskania oceny pozytywnej prawidłowe wykonanie zadania

  Efekty uczenia się (kompetencje społeczne) oceniane są metodą:

  • Samooceny
  • Bieżącej informacji zwrotnej
  • Student ocenia samodzielnie czy jest w stanie zrealizować dany efekt uczenia się: potrafi (2 pkt), potrafi z pomocą nauczyciela (1 pkt), nie potrafi (0 pkt)

  Kryterium uzyskania oceny pozytywnej jest zdobycie 1 pkt w skali 2-punktowej

  Data opracowania sylabusa: 15.07.2022

  Sylabus opracował(a): dr n. med. Joanna Tarasiuk