Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Sylabus.
 • Ostatnia zmiana 07.12.2023 przez Klinika Neurologii

  Sylabus

                                                                                                                Załącznik do Uchwały RWNZ nr 10/2022 z dnia 22.02.2022 r.

   

  KARTA MODUŁU ZAJĘĆ/SYLABUS

  Wydział Nauk o Zdrowiu UMB

  dotyczy cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akad.  2023/2024

  Kierunek studiów

  Ratownictwo Medyczne

  Profil studiów

  □  ogólnoakademicki     X praktyczny  

  Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej moduł zajęć

  Klinika Neurologii

  Osoba(y) prowadząca(e)

  lek. Michał Szczepański, lek. Anna Mirończuk, lek. Izabela Wadowiec, lek. Joanna Kulikowska, lek. Marcin Bazylewicz, dr n.med. Dorota Halicka, mgr Przemysław Wielemborek, lek. Paulina Matys, lek. Magdalena Sarnowska, lek. Mateusz Bargielski

  Poziom studiów

  I stopnia (licencjackie)   X   stopnia (magisterskie) □

  Forma studiów

  X stacjonarne X niestacjonarne

  Rok studiów

  I  □    II  X    III  □   I V  □   V  □         

  Semestr studiów:

  1   □   2  □    3   □   4  X  5  □   6  □ 7   □   8  □    9   □  10  □ 

  Nazwa modułu zajęć

  Neurologia

  Język wykładowy

  polski   X    angielski   □

  Miejsce realizacji:

  zajęć praktycznych

  Klinika Neurologii USK

  praktyk zawodowych

  nie dotyczy

  Opis zajęć:

  Założenia i cel zajęć:

  Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej epidemiologii, patomechanizmu, obrazu klinicznego, diagnostyki różnicowej, profilaktyki i zasad  leczenia najczęstszych schorzeń neurologicznych.                                                 Nabycie przez studentów umiejętności obserwacji i rozpoznawania stanu neurologicznego pacjenta w sytuacjach zagrożenia życia oraz znajomość podstawowych objawów i zespołów neurologicznych.                               Zapoznanie z zasadami prowadzenia wywiadu i badania fizykalnego chorych z chorobami układu nerwowego, zapoznanie studentów z podstawami badania neurologicznego.                                                                          Zapoznanie studentów ze specyfiką pracy z osobami w neurologicznych stanach  nagłych w warunkach domowych i SOR oraz kształtowanie właściwej postawy wobec osób z dysfunkcjami pochodzenia neurologicznego.                                                                                                                                               Poznanie specyfiki pracy ratownika medycznego w podmiotach leczniczych.

  Metody kształcenia:

  Wykłady: metody słowne, pokaz, demonstracja przypadków, film

  Zajęcia praktyczne: analiza przypadków klinicznych, ćwiczenia przedmiotowe, instruktaż badania neurologicznego, burza mózgów, dyskusja dydaktyczna, praca z pacjentem.

  Symbol i numer przedmiotowego efektu uczenia się

  Efekt uczenia się

  Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się:

  Formujące*

  Podsumowujące**

  WIEDZA

  W1

  Zna i rozumie mechanizmy prowadzące do nagłych zagrożeń zdrowia i życia.

  C.W17

  Bieżąca informacja zwrotna

  Test dopasowania

  W2

  Zna i rozumie leki stosowane w nagłych chorobach neurologicznych i psychiatrycznych.

  C.W35.

  Bieżąca informacja zwrotna

  Test dopasowania

  W3

  Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w najczęstszych chorobach układu nerwowego.

  C.W36.

  Bieżąca informacja zwrotna

  Test dopasowania

  W4

  Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w bólach głowy i chorobach naczyniowych mózgu, w szczególności w udarze mózgu oraz padaczce.

  C.W37.

  Bieżąca informacja zwrotna

  Test dopasowania

  W5

  Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w zakażeniach układu nerwowego, w szczególności w zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych.

  C.W38.

  Bieżąca informacja zwrotna

  Test dopasowania

  W6

  Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w chorobach otępiennych.

  C.W39.

  Bieżąca informacja zwrotna

  Test dopasowania

  W7

  Zna i rozumie wybrane skale oceny śpiączki oraz skale urazowe i rokownicze.

  C.W66

  Bieżąca informacja zwrotna

  Test dopasowania

  UMIEJĘTNOŚCI

  U1

  Potrafi przeprowadzać wywiad medyczny z pacjentem dorosłym w  zakresie niezbędnym do podjęcia medycznych

  czynności ratunkowych.

  C.U7.

  Bieżąca informacja zwrotna

  Test dopasowania

  U2

  Potrafi oceniać stan świadomości pacjenta.

  C.U8.

  Bieżąca informacja zwrotna

  Test dopasowania

  U3

  Potrafi ustalić prawidłowo wstępne rozpoznanie choroby układu nerwowego oraz ocenić pilność transportu do szpitala.

  C.U01.

  Bieżąca informacja zwrotna

  Test dopasowania

  U4

  Potrafi oceniać stan neurologiczny pacjenta.

  C.U17.

  Bieżąca informacja zwrotna

  Test dopasowania

  U5

  Potrafi oceniać nagłe zagrożenia neurologiczne u pacjenta.

  C.U48.

  Bieżąca informacja zwrotna

  Test dopasowania

  U6

  Potrafi wykonywać procedury medyczne pod nadzorem lub na zlecenie lekarza.

  C.U65.

  Bieżąca informacja zwrotna

  Test dopasowania

  U7

  Potrafi dostosowywać postępowanie ratunkowe do stanu pacjenta.

  C.U66.

  Bieżąca informacja zwrotna

  Test dopasowania

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE

  K1

  Jest gotów do aktywnego słuchania, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, skutecznego i empatycznego porozumiewania się z pacjentem.

  K.1.

  Bieżąca informacja zwrotna

  Przedłużona obserwacja przez opiekuna/nauczyciela prowadzącego

  METODY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

  * przykłady metod FORMUJĄCYCH

  Obserwacja pracy studenta

  Test wstępny

  Bieżąca informacja zwrotna

  Ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Obserwacja pracy na ćwiczeniach

  Zaliczenie poszczególnych czynności

  Zaliczenie każdego ćwiczenia

  Kolokwium praktyczne ocena w systemie punktowym

  Ocena przygotowania do zajęć

  Dyskusja w czasie ćwiczeń

  Wejściówki na ćwiczeniach

  Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń

  Zaliczenia cząstkowe

  Ocena wyciąganych wniosków z eksperymentów

  Zaliczenie wstępne

  Opis przypadku

  Próba pracy

  ** przykłady metod PODSUMOWUJĄCYCH

  metody weryfikacji efektów uczenia się w zakresie wiedzy:

  Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy)

  Egzamin pisemny (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi)

  Metody weryfikacji efektów uczenia się w zakresie umiejętności:

  Egzamin praktyczny

  Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/

  Mini-CEX (mini – clinical examination)

  Realizacja zleconego zadania

  Projekt, prezentacja

  Metody weryfikacji efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych:

  Esej refleksyjny

  Przedłużona obserwacja przez opiekuna/nauczyciela akademickiego

  Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników)

  Samoocena

  NAKŁAD PRACY STUDENTA (BILANS PUNKTÓW ECTS)

  Forma aktywności studenta

  Obciążenie studenta (godz.)

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)

  30

  Udział w wykładach (wg planu studiów)

  10

  Udział w seminariach (wg planu studiów)

   

  Udział w ćwiczeniach (wg planu studiów)

   

  Udział w zajęciach praktycznych (wg planu studiów)

  20

  Udział w konsultacjach związanych z zajęciami

   

  Samodzielna praca studenta (przykładowa forma pracy studenta)

  20

  Samodzielne przygotowanie do seminariów

   

  Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń

   

  Samodzielne przygotowanie do zajęć praktycznych

  10

  Wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku, prezentacji, itd. …………………………….

   

  Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)

   

  Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń etapowych

   

  Samodzielne przygotowanie do egzaminu/zaliczenia końcowego i udział w egzaminie/zaliczeniu końcowym

  10

  Sumaryczne obciążenie pracy studenta                                                                                                     Godziny ogółem:

  50

  Liczba punktów ECTS

  2

  Forma zajęć

  Treści programowe poszczególnych zajęć

  Symbol przedmiotowego efektu uczenia się

  Liczba godzin

  WYKŁADY

  1. Zaburzenia mowy w chorobach neurologicznych.

   

  1

  1. Choroby mięśni.

   

  1

  1. Padaczka – różnicowanie z innymi stanami napadowymi.

   

  1

  1. Choroby demielinizacyjne.

   

  1

  1. Choroby naczyniowe mózgu i rdzenia kręgowego.

   

  1

  1. Choroby układu pozapiramidowego.

   

  1

  1. Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego.

   

  1

  1. Bóle głowy.

   

  1

  1. Choroby obwodowego układu nerwowego.

   

  1

  1.  Chory nieprzytomny.

   

  1

  ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

  1. Badanie neurologiczne i jego interpretacja.

   

  4

  1. Choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego.

   

  2

  1. Rwy.

   

  1

  1. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.

   

  1

  1. Stany nagłe w neurologii.

   

   

  4

  1. Zespoły otępienne.

   

  1

  1. Choroby mięśni. EMG – wykorzystanie kliniczne.

   

  2

  1. Padaczka i inne przyczyny utraty przytomności. EEG – wykorzystanie kliniczne.

   

  3

  1. Choroby wybranych nerwów czaszkowych.

   

  1

  1. Rehabilitacja neurologiczna.

   

  1

                

                                                                                                                                                                                            

  LITERATURA PODSTAWOWA

  (3-5 pozycji)

  1. Kozubski W., Liberski P. Neurologia - podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, 2014.
  2. Geraint Fuller. Redakcja naukowa: Wojciech Turaj: Badanie neurologiczne. Seria / cykl: TO PROSTE. Edra Urban & Partner, 2015
  3. Ryglewicz D., Ładny J.R., Szczurek-Żelazko J. Dobre praktyki postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego z pacjentem z podejrzeniem udaru mózgu — aktualizacja.  „Algorytm postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego w oparciu o dobre praktyki postępowania z pacjentem z podejrzeniem udaru mózgu". https://www.gov.pl/attachment/144a1e0b-9658-4d5b-8a23-6d4bf99bb7a2

  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

   1. pozycji)
  1. Jaracz K., Domitrz I.; Pielęgniarstwo Neurologiczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2019.
  2. M. Yogarajah. Neurologia. Crash Course. Edra Urban&Partner, 2016.
  3. Adamkiewicz B., Gąbiński A., Klimek A.: Neurologia dla studentów pielęgniarstwa. Wolters Kluwer, Kraków, 2010.
  4. Sienkiewicz-Jarosz H. Stany nagłe. Neurologia. Wyd. II. Medical Tribune, 2020.
  5. Sienkiewicz-Jarosz H., Stany nagłe w neurologii, https://podyplomie.pl/wiedza/stany-nagle/stany-nagle-neurologia (dostęp po zalogowaniu)

  WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA ZAJĘĆ (ZGODNIE Z REGULAMINEM PRZEDMIOTU/JEDNOSTKI)

  Sposób zaliczenia zajęć

  Obecność na  wykładach i zajęciach praktycznych, przygotowanie teoretyczne do zajęć praktycznych, czynne uczestnictwo w zajęciach praktycznych, uzyskanie pozytywnej oceny z efektów formułujących i podsumowujących – pozytywny wynik zaliczenia pisemnego. Pozytywny wynik bieżącej obserwacji dokonywanej przez nauczyciela/opiekuna prowadzącego.

  Zasady zaliczania nieobecności

  Każda nieobecność powinna zostać usprawiedliwiona, zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalistę, organ państwowy lub Dziekana Wydziału.

  W przypadkach losowych zajęcia można zaliczyć z inną grupą ćwiczeniową.

  Zaliczenie nieobecności odbyć się powinno w terminie 2 tygodni od ustania przyczyny nieobecności, jednak w wyjątkowych sytuacjach nie później niż do dnia zaliczenia semestralnego (w przypadku nieobecności następujących podczas trwania semestru zimowego)/egzaminu końcowego.

  Zaliczenie nieobecności polega na samodzielnym opracowaniu wyznaczonego przez prowadzącego zagadnienia/zagadnień w formie prezentacji, krótkiego referatu lub opracowania o charakterze naukowym lub/oraz odpowiedzi w formie ustnej z zakresu materiału poruszanego na zajęciach na których student był nieobecny.

  Możliwości i formy wyrównywania zaległości

  Ponowne odbycie zajęć z inną grupą ćwiczeniową.

  Ponowne przystąpienie do zaliczeń cząstkowych/zaliczenia końcowego.

  Zasady dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia

  Obecność na wszystkich zajęciach teoretycznych - wykładach

  • Zaliczenie zajęć praktycznych [obecność na wszystkich zajęciach (lub usprawiedliwienie i odrobienie zajęć, na których student był nieobecny), zaliczenie poszczególnych czynności, aktywność na zajęciach, pozytywny wynik przedłużonej obserwacji dokonywanej przez nauczyciela/opiekuna prowadzącego].

  KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z ZAJĘĆ ZAKOŃCZONYCH ZALICZENIEM

  (opisowe, procentowe, punktowe, inne….)

  Podsumowujące  metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się (wiedza) oceniono metodą:

  • Egzamin teoretyczny pisemny
  • Czas trwania egzaminu 30 minut
  • Liczba pytań egzaminacyjnych otwartych, półotwartych – 20
  • Kryterium uzyskania oceny pozytywnej jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na 60% pytań egzaminacyjnych
  • Punktacja – za każde pytanie 1 punkt; max: 20 pkt, min: 12 pkt

   

  Efekty uczenia się (umiejętności) oceniane są metodą

  • Realizacji zleconego zadania: tak, wykonał prawidłowo (2 pkt), wykonał częściowo (1 pkt), nie wykonał (0 pkt)
  • Czas prezentacji wykonanego zadania: 5 – 10 minut
  • Kryterium uzyskania oceny pozytywnej: prawidłowe wykonanie zadania

  Efekty uczenia się (kompetencje społeczne) oceniane są metodą:

  • Samooceny
  • Bieżącej informacji zwrotnej
  • Student ocenia samodzielnie, czy jest w stanie zrealizować dany efekt uczenia się: potrafi (2 pkt), potrafi z pomocą nauczyciela (1 pkt), nie potrafi (0 pkt)

  Kryterium uzyskania oceny pozytywnej jest zdobycie 1 pkt w skali 2-punktowej

   

  Sylabus opracował(a): lek. Anna Mirończuk