• Ostatnia zmiana 22.03.2022 przez Zakład Psychologii i Filozofii

  Dydaktyka

   

   

   

   H A R M O N O G R A M   Z A J Ę Ć 

         realizowanych w ZAKŁADZIE PSYCHOLOGII i FILOZOFII      

  w semestrze LETNIIM 2021/2022

   

                      zobacz ► PONIEDZIAŁEK  (aktualizacja 22.03.2022)          

                      zobacz ► WTOREK  (aktualizacja 22.03.2022) 

                      zobacz ► ŚRODA  (aktualizacja 22.03.2022) 

                      zobacz ► CZWARTEK  (aktualizacja 22.03.2022) 

                      zobacz ► PIĄTEK (aktualizacja 22.03.2022)          

   

   

   

   

  ► Wszystkich studentów uczestniczących w zajęciach realizowanych w Zakładzie obowiązuje poniższy  REGULAMIN DYDAKTYCZNY

   

                                                                      

  R E G U L A M I N    D Y D A K T Y C Z N Y

  obowiązujący studentów UMB uczestniczących w zajęciach

  w ZAKŁADZIE PSYCHOLOGII I FILOZOFII

  w roku akademickim 2021/2022

   

        1.   Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć zamieszczonym na stronie 

             internetowej  Zakładu Psychologii i Filozofii i Psychologii pod adresem:

              https://www.umb.edu.pl/wnoz/studium-filozofii-i-psychologii-człowieka   

        2.   Obecność studentów na wykładach, ćwiczeniach i seminariach jest obowiązkowa. Studenci są

              zobowiązani do nadrobienia prac zaległych z powodu nieobecności, bez względu na przyczynę

              nieobecności, a formę w jakiej jest to wykonywane należy uzgodnić z prowadzącym. W żadnym 

              wypadku nie można opuścić więcej niż 20% zajęć. Studenci, którzy nie zastosują się do tego

              przepisu NIE otrzymają zaliczenia z przedmiotu.

        3.   W przypadku wykładów i seminariów, które będą odbywać się ONLINE również obowiązują

              zasady  podane powyżej w punkcie 2.

        4.   Wykładowcy prowadzący zajęcia są dostępni na konsultacjach w godzinach pracy lub za

              pośrednictwem poczty elektronicznej. Godziny przyjęć wykładowców i dane kontaktowe są

              dostępne na stronie internetowej Studium.

        5.   Warunki zaliczenia danego przedmiotu, kryteria oceny oraz forma zaliczenia lub egzaminu wraz

              z kryteriami zwolnienia z danego przedmiotu określa sylabus. Sylabusy są dostępne do wglądu

              u nauczycieli podczas konsultacji w Studium Filozofii i Psychologii Człowieka oraz na stronie

              internetowej Studium.

        6 .   Lista obowiązkowych i rekomendowanych podręczników do poszczególnych zajęć znajduje się 

              w sylabusie przedmiotu.

        7.   Studenci mogą przejrzeć własne, ocenione prace pisemne, zgłaszając się do prowadzącego

              przedmiot w godzinach jego konsultacji.

        8.   O wynikach egzaminów i zaliczeń studenci zostaną poinformowani bezpośrednio przez wykładowcę          

              z danego przedmiotu. Alternatywnie wyniki zostaną opublikowane z wykorzystaniem numerów

              indeksów studentów na tablicy ogłoszeń Studium lub przesłane pocztą elektroniczną do

              przedstawiciela roku / grupy studentów.

        9.   W przypadku nieobecności na zaliczeniu lub egzaminie student zobowiązany jest do skontaktowania

              się z wykładowcą prowadzącym przedmiot w godzinach pracy w celu ustalenia alternatywnego

              terminu zaliczenia.

      10.   W celu potwierdzenia wyników zaliczenia lub egzaminu w uczelnianym systemie Basus studenci 

              proszeni są o kontakt z wykładowcą prowadzącym przedmiot.  

      11.   Studentom przysługuje odwołanie w sprawie wystawionych ocen końcowych (w terminie 7 dni

              od ich ogłoszenia) do Kierownika Studium. W takich okolicznościach kierownik może wymagać

              od studentów wykazania się wiedzą z zakresu studiów. 

      12.   Ostateczny termin uzyskania zaliczeń w roku akademickim 2021/2022:

               - dla przedmiotów kończących się w semestrze zimowym: 20.02.2022 r.

               - dla przedmiotów kończących się w semestrze letnim: 28.06.2022 r.

      13.   W przypadkach niewyszczególnionych w powyższym REGULAMINIE

              obowiązuje REGULAMIN STUDIÓW UMB. 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                 Kierownik

                                                                                          Zakładu Psychologii i Filozofii           

                                                                                     dr hab. Barbara Polityńska - Lewko                    

   

   

   

  C O U R S E   R E G U L A T I O N S 

  governing students of the Medical University of Bialystok

  attending classes at the 

  DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY & PHILOSOPHY

  in the academic year 2021/2022

   

      1.   Classes take place  in accordance with the timetable which is posted on the department's website at: 

         https://www.umb.edu.pl/wnoz/studium-filozofii-i-psychologii-człowieka    

      2.   Student's attendance at lectures, seminars and classes is obligatory.  Students are required to make up

            any work missed as a result of absences, irrespective of the reason for not being present, and the form

            in which this is done should be agreed with the lecturer.  Under no circumstances is it permitted to miss

            more than 20% of classes. Students who do not comply with this regulation will NOT receive a credit

            in the subject.

      3.   Lectures will be OLINE on Blackboard and seminars will take place in room 4.14 and the regulations

            in (2) apply as above.

      4.   Lecturers conducting classes are available for consultation during their office hours or by the e-mail.

            Lecturer's office hours and contact details are available on the department's website.

      5.   The conditions for obtaining a credit in a given subjects, assessment criteria and the form of the credit

            or examination, along with criteria for granting exemption from a given subjects, are specified in the       

            syllabusses.

      6.    A list of compulsory and recommended textbooks for particular subjects is specified in the course

            syllabuses.

      7.   Students may review their own marked written work by applying to the lecturer responsible for the

            subject during his/her office hours. 

      8.   Students will be informed directly of their examination results and credit achievements by the

            lecturer in a given subjects.  Alternatively results will be posted according to the student's number

            on the department noticeboard  or sent by e-mail to the student's group representative(s).

      9.   In the case of non-attendance for the credit evaluation or examination the student is required to contact

            the lecturer responsible for the subject during his/her office hours in order in order to arrange an

            alternative time for the evaluation.

    10.   In order to receive conformation of their results in the academic record log, students are required to

            contact the lecturer responsible for the subject.

    11.   Students are entitled to appeal in the matter on their final assessment grades (within 7 days of their

            announcement) to the Head of the Department. Under such circumstances the Department Head may

    12.   The deadline fo obtaining entries for final gradies (signatures) in student's record logs for the

             academic year 2021/2022:

             - for courses ending in the winter semester: 20.02.2022 r.

             - for courses ending in the summer semester: 28.06.2022 r.

    13.   In any circumstanceses not reffered to in the above REGULATIONS,

            the REGULATIONS for STUDIES at the MEDICAL UNIVERSITY OF BIAŁYSTOK apply.  

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                  Head of

                                                                                                         Department of Psychology & Philosophy

                                                                                                            dr hab. Barbara Polityńska - Lewko