• Ostatnia zmiana 01.10.2020 przez Studium Filozofii i Psychologii Człowieka

  Dydaktyka

   

  ►  realizacja zajęć dydaktycznych z psychologii, profesjonalizmu w medycynie, filozofii, etyki, bioetyki, pedagogiki i komunikacji  

        ze studentami Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu

  ►  zajęcia z doktorantami w ramach Studiów Doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej 

   

   

   H A R M O N O G R A M    Z A J Ę Ć 

         realizowanych w Studium Filozofii i Psychologii Człowieka      

  w semestrze ZIMOWYM 2020/2021

   

                      zobacz ► poniedziałek  (aktualizacja: 01.10.2020)          

                      zobacz ► wtorek  (aktualizacja: 01.10.2020)  

                      zobacz ► środa  (aktualizacja: 01.10.2020)  

                      zobacz ► czwartek  (aktualizacja: 01.10.2020)  

                      zobacz ► piątek  (aktualizacja: 01.10.2020)  

          

   

  ►  Wykaz PRZEDMIOTÓW realizowanych na poszczególnych latach i kierunkach studiów

         wraz ze wskazaniem NAUCZYCIELI prowadzących zajęcia umieszczony jest 

        na tablicach informacyjnych przy sali 4.14 w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu

        oraz na stronie internetowej Studium (patrz: zakładki poszczególnych Wydziałów i kierunków po lewej stronie)

   

  ► Wszystkich studentów uczestniczących w zajęciach realizowanych w Studium obowiązuje poniższy  REGULAMIN DYDAKTYCZNY

   

                                                                      

  R E G U L A M I N    D Y D A K T Y C Z N Y

  obowiązujący studentów UMB uczestniczących w zajęciach

  w STUDIUM FILOZOFII I PSYCHOLOGII CZŁOWIEKA

  w roku akademickim 2020/2021

   

     1.   Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć zamieszczonym na tablicy ogłoszeń

          przy pokoju 4.26 na Wydziale Nauk o Zdrowiu i na stronie internetowej Studium Filozofii i Psychologii 

          Człowieka pod adresem: https://www.umb.edu.pl/wnoz/studium-filozofii-i-psychologii-człowieka   

     2.  Obecność studentów na wykładach, ćwiczeniach i seminariach jest obowiązkowa. Studenci są

          zobowiązani do nadrobienia prac zaległych z powodu nieobecności, bez względu na przyczynę

          nieobecności, a formę w jakiej jest to wykonywane należy uzgodnić z prowadzącym. W żadnym 

          wypadku nie można opuścić więcej niż 20% zajęć. Studenci, którzy nie zastosują się do tego przepisu

          NIE otrzymają zaliczenia z przedmiotu.

     3.  W przypadku wykładów i seminariów, które będą odbywać się ONLINE również obowiązują zasady

          podane powyżej w punkcie 2.

     4.  Zgodnie z przepisami uniwersyteckimi dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się Covid-19,

          studenci są zobowiązani do noszenia masek zakrywających nos i usta PRZEZ CAŁY CZAS przebywania 

          w budynku Wydziału Nauk o Zrowiu. Studenci, którzy nie zastosują się do tego przepisu, będą musieli 

          opuścić budynek i NIE otrzymają zaliczenia z przedmiotu. 

     5.  Wykładowcy prowadzący zajęcia są dostępni na konsultacjach w godzinach pracy lub za pośrednictwem

          poczty elektronicznej. Godziny przyjęć wykładowców i dane kontaktowe są dostępne na stronie

          internetowej Studium.

     6.  Warunki zaliczenia danego przedmiotu, kryteria oceny oraz forma zaliczenia lub egzaminu wraz

          z kryteriami zwolnienia z danego przedmiotu określa sylabus. Sylabusy są dostępne do wglądu

          u nauczycieli podczas konsultacji w Studium Filozofii i Psychologii Człowieka oraz na stronie

          internetowej Studium.

     7.  Lista obowiązkowych i rekomendowanych podręczników do poszczególnych zajęć znajduje się 

          w sylabusie przedmiotu.

     8.  Studenci mogą przejrzeć własne, ocenione prace pisemne, zgłaszając się do prowadzącego przedmiot

          w godzinach jego konsultacji.

     9.  O wynikach egzaminów i zaliczeń studenci zostaną poinformowani bezpośrednio przez wykładowcę

          z danego przedmiotu. Alternatywnie wyniki zostaną opublikowane z wykorzystaniem numerów indeksów 

          studentów na tablicy ogłoszeń Studium lub przesłane pocztą elektroniczną do przedstawiciela

          roku / grupy studentów.

   10.  W przypadku nieobecności na zaliczeniu lub egzaminie student zobowiązany jest do skontaktowania się 

          z wykładowcą prowadzącym przedmiot w godzinach pracy w celu ustalenia alternatywnego terminu

          zaliczenia.

   11.  W celu potwierdzenia wyników zaliczenia lub egzaminu w uczelnianym systemie Basus studenci 

          proszeni są o kontakt z wykładowcą prowadzącym przedmiot.  

   12.  Studentom przysługuje odwołanie w sprawie wystawionych ocen końcowych (w terminie 7 dni od ich 

          ogłoszenia) do Kierownika Studium. W takich okolicznościach kierownik może wymagać od studentów

          wykazania się wiedzą z zakresu studiów. 

   13.  Ostateczny termin uzyskania zaliczeń w roku akademickim 2020/2021:

           - dla przedmiotów kończących się w semestrze zimowym: 30.04.2021 r.

           - dla przedmiotów kończących się w semestrze letnim: 27.06.2021 r.

   14.  W przypadkach niewyszczególnionych w powyższym REGULAMINIE

          obowiązuje REGULAMIN STUDIÓW UMB. 

                                                                                                                                                                      Kierownik

                                                                                                    Studium Filozofii i Psychologii Człowieka

                                                                                                         dr hab. Barbara Polityńska - Lewko