• Ostatnia zmiana 11.11.2021 przez Zakład Psychologii i Filozofii

  Aktualności

   

   

    I n f o r m a c j e  dla  S T U D E N T Ó W 

    dotyczące  roku  akademickiego  2021/2022   

   

  ►  Informacje o realizowanych na poszczególnych LATACH i KIERUNKACH STUDIÓW

  PRZEDMIOTACH wraz z podaniem NAUCZYCIELI prowadzących zajęcia

  umieszczone są na tablicach informacyjnych przy sali 4.14 w budynku WNoZ

  oraz stronie www Studium (zakładka DYDAKTYKA)

   

  Szczegółowy HARMONOGRAM ZAJĘĆ realizowanych w Studium

  umieszczony jest na stronie www Studium (zakładka DYDAKTYKA)

   

  W sprawach związanych z realizacją zajęć dydaktycznych, zaliczaniem nieobecności, itp.

  studenci kontaktują się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia 

  drogą mailową lub telefonicznie / osobiście w godzinach konsultacji.

  Dane kontaktowe znajdują się w Zakładce KADRA

   

  ►  Warunki oraz kryteria ZALICZANIA poszczególnych przedmiotów,

  formy zaliczeń i egzaminów, jak również warunki zwalniania z nich

  zawarte są w SYLABUSACH przedmiotowych.

  Sylabusy dostępne są do wglądu w Studium Filozofii i Psychologii Człowieka

  oraz umieszczone na stronie www Studium (zakładka DYDAKTYKA)

   

  ►  Wszystkich studentów uczestniczących w zajęciach realizowanych w Studium

  obowiązuje REGULAMIN DYDAKTYCZNY

  umieszczony na tablicach informacyjnych oraz stronie www Studium (zakładka DYDAKTYKA)

   

    Ewentualne PRZEPISANIE PRZEDMIOTU zaliczonego na innym kierunku studiów

  student uzgadnia na pierwszych zajęciach bezpośrednio z nauczycielem prowadzącym przedmiot!

   

   

   

  W sprawach związanych z EGZAMINEM z FILOZOFII doktorantów 

  proszę kontaktować się bezpośrednio z dr hab. Jackiem Breczko

  drogą mailową: breczko@poczta.onet.pl

   

   

   

  W sprawie ustalenia ROZKŁADÓW ZAJĘĆ na rok akademicki 2021/2022

  proszę kontaktować się z mgr Krystyną Walejewską-Iwaszko

  (e-mail: krystyna.walejewska-iwaszko@umb.edu.pl, telefon: 607 529 788)

   

   

  W sprawach związanych z EGZAMINEM z FILOZOFII doktorantów 

  proszę kontaktować się bezpośrednio z dr hab. Jackiem Breczko

  drogą mailową: breczko@poczta.onet.pl