• Ostatnia zmiana 05.10.2020 przez Studium Filozofii i Psychologii Człowieka

  Aktualności

   

  W sprawie ustalenia ROZKŁADÓW ZAJĘĆ na rok akademicki 2020/2021

  proszę kontaktować się z mgr Krystyną Walejewską-Iwaszko

  (e-mail: krystyna.walejewska-iwaszko@umb.edu.pl, telefon: 607 529 788)

   

   

   

  W sprawach związanych z EGZAMINEM z FILOZOFII doktorantów 

  proszę kontaktować się bezpośrednio z dr hab. Jackiem Breczko

  drogą mailową: breczko@poczta.onet.pl

   

   

   

  UWAGA STUDENCI!

  W związku z Zarządzeniami Rektora UMB:

  nr 21/2020 z dnia 13.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,

  nr 23/2020 z dnia 25.03.2020 r.  w sprawie zapobiegania,  przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

  oraz nr 32/2020 z dnia 23.04.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć dydaktycznych

  prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

  materiały przewidziane do realizacji w tym czasie będą udostępniane studentom

  w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Studium

  (patrz zakładka "DYDAKTYKA" > zakładki Wydziałów i kierunków studiów po lewej stronie).

  Studenci proszeni są o pobieranie materiałów i samodzielne zapoznawanie się z zawartymi w nich treściami

  (łącznie z zadaniami do wykonania), według instrukcji podanych przez nauczycieli.

  Opanowanie tych treści jest niezbędne, aby uzyskać zaliczenia z przedmiotów.

                                                                                                                                                                                            Dr hab. Barbara Polityńska-Lewko

                                                                                                                                                                             Kierownik Studium Filozofii i Psychologii Człowieka

   

   

   

  ENGLISH DIVISION STUDENTS

  As a result of the suspension of classes and lectures at the university over the period 12.03. - 24.04.2020

  materials for classes and lectures will be made available to students in electronic form on the department's website

  (see the appropriate folder and subject for the ENGLISH DIVISION on the left of the webpage)

  Students are required to take individual responsibility for downloading the materials and to carry out the necessary work (including reading),

  as well as completing exercises according to the instructions for every class.

  It is essential to complete the work as directed in order to gain a CREDIT in the subject.

                                                                                                                                                                                            Dr hab. Barbara Polityńska-Lewko

                                                                                                                                                                            Head of Department of Philosophy and Human Psychology

   

   

   

    I n f o r m a c j e  dla  S T U D E N T Ó W 

    dotyczące  roku  akademickiego  2019/2020   

   

  W sprawach związanych z realizacją zajęć dydaktycznych, zaliczaniem nieobecności, itp.

  studenci kontaktują się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia

  w ustalonych godzinach KONSULTACJI (osobiście lub telefonicznie)

   bądź drogą mailową.

  Szczegółowy harmonogram konsultacji oraz dane kontaktowe

  znajdują się w Zakładce KADRA

   

  Szczegółowy HARMONOGRAM ZAJĘĆ realizowanych w Studium

  umieszczony jest na tablicy informacyjnej przy pokoju 4.26

  oraz stronie www Studium (zakładka DYDAKTYKA)

   

  ►  Wykaz realizowanych na poszczególnych LATACH i KIERUNKACH STUDIÓW

  PRZEDMIOTÓW wraz z podaniem NAUCZYCIELI prowadzących zajęcia

  umieszczony jest na tablicach informacyjnych przy SALI 4.14

  oraz stronie www Studium (zakładka DYDAKTYKA)

   

  ►  Warunki oraz kryteria ZALICZANIA poszczególnych przedmiotów,

  formy zaliczeń i egzaminów, jak również warunki zwalniania z nich

  zawarte są w SYLABUSACH przedmiotowych.

  Sylabusy dostępne są do wglądu w Studium Filozofii i Psychologii Człowieka

  oraz umieszczone na stronie www Studium (zakładka DYDAKTYKA)

   

  ►  Wszystkich studentów uczestniczących w zajęciach realizowanych w Studium

  obowiązuje REGULAMIN DYDAKTYCZNY

  umieszczony na tablicach informacyjnych oraz stronie www Studium (zakładka DYDAKTYKA)

   

    Ewentualne PRZEPISANIE PRZEDMIOTU zaliczonego na innym kierunku studiów

  student uzgadnia na pierwszych zajęciach bezpośrednio z nauczycielem prowadzącym przedmiot!

   

   

   

   

  W sprawach związanych z EGZAMINEM z FILOZOFII doktorantów 

  proszę kontaktować się bezpośrednio z dr hab. Jackiem Breczko

  drogą mailową: breczko@poczta.onet.pl