• 06.05.2020 Zakład Chemii Organicznej

  Regulamin

   

  REGULAMIN obowiązujący studentów I roku KOSMETOLOGII (studiów II stopnia) w Zakładzie Chemii Organicznej UMB na zajęciach z przedmiotu "Surowce kosmetyczne" w roku akademickim 2019/2020  [47]

   

  UWAGA! Zgodnie z zarządzeniami Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 i wynikającym z nich wprowadzeniem zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku od 12 marca do 24 maja 2020 r. wprowadzone zostają zmiany w Regulaminie przedmiotu „Surowce kosmetyczne” w roku akademickim 2019/2020 w obrębie paragrafu: „Forma, warunki zaliczenia przedmiotu i kryteria oceniania”:

  1/ punkt 1 otrzymuje brzmienie:

  „Zaliczenie pojedynczych zajęć laboratoryjnych wymaga spełnienia następującego warunku: obowiązkowego sporządzenia sprawozdania z każdego ćwiczenia przewidzianego harmonogramem zajęć i przesłania go w formie elektronicznej na adres mailowy osoby prowadzącej zajęcia. Sprawozdanie to stanowi podstawę zaliczenia pojedynczego ćwiczenia.”

  2/ punkt 2 otrzymuje brzmienie:

  „Zaliczenie ćwiczeń student uzyskuje na podstawie zaliczonych sprawozdań z każdego ćwiczenia (6 zaliczonych sprawozdań).”

  3/ skreśla się punkt 3 wskazanego regulaminu

  4/ punkt 4a otrzymuje brzmienie:

  „4. Warunkiem dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej jest:

          a. Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.”

  Pozostałe warunki zaliczenia przedmiotu Surowce kosmetyczne oraz dopuszczenia do egzaminu nie ulegają zmianie (oczywiście przy założeniu czasowego zdalnego nauczania).

  W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zaliczenia przedmiotu i dalszej jego realizacji proszę bezpośrednio kontaktować się z osobą odpowiedzialną za przedmiot Surowce kosmetyczne: dr Monika Tomczyk, monika.tomczyk@umb.edu.pl