Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin Dydaktyczny Jednostki.
 • Ostatnia zmiana 23.01.2024 przez I Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Dializ

  Regulamin Dydaktyczny Jednostki

   


  Regulamin  zajęć klinicznych z zakresu chorób wewnętrznych w I Klinice Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ UMB

   

  1. Regulamin zajęć w I Klinice Nefrologii i Transplantologii z zakresu chorób wewnętrzncych jest zgodny z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  2. Podczas ćwiczeń obowiązuje zmiana obuwia i posiadanie białego, czystego, wyprasowanego fartucha lub scrubs oraz stetoskopu.

  3. Torby, odzież wierzchnia itp. powinny być pozostawione w szatni studenckiej.

  4. Podczas zajęć zabronione jest samowolne opuszczanie pomieszczeń dydaktycznych.

  5. Student ma prawo przebywać na salach chorych jedynie za przyzwoleniem asystenta.

  6. Podczas zajęć obowiązuje wyłączenie telefonów komórkowych. Zabronione jest również używanie elektronicznego sprzętu nagrywającego (dyktafony, aparaty fotograficzne itp.)

  7. Zabronione jest spożywanie pokarmów i picie napoi podczas zajęć.

  8. Na terenie całego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego zabronione jest palenie papierosów i korzystanie z e-papierosów.

  9. W trakcie zajęć student zobowiązany jest do profesjonalnego, kulturalnego zachowania w szczególności przestrzegania zasad tajemnicy lekarskiej.

  10. Student ma obowiązek być teoretycznie przygotowany do zajęć, co asystent ma prawo sprawdzić w formie ustnej lub pisemnej.

  11. Student jest zobowiązany do systematycznego uczęszczania na zajęcia. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Student jest zobligowany do punktualnego przychodzenia na zajęcia dydaktyczne.

  12. Nieobecność na poszczególnych zajęciach musi być usprawiedliwiona pisemnie. W przypadku komplikacji zdrowotnych obowiązuje zaświadczenie lekarskie, w innych przypadkach – zaświadczenie dziekańskie.

  13. Nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach skutkują niemożliwością zaliczenia bloku i brakiem pozytywnego wpisu końcowego do dzienniczka zajęć.

  14. W przypadku nieobecności równej lub przekraczającej 50% czasu trwania zajęć w jednym semestrze, student nie ma szans na ukończenie bloku ze swoją grupą. Zajęcia muszą zostać odrobione z inną grupą.

  15. W przypadku spóźnień studnet może zostać nie dopuszczony do ćwiczeń przez asystenta co będzie skutkowało nieobecnością nieusprawiedliwioną.

  16. Wszelkie zmiany w przewidzianym czasie zajęć powinny być uzgodnione przez Starostę roku z koordynatorem ds. dydaktyki w klinice (dr Katarzyna Klejna).

  17. Każdego studenta bezwzględnie obowiązuje znajomość regulaminu BHP Kliniki Nefrologii.

  18. Zaliczenie wpisywane jest na koniec zajęć w, przez asystenta grupy, do indywidualnego dzienniczka zajęć na podstawie listy obecności, oceny kompetencji studenta w trakcie zajęć oraz wyników sprawdzianów (w formie zaplanowanej dla poszczególnych zajęć)  przeprowadzonych podczas bloku.

   

  Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w I Klinice Nefrologii i Transplantologii UMB

   

  1. Wstęp do oddziału łóżkowego mają wyłącznie studenci odbywający zajęcia w Klinikach zgodnie z harmonogramem. Nieuzasadnione wprowadzanie osób postronnych na teren Klinik jest surowo zabronione.

  2. Zabrania wnoszenia się na teren Kliniki ubrań wierzchnich, wszelkich toreb lub plecaków.

  3. Zabrania się studentom przebywania w gabinetach zabiegowych oraz wykonywania jakichkolwiek procedur medycznych bez opieki/nadzoru asystenta prowadzącego zajęcia.

  4. W trakcie zajęć w Klinice student jest zobowiązany do zachowania spokoju i okazywania należytego szacunku chorym pacjentom oraz personelowi medycznemu.

  5. W trakcie zajęć student zobowiązany jest do posiadania czystego fartucha, zmienionego obuwia oraz identyfikatora imiennego zawierającego co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko, nazwa wydziału i kierunek studiów oraz określenie "student".

  6. Student w trakcie ćwiczeń w Klinice jest zobowiązany do przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki. Każdorazowo przed przystąpieniem do badania pacjenta lub wykonywania procedury medycznej oraz bezpośrednio po ich zakończeniu student jest zobowiązany do właściwego odkażenia rąk i użytego sprzętu medycznego (np. stetoskop) zgodnie z instrukcją. W przypadku widocznego zabrudzenia rąk zaleca się przeprowadzenie mycia higienicznego. Należy używać środków ochrony osobistej (rękawiczki, fartuchy ochronne) oraz środków czystości i dezynfekcyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem.

  7. Zasady stosowania środków ochrony osobistej, prawidłowego użycia środków do dezynfekcji rąk i sprzętu medycznego (w tym stetoskopów) oraz ich lokalizację na terenie Klinik są omawiane w trakcie pierwszych zajęć w Klinice.

  8. Student z objawami infekcji jest zobowiązany do zgłaszania tego faktu asystentowi prowadzącemu przed rozpoczęciem zajęć w celu zastosowania odpowiednich środków ochrony epidemiologicznej i zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom.

  9. W przypadku urazu, skaleczenia lub kontaktu z materiałem biologicznym należy niezwłocznie powiadomić asystenta prowadzącego ćwiczenia.

  10. Rękawiczki, szpatułki oraz inny sprzęt jednorazowego użytku należy bezpośrednio po ich użyciu umieścić w pojemniku na materiały skażone (worki / pojemniki oznaczone czerwonym kolorem).

  11. W trakcie badania fizykalnego pacjentów obowiązuje zakaz noszenia biżuterii na rękach.

  12. W trakcie zajęć na salach chorych prosimy o zwracanie uwagi na bezpieczeństwo przebywających tam pacjentów.

  13. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia z Kliniki sprzętu medycznego, w szczególności materiałów skażonych biologicznie.

  14. W oddziałach szpitalnych Klinik obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania jakichkolwiek pokarmów i napojów, a także żucia gumy podczas zajęć. Na całym terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Zakaz ten dotyczy również tzw. e-papierosów.

  15. Studentom zabrania się używania jakichkolwiek źródeł ognia, w szczególności w pobliżu instalacji tlenowych.

  16. W przypadku zauważenia niekontrolowanego źródła ognia lub jakiegokolwiek zagrożenia powstałego w miejscu prowadzenia zajęć student jest zobligowany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie asystenta prowadzącego ćwiczenia lub innego pracownika szpitala.

  17. Na terenie Klinik znajdują się środki gaśnicze odpowiednio oznaczone kolorem czerwonym.

  18. W przypadku konieczności ewakuacji Szpitala należy bezwzględnie wykonywać polecenia koordynatora akcji i podporządkować się instrukcjom.W przypadkach wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy każdy poinformowany o tym lekarz, przebywający w pobliżu zdarzenia, jest zobowiązany do jej udzielenia. Na terenie Klinik w gabinetach zabiegowych dostępne są materiały opatrunkowe oraz zestaw przeciwwstrząsowy.