• Ostatnia zmiana 25.02.2021 przez Zakład Farmakologii

  Sylabusy

   

   

   

  SYLABUS

   

  rok akademicki 2020/2021

   

  Nazwa przedmiotu/modułu

  Farmakologia z farmakologią zintegrowaną

  Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest przedmiot realizowany

  Zakład Farmakologii

  e-mail jednostki

  zfarm@umb.edu.pl

  Wydział

  Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Nazwa kierunku studiów

  lekarski

  Poziom kształcenia

  Studia jednolite magisterskie.

  Forma studiów

  stacjonarne x niestacjonarne x

  Język przedmiotu

  polski x angielski £

  Rodzaj przedmiotu

  obowiązkowy x fakultatywny £

  Rok studiów/semestr

   

  I £ II £ III x IV £ V £ VI £

   

   

  1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 x 6 x 7 £ 8 £ 10 £

  11 £ 12 £

   

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

   

  Student zaliczył obowiązkowo fizjologię i biochemię, obligatoryjnie mikrobiologię i patofizjologię i posiada zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji po zakończonych w/w przedmiotach nauk podstawowych wg programu studiów I i II roku.

  Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

  130 godzin dydaktycznych: wykłady 35 godz., ćwiczenia 95 godz.

   

  Założenia i cele przedmiotu

  Podstawowym celem nauczania Farmakologii i toksykologii leków jest odpowiedź na pytanie jak i dlaczego lek działa u człowieka. Zapoznanie studenta z działaniami farmakologicznymi poszczególnych grup leków i wynikających z nich wskazań przeciwwskazań do stosowania. Zapoznanie studenta z działaniami niepożądanymi i toksycznymi leków oraz ich interakcji. Przygotowanie studenta do zdobycia praktycznej umiejętności zapisywania recept

  z podstawowymi wskazaniami farmakoterapii.

  Metody dydaktyczne

   

      - przekazywanie wiedzy w formie wykładu

  - zajęcia praktyczne (ćwiczenia) szczególnie z praktycznej umiejętności zapisywania recept

      - dyskusja

  - prezentacja

  - samodzielne dochodzenie do wiedzy

  - analiza literatury

         - konsultacje (wg indywidualnych potrzeb z nauczycielami Zakładu oraz online)

  Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

  Prof. dr hab. Adam Hołownia – Kierownik przedmiotu

  pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni zatrudnieni w Zakładzie Farmakologii

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  Prof. dr hab. Adam Hołownia – Kierownik przedmiotu

  Dr Edyta Gołąbiewska

   

   

   

   

   

   

   

  Symbol

  i numer efektu kształcenia

  zgodnie ze standardami kształcenia oraz inne przedmiotowe efekty kształcenia

  Opis kierunkowych efektów kształcenia

  Forma zajęć

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

  wiedza

   

   

   

  Metody podsumowujące np.:

  - egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru)

  Metody formujące, np.

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - zaliczenie poszczególnych czynności(recepty, teoria)

  - ocena przygotowania do zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

  - zaliczenia cząstkowe(recepty, testy)

   

   

   

  c. w 34

   

  c. w 35

   

  c. w 36

   

  c. w 37

  c. w 38

   

  c. w 39

   

  c. w 40

   

  c. w 41

   

   

  c. w 42

  c. w 43

   

  c. w 44

  Charakteryzuje poszczególne grupy środków leczniczych

  Zna główne mechanizmy działania leków oraz ich przemiany w ustroju zależne od wieku

  Określa wpływ procesów chorobowych na metabolizm i eliminacje leków

  Zna podstawowe zasady farmakoterapii

  Zna ważniejsze działania niepożądane leków, w tym wynikające z ich interakcji

  Rozumie problem lekooporności, w tym lekooporności wielolekowej

  Zna wskazania do badań genetycznych w celu indywidualizacji farmakoterapii

  Zna podstawowe kierunki rozwoju terapii, w szczególności możliwości terapii komórkowej, terapii genowej i celowanej w określonych chorobach

  Zna podstawowe pojęcia z toksykologii ogólnej

  Zna grupy leków, których nadużywanie może prowadzić do zatruć

  Zna objawy najczęściej występujących ostrych zatruć, w tym alkoholami, narkotykami, substancjami psychoaktywnymi, metalami ciężkimi oraz wybranymi grupami leków

  Wykłady, ćwiczenia

  umiejętności

   

   

   

  Metody podsumowujące np.:

  - realizacja określonego zadania, umiejętność zapisywania recept

  Metody formujące, np.

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - zaliczenie poszczególnych czynności(recepty, teoria)

  - ocena przygotowania do zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

  - zaliczenia cząstkowe (recepty, testy)

   

   

   

  c. u 13

  c. u 14

   

   

  c. u 15

   

  c. u 16

   

  c. u 17

   

  c. u 18

   

  Wykonuje proste obliczenia farmakokinetyczne

  Dobiera leki w odpowiednich dawkach w celu korygowania zjawisk patologicznych w ustroju i w poszczególnych narządach

  Projektuje schemat racjonalnej chemioterapii zakażeń, empirycznej i celowanej

  Potrafi poprawnie przygotować zapisy wszystkich form recepturowych substancji leczniczych

  Posługuje się informatorami farmaceutycznymi i bazami danych o produktach leczniczych

  Potrafi oszacować niebezpieczeństwo toksykologiczne w określonych grupach wiekowych oraz w stanach niewydolności wątroby i nerek, a także zapobiegać zatruciom lekami

  ćwiczenia

  kompetencje społeczne

   

   

   

  Metody podsumowujące np.:

  - ocenianie ciągłe przez nauczyciela na każdym ćwiczeniu

  Metody formujące, np.

  - obserwacja pracy studenta

  - dyskusja w czasie zajęć

   

   

   

   

  K1

   

   

  K2

   

  K3

   

   

  K4

  Rozpoznaje własne ograniczenia diagnostyczne i lecznicze, potrzeby edukacyjne, planuje aktywność edukacyjną

  Umie pracować w zespole profesjonalistów, w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym

  Wdraża zasady koleżeństwa zawodowego i współpracy

  z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia

  Przestrzega tajemnicy lekarskiej i prawa pacjenta

  ćwiczenia

   

   

   

   

   

   

  Punkty ECTS

  9

  Obciążenie pracą studenta

  Forma aktywności

  Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

  Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

  1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)

  35

  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)

  95

  1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)

  1. Realizacja przedmiotu: fakultety

  1. Udział w konsultacjach

  15

   

  godziny razem: 145

  Samodzielna praca studenta:

  1 punkt ECTS oznacza 25-30 godzin pracy studenta w różnych formach, takich jak np.:

  1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.)

  35

  1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów

  35

  1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego

  20

   

  godziny razem: 90

   

   

   

   

  Treści programowe przedmiotu: proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na zamierzone efekty kształcenia

  Efekty kształcenia

  (symbol i numer)

  tematyka

   

  c w34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,

  c w34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,

  c w34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,

  c w34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,

  c w34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,

  c w34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,

  c w34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,

  c w34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,

  c w34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,

  c w34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,

  c w34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,

  c w34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,

  c w34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,

  c w34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,

  c w34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,

  c w34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,

  c w34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,

  c w34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,

  c w34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,

  c w34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,

  c w34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,

   

   

  c w34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,

  c u 13,14,15,16,17,18

   

   

   

   

   

  c w34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,

  c u 13,14,15,16,17,18

   

   

   

   

   

   

  c w34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,

  c u 13,14,15,16,17,18

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  c w34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,

  c u 13,14,15,16,17,18

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Wykłady:

  Wstęp do Farmakologii, Farmakodynamika

  Farmakokinetyka, terapeutyczne monitorowanie leków

  Receptura

  Antybiotykoterapia

  Leki p/grzybicze, p/wirusowe

  Leki p/nowotworowe.

  Leki immunosupresyjne

  Leki układu autonomicznego.

  Leki stosowane w leczeniu bólu

  Leki znieczulające ogólnie i miejscowo

  Wstęp do leków OUN

  Leki p/depresyjne i p/psychotyczne

  Leki hormonalne cz.1- hormony kory nadnerczy, hormony płciowe

  Leki hormonalne cz.2- leki p/cukrzycowe

  Leki stosowane w chorobach układu oddechowego

  Leki stosowane w chorobach układu pokarmowego

  Leki p/płytkowe, p/miażdżycowe

  Leki w zaburzeniach hemostazy

  Leki stosowane w chorobie wieńcowej

  Leki antyarytmiczne

  Leki stosowane w niewydolności serca

  Ćwiczenia:

   

  Moduł I – Receptura. Podstawy farmakologii ogólnej i farmakokinetyki, chemioterapia, leki p/nowotworowe, leki immunosupresyjne.

  Farmakologia ogólna z elementami farmakodynamiki ; Farmakokinetyka, terapeutyczne monitorowanie leków; Podstawy receptury, leki oficynalne i magistralne.; Chemioterapia cz. I: wiadomości ogólne o antybiotykach. Antybiotyki beta-laktamowe, makrolidy, linkozaminy, tetracykliny, aminoglikozydy, kwas fuzydowy, antybiotyki polipeptydowe.; Chemioterapia cz. II: Syntetyczne leki chemioterapeutyczne; sulfonamidy, trimetoprim,fluoro chinolony, pochodne nitroimidazolu, nitrofuranu, środki odkażające. ; Chemioterapia cz. III: leki p/wirusowe, p/grzybicze, p/ pierwotniakowe, p/robacze, p/gruźlicze.; Chemioterapeutyki p/nowotworowe, leki immunosupresyjne.

  Moduł II – Leki układu autonomicznego i ośrodkowego układu nerwowego. Leki p/bólowe.

  Leki ukł. cholinergicznego. Leki zwiotczające, ganglioplegiczne.

  Leki ukł. adrenergicznego.

  Leki p/bólowe. Niesterydowe leki p/bólowe. Leki opioidowe.

  Leki OUN (część 1): Farmakologia leków znieczulających miejscowo i ogólnie.

  Leki OUN (część 2): Leki uspokajające i nasenne. Leki p/padaczkowe,leki stosowane w chorobach neurodegeneracyjnych

  Leki OUN (część 3): leki p/depresyjne. Leki p/psychotyczne i sole litu. Uzależnienia lekowe.

  Moduł III- Farmakologia autakoidów. Immunofarmakologia. Witaminy. Farmakologia układów hormonalnych. Leki układu oddechowego. Leki układu pokarmowego.

  Farmakologia układów hormonalnych cz. I: Hormony podwzgórza i przysadki. Hormony kory nadnerczy.

  Farmakologia układów hormonalnych cz. II: hormony tarczycy i leki stosowane w chorobach tarczycy, gonadotropiny i hormony płciowe. Leki wpływające na układ kostny. Witaminy.

  Farmakologia układów hormonalnych cz. III: Hormony trzustki i leki stosowane w leczeniu cukrzycy.

  Farmakologia autakoidów. Immunofarmakologia. Leki p/histaminowe oraz inne leki stosowane w chorobach alergicznych. Leki stosowane w chorobach reumatoidalnych i dnie moczanowej.

  Farmakologia układu oddechowego: leki rozszerzające oskrzela, leki o działaniu p/zapalnym, leki ułatwiające usuwanie śluzu z dróg oddechowych, leki p/kaszlowe

  Ogólne zasady leczenia astmy oskrzelowej i POCh.

  Farmakologia układu pokarmowego: leki stosowane w leczeniu choroby wrzodowej. Leki wpływające na motorykę żołądka i jelit. Leczenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna. Leczenie czynnościowych zespołów jelitowych. Leki stosowane w chorobach wątroby i trzustki.

   

  Moduł IV – Leki wpływające na układ krążenia, czynność nerek, układ krwiotwórczy i układ krzepnięcia.

  Leki wpływające na procesy krzepnięcia i fibrynolizy. Leki wpływające na układ krwiotwórczy.

  Leki wpływające na gospodarkę wodno-elektrolitową: leki moczopędne.

  Leki wpływające na naczynia krwionośne: leki układu RAA, leki blokujące kanały wapniowe, leki układu autonomicznego, leki przeciw miażdżycowe.

  Leki antyarytmiczne. Leki stosowane w niewydolności mięśnia sercowego.

  Leki stosowane w chorobie wieńcowej.

  Farmakoterapia chorób układu sercowo-naczyniowego: leki stosowane we wstrząsie, leki stosowane w terapii choroby nadciśnieniowej, leki stosowane w chorobie wieńcowej (ostre i przewlekłe zespoły wieńcowe), leki stosowane w terapii ostrej

  i przewlekłej niewydolności serca, leki stosowane w terapii chorób naczyń obwodowych i mózgowych. Interakcje leków układu krążenia i toksyczności.

   

  Literatura podstawowa: (1-2 pozycje)

  Podręczniki podstawowe:

  1. KORBUT R.: FARMAKOLOGIA, PZWL 2012
  2. Buczko W. Danysz A: Farmakologia i farmakoterapia . Erda Urban & Partner, wyd. 6, Wrocław 2016

  Literatura uzupełniająca: (1-2 pozycje)

  1. MUTSCHLER E.: FARMAKOLOGIA I TOKSYKOLOGIA. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, wydanie II 2010

   

  1. B.C. KATZUNG BASIC AND CLINICAL PHARMACOLOGY13th Ed., McGraw Hill/ Appleton& Lange 2015

  3. LAST MINUTE FARMAKOLOGIA C. Dellas 2017

   

   

   

  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: Należy określić w szczególności: zasady dopuszczenia do egzaminu, zwalniania z egzaminu, sposób i warunki zaliczenia zajęć, łącznie z określeniem zasad zaliczania nieobecności oraz określeniem liczby godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu oraz możliwości i formy wyrównywania zaległości

  1. Zajęcia obowiązkowe (wykłady, ćwiczenia, kolokwia) są prowadzone według planu umieszczonego na tablicy ogłoszeń zakładu i na stronie internetowej: www.umb.edu.pl/wl/zaklad-farmakologii

  2. Ćwiczenia odbywają się w salach ćwiczeniowych Zakładu Farmakologii.

  3. Program ćwiczeń jest podzielony na 4 moduły, każdy moduł kończy kolokwium (test lub pytania otwarte z teorii i receptury).

  4. Do kolokwium przystępują studenci którzy zaliczyli co najmniej 4 ćwiczenia w panelu. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie 60% prawidłowych odpowiedzi.

  5.Nieobecności na ćwiczeniach i wykładach należy usprawiedliwić najpóźniej na następnych zajęciach i pozostawić w zakładzie kopię dokumentu (zwolnienie lekarskie, urlop dziekański itp.)

  6. Studenci, którzy nie zaliczyli ćwiczenia z powodu usprawiedliwionej nieobecności powinni odrobić ćwiczenie z inną grupą, a jeśli nie jest to możliwe zaliczyć ćwiczenie u asystenta prowadzącego w ciągu 2 tygodni. Niezaliczone ćwiczenie poprawiane jest jeden raz.

  7. Nieobecności nieusprawiedliwione nie mogą być odrabiane

  8. Prace pisemne, po ich sprawdzeniu i ocenie są udostępniane studentom.

  9. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest

  - Zaliczenie ćwiczeń, obecność na zajęciach obowiązkowych

  - Zaliczenie receptury i 4 kolokwiów

  10. Egzamin końcowy w formie testu jednokrotnego wyboru odbędzie się w sesji letniej po VI semestrze.

       11. Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi.

  Na kolokwiach i egzaminie końcowym obowiązuje następująca skala ocen:

  < 60% - ndst (2) (pozytywnych odpowiedzi lub punktów)

  . 60-69% dst (3)

  . 70-79% d.db (3,5)

  . 80-89% db (4)

  . 90-95% p.db (4,5)

  . >96% - bdb (5)

          12.  Wyniki kolokwiów i egzaminu końcowego zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń, będą także opublikowane na stronie internetowej zakładu.

  24.09.2020

  (data i podpis osoby sporządzającej sylabus)

  Prof. dr hab. Adam Hołownia Prof. dr hab. Adam Hołownia

  (data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia oraz koordynatora przedmiotu)