• Ostatnia zmiana 02.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Stypendia doktorantom

   

  Stypendia i pomoc materialna doktorantom


  Uwaga!!!

   

  INFORMUJEMY, ŻE WNIOSKI O ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 SĄ JUŻ DOSTĘPNE.  

  Wnioski można składać do 15 października.

   

  REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

  Zarządzenie Rektora nr 55/16 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

   

  Załączniki do REGULAMINU PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DOKTORANTOM UMB:

  zał. 1. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów

  zał. 2. Wniosek o stypendium: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych 

  zał. 3. Wykaz dokumentów i informacje

  zał. 4. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku

  zał. 5. Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

  zał. 6. Wniosek o przyznanie zapomogi

  zał. 7. Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

  zał. 8. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu

  zał. 9. Oświadczenie do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości

  zał. 10. Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

  zał. 11. Oświadczenie o samodzielności finansowej

           

                                  

             Rozszerzona definicja samodzielności finansowej

  Doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek:

  1)   w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

  a)  ukończył 26 rok życia,

  b)  pozostaje w związku małżeńskim,

  c)  ma na utrzymaniu dzieci,

  d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub

  2)   jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

  a)  posiadał  stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

  b)  posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

  c)   jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

  d)   nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

   

  Do dochodu będą wliczały się następujące stypendia:

  1)  Stypendium doktoranckie

  2)  Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

  3)   Stypendium za wyniki w nauce dla studentów przyznawane przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi

  4)   Stypendium naukowe dla doktorantów przyznawane przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi.

   

  Do dochodu nie będą wliczały się stypendia:

  1)   o charakterze socjalnym przyznawane przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł.

  Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom
  Załączniki (doślemy)


  Terminarz wypłat stypendiów

   

  Wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, uprawniającą do otrzymania stypendium socjalnego ustala się na 895,70 zł.

   

  Przedziały i kwoty stypendiów obowiązujące w roku akademickim 2016/2017

   

  Stypendium dla najlepszych doktorantów

  1  do  10               300 zł.

  11 do 20               400 zł.

  21 do 30               500 zł.   

  31 do 40               600 zł.

  41 do 50               700 zł.

  51 do 60               800 zł.

  61 do 70               900 zł.

  71 do 100            1 000 zł.

   

  Stypendium socjalne

  0,00 do 200,00                  900 zł.

  200,01 do 500,00              800 zł.

  500,01 do 700,00              700 zł.

  700,01 do 895,70              600 zł.

   

  Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w DS. lub innym obiekcie – 300 zł

  Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania z niepracującym współmałżonkiem lub dzieckiem w DS. lub innym obiekcie – 350 zł

   

  Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

  Stopień lekki – 400 zł.

  Stopień umiarkowany – 500 zł.

  Stopień znaczny – 600 zł.

   

  Zapomoga: do 1 000 zł.