• Panele dyskusyjne

    

   PANEL DYSKUSYJNY I

   Metabolomika w biomedycynie

   05.11.2020 (12:50-13:40)

    

   Eksperci: dr hab. Barbara Bojko, prof. dr hab. Bogusław Buszewski, prof. dr hab. Michał Markuszewski, prof. dr hab. Piotr Młynarz

   Moderatorzy: prof. dr hab. Ewa Słomińska, dr hab. inż. Wiesław Wiczkowski

   Panel ma celu przedstawienie zastosowań metabolomiki w biomedycynie oraz dostępnych strategii badawczych. Dyskusja obejmie wskazanie kluczowych wyzwań związanych z planowaniem badań metabolomicznych. Paneliści wypowiedzą się na temat różnych podejść w pobieraniu próbek metabolomu (quenching, sampling in vivo i modele in vitro), stosowania unikalnych i znormalizowanych metod w odniesieniu do problemu pokrycia metabolomu oraz niezidentyfikowanych sygnałów a także wyzwań i perspektyw stojących przed Metabolome-wide association studies. Wśród zaproszonych ekspertów są przedstawiciele różnych podejść oraz metodologii co jest obietnicą bardzo interesującej dyskusji.

    

   Doktor habilitowany Barbara Bojko, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej badania koncentrują się głównie na wprowadzaniu nowych rozwiązań analitycznych opartych na technikach mikroekstrakcji do diagnostyki klinicznej oraz badań z zakresu nauk farmaceutycznych. Szczególnie interesuje się nisko- i nieinwazyjną analizą tkanek z zakresu onkologii, transplantologii i medycyny translacyjnej. Opublikowała ponad 100 artykułów w recenzowanych czasopismach i uzyskała ponad 2600 cytowań.

    

    

   Profesor Bogusław Buszewski, kierownik Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki oraz Kierownik Centrum Metod Separacyjnych Bionalitycznych BioSep Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz członek koresp. PAN. Pośród licznych zainteresowań naukowych wymienić należy analizę farmaceutyczną, medyczno-kliniczną, biochemiczną, proteomikę i metabolomikę z wykorzystaniem najnowszych technik instrumentalnych w warunkach stacjonarnych i terenowych. Należy do grona najczęściej cytowanych chemików w Polsce (ponad 18 000 cytowań) (h = 56).

    

    

   Profesor Michał Markuszewski, kierownik Zakładu Biofarmacji i Farmakokinetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego obszarami badawczymi są bioanalityka ze szczególnym uwzględnieniem metabolomiki, analityka farmaceutyczna oraz farmakokinetyka. Jest (współ)autorem ponad 130 publikacji oryginalnych w czasopismach naukowych w międzynarodowych wydawnictwach.

    

    

    

   Profesor Piotr Młynarz, kierownik Zakładu Chemii Bioorganicznej Politechniki Wrocławskiej. Kieruje pracą zespołu specjalizującego się stosowaniem spektroskopii NMR wraz z metodami chemometrycznymi i statystycznymi w metabolomice. Badania metabolomiczne aplikuje w diagnostyce medycznej, środowiskowej, biotechnologii i mikrobiologii oraz w autentykacji i analityce płodów rolnych i artykułów spożywczych. Opublikował ponad 90 prac naukowych uzyskując blisko 1500 cytowań.

    

    

    

   PANEL DYSKUSYJNY II

   Metabolomika a metadane i inne omiki

   05.11.2020 (15:45-16:35)

    

   Eksperci: dr Stanisław Deja, dr Beata Małachowska, dr Kamil Myszczyński, prof. nadzw. dr hab. Ivana Stanimirova-Daszykowska

   Moderatorzy: prof. dr hab. Michał Daszykowski, dr hab. Andrzej Eljaszewicz

    

   Panel ma na celu przedstawienie zagadnień związanych z integracją danych pochodzących z różnych dziedzin omicznych. Zagadnienia te zostaną przedyskutowane z uwzględnieniem aspektów biologicznych, analitycznych oraz software’owych. Eksperci ocenią realność i wiarygodność łączenia danych omicznych z uwzględnieniem obecnie dostępnych narzędzi i rozwiązań mogących wspomóc proces integracji danych. W tym celu poruszone zostaną aspekty związane z poprawną interpretacją zmian metabolomicznych, wyzwań stojących przed integracją danych omicznych oraz zagadnień związanych z aspektami software’owymi. Wśród zaproszonych ekspertów są zwolennicy zarówno podejścia biologicznego jak i statystycznego, co jest gwarantem zaprezentowania wielowymiarowości problemu fuzji danych.

    

   Doktor Beata Małachowska, z wykształcenia lekarz, obecnie pracuje jako analityk danych omicznych w Department of Radiation Oncology w Albert Einstein College of Medicine w Nowym Yorku. Pracę naukową rozpoczęław Zakładzie Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest (współ)autorką ponad 40 publikacji oraz laureatką licznych nagród naukowych i stypendiów: Studenckiego Nobla w naukach medycznych, Złotego OTISa, stypendium Naukowej Fundacji Polpharmy, stypendium L'Oreal-UNESCO dla Kobiet i nauki oraz stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

    

    

   Doktor Kamil Myszczyński, bioinformatyk Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zajmuje się analizą danych pochodzących z metod wysokoprzepustowych takich jak sekwencjonowanie genomów i transkryptomów oraz mikromacierzy DNA. Interesuje się także integracją danych na linii: genom-transkryptom-proteom-metabolom.

    

    

    

   Doktor habilitowany Ivana Stanimirova-Daszykowska, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzi badania wokół rozwijania stabilnych metod chemometrycznych, które umożliwiają analizę danych z brakującymi wynikami oraz włączenie w proces analizy danych informacji o błędzie eksperymentalnym. Zajmuje się metodami pozwalającymi integrować informacje z danych pozyskiwanych z różnych źródeł pomiarowych i platform analitycznych (fuzja danych). Opracowywane metody aplikuje m.in.w metabolomice, metabonomice oraz w analizie autentyczności produktów spożywczych i farmaceutycznych.

    

    

   Doktor Stanisław Deja z UT Southwestern Medical Center w Dallas, prowadzi badania nad kontrolą i regulacją szlaków metabolicznych w tym metabolizmu wątroby. Specjalizuje się w zastosowaniu znakowanych izotopowo metabolitów do śledzenia strumieni metabolicznych in vivo i ex vivo. W centrum jego zainteresowań znajduje się wykorzystaniem kombinacji technik NMR i MS do precyzyjnego modelowania aktywności sieci metabolicznych oraz ich zaburzeń w otyłości.

    

    

    

   PANEL DYSKUSYJNY III

   Metabolomika w ujęciu praktycznym

   06.11.2020 (11:40-12:30)

    

   Eksperci: dr hab. Emilia Fornal, dr hab. Tomasz Ligor, dr Łukasz Nowicki, dr inż. Wojciech Wojtowicz

   Moderatorzy: dr Joanna Godzień, dr Mariusz Aleksander Bromke

   Panel ma na celu krytyczną ocenę i ewaluację najczęściej stosowanych technik (LC-MS, GC-MS, NMR) w kontekście ich potencjału oraz ograniczeń zarówno w analizach celowanych jak i niecelowanych. Zagadnienia te będą dyskutowane z uwzględnieniem aspektów laboratoryjnych oraz analizy danych. Paneliści wypowiedzą się na temat dostępnych metod przygotowywania próbek ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji tego procesu, optymalizacji akwizycji danych zarówno w metodach celowanych jak i niecelowanych oraz kluczowych zagadnień związanych z opracowywaniem danych oraz identyfikacji metabolitów. Wśród zaproszonych ekspertów są przedstawiciele zarówno podejścia celowanego jak i niecelowanego oraz użytkownicy różnych platform analitycznych co jest obietnicą rzeczowej dyskusji oraz możliwością poznania praktycznych aspektów każdego z podejść.

    

   Doktor habilitowany Emilia Fornal, chemik analityk, ekspert w zakresie w chromatografii cieczowej i spektrometrii mas. Pracuje na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w Katedrze Patofizjologii na stanowisku profesora uczelni. Jej badania naukowe koncentrują się na zastosowaniu chromatografii cieczowej i spektrometrii mas w medycynie, farmacji i naukach o żywności. Posiada bogate doświadczenie w identyfikacji nowych substancji psychoaktywnych, analizach metabolomicznych i protemicznych.

    

    

   Doktor habilitowany Tomasz Ligor, z wykształcenia chemik analityk. Jest pracownikiem w Katedrze Chemii Środowiska i Bioanalityki UMK w Toruniu. Głównym obszarem zainteresowań są chromatografia gazowa, spektrometria mas, lotne związki organiczne, wolatolomika oraz metody przygotowania próbek biologicznych i poszukiwanie lotnych biomarkerów chorób nowotworowych.

    

    

    

   Doktor Wojciech Wojtowicz, z wykształcenia biotechnolog, absolwent Politechniki Wrocławskiej, obecnie członek zespołu Chemometrii i Technologii Analitycznych na Uniwersytecie Kopenhaskim. Od ośmiu lat aktywnie prowadzi badania z zakresu zastosowania metabolomiki do analiz chorób nowotowrowych z wykorzystaniem spektroskopii rezonansu magnetycznego. Aktualnie związany z automatyzacją i usprawnianiem procesów przygotowania i analizy danych w metabolomice.

    

    

    

   Łukasz Nowicki, doktor nauk biologicznych ze specjalizacją w biochemii. Od ponad 9 lat pracuje jako inżynier aplikacyjny w firmie Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. Zajmuje się rozwojem i optymalizacją celowanych i niecelowanych metod LC-MS i GC-MS, szkoleniami użytkowników instrumentów analitycznych firmy Agilent oraz szkoleniami z oprogramowania do eksploracji danych spektro-chromatograficznych

    

    

    

    

   PANEL DYSKUSYJNY IV

   Metabolomika w sektorze poza-akademickim

   06.11.2020 (14:50-15:40)

    

   Eksperci: dr Tomasz Bieńkowski, dr Damian Smuga, dr Rafał Szewczyk, dr Jerzy Wiśniewski

   Moderatorzy: dr Andrzej Małkowski i prof. dr hab. Piotr Młynarz

   Panel ma na celu przedstawienie zastosowania metabolomiki w obszarach pozaakademickich
   oraz różnic w jej implementacji w porównaniu do środowisk uniwersyteckich. Dyskusja obejmie wskazanie kluczowych wyzwań związanych z wdrożeniem badań metabolomicznych w sektorze farmaceutycznym, medycznym czy biotechnologicznym. Paneliści wypowiedzą się na temat różnic pomiędzy metodami rutynowymi, a tymi opracowywanymi na cele publikacji, problemów komercjalizacji metod oraz oczekiwań rynku pracy B+R wobec pracowników naukowych. Wśród zaproszonych ekspertów są przedstawiciele zarówno sektora komercyjnego jak i uniwersyteckiego, co jest gwarantem rzeczowej dyskusji oraz szansą na poznanie wyzwań oraz możliwości jakie daje współpraca ze środowiskiem pozaakademickim.

    

   Tomasz Bieńkowski, doktor nauk chemicznych ze specjalizacją ze spektrometrii mas. Od przeszło 20 lat zajmuje się promowaniem i rozwijaniem tej techniki. W obecnej chwili prezes zarządu i współwłaściciel Laboratorium Masdiag, które zajmuje się wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych, przede wszystkim LC-MS/MS w rutynowej diagnostyce medycznej. Współautor wielu publikacji naukowych i zgłoszeń patentowych.

    

    

    

   Doktor Damian Smuga, z zamiłowania związany zawodowo z rozwojem przedklinicznym innowacyjnych substancji leczniczych. Jest Liderem Zespołu ADMET w firmie Celon Pharma S.A. Prowadzi i koordynuje prace grupy badawczej zajmującej się analizami nowych związków chemicznych, w tym ich charakterystyką na etapie rozwoju przedklinicznego leków. Jego zainteresowania naukowe skierowane są na analizy QSAR i QSPR, rozwój i opracowanie metod analitycznych oraz metabolomikę niecelowaną i celowaną.

    

    

   Rafał Szewczyk, doktor nauk biologicznych specjalności mikrobiolgia-biotechnolgia. Jest kierownikiem naukowym LabExperts. Jego zainteresowania są związane z proteomiką i metabolomiką procesów biologicznych; poszukiwaniem, identyfikacją i profilowaniem różnorodnych biomarkerów; nowoczesną diagnostyką mikrobiologiczną oraz biodegradacją ksenobiotyków. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z różnymi technikami separacyjnymi, spektrometrią mas oraz w laboratorium mikrobiologicznym.

    

    

   Jerzy Wiśniewski, doktor nauk medycznych. Od początku swojej kariery naukowej związany z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Zajmuje się zastosowaniem techniki LC-MS w różnorakich badaniach z zakresu metabolomiki oraz proteomiki. Od kilku lat szeroko współpracuje ze sferą biznesu realizując staże i projekty w firmach zlokalizowanych we Wrocławskim Parku Technologicznym S.A.

    

  •