Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin Dydaktyczny Jednostki.
 • Ostatnia zmiana 22.02.2024 przez Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Chorób Wewnętrznych z OIOK i Pracownią Hemodynamiki

  Regulamin Dydaktyczny Jednostki

  REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU KARDIOLOGIA
  REALIZOWANEGO W KLINICE KARDIOLOGII INWAZYJNEJ UMB
  DLA STUDENTÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO II ROK I stopnia

  1. Zajęcia odbywają się według harmonogramu ustalonego przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB i programu nauczania zatwierdzonego przez Radę Wydziału.
  2. Student jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych i sanitarno-epidemiologicznych. Powyższe przepisy są umieszczone na stronie internetowej Kliniki.
  3. Zajęcia w Klinice Kardiologii Inwazyjnej obejmują obowiązkowy udział w zajęciach praktycznych i wykładach.
  4. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.00 i odbywają się według podanego harmonogramu.
  5. Przed rozpoczęciem zajęć torby i inne rzeczy osobiste (okrycia wierzchnie) należy pozostawić w szatni studenckiej.
  6. W czasie wszystkich zajęć obowiązuje zmiana obuwia oraz posiadanie własnych fartuchów.
  7. W czasie zajęć każdy Student powinien posiadać identyfikator zawierający imię i nazwisko oraz określenie ‘student’.
  8. W czasie trwania wszystkich zajęć (zajęcia praktyczne, wykłady) telefony komórkowe, notebooki, laptopy oraz inne urządzenia elektroniczne muszą bezwzględnie pozostawać wyłączone.
  9. Nie jest dopuszczalne wykonywanie zdjęć fotograficznych oraz utrwalania na innych nośnikach prezentacji i wykładów pod rygorem konsekwencji dyscyplinarnych. Zakaz fotografowania dotyczy w szczególności wykonywania zdjęć pacjentom.
  10. Studenta obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej. Wszelka dokumentacja dotycząca chorego (w formie pisemnej lub elektronicznej) prowadzona i wykonywana w trakcie zajęć musi być pozbawiona danych personalnych oraz innych informacji umożliwiających identyfikację pacjenta.
  11. W trakcie zajęć Studentom nie wolno opuszczać Kliniki bez wiedzy i zgody osoby prowadzącej zajęcia.
  12. Student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach z grupą studencką, do której został przypisany na początku roku akademickiego.
  13. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Student jest zobligowany do punktualnego przychodzenia na zajęcia dydaktyczne. Osoby spóźnione mogą być niedopuszczone do uczestniczenia w zajęciach, co będzie równoznaczne z nieobecnością nieusprawiedliwioną.
  14. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej (zwolnienie lekarskie, urlop dziekański) stosowne zaświadczenie musi być dostarczone dla osoby prowadzącej ćwiczenia w przeciągu 7 dni od zakończenia okresu zwolnienia. Dokumenty dostarczane po tym terminie nie będą honorowane.
  15. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej – obowiązek odrobienia zajęć po uprzednim uzgodnieniu z asystentem lub adiunktem dydaktycznym. Nieobecność na zajęciach należy odrobić w terminie nieprzekraczającym 14 dni od terminu zajęć. Student zobowiązany jest nadrobić zaległości we własnym zakresie i uzyskać zaliczenie u asystenta prowadzącego.
  16. Student ma prawo do wglądu do prac pisemnych w przeciągu 2 tygodni od zakończenia zajęć.
  17. Student jest informowany o wynikach swoich prac pisemnych oraz ocenie końcowej bezpośrednio od asystenta w postaci ustnej.
  18. Zaliczenie zajęć i wpisy zaliczeniowe student może uzyskać wyłącznie w trakcie trwania roku akademickiego
  19. Forma i warunki zaliczenia-spełnienie łącznie poniższych warunków:
   1. Studenci zobowiązani są do przygotowania teoretycznego na każde zajęcia. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na wszystkich zajęciach praktycznych i wykładach.
   2. Sposób zaliczania poszczególnych zajęć - ustny (dyskusja w czasie zajęć, obserwacja pracy studenta, ocena aktywności w czasie zajęć) lub pisemny.
   3. Sposób i forma zaliczenia całości zajęć dydaktycznych w Klinice - egzamin:
    1. Test pisemny (wielokrotnego wyboru - tematyka obejmuje zajęcia praktyczne, seminaria i wykłady)
   4. Kryteria oceny egzaminu w Klinice Kardiologii Inwazyjnej UMB :

  < 60% - niedostateczny (2)

  60-68% - dostateczny (3)

  69-75% - dość dobry (3+)

  76-84% - dobry (4)

  85-94% - ponad dobry (4+)

  95-100% - bardzo dobry (5)